Brott och straff

Inledning

Hur brottslingar ska behandlas i ett anarkistiskt samhälle är en fråga som anarkister skrivit en del om, men som fortfarande kan sägas karaktäriseras av en viss beröringsskräck. Om alla individer är fria att göra vad de vill, och samhället bara består av frivilliga samarbeten; vem är då brottsling, och hur kan någon ta sig den auktoritet som krävs för att åtala och bestraffa dem? Många anarkister har därför nöjt sig med att konstatera att många brottslingar skapas av staten, kapitalismen och lagarna i sig själva, varför anarkismen skulle innebära att brottsligheten blir en marginell företeelse som inte behöver ägnas någon speciell uppmärksamhet annat än att försöka hjälpa brottslingen tillbaka på "rätt väg". Kropotkin skriver till exempel, i slutet av Law and Authority:

"Det viktigaste främjandet av brottsligheten är lättja, lag och auktoritet; lagar om egendom, om regering, lagar om straff och förseelser; samt auktoriteten, som tar på sig att stifta och tillämpa dessa lagar.

Inga fler lagar! Inga fler domare! Frihet, jämlikhet, och praktisk mänsklig sympati är de enda verkningsfulla hinder vi kan sätta emot de antisociala instinkter som finns hos vissa bland oss."

Väsentligt för Kropotkins argument är även hans undersökningar av hur straff och fängelsen påverkar brottsligheten; de verkar inte ha någon större avskräckande effekt, samtidigt som ett fängelsestraff inte verkar göra brottslingen till en socialt fungerande individ. För att uppnå detta krävs tvärtom sympati, stöd och hjälp. Att det är detta som rehabilitering av brottslingar bör handla om, hellre än primitiv "hämnd", är något som återkommer i en stor del av den anarkistiska traditionen; detta synsätt återfinns i Pierre-Joseph Proudhons General Idea of the Revolution, Errico Malatestas Crime and Punishment, Emma Goldmans Anarchism and Other Essays Lysander Spooners Free Political Institutions och Voltairine de Cleyres Crime and Punishment. Å andra sidan finns åsikten att straff som hämnd kan ha en avskräckande effekt också representerad, främst i mer egoistiskt influerade former av anarkism, som i Francis Tandys Voluntary Socialism eller i Benjamin Tuckers Individual Liberty. Den övervägande majoriteten verkar däremot dela den åsikt som förmedlas av Kropotkin ovan, även om den ger upphov till olika praktiska lösningar hos olika anarkister - och hos vissa verkar det inte ge upphov till några lösningar alls utan man förutsätter att det är ett problem som kommer att lösa sig. Detta är också något som fick Errico Malatesta att beklaga sig, i ovan nämnda Crime and Punishment, i följande ordalag:

"Varje anarkistisk propagandist är bekant med den viktigaste invändningen: vem kommer att hålla brottslingar i schack [i det anarkistiska samhället]? I min mening är oron överdriven, eftersom brottslighet är ett fenomen av liten betydelse i jämförelse med storleken av nuvarande, ständigt närvarande generella sociala problem. Och man kan tro att den automatiskt försvinner som ett resultat av en ökning i materiellt välstånd och utbildning, för att inte tala om framsteg inom pedagogik och medicin. Men hur optimistiska våra förhoppningar, och hur ljus vår framtidssyn, än är kvarstår det faktum att brottslighet och rädslan för brott idag förhindrar fredliga sociala relationer, och detta kommer definitivt inte att försvinna från ett ögonblick till ett annat efter en revolution, hur radikal och genomgripande denna än kan visa sig vara. Brottsligheten kan till och med vara orsaken till omvälvningar och sönderfall i ett samhälle av fria människor, precis som ett obetydligt sandkorn kan stoppa den mest perfekta maskinen.

Det lönar det sig, och är faktiskt nödvändigt, att anarkister överväger problemet i större detalj än de normalt gör, inte bara för att bättre kunna hantera en vanlig "invändning", utan också för att inte själva utsätta sig för obehagliga överraskningar och farliga motsägelser."


Vad är ett brott?

Om anarkismen erkänner varje individ som suverän över sig själv, vem kan då bedöma vad som är brottsligt och inte? Är det inte upp till varje enskild individ? Sannerligen är det så. Men vad vi absolut inte får glömma bort, och vilket ofta glöms bort, är att individen inte längre är herre över sig själv ifall någon annan utsätter honom för en vålds- eller tvångshandling som han inte själv samtyckt till. Anarkismen är inte idén om varje individs absoluta enskilda frihet på bekostnad av andra individers frihet, utan idén om alla individers jämlika frihet. Vad detta har för relevans i relation till en anarkistisk syn på vad som utgör brottsliga handlingar förklaras av Benjamin R. Tucker i debattartikeln Resistance to Government:

"När jag beskriver en man som en inkräktare, så kritiserar jag honom inte; jag konstaterar bara ett faktum. Inte heller hävdar jag för ett ögonblick att inkräktarens önskan är moraliskt underlägsen. Jag förklarar bara att det är omöjligt att samtidigt uppfylla inkräktarens önskan att invadera och min önskan att bli lämnad i fred. Att dessa önskemål är moraliskt lika erkänner jag gärna, men de kan inte realiseras samtidigt. Eftersom det ena måste underordnas det andra, så föredrar jag naturligtvis inkräktarens underordning, och är beredd att samarbeta med andra icke-invasiva människor för att uppnå detta resultat. Jag är inte gift med ordet "rättvisa", och har inte heller något att invända mot det. Om herr Robinson [motdebattören] inte gillar det, låt oss säga "jämlik frihet" istället."

Malatesta uttrycker sig på ett liknande sätt i Crime and Punishment:

"Brotten vi talar om är naturligtvis antisociala handlingar. Det är handlingar som skymfar mänskliga känslor och som strider mot andras rätt till jämlik frihet; inte de många handlingar som dagens lag straffar bara för att de bryter mot de styrande klassernas privilegier.

Brottslighet, i vår uppfattning, är alla handlingar som medvetet ökar mänskligt lidande, de som kränker allas rätt till lika frihet och största möjliga materiella och moraliska välbefinnande."

Ett brott är således en handling där denna jämlika frihet kränks, där en individ inte respekterar en annans önskan till självständighet. Brott som skulle falla i denna kategori är brott som mord, våldtäkt, misshandel, stöld, o.s.v. Angående stöld finns säkert en och annan kommunist som skulle invända att stöld är ett brott som enbart är ett resultat av erkännandet av privatäganderätten; men även i ekonomiska system som inte erkänner denna är stöld ett brott i den utsträckning det påverkar en individs rättmätiga besittning, eller ägande av konsumtionsprodukter (som ju även anarkistiska kommunister förespråkar). Om en familj t.ex. tilldelas tre kilo ris, som någon annan - utan familjens godkännande - tar för sig själv så är detta en brottslig handling, stöld. Eller om en individ i ett kommunistiskt samarbete själv skulle hävda gemensamma produktionsmedel som privategendom, så vore detta också stöld och en handling som går emot den kommunistiska överenskommelse som ligger till grund för samhället/samarbetet.

Medan dessa brott är de enda "allmänna brott" som existerar i ett anarkistiskt samhälle, som en individ eller ett kollektiv rättmätigt kan försvara sig emot även ifall angriparen inte erkänt deras regler, kan olika samarbeten förstås inbördes även komma överens om andra regler och förhållningssätt som bör följas av dess medlemmar; t.ex. när det gäller fördelning av produktionen, eller i andra frågor där deltagarna känner att det är viktigt att ha gemensamma överenskommelser. Men för att ett brott emot dessa regler faktiskt ska kunna anses vara en brottslig handling måste individen som utför det, i enighet med principen om jämlik frihet, först ha accepterat dem som regler som gäller honom själv.


Hur ska man se till att regler följs, och hur ska bestraffning gå till?

Det finns, som vi delvis redan sett, en allmän föreställning om att brottsligheten kraftigt kommer att reduceras, i och med reducerandet av mängden brottsliga handlingar till brott som faktiskt är brott, hellre än alla handlingar som strider emot den kapitalistiska statens syn på acceptabelt uppförande, samt det utjämnande av materiellt välstånd som följer av den anarkistiska socialismen. Förutom detta finns en genomgående tanke om socialt tryck, som vi kanske skulle kunna kalla "social fostran" utan att lägga några värderingar i termen "fostran"; att individer inte kommer att begå brott i samma utsträckning när de är direkt inblandade i de sociala angelägenheterna, samtidigt som trycket från omgivningen på brottslingen i hög grad kan vara tillräcklig för att göra hans beteende mer socialt. Att "behandla dem som bröder" ger bättre resultat än att "kedja dem som djur", som Kropotkin skriver i In Russian and French Prisons. Mer jämlika materialla förhållanden, vård, stöd och hjälp är således ett bättre botemedel än hårdare straff; även om hårdare straff ofta kan tilltala ett primitivt hämndbegär är det ingen vidare bra väg att välja ifall vi vill ha färre brott.

Men detta är bara en sida av brottsligheten; för varje brottslig handling som faktiskt sker finns inte bara en brottsling, utan också ett brottsoffer. Hur tänker anarkisterna här; om alla individer är herrar över sig själva, vem har rätt att döma en annan? Hos vissa, t.ex. Proudhon, är tanken att ingen kan döma någon annan, utan brottslingar måste själva acceptera eventuella straff. Individer och samhällen har rätt att försvara sig emot angrepp, men att döma måste överlåtas åt brottslingen själv:

"Låt samhället försvara sig om det blir attackerat: det är inom dess rätt.
Låt det hämnas, och ta risken för repressalier, om det verkar vara till dess fördel.
Men att det bör döma, och efter dom bör straffa, detta är vad jag förnekar, det är vad jag vägrar att bevilja någon auktoritet.

Endast individen har rätt att döma sig själv, och om han tror att det skulle vara bra för honom att sona sitt brott, att kräva bestraffning. Rättvisa är en samveteshandling, i grund och botten frivillig, eftersom samvetet inte kan bedömas, fördömas, eller frikännas av annat än det själv: allt annat är krig, auktoritetsstyre, våldsmissbruk."
(General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century, Seventh Study, 3. Justice.)

Det låter förstås osannoligt att en brottsling skulle döma sig själv till ett straff, men Proudhon tänker sig att lösningen kan se ut så här, uttryckt i all dess allmänhet:

"Ni [domare] har ingen rätt att döma ... Kom ihåg att det bara finns ett sätt att skipa rättvisa, och det är att den skyldige, eller bara svaranden, bör göra det själv. Och han kommer att göra det när varje medborgare har ingått i det sociala förbundet; när ... rättigheter, skyldigheter och varje individs uppgifter definierats, garantier utbytts, och samtycke undertecknats. Så rättvisa, sprungen ur frihet, kommer inte längre att vara en fråga om hämnd, utan en fråga om gottgörelse."

"Dessutom kommer rättegångsmaskineriet att reduceras till ett enkelt möte mellan vittnen; ingen mellanhand mellan målsägaren och svaranden, mellan fordringsägaren och gäldenären, kommer att krävas förutom de vänner som de har bett att medla."
(ibid.)

Varför skulle en brottsling då, efter eget bevåg, döma sig själv till ett straff? Om man genom den process som av Proudhon beskrivs ovan kommit fram till att individen faktiskt är skyldig till brott, så kan det vara av nytta för honom att kompensera - gottgöra - brottsoffret på det sätt han själv och offret kommer överens om. Om han inte väljer att göra det följer visserligen inget straff för brottet, men han kan väl komma att ses som en oärlig individ som inte många andra vill ha något att göra med; han kanske till och med utesluts ur det samarbete eller samhälle han ingår i, ifall han inte visar att han faktiskt vill gottgöra offret. Detta kan i sig självt vara en bra mycket hårdare "dom", trots att det inte är någon dom alls, än den dom som han och brottsoffret annars kunde ha kommit överens om. Att lämna ett antisocialt beteende för ett socialt bör således ske "utan någon annan utomstående straffpåföljd än uppskattning eller ogillande av andra medborgare", som Malatesta skriver i Crime and Punishment.

Lysander Spooner förespråkar, i Free Political Institutions, att skuldfrågan och en rimlig påföljd istället avgörs av en jury som består av slumpvis utvalda individer ur samhället. Spooner menar även, till skillnad från Proudhon, att en rimlig dom om kompensation kan utfärdas av juryn, och behöver inte frivilligt accepteras av brottslingen för att vara gällande. Han menar att:

"Individen har en naturlig rätt att gottgöra sina egna oförrätter och hävda sina egna rättigheter. Om en man har en skuld till en annan som han vägrar betala, har borgenären en naturlig rätt att beslagta tillräcklig egendom från gäldenären, var han än kan hitta den, för att jämna ut skulden."

Denna syn på saken dras ännu längre av exempelvis Tucker, som menar att till och med fängelser är kompatibla med anarkism; att brottslingens brott mot den jämlika friheten också innebär att brottsoffret inte behöver respektera brottslingens rätt till sådan. Medan Tucker menar att fängelser förmodligen inte kommer att behövas i ett anarkistiskt samhälle (vilket han påpekar i exempelvis The Relation of the State to the Invididual) menar han samtidigt att de inte strider mot några principer om anarki och jämlik frihet (vilket han påpekar i exempelvis tidigare nämnda Resistance to Government), enligt hans uppfattning av dessa begrepp.


Hur bör människor skyddas från brott?

Anarkister förespråkar ingen polismyndighet, men detta innebär inte att de ser polisens uppgift (eller, vad som egentligen bör vara polisens uppgift) - att skydda människor från att utsättas för brott - som något samhället bör vara utan. Francis Tandy förespråkar i Voluntary Socialism, i likhet med Benjamin Tucker, "anarkistiska skyddssammanslutningar" som uppfattas som organisationer som "hyrs in", eller fungerar kooperativt, för att erbjuda skydd mot brottslighet.

Malatesta har en annan syn på hur dessa skyddssammanslutningar bör se ut:
"Vem kommer att erbjuda det nödvändiga försvaret? Vem ska fastställa vilka tvångsåtgärder som ska användas? Vi ser något annat sätt än att lämna dessa frågor till de berörda parterna, till folket, alltså massan av medborgare, som kommer att agera på olika sätt beroende på omständigheterna och beroende på deras olika grader av social utveckling. Man måste, framför allt, undvika att skapa organ som är specialiserade på polisarbete; kanske kommer något att gå förlorat i repressiv effektivitet, men man kommer också att undvika att skapa det instrumentet som ligger bakom varje tyranni."
(Crime and Punishment)

Malatesta ser således en risk i de typer av organisationer som förespråkas av Tandy och Tucker, att en specialisering på polisarbete kan leda till ett återupprättande av statlig tyranni, varför beskyddet istället måste vara en kooperativ angelägenhet för hela folket i ett givet samhälle/samarbete. Nu ska det dock också sägas att Tandys och Tuckers organisationer på inget sätt motsäger, utan snarare inbegriper, de typer av allmänna kooperativ som Malatesta pratar om; men Malatesta har en klar poäng, då Tuckers och Tandys syn inte - åtminstone vad jag kan se - exkluderar organisationer som inte fungerar kooperativt, öppet och med folkets insyn. Det viktigaste för ändamålet, att inte av misstag så de frön som leder till en polis-/militärdiktatorisk tyranni, torde däremot vara just insynen och öppenheten; att organisationerna, oavsett om de byggs efter Malatestas eller Tandys modeller, ägs, kontrolleras och drivs direkt av alla inblandade - vilket också fångar kärnan av vad Malatesta efterfrågar, att de ska vara folkets organisationer som inte bara består av enskilda individer som specialiserat sig på polisarbete.


En anarkistisk syn på brott och straff för 2000-talet

En rimlig anarkistisk syn på brott och straff idag sammanfattas, enligt min egen åsikt, av Malatesta i Crime and Punishment:
"Vi måste räkna med en rest av brottslighet som vi hoppas kommer att försvinna mer eller mindre snabbt, men som under tiden kommer att tvinga massan av arbetare till defensiva åtgärder. Vi förkastar varje föreställning om straff och hämnd, som fortfarande dominerar lagen, och leds enbart av behovet av självförsvar och en önskan att rehabilitera; därför måste vi söka medel för att nå vårt mål, utan att falla in i auktoritära fallgropar och därmed finna oss själva i strid med det system av frihet och fri vilja som vi försöker bygga upp det nya samhället på."

Vad detta innebär i praktiken är svårt att i förväg tvärsäkert konstatera. Naturligtvis vore idealet den modell som föreskrivs av Proudhon, där brottslingar självmant väljer att kompensera brottsoffren utan några som helst tvångsåtgärder, utan enbart genom sociala påtryckningar från resten av samhället. Tills detta är fallet kan däremot det tvång som Spooner anser vara fullt inom den kränkte individens rätt också vara en nödvändighet; att brottslingen inte behöver samtycka till offrets kompensation, utan är skyldig att kompensera denne. Men vad de båda har gemensamt - att tvister bör avgöras av en jury, eller "medlare", som antingen utsetts av parterna, eller som slumpvis valts ur samhället/samarbetet, hellre än någon specialiserad myndighet - bör kunna omfamnas av de flesta anarkister. Något bättre sätt att avgöra dessa frågor finns knappast, dagens domstolar inräknade.

Angående försvar av person och egendom håller jag även med Malatesta om det viktiga med folklig förankring; att skyddssammanslutningar inte är enskilda organisationer som fungerar ungefär som dagens företag, utan att de fungerar efter kooperativa principer där varje individ har full insyn i arbetet. Är detta inte fallet så kan de säkerligen utnyttja positionen till att bedriva sitt arbete i en riktning som inte alls har folkets bästa som utgångspunkt och målsättning. Vill vi inte inleda en social revolution genom att så frön till den kontrarevolution som innebär dess undergång är det väldigt klokt att lyssna på Malatesta här.

Vidare behöver den anarkistiska synen på brottslighet som något som bäst bekämpas genom bättre och mer jämlika materiella förhållanden som prevention, och vård, stöd och rehabilitering som ersättning till primitiv bestraffning, knappast några påbyggnader idag. Detta är vad forskning visar gång på gång, trots att populistiska partier fortfarande vinner röster på att skrika efter hårdare straff. Vad Kropotkin förstod 1887 har vi som samhälle inte ännu tagit till oss, utan vår syn på lag och rätt fungerar fortfarande efter den grundläggande tanken "han slog mig, slå honom hårdare åt mig"; medan faktum är att fängelser, utan seriösa vård- och rehabiliteringsåtgärder, mer är skolor i kriminalitet än något annat.

Så jämlikhet, gottgörelse, självförsvar och rehabilitering bör vara ledorden i en anarkistisk syn på hur vi bäst blir av med brottsligheten, och hanterar den brottslighet vi inte kan bli av med.


Vad vill anarkisterna ha istället för staten?

I diskussioner om anarkismen finns ofta en, eller flera, diskuterande som antar att anarkisterna vill avskaffa staten och sedan leva i något slags naturtillstånd där alla krigar mot alla, tar allt de kan av alla andra och sover med ett öga öppet för att försvara sitt eget liv. Att anarkismen skulle vara en politisk idé som vänder sig emot varje form av samhällsbyggnad och varje form av social organisation.

Av denna anledning skriver jag detta korta inlägg, som många som har en sådan uppfattning om anarkismen förhoppningsvis kan ta sig tiden att läsa igenom. Detta är förstås inte anarkismen, utan anarkismen bygger tvärtom på social organisation - men utan tvång och utan hierarkiska styrelseformer.

Vad vill anarkisterna ha istället för staten?
Istället för staten, en social organisation byggd på att alla människor inom det område staten kan göra anspråk på tvingas leva under de villkor staten bestämmer, vill anarkisterna ha en social ordning baserad på frivilligt deltagande och frivillig organisation.

Varför ska vi organisera oss?
Genom social organisation kan vi skapa samhällen, kooperativ produktion (vilket ger större nytta än att alla individer producerar var för sig), sociala skyddsnät, o.s.v. vilka alla spelar en viktig roll för ett tryggt och innehållsrikt liv. Genom att organisationen är frivillig kan dessutom människor som inte vill organisera sig hålla sig utanför, och människor som föredrar organisationsform A framför organisationsform B kan organisera sig med A hellre än B. Anarkismen strävar således efter "den högsta utvecklingen av frivillig organisation i alla dess aspekter, i alla möjliga grader, för alla tänkbara mål; ständigt förändrande, ständigt modifierade sammanslutningar som ... konstant antar nya former vilka bäst besvarar mångfalden av strävandena hos alla" (Kropotkin, Anarchism: Its Philosophy and Ideal, 1896).

Varför skulle människor vilja vara med i sådana organisationer?
Eftersom att de frivilliga sammanslutningarna kommer att ge deltagarna många fördelar kommer en stor majoritet av alla individer förmodligen att tillhöra olika former av sådana sammanslutningar i ett konsoliderat anarkistiskt samhälle. Genom organisation kan deltagarna på olika sätt, efter deras egna preferenser, organisera arbetet kollektivt - istället för att en individ ska bygga en bil eller ett hus kan många hjälpas åt, vilket gör arbetet mer effektivt och mindre ansträngande. Genom organisation kan de etablera olika "försäkringssystem"; sjukdom, hög ålder, arbetslöshet, o.s.v. behöver således inte innebära en kamp för tillvaron, utan deltagarna i organisationen kan hjälpa varandra. En vanlig term för detta i den anarkistiska diskussionen är ömsesidig hjälp, eller inbördes hjälp. En sammanslutning av människor skulle dessutom, bättre än var och en för sig, kunna försvara sig emot hot, brottslighet, katastrofer, o.s.v. samt kompensera offer.

Vad gör man med brottslingar?
Det finns ingen allmän anarkistisk hållning i den frågan; men den viktigaste följden av den sociala anarkismen, i dessa frågor, är det preventiva. Genom att avskaffa exploateringen av arbetet, genom att säkra välståndet för alla individer, försvinner den ekonomiska grogrunden för kriminalitet. Den lilla kriminalitet som finns kvar efter detta, då alla brottsliga handlingar förstås inte har ekonomiska grunder, kan enkelt avvärjas av de frivilliga sammanslutningarna - där de flesta deltagare förstås inte vill utsättas för brott, och därför försöker förhindra detta genom exempelvis kooperativa skyddssammanslutningar. När någon sedan väl utfört en brottslig handling emot någon annan är en vanlig hållning bland anarkisterna att förövaren ska kompensera offret. Ifall denne vägrar förespråkar anarkister som Proudhon, Malatesta och Kropotkin social ostracism; dvs att deltagarna i sammanslutningarna helt enkelt utesluter de eventuella kriminella som inte vill kompensera offren ur den sociala gemenskapen, ur deras frivilliga organisationer. Detta hade tvivelsutan varit ett hårt straff, varför en individ som ställs inför valet att antingen kompensera sitt offer eller utsättas för social ostracism i de allra flesta fall lär välja det första. När psykisk ohälsa är orsaken till ett brott krävs förstås vård; och det finns även anarkister som förespråkar fängelsen som ett alternativ (t.ex. Benjamin R. Tucker). Att ett anarkistiskt samhälle skulle vara en fristad för kriminalitet är alltså en myt, precis som att anarkister inte skulle förespråka någon typ av social organisation.

Hur skulle frivilliga organisationer samarbeta med varandra?
De frivilliga organisationerna kan förstås samarbeta med varandra på vilket sätt de vill. Ett vanligt anarkistiskt förslag, som har sina rötter hos Proudhon och som går igen i de vanliga varianterna av mutualismen, individualismen, kollektivismen, den anarkistiska kommunismen, anarkosyndikalismen, o.s.v. är federalismen. Federalismen går ut på att flera frivilliga organisationer går ihop i en frivillig federation, då de ser det som nyttigt att samarbeta med varandra. Varje organisation är i detta sammanhang autonom, alltså självstyrande, och i federationen behandlas sådant som är gemensamt för flera av dem. Vill flera organisationer t.ex. ha ett produktionsutbyte med varandra kan de lösa detta inom en federation; vill flera organisationer sköta en resurs som berör dem alla - t.ex. en sjö eller en gruva - kan även detta ske inom federationen. Federationen har alltså ingen makt över organisationerna, utan fungerar som de autonoma organisationernas samarbetsverktyg.


Mutualism och kollektivism

Mutualisterna, eller "proudhonisterna", var i Första internationalens tidiga år en inflytelserik anarkistisk-socialistisk grupp. Med tiden avtog däremot deras inflytande till fördel för "kollektivisterna", som blev den nya dominerande anarkistisk-socialistiska grupperingen (förutom anarkisterna var även statssocialister - t.ex. marxister och blaquister - representerade).

Vad var då denna kollektivism, som ersatte mutualismen? Egentligen varken någon kollektivism, i meningen att sätta kollektivet framför individens frihet (så som termen ofta används idag, utanför anarkistiska sammanhang), eller någon ersättare till mutualismen. Snarare handlade det om en utveckling av proudhonismen till något som på många sätt mer liknar modern mutualism. De "ortodoxa proudhonisterna" intog ofta en högerställning när det handlade om sociala, hellre än ekonomiska frågor - precis som Proudhon gjorde. De ansåg att kvinnans roll var i hemmet, att fackliga aktioner var meningslösa, att gradualismen skulle fungera utanför andra former av klasskamp hellre än som en del i en bredare klass- och frihetskamp, o.s.v. Ståndpunkter som är väldigt främmande för en mutualist av idag. En del proudhonister var däremot "oortodoxa"; de såg kvinnans frigörelse från patriarkatet, facklig kamp och gradualism som en del i en bredare strategi som självklarheter. De tog alltså avstånd från Proudhons åsikter när det kom till de sociala frågor där han hade en högervriden inställning, för att istället skapa en mer konsekvent form av anarkistisk socialism där traditionalistiska föreställningar inte stod i vägen för individens frihet och den frihetliga socialismen.

Några av dessa var Eugène Varlin, César De Paepe och Benoît Malon som kom att bli företrädare för kollektivismen (även av många sedda som en tidiga anarkosyndikalister). Det förhåller sig däremot inte så, som vissa verkar vilja framställa det, att dessa kollektivister tog avstånd från proudhonismen i dess övergripande idéer. De företrädde helt klart andra strategier och idéer än de "ortodoxa proudhonisterna". Men inte när det kom till grundläggande idéer som individens rätt att ingå i, eller starta, den form av produktion hon önskar; de fria, autonoma, kollektivens rätt att styra sig själva; federalismen och decentraliseringen; det ömsesidiga utbytet; kooperativ produktion enligt individernas egna preferenser; o.s.v. Den största skillnaden låg i det sociala och det strategiska, och där blev kollektivisterna bra mycket mer lika dagens mutualister än vad dåtidens "ortodoxa proudhonister" var!

Vad är då själva kollektivismen? Det enkla svaret: kollektivisering av egendom. Vad är kollektivisering av egendom? Där blir frågan mer komplicerad. "Även om kollektivismen var ett ideal som representerade olika saker för olika människor, var dess grundläggande mening klar: ett system av social organisation grundad på det gemensamma ägandet av produktionsmedlen. Det innebar avståndstagandet från den absoluta privategendomen, även om det fanns skillnader gällande om detta skulle innefatta all egendom eller bara viss sådan (som banker, järnvägar och gruvor)" (Steven Vincent, Between Marxism and Anarchism: Benoît Malon and French Reformist Socialism, s. 19).

Hur proudhonisterna ställde sig till detta varierade också. "Vissa av de franska delegaterna, som Tolain och Chemalé, accepterade aldrig någon form av kollektivism, då de ansåg att detta stred emot deras kooperativa och proudhonska principer ... men mer vanligt bland fransmännen var försök att förena mutualism och kollektivism. Malon, till exempel, motsatte sig vad han såg som den proudhonska mutualismens individualistiska stötar, men han delade engagemanget för federalistisk organisation. Mot slutet av 1860-talet kallade de flesta franska socialisterna i Internationalen - inklusive Malon - sig själva för kollektivister och såg detta som en komplettering av deras mutualism, inte som något i motsättning till den ... Deras slutgiltiga mål var decentraliserad kontroll över egendomen, administrerad av arbetarkooperativ. Majoriteten av de franska militanterna förespråkade, kort sagt, en federalistisk samhällsorganisation, trots att de var kollektivister. [Det är således] missledande att tala om 1868-69 som "kollektivismens definitiva seger över proudhonismen", om man inte uppskattar hur federalistisk och mutualistisk - och därmed icke-marxistisk eller förmarxistisk - denna kollektivism var" (ibid. ss. 19-20).

Vad detta handlade om var inte proudhonism mot kollektivism, som två separata, konkurrerande idéer. Vad det handlade om var en mer traditionalistisk och högervriden mutualism mot en mer radikal, vänstervriden och kollektivistisk mutualism. Idén med kollektivismen var, som framgår ovan, att produktionsmedlen skulle vara gemensamma och kontrolleras av arbetarkooperativ. Vilket är den åsikt Proudhon också företrädde i dessa frågor - med tillägget att produktionsmedel som enbart utnyttjas av enskilda individer rimligtvis även bör kontrolleras av dessa enskilda. Där kunde kollektivisterna skilja sig en del åt, vilket också framgår ovan.

"Således var debatten i grund och botten en debatt mellan Proudhon-anhängare, inte mellan proudhonister och marxister, och resolutionen [om kollektivisering 1867] stred inte mot Proudhons idéer. Detta kan ses i det faktum att själva resolutionen var anmärkningsvärt proudhonsk i dess natur, där resolutionen om kollektiv egendom uppmanade till kollektivisering av vägar, kanaler, järnvägar, gruvor, stenbrott, kolgruvor och skogar, som skulle "överlåtas till 'arbetarbolag' som skulle garantera 'ömsesidiga rättigheter' för arbetare och sälja deras produkter eller tjänster till självkostnadspris." Jorden skulle "lämnas över till 'jordbruksbolag' (d.v.s. lantarbetare) med samma garantier som de som krävs av 'arbetarbolagen'." [1] De Paepe förtydligade själv frågan: "kollektiv egendom skulle tillhöra samhället som helhet, men skulle överlåtas till arbetarsammanslutningar. Staten skulle inte vara mer än en federation av olika arbetargrupper." [2] Med tanke på att Proudhon hade förespråkat sådana arbetarkooperativ för att driva offentliga industrier samt argumenterat för att jorden var allmän egendom och bör överföras till kommuner, var resolutionen inte det förkastande av Proudhons idéer som många antar."
(ur Mutualists in the First International, som i sin tur citerat [1] från Julian P. W. Archer, The First International in France 1864-1872, s. 128 och [2] från Daniel Guérin, Anarchism, s. 47)

Vad kollektiviseringen handlade om var således inget "anti-mutualistiskt", utan snarare ett sätt man ansåg vettigt att praktiskt organisera mutualismen på. När det kommer till denna kollektivisering av jord kan kollektivisterna dock även ligga ännu närmare den traditionella mutualismen än De Paepes "allmänna egendom och kooperativa kontroll". Vi kan använda ett faktiskt exempel från spanska Graus, en by som kollektiviserades under den spanska revolutionen. Gaston Leval beskriver kollektiviseringen så här: lantbrukarna i området gick ihop för att kollektivisera den jord de brukade. Sådan var kollektivismen. De skrev under ett kontrakt som bl.a. löd "samtliga inträder i Gemenskapen av fri vilja. De är skyldiga att medföra sina redskap ... Om av oförutsedda skäl kollektivet skulle upplösas, har varje kamrat obestridlig rätt att återtaga de ägodelar han tillfört ... Detta jordbrukskollektiv ska upprätthålla direkta förbindelser med den kommunala kassan för alla förenade yrkesgrenar" (Britta Gröndahl (red.) Här talar syndikalisterna, ss. 145-146). Leval tillägger "låt oss först påpeka, att ingen kollektivisering genomförts mot de berördas vilja" (ibid. s. 146).

Alltså, individerna ser en fördel i kollektivisering, sedan går de ihop och kollektiviserar. De fungerar sedan som ett kooperativ anslutet till en federation tillsammans med andra kooperativ; ingen tvingas till något, och ifall medlemmarna vill lämna kollektivet, eller federationen, gör de detta. Nog må det vara sant att Proudhon just när det kom till jordbruk ibland idealiserade det småskaliga och individuella; men Proudhon, som förespråkade både arbetarkooperativ och federalism - och dessutom menade att jorden i grunden inte gick att äga - lär knappast ha haft några invändningar mot att de människor som brukade jorden gick samman för bättre resultat. Inte heller står detta på något sätt i motsättning till besittning och bruk, rätt till jorden baserad på possession, som mutualisterna förespråkade (och förespråkar). Att traditionalistiskt lagda "ortodoxa proudhonister" som lägger större vikt vid Proudhons småskaliga preferenser än vid de anarkistiska och mutualistiska principerna inte gärna skulle vilja detta må vara; men vad är det, om inte en praktisk tillämpning av mutualistiska principer? Besittning och bruk, inbördes hjälp, producentkooperation och federalism på en och samma gång. Inte ens en individualanarkist i Tuckers eller Ingalls fotspår skulle kunna ha något emot en sådan här typ av kollektivism!

Kollektivismens portalfigur, Mikhail Bakunin, fortsätter (i Stateless Socialism: Anarchism): "vi [avvisar] kraftfullt varje försök till social organisation som inte erkänner den fullaste friheten för individer och organisationer, eller som skulle kräva att det inrättas någon likriktande makt över huvud taget" - helt i linje med såväl mutualismen som med kollektivismen. Angående "metodförslag" ser vi inte heller hos Bakunin något avståndstagande från gradualismen som idé.

"Låt oss samarbeta i vår gemensamma strävan för att göra våra liv lite mer gynnsamma och mindre svåra. Låt oss, när det är möjligt, etablera producent- och konsumentkooperativ, och ömsesidiga kreditsamarbeten som, trots att de under nuvarande ekonomiska förhållanden inte på något verkligt eller adekvat sätt kan befria oss, ändå är viktiga eftersom de utbildar arbetarna i att styra ekonomin och planterar den framtida organisationens dyrbara frön" (Mikhail Bakunin i L’Égalité, 28 augusti 1869).

En bättre sammanfattning av mutualistisk gradualism är svår att hitta. Bakunin har inte samma tro som Proudhon, eller den yngre Tucker, på gradualism som det enda nödvändiga förändringsarbetet, utan ser även ett behov av facklig verksamhet och annat revolutionärt arbete. Och även dessa noter är väl de flesta mutualister av idag med på? Att inte se gradualismen som nog i sig själv; att förespråka en kombination av gradualistisk aktivitet och andra former av revolutionärt arbete, exempelvis syndikalism, är väl snarare regel än undantag hos dagens mutualister?

När det gäller arbetet, så skiljer sig kollektivisterna knappast från mutualisterna. Som konstaterat ska egendomen vara gemensam - vad man menar med detta skiljer dig däremot åt. Vissa menar gemensam som i "fabriken till arbetarna, jorden till jordbrukarna", medan andra menar någon typ av samhälleligt ägande och "kontroll över fabriken till arbetarna, kontroll över jorden till jordbrukarna". Så länge detta samhälleliga ägande i praktiken utgörs av decentraliserad och federalistisk kontroll spelar det ingen större roll, då produktionsmedlen i praktiken tillfaller berörda individer i vilket fall som helst. I dessa kooperativ och verksamheter arbetar deltagarna sedan, och tar ur den gemensamma produktionen vad de tillfört; efter den klassiska socialistiska principen "av var och en efter förmåga, till var och en efter insats". Arbete utan exploatering av arbetaren, helt enkelt. I regel förespråkar kollektivisterna att den individuella arbetarens andel därefter tas ut i form av arbetskvitton, vilka används som pengar för att köpa de produkter och tjänster hon önskar. Detta skulle, i princip, lika gärna ha kunnat komma direkt från Proudhon.

Jag vill alltså mena att "splittringen" mellan mutualism och kollektivism egentligen inte är någon splittring. Vad det handlar om är snarare en form av mutualism som behöll Proudhons fördomar och vanföreställningar, och en annan som utvecklades och blev kollektivism. Men "vanlig mutualism" stannade knappast i den form som de "ortodoxa proudhonisterna" förespråkade i Första internationalen, utan utvecklades den också (rätt spretigt, dessutom). Modern mutualism har förmodligen bra mycket fler likheter med kollektivismen från Första internationalen än med de "ortodoxa proudhonisterna" - en mer konsekvent anarkistisk syn på sociala frågor och familjefrågor, precis som kollektivisterna; en bredare syn på revolutionär praktik utan att för detta ta avstånd från den mutualistiska gradualismen, precis som kollektivisterna; en syn på "idealsamhället" som i huvudsak kooperativ produktion i federationer av autonoma producentgrupper, precis som kollektivisterna; en syn på jordrätt genom besittning och bruk, och ifall producenterna vill - frivilligt kollektiviserade jordbruk (vilket de ofta lär vilja, då det förmodligen ger ett mer effektivt och för de inblandade mer bekvämt jordbruk), precis som kollektivisterna; en individuell andel av produktionen efter individens insats, precis som kollektivisterna; o.s.v. Och inte minst, liksom alla anarkister i slutändan önskar: "social organisation" byggd på "den fullaste friheten för individer och organisationer".

När jag läser exempelvis Levals beskrivning av kollektivismen i Graus har jag ärligt talat svårt att se vad i detta som en mutualist av idag inte skulle ha förespråkat i samma läge. Med det inte sagt att det inte föreligger stora och konkreta skillnader mellan de "ortodoxa proudhonisterna" och kollektivisterna i Första internationalen; snarare att moderna mutualister, eller ens socialt inriktade individualanarkister, inte nödvändigtvis ligger speciellt långt ifrån Varlin, Leval eller Bakunin; att det finns en kontinuitet från den "ortodoxa proudhonismen" till kollektivismen, och från kollektivismen till den moderna mutualismen. Kollektivisterna utgick i huvudsak från Proudhon i deras anarkism, och kallade sig ofta "proudhonister", men införde nya idéer som kan uppskattas av många moderna mutualister, och befriade framför allt anarkisterna i Första internationalen från Proudhons mer konservativa och trångsynta åsikter.


En "kritik" av Frans Severin, ett århundrade senare

Den tidigt syndikalisten Frans Severin skriver, i "Är syndikalismen statsfientlig?" från 1924, att syndikalismen i sig själv inte är negativt inställd till staten (eller rättare sagt "statens väsen"). Syndikalismen är, enligt Severin, snarare för en decentralisering av staten och emot staten som centraliserad och elitstyrd organisation. Då detta är vad Severin framhåller som mest karaktäristiskt för den moderna staten anser han dock att syndikalismen är väldigt negativt inställd till den nuvarande staten, i denna mening, men inte på något anarkistiskt vis.

"Syndikalismen [torde] dock representera en starkare centralisation än anarkismen" skriver Severin (s. 139). Vi bör förmodligen ha i åtanke att Severin skriver detta innan Rudolf Rocker publicerat sina anarkosyndikalistiska verk, men väl efter det att Proudhon, Bakunin och Kropotkin presenterat sina anarkistiska idéer - vilka Severin tar upp, och kritiserar.

"Bakunin förutsätter "avskaffande av det statliga domstolsväsendet, i det att alla domare skola väljas av folket". Krapotkin [=Kropotkin, min anm.] önskar däremot både lagars, domstolars och domares och följaktligen även dömandets avskaffande och utropar: "Inga lagar, inga domare mera. Friheten, likheten och solidaritetens utövning är det enda verkliga skyddsvärnet, som vi kunna ställa upp mot de antisociala instinkter, som vissa enskilda bland oss kunna ha". De av Bakunin skrivna orden skervos redan 1864, och hans uppfattning förändrades möjligen under senare år. I alla händelser synes inte syndikalismen vara anhängare av Krapotkins uppfattning, utan förutsätter både lagar, respekt för dessa och straff för deras brytande [...] I allmänhet torde väl syndikalismen inte förutsätta några särskilda domstolar och domare utan överlämnar domsrätten åt fackföreningen" (s. 144).

Det är tydligt att det Severin är ute efter är något helt annat än vad Proudhon önskade när han skrev: "Istället för lagar förespråkar vi kontrakt. Inga fler lagar som röstats igenom av en majoritet, inte ens enhälligt; varje medborgare, varje stad, varje industriförbund, skapar sina egna lagar" ("General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century"). Han är medveten om denna anarkistiska tanke, då han kritiserar Kropotkin för samma sak. Den anarkistiska idén är att kontrakt mellan människor ersätter lagar som införs över deras huvuden; istället för att en lag gäller alla inom ett visst område, så gäller den människor som frivilligt ingått i kontraktet - eller samarbetet - och bestraffas enligt detta (dock förespråkar även anarkisterna förstås självförsvar, och "bestraffning" - i form av social ostracism hos Proudhon, Bakunin och Kropotkin - mot människor som använder våld emot andra människor oavsett om dessa ingått något kontrakt eller inte. Ingen har rätt att bruka våld/tvång mot andra människor - åtminstone inte utan att bli bemött på samma vis i försvarssyfte).

Denna tanke tror Severin, som vi sett, inte på. "Det är [...] uppenbart, att en utstötning ur gemensamheten i ett så organiserat samhälle är långt svårare än den moderna statens frihetsstraff", skriver han (s. 145). Och detta är ju i mångt och mycket syftet med straffet; kompensera brottsoffret, annars utesluts ur de sociala och ekonomiska sammanhang du normalt ingår i. Detta torde leda till att en kompensation blir möjlig helt utan tvångsåtgärder, enbart genom att förneka brottslingen tillgång till våra samarbeten. Förutom att kritisera detta menar han däremot också att friheten för individen, härigenom, blir en illusion i det anarkistiska samhället.

"Den frihet, som Bakunin förutsätter för individen att själv avgöra, huruvida han vill ansluta sig till kommunen, för kommunen om den vill ansluta sig till provinsen, provinsen till nationen o.s.v., eller, för att använda syndikalistisk terminologi, friheten för syndikatet att ansluta sig till federationen eller arbetarebörsen, och för dessa senare friheten att avgöra, om de vilja ansluta sig till centralorganisationen, denna frihet är i själva verket tämligen illusorisk. Den har teoretiskt intresse, icke praktiskt, ty ingen kan leva utanför, t.o.m. om han inte blir förklarad fredlös. Även om tvångsanslutningen icke blir formell, komma dock förhållandena att utöva ett oemotståndligt tryck, som visserligen utan allt tvivel skall kännas mindre förnedrande och mindre osympatiskt, men som icke är mindre verkligt" (ss. 145-146).

Här gör Severin dock misstaget att anta att anarkismen enbart består av en inriktning, en samhällstyp som människor antingen kan välja att vara del av - eller se sig själva som isolerade individer utan möjlighet till interaktion med andra. Anarkismen består i själva verket av en uppsjö olika inriktningar, som alla förespråkar olika samarbetsformer. Mutualistiska, kommunistiska, kollektivistiska, individualistiska och anarkistisk-syndikalistiska organisationer och samarbeten - samt alla möjliga andra typer, och blandningar som ligger någonstans emellan dem - lär uppstå, då människor är olika och föredrar olika samarbetsformer. Den anarkistiske kommunisten Errico Malatesta skriver:

"Tvångskommunismen skulle bli det mest förhatliga tyranni, som den mänskliga anden kan tänka sig. Och den fria och frivilliga kommunismen är en ironi, om icke rätten och möjligheten finns, att leva i en annan regim, en kollektivistisk, mutualistisk, individualistisk eller vilken man vill, ständigt under betingelsen, att man ingen undertrycker eller utsuger."
(Umanità Nova, 18 april 1922)

Med andra ord är denna frihet, som Bakunin förutsätter, allt annat än illusorisk. Väljer en individ att inte vara kommunist? Då ställer han sig helt enkelt utanför de kommunistiska samarbetena - såväl "provinsen" och "nationen" som "syndikatet" och "federationen" - och ansluter sig istället mutualistiska sådana. Eller kollektivistiska. Eller någon annan form som han föredrar - eller en helt ny, som han sedan söker anhängare till. Denna frihet är på inget sätt en illusion, om vi inte - som Severin verkar göra - glömmer bort den anarkistiska pluralismen. Detta misstag gör inte Rocker, som därför - till skillnad från Severin - inte ser någon motsättning mellan anarkism och syndikalism.

"Gemensamt för alla anarkister är önskan att befria samhället från alla politiska och sociala tvångsinstitutioner som står i vägen för utvecklingen mot en fri mänsklighet. I denna mening bör mutualism, kollektivism och kommunism inte att betraktas som stängda ekonomiska system, som inte tillåter någon vidareutveckling, utan bara som ekonomiska antaganden om vad som bäst håller ett samhälle fritt. Förmodligen kommer det till och med, i alla former av fria samhällen, i framtiden att finnas olika former av ekonomiska samarbeten som existerar sida vid sida, då alla sociala framsteg måste komma från fritt experimenterande och praktisk prövning av nya metoder, vilket det i ett samhälle bestående av fria samarbeten kommer att finnas alla tillfällen för."
(Anarchism and Anarcho-Syndicalism).

Syndikalism blir för den anarkistiske syndikalisten istället en kampform i dagens samhälle och en organisationsform i morgondagens - att med hjälp av fackföreningarna organisera fria sammanslutningar, kanske med kollektivistiska, kommunistiska eller mutualistiska förtecken, där människor som inte önskar att delta däremot är fullt fria att avstå. Kort sagt är grunderna för Severins avståndstagande från anarkismen baserade på felaktiga antaganden om vad anarkismen faktiskt innebär.

Den typ av syndikalism som Severin själv förespråkar i boken måste av anarkister ses som något icke önskvärt. Vad han vill göra är trots allt inte att skapa ett fritt samhälle utan tvånganslutning, utan stat, utan istället ersätta dagens stat med en stat företrädd av fackföreningar. Och så mycket säger han även själv - Severin kan knappast anklagas för att resonera oärligt eller vilseledande: "Det som sålunda har inträffat med staten i och med det syndikalistiska samhällstillståndets förverkligande är sålunda inte ett avskaffande av statens väsen, ett upphävande av statens funktioner, utan dess överflyttande och fördelande, det är decentralisation" (s. 147). Han är tydlig med att staten i allra högsta grad existerar, "istället för den moderna centraliserade staten har uppstått många stater. Ty var och en av den inom ett visst område självständiga organisationerna innesluta i sig statens väsen och utöva dess makt, även om de inte kallas stater. Kommunen eller den lokala samorganisationen äger ett område, över vilket den råder och är självständig [...] här utöva dessa organisationer statens makt, de lagstifta, de döma och straffa dem, som bryta mot av organisationerna fattade beslut" (s. 147).

Den syndikalism Severin företräder framstår som en decentraliserad form av statssocialism, som hämtat inspiration från de federativa idéerna hos exempelvis Proudhon och Bakunin - men som även kritiserar såväl anarkismen som statssocialismen (som anarkistisk mutualist kanske jag bör säga övrig statssocialism i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet). De syndikalistiska facken blir i allt väsentligt nya stater, och tvingar människor i deras områden att följa deras beslut - eller bestraffa dem för att inte göra det. En stor del av avståndstagandet från anarkismen verkar dock baseras på missförstånd om anarkismen. Även om Severin faktiskt förstått anarkismen bättre är det dock tveksamt om han omfamnat den; han lämnade sedermera SAC och blev socialdemokratisk riksdagsledamot.

Trots detta belyser Severins åsikter, i förhållande till exempelvis Rockers, den splittring mellan anarkosyndikalister och (i brist på ett bättre ord) "statssyndikalister" som existerat - och existerar - inom den syndikalistiska ideologin, som också tagits upp i ett tidigare inlägg. Såväl Severin som Rocker betonar dock att syndikalismen i första hand är en kampmetod inom socialismen, och först i andra hand en ideologisk ståndpunkt inom den. Och som sådan är den helt klart kompatibel med anarkismen, i allra högsta grad som del i den gradualism som förespråkas av många mutualister. Framhålls också Rockers ideologiskt pluralistiska position (som i Sverige kom att företrädas av exempelvis Jensen, Fridell och Rüdiger) passar syndikalismen i anarkismen som handen i handsken - resultatet är förstås anarkosyndikalism. 

Förstår man anarkismens pluralistiska ideal, och accepterar det som något positivt, finns ingen anledning att som syndikalist ta avstånd från anarkismen på de grunder Severin gör. Ett avståndstagande bör vara ett avståndstagande från anarkismens förespråkande av friheten - inte från att denna frihet bara är en illusion, vilket bara blir ett rimligt antagande om vi räknar bort den för anarkismen så centrala pluralismen. Med den kunskapen bör skiljelinjen hellre gå mellan anarkosyndikalister, som liksom andra anarkister står för individens rätt att avgöra vilka samarbeten hon vill delta i, och "statssyndikalister" - som hellre anser att detta är något staten/staterna bör ha rätt att avgöra. Frihetlig, och mindre frihetlig, socialism. Vilket läger anarkisten väljer bör vara självklart, men även när den allmänna trenden inom syndikalismen inte är anarkistisk bör vi inte glömma bort syndikalismens ovärderliga roll som kampmetod inom en bredare frihetlig socialistisk gradualism.

Att avskaffa ett produktionssätt

Hela vårt nuvarande produktionssätt genomsyras av kapitalismen. För att förändra samhället och ekonomin, för att avskaffa kapitalismen och ersätta den med socialism, krävs stora förändringar i hela produktionsprocessen. Precis som kapitalismen krävt, och kräver, sådana förändringar för att förbli kapitalism. Kevin Carson tar, i Homebrew Industrial Revolution, upp några sådana ingrepp som kapitalister tillsammans med staten sett till att införa för att göra kapitalets makt i samhället starkare.

"At the local level, one of the central functions of so-called "health" and "safety" codes, and occupational licensing is to prevent people from using idle capacity (or "spare cycles") of what they already own anyway, and thereby transforming them into capital goods for productive use. Such regulations mandate minimum levels of overhead (for example, by outlawing a restaurant run out of one's own home, and requiring the use of industrial-sized ovens, refrigerators, dishwashers, etc.), so that the only way to service the overhead and remain in business is to engage in large batch production."

Historiskt har detta även kunnat handla om att förbjuda vissa typer av produktion, som inte gör arbetare tillräckligt beroende av kapitalisten, eller att förbjuda arbetslöshet och "lösdriveri" - där straffet för att vara sysslolös i Sverige (utan en tillräcklig förmögenhet) exempelvis varit tvångsarbete eller tvångdeltagande i krig. Det har även förekommit att människor som anmält arbetslösa själva fått anställa dessa för halva normallönen; allt för att stärka det kapitalistiska förhållandet mellan arbetaren och kapitalisten, där kapitalisten fungerar som herre och arbetaren som undersåte.

Under ett kapitalistiskt produktionssätt reproduceras hela tiden kapitalismen och de hierarkiska förhållandena i kapitalistiska företag speglar hierarkin i den kapitalistiska staten. Makt i toppen, maktlöshet på botten. På exempelvis en snabbmatsrestaurang är ägaren "staten", direktörerna står för "politiken" och "förvaltningen" - medan restaurangarbetarna är proletariatet, inom vilket vissa arbetare tilldelas tjänsten att övervaka de andra; restaurangens "polis".

För att bryta den statliga och kapitalistiska hegemonin krävs förstås ett avbrott från det kapitalistiska produktionssättet; detta innefattar mer än många inser. Verksamhet kan inte längre drivas på samma sätt, och produktionsmedlen måste i många fall ersättas med sådana som bättre lämpar sig för socialistisk produktion - eller åtminstone börja användas på nya sätt. Arbetaren kan inte längre bara vara en kugge i produktionens maskineri, där "staten" - ägaren - låter henne producera på det vis som gör henne som mest alienerad och i maximal beroendeställning till kapitalisten.

För att avskaffa det kapitalistiska produktionssättet krävs att arbetarna själva besitter och kontrollerar produktionsmedlen, att de tillsammans styr produktionen efter deras egna önskemål, kompetens och behov. Den frihetliga socialismen måste reproduceras i produktionen precis som kapitalismen gör det; en uttalad socialistisk linje i det samhälleliga, medan kapitalismen och makthierarkierna består i produktionsprocessen, är inget annat än kapitalism. Produktionen måste, i ett fritt socialistiskt samhälle, vara anpassad efter människorna och skapa fria och jämlika strukturer. Som Proudhon skriver i General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century:

"It is necessary to form an ASSOCIATION among workers [...] because without that, they would remain related as subordinates and superiors, and there would ensue two [...] castes of masters and wage-workers, which is repugnant to a free and democratic society".

Därför finns ingen tvekan hos mutualisterna; arbetarna måste själva förfoga över de produktionsmedel som används i arbetet, och själva avgöra hur produktionen går till i kooperativa sammanslutningar. Detta är en central del av den gradualistiska tanken - precis som kapitalismen reproduceras uppifrån och ner, genom monopol och regleringar i syfte att förstärka kapitalets maktpositioner, måste socialismen reproduceras nerifrån och upp, genom socialistiska produktionsalternativ som sprider sig till större delar av samhället. Den fria socialismen kan inte "införas" utan måste växa fram; ej heller kan det kapitalistiska produktionssättet avskaffas genom lagar och regleringar, det måste dö bort genom att överlägsna principer - för såväl produktionseffektiviteten som för de producerande klassernas ställning i samhället och ekonomin - tar död på de föråldrade hierarkiska strukturerna kapitalismen består av. Det handlar om en total förändring: en gradualistisk revolution. Utan denna kommer friheten att vara ihålig och snabbt fyllas av auktoritet och tvång, där makthavarna i produktionen snart blir makthavarna i samhället. Något anarkokapitalister inte begriper, eller vill begripa, men som för någon som tittar på sambandet mellan maktförhållandena i produktionssättet och maktförhållandena i samhället bör vara helt uppenbart.

Friheten föds inte genom att avskaffa hierarkierna i en del av samhället, medan de består i en annan; friheten föds när hela samhället börjar genomsyras av den - när den börjar reproducera sig själv - på precis samma sätt som tvånget och hierarkierna genomsyrar hela det kapitalistiska samhället och reproduceras i produktionsprocesserna.


Mutualism - frihetlig socialism

__________________________________________________________________
INLEDNING


Från statssocialistiskt håll, men även från en del som kallar sig anarkister, kommer ofta kritik mot mutualismen - för att den inte skulle vara socialistisk. Jag inser själv att detta är ett tämligen löjligt ämne att skriva om, och att läsa om för någon som redan har grundläggande kunskaper om socialismen och dess historia; men diskussionen känns relevant, då det är viktigt att mutualister kan ha fungerande samarbeten med andra anarkister och frihetliga socialister, och då dessa missuppfattningar kan sätta käppar i hjulen för sådana om de fortsätter sprida sig. Även om den frihetligt socialistiska rörelsen i sin helhet är väldigt liten, är mutualismen ändå mindre ensam. Och eftersom att kritiken inte verkar vilja försvinna på egen hand känns det som en bra idé att skriva lite om mutualistisk socialism. Jag ber om ursäkt i förväg, då detta inlägg kommer att bli ganska långt, då jag - på grund av ämnet - vill lägga fram min poäng utan att lämna speciellt mycket rum för tvivel och misstolkningar (finns sådana ändå är det som vanligt bara att kommentera). Men förhoppningsvis blir det läsvärt ändå!

Marxister kommer säkerligen att läsa detta och säga "titta, mutualisterna försöker desperat att försvara sina positioner i socialismen!", men så är inte fallet. Tvärtom har vi, som kommer att framgå i inlägget, en fast position i den socialistiska rörelsen - säkrad långt innan marxismen ens fanns. Inlägget har enbart ett utbildningssyfte; mutualismen är - även om den tidigare varit en av de mest inflytelserika socialistiska ideologier i vissa delar av världen - en av de "underideologier" till socialismen som idag är mindre känd. Därför känns det viktigt att informera om ideologin, och vad den står för - samt peka på exakt varför den är socialistisk och anarkistisk, för dem som inte förstått det, och vill mena något annat.

Direkt till kritan: varför är mutualismen socialistisk? Om vi helt historielöst definierar socialismen som att "staten äger alla produktionsmedel" är mutualismen förstås inte socialistisk; liksom alla andra former av anarkism - som Bakunin kallade "statslös socialism" - skulle exkluderas med denna definition. Det är således inte en speciellt värdefull definition. Om vi istället definierar socialism som att "arbetarna äger produktionsmedlen" börjar vi närma oss en godkänd definition. Lägger vi till "motstånd mot exploatering av arbete" kommer vi ännu närmare en bra definition av socialism, som inkluderar de statssocialistiska, liksom de anarkosocialistiska, ideologierna (och detta är även den definition som används av anarkister generellt, från Benjamin R. Tucker hos individualisterna till Pjotr Kropotkin hos kommunisterna; vilket framgår tydligare längre in i texten).

Om vi arbetar med denna definition av socialism, "arbete ska inte exploateras, och arbetarna ska äga sina egna produktionsmedel", är mutualismen helt klart en frihetligt socialistisk ideologi; vilket, om det inte redan framgått, förhoppningsvis framgår med klarhet om en liten stund. På det socialistiska forumet socialism.nu kan man dock läsa en användare som upprört skriver att:

"Mutualism precis som anarko-kapitalism bara påhittat skitsnack [sic]. När ska de jävla inavlade kapital kramande [sic] mongona förstå att de inte har något med anarkism att göra. [sic]"

Här likställs alltså mutualism med anarkokapitalism, och anses vara varken socialism eller anarkism. Eftersom att Kropotkin däremot har något med anarkism att göra enligt de allra flesta kommunistiska anarkister kan vi titta på vad han säger om mutualismen, och dess främste europeiske företrädare Pierre-Joseph Proudhon:

"Proudhon was the first to use, in 1840 (Qu'est-ce que la propriété? first memoir), the name of anarchy with application to the no-government state of society ... Now Proudhon advocated a society without government, and used the word anarchy to describe it ... He preferred to attain the same end [as other socialists] by rendering capital incapable of earning interest; and this he proposed to obtain by means of a national bank, based on the mutual confidence of all those who are engaged in production, who would agree to exchange among themselves their produces at cost-value, by means of labour cheques representing the hours of labour required to produce every given commodity. Under such a system, which Proudhon described as "Mutuellisme," all the exchanges of services would be strictly equivalent ... In a society of this type the state would be useless. The chief relations between citizens would be based on free agreement and regulated by mere account keeping. The contests might be settled by arbitration. A penetrating criticism of the state and all possible forms of government, and a deep insight into all economic problems, were well-known characteristics of Proudhon's work."
(Pjotr Kropotkin, "Anarchism", ur elfte upplagan av Encyclopedia Britannica, 1905)

Här är det alltså inte tal om att mutualismen "inte har något med anarkismen att göra" - tvärtom beskrivs mutualismen som en av de allra tidigaste formerna av anarkistisk socialism; då mutualisterna ville (1) avskaffa staten, och (2) "uppnå samma mål" som andra former av socialism - arbetarnas ägande av produktionsmedlen och icke-exploateringen av arbete. Att Proudhon ville avskaffa kapitalismen, genom egenproducenter och arbetarkooperativ - där fri och räntefri kredit skulle administreras genom mutualistiska banker (vilket senare även utvecklats till en mängd andra former av reciproka och icke-exploativa kreditsamarbeten) bör också få tyst på kritiken av mutualister som "kapitalkramare" eller likställda med anarkokapitalister. Givet att man faktiskt förstår dessa former av samarbeten - vilket man kanske, tyvärr, måste läsa en del om frågan för att faktiskt göra. Här är mutualismen lika lite "kapitalkramande" som vilken annan förgrening av anarkistisk socialism som helst; liksom dessa vill mutualisterna upphäva exploateringen av arbetet och ge arbetaren rätten till sitt arbetes fulla produkt, och liksom dessa anser mutualisterna att ränta och andra kapitalinkomster inte är något annat än exploatering av arbetet.__________________________________________________________________
FÖRSTA INTERNATIONALEN OCH PARISKOMMUNEN

Då vi sett att mutualisterna är socialister, till och med enligt den definition som Kropotkin använde (vilket många som använder Kropotkin som en "auktoritet" i polemik mot mutualister förmodligen knappast ens känner till); vad gjorde då mutualisterna som fick vissa andra socialister att se dem som icke-socialister? Angrep de den första socialistiska internationalen, eller Pariskommunen, som kontrarevolutionärer? Nej, det motsatta är faktiskt sanningen. Vi citerar återigen Kropotkin, där han beskriver den första socialistiska internationalens uppkomst:

"The socialist movement revived only after 1864, when some French working men, all "mutualists," meeting in London during the Universal Exhibition with English followers of Robert Owen, founded the International Working Men's Association. This association developed very rapidly and adopted a policy of direct economical struggle against capitalism, without interfering in the political parliamentary agitation, and this policy was followed until 1871. However, after the Franco-German War, when the International Association was prohibited in France after the uprising of the Commune, the German workingmen, who had received manhood suffrage for elections to the newly constituted imperial parliament, insisted upon modifying the tactics of the International, and began to build up a Social Democratic political party."
(Ibid.)

Mutualister var alltså med och grundade internationalen, och var en stark drivkraft i kampen mot kapitalismen (lite mer om mutualisterna i den första internationalen finns att läsa här) - man förde en direkt kamp mot statskapitalismen, vilken efter 1871 tyvärr gled in på fel spår - parlamentarism och reformism hellre än direkt aktion och revolutionär gradualism - under marxistiskt och statssocialistiskt inflytande. Hur såg det då ut i Pariskommunen? Då Karl Marx är känd för att ha lovordat denna kommun, som vi kan läsa nedan, måste väl mutualisterna ha fördömt och motarbetat den? 

"Den ville göra den individuella egendomen till verklighet genom att förvandla produktionsmedlen, jorden och kapitalet, som nu framför allt är medlen för slaveri och utsugning av arbetet, till enbart verktyg för det fria och associerade arbetet. Men detta är kommunismen, den "omöjliga" kommunismen!"
(Karl Marx, "Pariskommunen", 1871)

Vad var då denna "omöjliga kommunism" egentligen för något? Vad den bestod i, och vilka som skapade den, kan vi läsa redan i förordet till ovan nämnda skrift (skrivet av Engels):

"Kommunens medlemmar var uppdelade i en majoritet, blanquisterna, som även hade haft övertaget i nationalgardets centralkommitté, och en minoritet, medlemmarna av den Internationella Arbetarassociationen, som till övervägande delen bestod av anhängare till Proudhons socialistiska skola ... [många fel begicks men] vad som emellertid är ännu underbarare är det myckna riktiga som trots detta dock uträttades av den av blanquister och proudhonister sammansatta kommunen. Självfallet är proudhonisterna främst ansvariga för kommunens ekonomiska dekret, för deras berömvärda och tadelvärda sidor, liksom blanquisterna bär ansvaret för dess politiska handlingar och underlåtenhetssynder."
(Ibid.)

För er som inte känner till "blanquisterna" så var detta statssocialister som följde idéer av Louis Auguste Blanqui. Men vi måste stanna upp ett tag här. Inte nog med att mutualister deltog i grundandet av första internationalen; Pariskommunen, som ständigt hålls upp som ett gott exempel av alla möjliga socialister och kommunister, och som än idag nämns i Kommunistiska Partiets partiprogram, var alltså också grundad av mutualister, nu tillsammans med blanquister istället för Owen-anhängare - där mutualisterna till och med, av Engels, framhålls som ansvariga för "kommunens ekonomiska dekret"! Och till råga på allt - självaste Engels hänvisar till mutualismen som "Proudhons socialistiska skola", vilket måste sticka i ögonen på marxister som vill hävda mutualismens icke-socialistiska karaktär, liksom det måste anses vara väldigt konstigt att Marx i "The Holy Family" (1845) skriver "not only does Proudhon write in the interest of the proletarians, he is himself a proletarian, an ouvrier. His work is a scientific manifesto of the French proletariat and therefore has quite a different historical significance from that of the literary botch-work of any Critical Critic". En bloggare som spinner vidare på detta faktum skriver:

"All of which suggests that Marx’s comment that “But this is communism, ‘impossible’ communism!” in relation to the Paris Commune was, well, spin. It was, fundamentally, mutualism, libertarian socialism. As such, it is somewhat amusing to see Marxists praise the Paris Commune to the hilt while, at the same time, denouncing Proudhon. To be fair, this is often a product of ignorance as few Marxists bother to read anarchist writers and so fail to realise when they praise the Commune they are praising ideas popularised long before it by Proudhon."
(Proudhon and Elections)

Riktigt så långt skulle jag personligen inte vilja sträcka mig; helt klart hade kommunen mutualistiska drag, men den politiska styrning som blanquisterna stod för bör inte ignoreras - att se Pariskommunen som något rakt igenom mutualistiskt vore att misstolka såväl mutualismen som kommunen (dock har bloggaren ovan helt rätt i att många av de principer som kommunen kom att omfamna i princip direkt kommer från Proudhon, liksom han visar i sitt inlägg).__________________________________________________________________
MARXISMEN OCH MUTUALISMEN

Även om Pariskommunen alltså inte var någon mutualistisk kommun hade den en relativt stor del mutualistiska deltagare (en majoritet av de socialister som var anslutna till internationalen, enligt Engels). Att många marxister idag alltså hyllar mutualistisk socialism - och inte minst mutualister - samtidigt som de kritiserar mutualismen, och inte minst mutualisterna, för att vara "utanför socialismen" står således väldigt klart; vilket måste vara en besvärlig position att sitta i för marxisterna. Men vi får inte glömma att Marx själv över tiden också satt i båda dessa positioner (om än inte lika extremt som en del av dagens "antimutualistiska marxister"). Marx hyllade Proudhon i ett tidigt skede (1845, ovan), och ville ha ett samarbete med honom 1846 - vilket Proudhon dock nekade till då han ansåg att såväl Marx' dogmatism som tillvägagångssätt inte rimmade speciellt väl med hans egna visioner (se brevväxlingen mellan Marx och Proudhon). Efter detta kom så Marx med hånfulla kommentarer i "Filosofins elände" (1847) och "Det kommunistiska partiets manifest" (1848). Det är förmodligen från denna konflikt en stor del av de ortodoxa marxisternas fientlighet mot mutualismen härstammar. Marx gick, mig veterligen, dock inte så långt som att kalla Proudhon för en "icke-socialist" - men kallade honom likväl i "manifestet" för en "konservativ" och "borgerlig" socialist, och sträckte sig till och med till att kalla Proudhon själv för en del av bourgeoisin (dvs långt ifrån inställningen han haft bara tre år tidigare, där Proudhon framställdes som en proletär vars ideologi var "det franska proletariatets vetenskapliga manifest").

Det marxistiska motståndet mot mutualismen blev förstås ännu större, då marxister och mutualister skulle samverka inom internationalen - medan mutualisterna dock hade en frihetlig utgångspunkt och marxisterna en auktoritär (sedermera partipolitisk) sådan; vilket bäddade för konflikter. Den bild man får av mutualismen genom att läsa marxistisk litteratur - vilket, att döma av kritiken från marxister, är den bild man har av ideologin - är således ungefär som den bild man får av marxismen genom att lyssna på en MUF-talesman. Det rör sig främst om en nidbild som härstammar från vad som i det närmsta kan kallas en smutskastningskampanj - vilket ju är helt naturligt, då marxister och mutualister (likväl som marxister och anarkister över huvud taget) kämpade om inflytande i deras gemensamma international, där anarkister med alla medel kritiserade marxister precis som marxister med alla medel kritiserade anarkister (så till den grad att man till slut bildade två olika internationaler). Mutualismen kom dock med tiden att tappa mycket av det inflytande den haft även i den anarkistiska rörelsen, till förmån för först kollektivism (som utvecklades från mutualismen bland annat av mutualisten Eugen Varlin i internationalen) och sedan kommunistisk anarkism. Idag är de mest citerade ur dessa traditioner klassiska personer som Bakunin (kollektivism), Kropotkin (kommunism) och Malatesta (kommunism) - och till viss del nyare fenomen, som "An Anarchist FAQ".__________________________________________________________________
DE ÖVRIGA ANARKISTERNA OCH MUTUALISMEN

Vi minns den socialism.nu-post, där skribenten undrade när vi mutualister skulle inse att vi inte har något med anarkismen att göra. För detta kan vi först titta på vad de stora namnen inom anarkistisk kollektivism och kommunism hade att säga i frågan.

Malatesta skriver (1924) i ett svar till Adamas artikel "Individualism and Anarchism":

"Morally, anarchism is sufficient unto itself; but to be translated into facts it needs concrete forms of material life, and it is the preference for one or other form which differentiates the various anarchist schools of thought. In the anarchist milieu, communism, individualism, collectivism, mutualism and all the intermediate and eclectic programmes are simply the ways considered best for achieving freedom and solidarity in economic life; the ways believed to correspond more closely with justice and freedom for the distribution of the means of production and the products of labour among men."

Malatesta verkar alltså inte ha något emot varken mutualism eller individualism - en ganska stark kontrast till de moderna anarkister (?) som skriker "icke-anarkism" och "icke-socialism" när mutualism och/eller individualanarkism kommer på tal. Detta är dock bara en förstärkning av vad han redan skrivit i "Umanità Nova", 18 april 1922:

"Tvångskommunismen skulle bli det mest förhatliga tyranni, som den mänskliga anden kan tänka sig. Och den fria och frivilliga kommunismen är en ironi, om icke rätten och möjligheten finns, att leva i en annan regim, en kollektivistisk, mutualistisk, individualistisk eller vilken man vill, ständigt under betingelsen, att man ingen undertrycker eller utsuger."

Se, hos Malatesta är mutualismen - såväl som individualismen - fullt kompatibla med icke-exploatering; precis som vi mutualister naturligtvis redan vet, men vilket människor som främst fått sin bild av mutualismen från marxismen kanske är ovetande om. Och givetvis visste även Malatesta detta, då han faktiskt var anarkist. Kropotkins syn på saken har vi redan sett en del av ovan. Även i andra sammanhang kan vi dock knyta Proudhon och mutualismen till den socialistiska och anarkistiska traditionen i Kropotkins verk:

"An immense movement of ideas took place during this century under the name of Socialism in general, beginning with Babeuf, St. Simon, Fourier, Robert Owen and Proudhon who formulated the predominating currents of Socialism, and continued by their numerous successors (French) Considerant, Pierre Lerous, Louis Blanc; (German) Marx, Engels; (Russian) Chernychevski, Bakunin; etc, who worked either at popularising the ideas of the founders of modern Socialism or at establishing them on a scientific basis."
(Kropotkin, "Communism and Anarchy" ur Freedom, juli, 1901)

I förordet till "The Conquest of Bread" (1906) hittar vi liknande formuleringar, där det även nämns att "Proudhon worked out his idea of Anarchism, and Mutualism, without State interference." Att han, liksom socialism.nu-skribenten, skulle mena att mutualismen inte har något med varken socialism eller anarkism att göra otänkbart; tvärtom nämner han upprepade gånger Proudhon som såväl anarkist som socialist. Kropotkin, som trots allt var anarkistisk kommunist, kritiserade dock mutualismen och Proudhon för synen på egendom och individuell belöning av arbete - vilket han även kritiserade Bakunin och kollektivisterna för (i ett helt kapitel i "The Conquest..."). Men med detta menar han naturligtvis inte att varken kollektivisterna eller mutualisterna är "icke-socialister" eller "icke-anarkister"; tvärtom menar han att kommunismen är en bättre organisationsform för ett fritt och jämlikt samhälle, precis som mutualister menar detsamma om mutualismen, och kollektivister menar detsamma om kollektivismen. Och på tal om kollektivism; vad säger Bakunin om mutualismen, eller "proudhonismen" som den ofta kallades i Europa vid den här tiden?

"There is the well-known contradiction between communism as developed scientifically by the German school and accepted in part by the Americans and the English, and Proudhonism, greatly developed and taken to its ultimate conclusion by the proletariat of the Latin countries. Revolutionary socialism has just attempted its first striking and practical demonstration in the Paris Commune.

I am a supporter of the Paris Commune, which for all the bloodletting it suffered at the hands of monarchical and clerical reaction, has nonetheless grown more enduring and more powerful in the hearts and minds of Europepis proletariat. I am its supporter, above all, because it was a bold, clearly formulated negation of the State."
(Bakunin, "The Paris Commune and the Idea of the State" 1871)

Bakunin menar alltså helt klart att Proudhon var socialist, och att mutualisterna är socialister; samt att detta är en rörelse från vilken hans egen kollektivism utvecklades ifrån. Naturligtvis var han dock ingen fullständig beundrare av Proudhons idéer; då skulle han ju knappast ha tilltalats av, och bidragit med att utveckla, den kollektivism som kom att dominera i den anarkistiska delen av internationalen efter mutualismens tillbakagång. I texten "Recollections on Marx and Engels" (1869-71) menar han att Marx och Engels bättre förstod den materiella verkligheten, medan han ansåg att Proudhon fokuserade allt för mycket på metafysik och idealism - att han var "a vigorous genius, a revolutionary thinker arguing against idealistic phantoms, and yet never able to surmount them himself". Han menade dock också att "Proudhon understood and felt liberty much better than [Marx]. Proudhon, when not obsessed with metaphysical doctrine, was a revolutionary by instinct ... [Marx] lacks the instinct of liberty- he remains from head to foot an authoritarian."

Det är då kanske inte speciellt förvånande att Bakunins kollektivism var en slags blandning mellan mutualismen och marxismen; med mutualismens fokus på friheten, och marxismens fokus på materialismen (som, för all del, även senare mutualister - och Proudhon själv - hade ett starkt fokus på) samt en mer kollektivistisk utgångspunkt. Själva kollektivismen, som "system", kan också ses som en slags blandning mellan marxismens kommunism och Proudhons mutualistiska socialism. Medan Bakunin från kommunismen lånade de kollektiviserade produktionsmedlen behöll han från mutualismen, och den klassiska socialismen, principen "av var och en efter förmåga, till var och en efter insats"; dvs arbetaren ska få vad hans arbete producerar, och hans arbete ska inte exploateras. På samma sätt som Proudhon och mutualisterna förespråkade således även Bakunin handel, genom att arbetets produkter - i kollektivismen främst genom arbetskvitton - byts mot andra produkter och tjänster.

Här blir också kritiken mot mutualisterna ofta väldigt konstig; i det ena andetaget kan en kritiker citera Bakunin som ett exempel på "en äkta socialist", för att i det andra mena att anledningen till att Proudhon och mutualismen står utanför socialismen skulle vara att de ställer sig kritiska till kommunism och att man vill bedriva handel med hjälp av krediter (pengar!!!). Om mutualismen av denna anledning inte är socialistisk, så bör det även diskvalificera Bakunin och kollektivismen - och för all del bör det stadium i marxistisk kommunism som brukar kallas "det socialistiska stadiet" vara starkt icke-socialistiskt, då detta är just ett stadium där arbetet belönas efter arbetsinsats, och man sedan använder arbetskvitton som pengar. Någon typ av förvirring måste här ha uppstått hos kritikerna.

Hos de klassiska "auktoriteterna" hittar vi alltså inget av det som sägs om mutualismen i en del moderna sammanhang. Var kommer då denna uppfattning ifrån? Vi har trots allt en modern "auktoritet" som ofta används av kommunistiska och kollektivistiska anarkister som kritiserar mutualismen; "An Anarchist FAQ" (eller "AAFAQ")! Där bör vi hitta åsikten att mutualismen är icke-socialistisk och icke-anarkistisk. Vad skriver då AAFAQ om saken? Under avdelning "A.3.2. Are there different types of social anarchism?" skriver de: "Yes. Social anarchism has four major trends -- mutualism, collectivism, communism and syndicalism." De fortsätter sedan att beskriva skillnaden mellan mutualism och kommunism/kollektivism - samt skillnaden mellan mer och mindre individualistiska former av mutualism - därefter skillnaderna mellan kollektivism och mutualism/kommunism, och så vidare. Fortsätter man att läsa under avdelning "G.1 Are individualist anarchists anti-capitalist?" börjar AAFAQ mycket riktigt med att klargöra att varken marknader eller privat egendom i sig själva innebär kapitalism. De konstaterar att individualanarkismen är socialistisk och antikapitalistisk, och fortsätter med att förklara varför:

"Clearly, social anarchists are socialists but then, as we will prove, so are the individualist anarchists! ... So, why are the individualist anarchists anti-capitalists? There are two main reasons.
Firstly, the Individualist Anarchists opposed profits, interest and rent as forms of exploitation (they termed these non-labour incomes "usury", but as Tucker stressed usury was "but another name for the exploitation of labour." [Liberty, no. 122, p. 4]) ... Thus the Individualist Anarchists, like the social anarchists, opposed the exploitation of labour and desired to see the end of capitalism by ensuring that labour would own what it produced. They desired a society in which there would no longer be capitalists and workers, only workers. The worker would receive the full product of his/her labour, so ending the exploitation of labour by capital ... Secondly, the Individualist Anarchists favoured a new system of land ownership based on "occupancy and use.""

Mer om "occupancy and use", eller besittning och bruk, finns att läsa här. I samma avdelning visar AAFAQ att individualisternas definition av socialism är densamma som Kropotkins:

"So what, then, is socialism? Tucker stated that "the bottom claim of Socialism" was "that labour should be put in possession of its own," that "the natural wage of labour is its product" and "interest, rent, and profit . . . constitute the trinity of usury." [The Individualist Anarchists, p. 78 and p. 80] This definition also found favour with Kropotkin who stated that socialism "in its wide, generic, and true sense" was an "effort to abolish the exploitation of labour by capital." [Anarchism, p. 169]"

Inte heller här hittar vi alltså något som stöder påståendet att mutualismen skulle vara icke-socialism eller icke-anarkism. Tvärtom definieras mutualismen - liksom individualanarkismen - klart och tydligt som socialistisk anarkism. Och konstigt vore det ju annars, då dessa skribenter faktiskt vet vad de pratar om! __________________________________________________________________
AVSLUTANDE ORD

Ingenstans hos de tänkare som ivrigt citeras av marxister, statssocialister och "anarkister" som påstår att mutualismen skulle vara "icke-socialistisk" eller "icke-anarkistisk" hittar vi alltså stöd för denna tes. Tvärtom verkar de klassiska källorna, liksom de moderna - och pålästa - ha en helt annan attityd än de självutnämnda experter som ofta uttalar sig i frågan, vars åsikter - får vi anta - baseras på okunskap, brist på historisk och ideologisk analys samt, inte sällan, hemmasnickrade fördomar. Mutualismen har spelat en stor roll i socialismens historia, där mutualister var med i grundandet och utvecklingen av den första socialistiska internationalen, liksom de spelat samma roll i Pariskommunen. Vidare har mutualismen en given plats inom anarkismen, liksom detta tar sig uttryck i bland annat Kropotkins, Malatestas och Bakunins ord - samt i moderna anarkistiska sammanhang så som "An Anarchist FAQ". Mutualismens plats inom socialismen erkänner både dessa herrar och statssocialister som Marx och Engels.

Som jag nämnde i inledningen kan kanske en sådan här "avhandling" kännas lite löjlig, och framför allt överflödig för folk som redan känner till lite grundläggande information om socialismen; men den känns hur som helst nödvändig, då det verkar vara en inte helt ovanlig åsikt att mutualister är "kapitalkramande mongon som inte har något att göra med anarkismen", för att parafrasera skribenten på forumet socialism.nu. Denna åsikt är möjlig att ha enbart genom extrem okunskap eller dogmatisk historierevisionism; och detta kan kanske åtminstone vara ett hjälpmedel i kampen mot okunskapen, även om det tyvärr aldrig kommer att kunna bota blind dogmatism.

Min åsikt är densamma som den varit sedan bloggen öppnade; att anarkister bör förena sig i sin strävan mot frihet. Om någon sedan är mutualist, kommunist, kollektivist, individualist eller något annat spelar ingen större roll - då detta, i Malatestas ord, är strategier för hur vi tror att vi bevarar friheten och jämlikheten på bästa sätt. Och denna frihet är, som Malatesta också skriver, "en ironi, om icke rätten och möjligheten finns, att leva i en annan regim, en kollektivistisk, mutualistisk, individualistisk eller vilken man vill". Att den anarkistiska rörelsen, så liten som den är, ska vara splittrad enbart på grund av okunskap och/eller dogmatism är fruktansvärt onödigt och kontraproduktivt. Om vi - liksom Kropotkin, Bakunin, Proudhon, Malatesta, Goldman, Rocker, Warren, Tucker, Pearl Andrews, o.s.v. - vill uppnå individens och kollektivens maximala jämlika frihet, dvs anarkistisk socialism, finns det ingen rimlighet i att exkludera varandra och skapa små sekter av människor som tycker exakt som vi själva. Det är tvärtom rimligt att idag, liksom i en eventuell framtida anarki, komma överens och samarbeta, samt respektera de individuella skillnader som är hela anledningen till att föredra frihet och anarkism framför auktoritet och statssocialism. Om vi anarkister bara kunde komma så pass långt pass långt på vägen skulle mycket vara vunnet; och kommer vi inte ens så långt är en framtida anarkistisk utveckling tyvärr väldigt avlägsen. Läget ser däremot inte så mörkt ut som jag kanske ger intryck av. Majoriteten av de anarkister jag träffar eller pratar med har en klassiskt anarkistisk och pluralistisk inställning - bara en minoritet verkar fortfarande tilltalas mer av sekterismen; vilket förhoppningsvis kan motverkas med information och dialog.


Anarkismen och den mänskliga naturen

Nedan kan den som är intresserad ladda hem en uppsats med titeln "Anarkismen och den mänskliga naturen: En studie i den anarkistiska politiska filosofins grundföreställningar", för den som vill fördjupa sig lite i detta ämne. Det handlar alltså om bilden av anarkismen som en ideologi som generellt är lite naivt inställd till "människans godhet" och "perfekta sociala förmåga"; vilken inte riktigt stämmer överens med den verkliga anarkistiska traditionen. Jag är medveten om att jag är väldigt svepande i framställningen av olika anarkisters syn på detta ämne; men då den ursprungligen skrevs som en B-uppsats var utrymmet begränsat, och jag tycker ändå att jag fick till en någorlunda rättvisande bild av saken. Är det något ni anser fick för lite plats är ni förstås välkomna att lägga till ytterligare information i kommentarerna!

Jag vet heller inte om den version jag hittade på datorn är den slutgiltiga och helt korrekturlästa versionen, och är helt enkelt för lat för att läsa igenom den nu - så stöter ni på några stavfel och liknande får ni helt enkelt bortse från dem ;)

Här är texten i alla fall!
http://www.speedyshare.com/files/27932470/Anarkismen_och_den_manskliga_naturen.pdf (ny länk, upplagd 2011-04-12)


Mutualismen som en syntes av individualism och socialism

De flesta ideologier - eller åtminstone förespråkare av dem - betonar en del av människans natur, och ignorerar andra aspekter. Tar vi statssocialismen som exempel, så menar förespråkare av ideologin att människan är social och att samhällets organisation således måste bestå av socialism och undertrycka människans inneboende individualism. Tar vi nyliberalen menar han tvärtom att människan är individualist, och alla sociala aspekter av människan ignoreras. Naturligtvis är detta att dra saker till sin spets; men alla som någon gång varit i en diskussion med en statssocialist eller en nyliberal känner nog igen sig. För en statssocialist är "individualism" nästan ett skällsord, och för nyliberalen har "solidaritet" en negativ klang. Däremot är det svårt att förneka att människan har en tendens att söka ömsesidigt gynnsamma samarbeten med andra människor, som redan Kropotkin fastslog i "Inbördes hjälp", och som Nobelpristagaren Elinor Ostrom utan tvivel bevisat. Samtidigt är det svårt att förneka individens egoism, som trots allt är drivkraften bakom allt hon gör - hon handlar för att uppnå större lycka, så som hon själv definierar denna lycka.

Pierre-Joseph Proudhon såg däremot detta förhållande med nyktra ögon. Människan har en natur; men denna natur är såväl social som individualistisk. Detta är vad som ligger bakom alla typer av despotism; vissa människors individuella drivkraft tar överhanden, och de "syndar mot sin sociala natur" - som Proudhon lite poetiskt uttryckte det - genom att utöva våld och tvång emot andra, och skapa skapa auktoritära strukturer som med tiden utvecklas till stater. Detta hade däremot varit omöjligt om människan enbart var individualist; de förtryckta skulle aldrig finna sig i detta förtryck. Eftersom att vi också är sociala värderar dock människor den gemenskap och struktur som trots allt finns i de samhällen som undertrycker deras individuella önskemål, och vår sociala sida gör att intrång i vår frihet accepteras om den leder till ett socialt sammanhang vi kan identifiera oss med. Staten har alltså sin grund i såväl vår individualistiska och sociala natur - fanns inte båda två skulle stater omöjligt kunna existera.

Därför är det också nödvändigt att ha både det individuella och det sociala i betänkande när vi utformar idéer om hur samhället kan förbättras. Att koncentrera oss på en sak och ignorera det andra är att ignorera verkligheten; och att ignorera verkligheten leder till att våra teorier inte kan appliceras på den med önskat resultat. Proudhon skrev i "What is Property?":

"Communism -- the first expression of the social nature -- is the first term of social development, -- the thesis; property, the reverse of communism, is the second term, -- the antithesis. When we have discovered the third term, the synthesis, we shall have the required solution."

Vi bör inte sträva efter att förneka eller förändra människans natur; vi bör sträva efter att förstå den. Kommunismen ignorerar människans individualitet, och statskapitalismen ignorerar de hennes sociala natur. Den ena ser människan som någon som enbart strävar efter samhällets bästa, eller åtminstone bör göra det, medan den andra skapar strukturer som enbart uppmuntrar egoism som går ut över solidariteten. Du kan inte komma till toppen av varken staten eller det kapitalistiska näringslivet med ett gott samvete, utan att utnyttja tvång som går ut över andra människor (även om det görs "indirekt", genom att kapitalister stöder sig på statsmonopol av olika slag, innebär ens handlingar en kränkning av andra individers frihet).

Mutualismen, som går att betrakta som en syntes av socialismen och individualismen - varför Proudhon av George Woodcock kallats "den sociala individualisten" - försöker däremot se till båda sidor av människans natur. Människan vill vara fri, men inte isolerad; hon vill ingå i ett större sammanhang, men inte tvingas in i det och kvävas av det. Därför är det viktigaste målet för att förändra samhället att göra oss av med alla typer av tvång, alla typer av privilegier och alla typer av monopol. Det är genom detta makten upprätthålls, och det är genom detta vi förnekas vår egen natur - oavsett om vi tvingas förneka vår sociala eller vår individualistiska sida för att kunna lyckas i samhället. Ge individen frihet, och hennes sociala natur kommer att skapa de samarbeten hon föredrar.

Det är däremot inte riktigt så enkelt; människan idag går att jämföras med ett tamt och instängt djur. Under århundraden - om inte årtusenden - har vi såväl utnyttjats som tagits om hand av de vilda djuren utanför burarna. Om någon plötsligt skulle släppa ut oss ur våra burar skulle det inte ta lång tid innan de vilda djuren - statsmännen och kapitalisterna - återigen hade haft oss i våra burar. De skulle utan problem kunna tvinga oss tillbaka, och många av oss skulle säkert välja våra burar hellre än den okända verkligheten på frivillig väg. Det är trots allt det liv vi känner till. För att människan ska kunna vara fri, och delta i de samarbeten för ömsesidig vinning hon föredrar, måste en gradualistisk process vänja oss vid att vara herrar över oss själva. Redan idag, "i buren", måste vi börja organisera oss själva, skapa våra egna alternativ vid sidan av det statliga och kapitalistiska samhällen - våra egna företag, våra egna kooperativ, våra egna valuta- och handelssamarbeten, et.c. När vi har så mycket "i buren" kommer verkligheten utanför den inte alls att vara lika skrämmande; och de vilda djuren kommer inte ha en chans att övermanna oss.

Genom att på egen hand utveckla såväl vår individualistiska drivkraft och våra sociala samarbeten - och inte förneka vare sig den ena eller den andra av dessa sidor, utan genom att bli bekväma med dem - påbörjar vi den långa färden mot friheten. En frihet där egoism och socialt ansvarstagande är harmoniserade, precis som den idag är i en familj, eller som den under i vår tidiga historia kunde vara i en stam. Detta är ingen utopi, utan ett uttryck för vår natur; utan de vanföreställningar om den som såväl kommunister som nyliberaler gärna gör gällande.

Myten om anarkismens tro på "människans godhet"

Ofta får man höra att människan inte är god, och att anarki således aldrig kan fungera. Anarkin baseras på att alla är snälla, och så länge människor är det fungerar anarkin; men då verkligheten är annorlunda - människor är inte goda - är anarkismen dömd att misslyckas. Anarkin är därför, hör man ofta, en fin tanke; men i grund och botten en ouppnåelig utopi.

Vi ska däremot enbart koncentrera oss på människans godhet för ett tag. Anser anarkister att människan god? Nej, det gör vi absolut inte. Anser vi att hon är ond? Nej, inte det heller. Godhet och ondska är trots allt bara begrepp, som beskriver olika typer av handlingar och beteenden vi själva - högst subjektivt - uppfattar som "goda" eller "onda". Vissa delar av begreppen är däremot mer eller mindre universella; de flesta av oss kan komma överens om att t.ex. döda en oskyldig människa är "ondska", medan det är ett exempel på "godhet" när en individ bjuder en annan, svältande, individ på mat och husrum. Och den enda anledningen till att vi har båda begreppen i vårt vokabulär är att båda fenomenen existerar. Om ingen någonsin skulle kunna göra något "ont" skulle vi inte känna till begreppet ondska, och om någon aldrig skulle ha någon möjlighet att handla "gott" skulle vi inte känna till begreppet godhet.

Vad tror vi anarkister, då, om människans natur? Det närmsta vi kan komma, i ett försök att beskriva vilka känslor som dominerar människans handlande, är nyttomaximering. Om jag får göra ett fritt val, då väljer jag det tillgängliga alternativ som passar mig bäst; eller kanske snarare som jag tror passar mig bäst. Nyttomaximering är, i sig, varken något "gott" eller "ont"; utan nyttomaximering kan för en individ vara att råna gamla tanter, och för en annan vara att skänka större delen av lönen till Röda korset - där det ena uppfattas som ont, och det andra som gott. Människan är således kapabel till att agera såväl ont som gott; och "hennes natur" är varken ond eller god, utan hennes natur är helt enkelt nyttomaximerande.

Detta för oss in på anarkismen. Måste människor vara goda för att en anarkisk samhällsordning ska vara möjlig? Inte alls. Tvärtom - alla ideologier som inte erkänner individens suveränitet, utan tror att en elit av folket är kapabel att göra livet så bra som möjligt för resten av människorna, tror i mycket högre grad på människans godhet. Att jag ska ta hand om mig själv, hjälpa andra när jag själv vill göra så och försöka hålla mig borta från att skada andra för att undvika att bli skadad själv - det kräver inte någon god människa, utan snarare en människa som tänker på sin medelfristiga och/eller långsiktiga nyttomaximering. Att en liten elit däremot ska sätta sina egna intressen åt sidan och istället göra vad som är bäst för resten av folket - det kräver människor lika goda, ärliga och okorrumperbara som Jesus Kristus själv!

Som jag tidigare skrivit kräver anarkismen visserligen att människor inte är helt genomruttna - precis som alla andra ideologier, där detta krävs i ännu högre grad. Och så ser världen faktiskt ut; om alla människor faktiskt vore onda, rakt igenom, skulle ingen typ av samhällsbygge vara möjligt; och inte ens önskvärt, givet att det enda vi skulle göra genom det vore att skapa ett bättre liv för människor som i grund och botten är ondskan reinkarnerad (vilket, återigen, inte vore möjligt från början, då vi också hade varit onda och bara strävat efter att göra livet sämre för alla). Anarkismen kräver däremot inga goda människor, utan den "godhet" som visas upp av folket i dagens samhälle - genom att skänka till välgörenhet, inte begå brott, rösta fram sociala skyddsnät, et.c. - är mer än tillräckligt för att ett anarkistiskt samhälle ska kunna "leva och frodas". De få brottslingar som finns tas omhand av skyddssammanslutningar och "poliskårer" där fria individer fritt samarbetar för detta syfte; på, mer eller mindre, samma sätt som den statliga polisen idag utför detta arbete. Mer eller mindre rationellt nyttomaximerande individer är det enda som krävs. Till skillnad, återigen, från ett statligt samhälle - som kräver en elit av genomgoda altruister, och i ett demokratiskt samhälle även övervägande goda medborgare som röstar fram en god regering. För kom ihåg, om "tredje världskrigspartiet" eller "partiet för stöld och massmord" skulle vinna valet skulle deras agenda gälla; men människans förmåga att tänka och agera rationellt förhindrar att sådana partier kommer till makten i de flesta demokratier.

Trots att varken politikereliten eller folkmassan är rakt igenom god verkar människor vara tillräckligt "goda" - så länge de har ett tillfredsställande materiellt välstånd och någon typ av social trygghet - för att handla med varandra och hjälpas åt för att skydda både sig själva och andra från brott, hellre än att försöka starta krig mot grannen. Folket verkar inte ha den driften; och när angreppskrig faktiskt utbryter är det i regel på grund av önskemål från politiska, religiösa eller ekonomiska eliter, hellre än på grund av det "vanliga folkets" vilja.

Så, avslutningsvis, ett par frågeställningar läsaren kan begrunda och ta ställning till på egen hand:

* Om vi tog makten från eliterna, och gav samhällets individer makten över sig själva, skulle exempelvis krig bli en mer, eller mindre, vanlig företeelse? Hur känner du själv, skulle du föredra att riskera livet för att döda andra, eller att helt enkelt lösa problem på ett annat sätt om den möjligheten fanns?

* Om vi antar att människan varken är ond eller god, utan nyttomaximerande; vilket scenario är mer gynnsamt för folket - ett system där människor frivilligt ingår i skyddssammanslutningar där "poliserna" lyder direkt under medlemmarna, som helt enkelt byter samarbete om dessa visar sig vara ineffektiva, korrumperade eller på annat sätt otillräckliga; eller ett system där en enstaka poliskår har våldsmonopolet och gör med detta som den behagar?

* Vem tror naivt på människans godhet; anarkisten som vill ta makten från eliten och ge individerna makten över sig själva (men inte över andra), eller etatisten som tror att en liten elit mer än gärna åsidosätter sina egna intressen och fullständigt altruistiskt agerar efter folkets bästa, och att en poliskår - med våldsmonopol - inte kommer att missbruka detta monopol på folkets bekostnad (genom att t.ex. slöa, korrumperas eller kräva för mycket betalt för sina tjänster)?

För mig är svaret på vem som mer naivt tror på människans godhet tämligen uppenbart; hur verkar det för dig?

Mutualistiskt jordägande - besittning och bruk

Inledning

Många frågor dyker upp gällande den typ av jordägande som förespråkas av de flesta mutualister; dvs "besittning och bruk", så ett nytt inlägg om detta ämne verkade vara på sin plats. Besittning och bruk innebär inte något direkt ägande av jord, utan det rör sig snarare om en exklusiv rätt till besittning och bruk av den jord du personligen besitter och brukar - som däremot upphör när du inte längre besitter och brukar jorden. För enkelhetens skull kommer "jordägande" och "jordägare" trots det att användas i inlägget. 

Medan mutualister förespråkar ägande av materiella ting - resultatet av arbetet som legitimt tillhör arbetaren som skapat det - förespråkar vi alltså inte ägande av samma typ när det gäller jord och naturresurser. Till skillnad från den traditionella lockeanska äganderätten som, normalt utan förbehåll, förespråkas av en del andra vänsterlibertarianer, menar mutualister att jord inte ägs (mer eller mindre) permanent enbart för att arbete blandas med jorden; utan att arbete istället kontinuerligt måste blandas med jorden för att ge någon enskild individ en ensamrätt till den.

Skillnaderna mellan dessa olika synsätt på jordägande förklaras enklast med ett exempel. Vi antar att det finns en stor bit bördig jord i ett område, och person A är av någon anledning den enda personen som befinner sig på detta område. A gör då lite olika saker på denna jord; ett år odlar han vete på en jordplätt, ett annat år överger han denna plätt och föder upp boskap på en annan jordplätt, osv. Efter några år har han blandat sitt arbete med hela detta områdes jord, och då börjar plötsligt fler människor dyka upp. Enligt den lockeanska äganderätten, utan förbehåll, är däremot all denna jord nu egendom, som tillhör person A. Resten av människorna får inte så mycket som sätta sin fot på denna jord utan A:s tillåtelse; och vill de på något sätt bruka den sker det på A:s villkor. Normalt löser A det på så vis att jordbrukarna får ge honom en del av deras produktion, eller att de betalar honom en fast avgift varje månad eller år för att få bruka hans jord - beroende på vad som passar honom bäst. A äger jorden, och personerna B, C, D, ..., Å, Ä och Ö får helt enkelt göra som A säger; för att A brukade all denna jord först, och fick således äganderätt till den. A behöver nu inte över huvud taget blanda sitt arbete med jorden längre; att andra gör det, och A genom sin äganderätt får en del av deras produktion, räcker gott och väl för att A inte bara ska överleva, utan till och med vara mest välbeställd av alla i området.

Hade besittning och bruk tillämpats som jordäganderättsprincip hade samma scenario sett väldigt annorlunda ut. A hade då fritt kunnat odla en sak här det ena året, en sak där det andra, föda upp boskap här det ena året, och där det andra; och han hade hela tiden haft rätten till den jord han faktiskt brukade - men inte övrig jord. När A därför märker att det börjar komma fler människor till det område där han varit ensam ett antal år hade han antagligen valt den jordplätt han tyckte bäst om under sina ensamma år, och börjat använda den för produktion i så stor utsträckning det var möjligt för honom. Han hade däremot inte kunnat kräva något av B, C, D eller någon av de andra personer som flyttade in på det område där han förut var ensam; utan han hade enbart haft rätt till den jord han själv besitter och brukar - för tillfället - och rätten till vad hans eget arbete skapar. Bara för att han kände till området innan någon annan innebär det alltså inte att han har någon som helst rätt till jorden han inte brukar, och ingen som helst rätt till vad någon annans arbete skapar.

I exemplen ser vi på en gång de positiva effekterna av besittning och bruk, och de negativa med en lockeansk jordäganderätt, ur ett socialistiskt perspektiv. Ingen jordbrukares arbete kan exploateras av jordägare för att denne "var där först", utan hans rätt sträcker sig till det område han faktiskt brukar själv. På så vis kan exemplets "person A" heller inte ackumulera någon vinst genom att suga ut värde ur andras arbete, vilket i förlängningen tenderar att skapa klassamhällen, utan jordbrukarens lön är hans arbetes fulla värde - och detta är även den sits person A sitter i. Han är, liksom alla andra i området, fri att bruka sin jord på det sätt han må anse bäst - men har ingen rätt att kräva något av någon annan.

Vi ser även de positiva sidorna effekterna av besittning och bruk, och de negativa med en lockeansk jordäganderätt, ur ett anarkistiskt perspektiv. Om person A ges den totala makten över området, och rätten att beskatta andra individers produktion - vilket det faktiskt handlar om - i hela detta område, är han inte på något sätt bättre än en stat. Tvärtom - han är en stat. Han kan införa vilka regler han vill på sin egendom, och därmed tvinga de som faktiskt brukar hans jord att antingen flytta därifrån eller lyda hans regler och betala hans skatter.

Ur ett socialistiskt, men inte nödvändigtvis anarkistiskt, såväl som anarkistiskt, men inte nödvändigtvis socialistiskt, perspektiv framstår besittning och bruk överlägset den lockeanska äganderätten. Ur ett anarkosocialistiskt, eller mutualistiskt, perspektiv bör det således ingen tvekan om vilken form av jordäganderätt som är att föredra.Besittning och bruk FAQ


Q: Vad menas med "kontinuerligt bruk"? Om jag lämnar min jord och åker till stan, förlorar jag rätten till den då?

A: Kontinuerligt bruk innebär precis vad det låter som; att kontinuerligt bruka jorden. Självklart kan du även lämna din jord, annars skulle någon rätt till den inte vara nödvändig alls - då skulle det räcka med att fastslå att du har rätt till så mycket jord du är kapabel att personligen försvara. Exakt hur lång tid du kan lämna din jord orörd innan den anses vara övergiven kommer troligtvis att variera mellan olika skyddssammanslutningar och/eller geografiska områden; det är upp till medlemmarna i en skyddssammanslutning att komma överens om. Med andra ord det lite tråkiga "marknaden löser det"; vilket innebär att individernas egna överenskommelser avgör hur lång tid jorden kan stå orörd innan den ska ses som övergiven och "up for grabs". I vissa samarbeten rör det sig kanske om ett par månader, medan det i andra kan röra sig om år; medan de allra flesta, som tillämpar kortare tider, troligtvis kommer att ha någon form av "tilläggstjänster" om en medlem måste lämna sin jord en längre tid (besöka en sjuk släkting på andra sidan jordklotet, eller vad det nu kan vara). Men du förlorar alltså inte rätten till din jord när du sover, när du åker och handlar eller när du åker på semester.Q: Kommer inte utsugningen av jordbrukare att se likadan ut? Vi har väl fortfarande kontraktsfrihet, och om någon bara får bruka någon annans jord så länge han har kontrakt med honom kommer väl läget snart att se ut som idag?

A: Nej, läget kommer inte att se ut som idag, då det blir en praktisk omöjlighet att hyra ut jord och kontinuerligt exploatera produktiva jordbrukares arbete. Vi måste komma ihåg att själva rätten till jorden avgörs av vem som besitter och brukar den. Om jag hyr jord av dig, betalar min första avgift och börjar därefter besitta och bruka jorden - då har jorden redan bytt ägare från dig till mig! Om jag fortsätter betala en avgift varje månad gör jag det enbart för att vara snäll mot dig; jag har ingen som helst skyldighet att betala dig för att få bruka min egen jord; utan kan direkt efter den första avgiften är betald sluta betala dig. Då kontraktsfriheten innebär rätten att gå in i, såväl som att gå ut ur, kontrakt är detta min fulla rätt. Om mitt kontraktsbrott innebär en implicit stöld ifrån dig (t.ex. om jag lovar att betala tusen kronor för din cykel, men vägrar betala när jag fått cykeln) måste jag antingen ge tillbaka din egendom eller betala vad vi gjort upp om. I det här fallet sker däremot ingen implicit stöld; då jorden byter ägare när den byter brukare, enligt principen om besittning och bruk. Jag har full rätt att bryta kontraktet, då jorden redan bytt ägare och då således inte har någon rätt att kräva något som helst från mig i utbyte mot den jord som inte längre är din.

Detta leder troligtvis till att människor inte över huvud taget hyr ut jord; utan istället säljer den när de bestämmer sig för att flytta därifrån. Den måste då säljas till ett rimligt marknadspris, för att någon ska köpa den; och detta ger inte ägaren något i närheten av de pengar han skulle kunna suga till sig om han kontinuerligt kunde ta en avgift eller en del av brukarens produktion - utan det ger helt enkelt den tidigare ägaren precis vad köparna tycker att jorden, och den eventuella förbättring av den han åstadkommit, är värd. Det blir alltså ett rimligt marknadspris, hellre än en kontinuerlig monopolavgift.Q: Varför tycker ni inte att man ska kunna äga jord på samma sätt som man kan äga t.ex. en bil?

A: Jorden är, tillsammans med andra naturresurser, speciell i sin natur; just i och med att den inte går att separera från naturen. Den är naturen. Det finns således bara en viss yta jord vi alla har att dela på; och vi kan inte bygga ny jord på nya platser, på samma sätt som vi kan odla nya träd, så mer vete, eller återvinna glas, metall, plast, et.c. Till och med i jämförelse med ganska sällsynta resurser, t.ex. diamanter, har jorden en speciell natur, då en diamant kan säljas vidare hur många gånger som helst - från Ryssland till Sverige till USA till Irak till Brasilien. Jorden är däremot, så att säga, där den är. Visst går den däremot att flytta på - och vill du flytta din jord till din nya bostadsort är du naturligtvis fullt fri att göra det; men den jord du lämnar kvar anser mutualister helt enkelt inte längre är att betrakta som din, då du inte längre blandar ditt arbete med den.

Skillnaden mellan en bit jord och en bil är alltså att jorden är geografiskt bunden till det område där den faktiskt finns, till skillnad från en bil som inte är det. Jorden är även strängt begränsad i kvantitet, och räcker inte till för att alla ska kunna ha precis så mycket jord som de önskar; till skillnad från bilar, där fler kan produceras om efterfrågan blir större. Därför anser vi att det är högst rimligt att vi använder andra ägandekriterier för jord och naturresurser - som fortfarande är bundna till naturen - än för t.ex. bilar. Vi påstår däremot inte att detta är "rätt", och att den lockeanska ägandeprincipen är "fel"; vi påstår att båda principer har ungefär lika mycket "rätt", och är lika konsekventa och hållbara - medan principen om besittning och bruk däremot ger betydligt bättre följder för alla parter - utom, naturligtvis, för jordägaren. Arbetare, husägare, företagare, jordbrukare, et.c. får helt enkelt mer kvar att satsa i produktionen, eller för att förbättra sin livskvalitet, om skatten till jordägaren försvinner. Och arbetare får fler reella möjligheter att komma ur löneslaveriet om de inte tvingas att kontinuerligt betala för jord om de överväger egenföretagande eller jordbruk. Den enda förloraren är den parasitäre jordägaren; och att han förlorar sin monopolintäkt han idag får från att exploatera andras arbete ser vi knappast som något negativt, utan snarare som ännu en positiv effekt av besittning och bruk.Q: Men vad händer om jag har ett hus på min jord? Ett hus kan ju trots allt inte ses som något annat än ett resultat av mitt arbete, precis som en bil.

A: Visst är huset din egendom, precis som bilen, och du har all rätt till din egendom. Du har däremot inte rätt att ha din egendom på andras mark. Du har t.ex. inte någon rätt att parkera din bil i din grannes garage utan dennes tillåtelse; och om du gör det, och vägrar flytta på den när han ska in med sin bil, har han all rätt i världen att köra ut den. Fortsätter du envist att parkera din bil i hans garage varje dag kan han vända sig till polis, som ser till att du till och med straffas för att du gör intrång på hans mark och på hans egendom. Precis detsamma gäller för ett hus. Det är din egendom - absolut - och om du vill kan du flytta på huset, riva det, eller göra vad som helst med det. Lämnar du dock kvar huset på någon annans jord - vilket jorden blir om du lämnar den under en tillräckligt lång period - och vägrar att på något sätt avlägsna det; då förlorar du även äganderätten till huset, och den nye jordägaren kan avgöra vad han vill göra med det. Rätt till din egendom - ja; rätt att förvara din egendom på någon annans jord - nej. Vill du således ha kvar ditt hus får du helt enkelt ta med det när du flyttar; eller sälja det till någon annan (förslagsvis i kombination med att du säljer jorden). Någon permanent rätt till jorden för att du förvarar din egendom på den har du däremot inte; att jag strategiskt placerar ut enkronor i skogen innebär inte att jag äger skogen, utan tvärtom att jag måste ta med mig mina enkronor när jag lämnar skogen, om jag vill fortsätta äga dem.Q: Man får alltså sälja sin jord?

A: Ja, absolut. Varför skulle man inte få det? Du får sälja precis vad du vill; att du och jag kommer överens om att du lämnar din jord åt mig, i utbyte mot att du får summa X av mig, är det ett fullt legitimt kontrakt. Det är att hyra ut jord som under besittning och bruk blir problematiskt, för att inte säga omöjligt; försäljning av jord kommer därför troligtvis vara det vanligaste sättet jord byter ägare.Q: Varför ska man köpa jord, om man kan ta all övergiven jord gratis efter en viss tid?

A: Om ingen betalar dig för att flytta ifrån din jord, hur troligt är det att du kommer att göra det? Var ska du flytta, och med vilka pengar ska du betala för detta? Med andra ord, det kommer antagligen inte att finnas så mycket övergiven jord; och den jord som faktiskt överges, dvs den jord som ingen vill köpa, kommer troligtvis inte att hålla samma kvalitet (om det rör sig om bruksjord) eller t.ex. även innefatta färdigbyggda hus (om det rör sig om bostäder), varför det kan vara fördelaktigt att faktiskt köpa andras jord, om man inte vill börja från scratch. Det vanligaste sättet för jord att byta ägare kommer därför antagligen att vara genom försäljning.Q: Om jag anställer människor som arbetar på min jord, vad händer då?

A: Om det rör sig om mindre uppgifter, medan du själv fortfarande är "huvudbrukare" av jorden, ligger rätten till jorden naturligtvis kvar hos dig. Tar du in många anställda som hjälper dig att bruka jorden, varefter du expanderar din jord till ett område du aldrig skulle kunna ta hand om på egen hand, har dina anställda däremot rätt att hävda jorden som deras kooperativa egendom, då det är deras arbete som blandas med den - där du, i så fall, antingen får delta i kooperativet, eller som "ursprungsbrukare" ta så mycket jord du själv kan besitta och bruka och därefter överlåta resten till dina anställda som fortsätter bruka denna jord utan dig. Grundprincipen är att du har rätt till så mycket jord du personligen kontinuerligt kan blanda ditt arbete med, så mycket jord som du kan besitta och bruka. Kan du få andra att arbeta åt dig på mer jord än så, och ge dig en del av vad deras arbete producerar, är du naturligtvis fri att göra det - men de är också fria att hävda denna jord som sin egendom.

Så länge det handlar om mindre tjänster på jord du i huvudsak brukar själv faller däremot inte rätten till jorden till någon annan än dig själv; och även om någon gör anspråk på en del av din jord rör det sig enbart om den del av jorden du inte är kapabel att bruka på egen hand (om du inte föredrar att äga jorden kooperativt tillsammans med andra; i vilket fall du naturligtvis är fri att så göra). Vad som händer om du anställer någon som arbetar på din jord har alltså helt och hållet att göra med i vilken utsträckning de blandar sitt arbete med jorden; i vilken utsträckning de besitter och brukar den.Har någon fler frågor som inte förklaras, eller inte förklaras tillräckligt tydligt, i inlägget är ni som vanligt varmt välkomna att lämna frågor och synpunkter i kommentarerna!

Nyliberal kritik mot anarkismen

De senaste dagarna har jag läst en hel del, ny och gammal, kritik mot anarkismen från nyliberalt håll. Man menar att anarkismen inte fungerar, då den saknar våldsmonopol och inte kan tvinga människor att lyda en enda övermakt, utan istället för staten placerar suveräniteten på individnivå. I stora drag är detta vad kritiken handlar om; människor är inte kapabla att på egen hand, och med hjälp av frivilliga samarbeten för försvar av person och egendom, lösa konflikter - utan en stat krävs som allvis övermakt.

Det första problemet med kritiken är att staten inte är någon allvis övermakt. Som Stefan Molyneux nämner i en debatt mot minarkisten Jan Helfeld är detta en romantisk föreställning utan anknytning till verkligheten; i själva verket är staten den institution till vilken samhällets intelligenta kriminella - dvs de man måste oroa sig som mest för - kommer att söka sig; genom vilken de sedermera har ett enormt inflytande över samhället, och ett våldsmonopol över alla andra individer. Den ryska revolutionen var menad att skapa ett "arbetarnas paradis" där alla hjälptes åt; spelade det någon roll när Stalin utnyttjade makten för egen vinning? Det gjorde det naturligtvis inte; av den enkla anledningen att det inte spelar någon roll om vi har en konstitution som säger "ingen ska förtryckas", eller vilka fina formuleringar som helst man kan tänka sig; när staten tagits över av människor som vill expandera dess makt över individen, och våldsmonopolet redan finns där, kan ingen papperslapp i världen hindra dem från att så göra. USA har t.ex. en väldigt liberal konstitution; det hindrade inte maktens män, "staten och kapitalet" - dvs staten och de stora kapitalintressen som också var intresserade av att stärka såväl staten som sin egen position - från att expandera statens befogenheter på ett sätt som skulle få landets "founding fathers" att snurra både ett och två varv i sina gravar.

Myten om staten som en välvillig samling välgörare - utgjord av de absolut godaste och snällaste människorna i samhället, med livsuppgiften att göra livet så bra som möjligt för alla sina undersåtar - är helt enkelt en myt. Något som inte finns. Något som aldrig funnits. Något som aldrig kan, och som aldrig kommer att, finnas.

Fortfarande är alltså detta huvudargumentet som läggs fram mot anarkismen. Vi kan titta på Carl Svanbergs argument att polycentriska försvarsorganisationer är dödfödda:
"I verkligheten kan detta bara sluta på ett av två sätt. Antingen får vi ett inbördeskrig utan något riktigt slut. Eller också förklarar sig segraren i ett sådant krig sig som härskare över oss alla."
Detta är en beskrivning av individens förmåga som ofta används av nyliberaler, klassiska liberaler - och allt vad de väljer att kalla sig. Och absolut; vore detta de rimliga utfallen av polycentrisk lag vore individens suveränitet och frihet kanske inte att föredra - men detta är bara billig retorik utan någon egentlig grund. För att se hur polycentrisk lag och konkurrerande "poliser" egentligen skulle fungera måste vi använda oss av en realistisk beskrivning av mänskligt agerande, och hur de anarkistiska skyddsorganisationerna fungerar.

1) Människor är i grunden nyttomaximerande; vi föredrar i regel bra framför dåligt - allt enligt varje människas individuella preferenser.

2) Människor har, ifall de direkt finansierar sitt eget beskydd ekonomiska incitament till att undvika försvarsorganisationer som också bedriver krig, då det är dyrare än ett beskydd av deras person och egendom - samtidigt som det innebär att de betalar mer för ett sämre skydd, då deras beskyddare nu också sysslar med krigföring. Vi föredrar ett bra försvar framför ett dåligt sådant; speciellt när det även är billigare för oss.

3) De allra flesta har etiska grunder för att ta avstånd ifrån krig. Gemene man gillar helt enkelt inte krig, och anser att angreppskrig är moraliskt oförsvarbara.

4) Skyddsorganisationerna i ett anarkistiskt samhälle utgörs antingen direkt av samverkande individer, eller andra individer anställda och finansierade direkt av de individer som vill bli försvarade mot kriminalitet.

Med dessa fyra punkter kan vi börja plocka isär Svanbergs argument. Varför skulle vi få ett inbördeskrig till att börja med? Den största anledningen att tro att ett sådant skulle uppkomma är att olika skyddsorganisationer inte kommer överens om hur de ska lösa ett problem; t.ex. en man som tillhör en organisation har gjort sig skyldig till att ha misshandlat en man som tillhör en annan. Varför skulle den ena organisationen acceptera den andras krav på ersättning från deras klient? Den logiska följden är att de båda organisationerna istället börjar kriga mot varandra. Eller, är det verkligen det? Vi återknyter till de fyra punkterna ovan. Medlemmarna i både den första och den andra organisationen har organiserat sig för att bli beskyddade från brott, och en stor majoritet är överens om att den som utför ett brott bör ersätta brottsoffret för detta. Ingen av dem är intresserade av ett krig; för att inte tala om skyddsorganisationens anställda "poliser", som definitivt inte är villiga att radikalt öka risken att dö i sina arbeten.

Ett krig skulle här vara ekonomiskt irrationellt av skyddsorganisationen - som om den skulle börja kriga skulle tappa allt sitt stöd hos sina medlemmar, av såväl etiska som ekonomiska skäl, och därmed gå i konkurs. Medlemmarna är inte intresserade av krig, utan av att bli skyddade mot brott. Den ende som - ens teoretiskt - skulle kunna vara intresserad av ett krig är i detta fall är den skyldige brottslingen, som annars måste betala en ersättning till brottsoffret. Är den troliga följden fortfarande inbördeskrig? Naturligtvis inte! Den troliga följden är att skyddsorganisationerna samarbetar och kommer fram till en rimlig lösning; av samma anledning som åklagare och advokater inte skjuter varandra över brottsmål idag - även om det för Svanberg och andra nyliberaler måste vara ett helt oförklarligt fenomen. Vad de glömmer att ta med i sina beräkningar är helt enkelt individerna; deras ekonomiska incitament och etiska övertygelser - som talar för en fredlig och "diplomatisk" lösning, och som starkt talar emot inbördeskrig när skyddsorganisationers intressen möts.

Detsamma som händer i en stat kanske skulle hända i en anarki, protesterar nyliberalen här; människor som vill utnyttja andra människor söker sig till skyddssammanslutningar och försker utöva makt över andra. Men här har vi en väsentlig skillnad! Staten har ett våldsmonopol, och det är olagligt att organisera en skyddssammanslutning utan dennes tillåtelse. Något sådant finns inte i en anarki, och människor kan fritt organisera sig - och bilda organisationer som granskar skyddssammanslutningarna. Börjar de korrumperas, eller söker sig våldsbenägna och makthungriga människor dit? Där stängdes finansieringen av från medlemmarna, som bytte skyddsorganisation. Det finns starka incitament för skyddssammanslutningarna att hålla sig till sina uppgifter. De har starka incitament att hela tiden granska sig själv - då det ger dem fördelar i konkurrensen att visa upp sig som rena från korruption och våldsbenägna individer - samtidigt som andra skyddssammanslutningar har incitament att granska dem - då det ger dem fördelar i konkurrensen att kunna visa upp konkurrenter som sämre lämpade att utföra medlemmarnas uppdrag. Vidare kommer det finnas incitament till transparens, och att vara mer än villiga att ganskas av medlemmarnas, av skyddssammanslutningen oberoende, granskning; då en organisation som inte tillät sådant fort skulle tappa sina medlemmars förtroende, och därefter sina medlemmar och sin finansiering. I staten flockas alltså de intelligenta kriminella; medan de säkerligen skulle försöka få inflytande även i fria skyddssammanslutningar - men där skulle de väldigt snabbt stoppas av de omfattande "checks and balances" som denna organisationsform innebär; och som mer eller mindre totalt saknas i staten, om staten själv väljer att inte ha några sådana. I ett fritt samhälle måste alla andra i slutändan svara till individen; i ett statligt samhälle måste tyvärr alla individer i slutändan svara till staten - då staten är suverän, till skillnad från individen - och då det därför oundvikligen är staten som avgör sina egna spelregler.

Skräcken inför de fria skyddsorganisationerna är alltså av allt att bedöma helt obefogad. Det fåtal som begår brott i ett anarkistiskt samhälle kommer med all sannolikhet inte att ha sina skyddsorganisationers "militära uppbackning". Och om de mot förmodan skulle ha det är det ganska irrelevant, då nämnda skyddsorganisation i sådana fall skulle tappa alla andra medlemmar av såväl ekonomiska som etiska skäl, och därmed inte kunna fortsätta att ens existera - då deras själva existens är beroende av de betalar medlemsavgifterna och inte byter organisation. För sammanslutningarna finns alltså väldigt starka incitament till fredligt samarbete; och inga incitament till inbördeskrig.

Vidare är den nyliberala kritiken svår att förstå. Man hävdar från nyliberalt håll att en stat är att föredra, och att en majoritet av folket tycker samma sak. Vad är då problemet med en anarki? En anarki omöjliggör ju på inget sätt att de som faktiskt vill ha en stat går ihop och skapar en sådan! Fria individer i ett område kan frivilligt underkasta sig samma gemensamma organisation, och därefter skänka all sin egendom till denna organisation - i utbyte mot att få använda denna som sin egen - vilket förhindrar att de kan gå med i någon annan form av skyddssamarbete så länge de befinner sig på denna mark; och de har i realiteten skapat en stat. Om de vill delta i någon annan form av samarbete får de helt enkelt flytta ifrån statens mark. Vem som helst som inte anser sig kapabel att göra sina egna val är naturligtvis fri att delegera makten till någon annan; om inte det valet fanns hade anarkin och den individuella suveräniteten varit en chimär. Så Svanberg och hans likasinnade behöver inte vara oroliga; ni är fria att bli undersåtar även i ett anarkistiskt samhälle - så länge det är ert eget val att bli det, och så länge ni inte tvingar oss andra att gå samma väg.

En anarki omöjliggör inte "nattväktarstaten", för de individer som frivilligt ger upp sin frihet och underkastar sig en sådan stat; "nattväktarstaten" omöjliggör däremot anarki och individuell suveränitet, då den underkastar sig alla individer i statens område. Säg mig; vilken av dem ger individen större frihet? Svaret ter sig självklart, då den ena lämnar möjligheten öppen för den andra (för de individer som föredrar ett samhälle organiserat efter dessa principer), medan den andra omöjliggör den första - även om detta är vad de flesta individer önskar. Men så självklart som det faktiskt är, verkar det inte tyvärr framstå för nyliberalerna.

I grunden är den nyliberala kritiken mot anarkism byggd på halmgubbar och förutfattade meningar - "detta kommer att hända", utan något djupare resonemang till varför det faktiskt skulle förhålla sig på det sättet; där många anarkister dock visat såväl empiriska bevis som teoretiska resonemang för felaktigheten i deras påståenden. Den nyliberala inställningen till "den goda staten" är utopisk; och kritiken mot det frihetliga alternativet är grundlös. Vill vi bota cancer hjälper det inte att ta bort halva tumören; den växer sig snart större igen. Vi måste ta bort tumören, så den kan ersättas med friska celler. Vill vi ge individen frihet hjälper det inte att ta bort halva staten; den växer sig snart större igen. Vi måste ta bort staten, så den kan ersättas med fria alternativ.

"Making Anarchy Work"

Detta är en slags fortsättning på mitt förra inlägg, "Sönderfallna stater" - anarki eller kaos?, som går djupare in på förutsättningarna för ett fungerande anarkistiskt samhälle med hjälp av teorin om socialt kapital.


Making Democracy Work - socialt kapital

Robert D. Putnam, professor i statsvetenskap vid Harvard University, har gjort en av vår tids allra mest omfattande studier i hur ett välfungerande demokratiskt samhälle skapas. I boken Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy jämför han den relativt välfungerande regionala demokratin i norra och centrala Italien med den relativt dåligt fungerande demokratin i södra Italien, genom en 20 års omfattande studie av det italienska samhällets utveckling och dess historia. Putnam gör några anmärkningsvärda upptäkter; och hävdar, med god grund, att det är det sociala kapitalet som främst skiljer regionerna åt och som avgör om en demokrati lyckas eller misslyckas. Med "socialt kapital" menas den tillit och samarbetsvilja som finns mellan människor; där ett högt socialt kapital innebär förekomsten av många typer av frivillig kooperation, med goda resultat för inblandade parter, medan ett lågt socialt kapital innebär att människor misstror varandra och ofta offrar ett samarbetes långsiktiga positiva effekter för alla inblandade för ett kortsiktigt eget vinnande; där fungerar frivilliga samarbeten i regel dåligt.

Detta är knappast något kontroversiellt; men faktum är att samma sak som gäller för en välfungerande demokrati gäller för en välfungerande anarki. Anarkismen, liksom demokratin, står och faller med det sociala kapitalet - människors förmåga att frivilligt samarbeta med varandra, skapa sina egna liv och bygga sina egna samhällen. Detta blir tydligt då Putnam redovisar norra respektive södra Italiens historiska styrelseformer. Han skriver om södra Italien:

"The new regime in the South, founded by Norman mercenaries from northern Europe and centered in Sicily, was singularly advanced, both administratively and economically. "The great Norman ruler, Roger II, who united Sicily, Apulia, and Calabria in 1130, retained the institutions of his Byzantine and Muslim predecessors, particularly their efficient system of taxation." After a period of turbulence, his successor Frederick II re-established his dominion over all Italy south of the emerging Papal States and imposed an enlightened and widely admired "blend of Greek bureaucracy and Norman feudalism, but more fully integrated into a united state than it had been under his predecessors." In 1231 Frederick issued a new constitution, which included the first codification of administrative law in Europe in seven centuries and foreshadowed many of the principles of the centralized, autocratic state that would later spread across the continent. Frederick's Constitutiones represented the monarchy's assertion of a monopoly over the provision of justice and public order, as well as an emphatic endorsement of the privileges of the feudal nobility. In a Hobbesian world of widespread violence and anarchy, as afflicted all of Europe in the early Middle Ages, the imposition of social order was the supreme issue of governance.
[...]
Southern towns showed some signs of desire for self-government, but they were soon incorporated within the Norman kingdom and subjugated by a network of central and local officials responsible only to the king. Although the barons, like the townsmen, were controlled by the royal administration, the barons provided the military strength that lay at the core of the regime. Historians debate whether the kingdom is best labelled "feudal," "bureaucratic," or "absolutist," but the best judgment is that it had strong elements of all three. In any event, any glimmerings of communal autonomy were extinguished as soon as they appeared. The civic life of artisans and merchants was regulated from the center and from above, not (as in the North) from within."
(Putnam, Robert D., 1993, s. 140-141)

Södra Italien - där det sociala kapitalet är lågt - har alltså en historia av starka stater, som gjort anspråk på våldsmonopolet och sedan styrt regionen på ett ytterst auktoritärt vis. Precis som Thomas Hobbes menade att man med hjälp av "Leviathan", den starka och suveränta staten, skulle skydda människor från sig själva och skapa en stabil ordning i samhället. I norra Italien fick däremot denna strategi inget genomslag. Där gick man motsatt väg (min fetstil):

"The solution invented in the North, however, was quite different, relying less on vertical hierarchy and more on horizontal collaboration. The communes sprang originally from voluntary associations, formed when groups of neighbors swore personal oaths to render one another mutual assistance, to provide for common defense and economic cooperation. "While it would be going too far to describe the early communes as private associations, for they must have been involved in public order from the start, it remains true that they were primarily concerned with the protection of their members and their common interests, and they had no organic connection with the public institutions of the old regime." By the twelfth century communes had been established in Florence, Venice, Bologna, Genoa, Milan, and virtually all the other major towns of northern and central Italy, rooted historically in these primordial social contracts. The emerging communes were not democratic in our modern sense, for only a minority of the population were full members. Indeed, one distinctive feature of the republican synthesis was the absorption of the rural nobility into the urban patriciate to form a new kind of social elite.

However, the extent of popular participation in government affairs was extraordinary by any standard: Daniel Waley describes the communes as "the paradise of the committee-man" and reports that Siena, a town with roughly 5000 adult males, had 860 part-time city posts, while in larger towns the city council might have several thousand members, many of them active participants in the deliberations. In this context, "the success of communal republicanism depended on the readiness of its leaders to share power with others as equals." The executive leaders of the commune were elected according to procedures that varied from town to town. Those who governed the communal republics acknowledged legitimate limits on their rule. "Elaborate legal codes were promulgated to confine the violence of the overmighty." In this sense, the structure of authority in the communal republics was fundamentally more liberal and egalitarian than in contemporary regimes elsewhere in Europe, including, of course, the South of Italy itself. As communal life progressed, guilds were formed by craftsmen and tradesmen to provide self-help and mutual assistance, for social as well as for strictly occupational purposes. "The oldest guild-statute is that of Verona, dating from 1303, but evidently copied from some much older statute. 'Fraternal assistance in necessity of whatever kind,' 'hospitality towards strangers, when passing through the town' . . . and 'obligation of offering comfort in the case of debility' are among the obligations of the members." "Violation of statutes was met by boycott and social ostracism.""

(Putnam, Robert D., 1993. s. 142-143)

I norra Italien byggdes alltså en ordning upp - inte genom statens allsmäktighet och förmåga att skydda människor från sig själva; utan genom frivilliga kontrakt skapade mellan individer och grupper i samhället. Vidare karaktäriserades samhället inte av en stat som lade sig i ekonomin, utan av ömsesidig hjälp - mutualism - mellan individerna. Resultatet blev ett mer frihetlig - och jämlikt - samhälle än något annat i Europa. Det bör dock poängteras att detta med tiden utvecklades till republiker av olika slag; trots att samhället var mer fritt och jämlikt än i övriga Europa fanns det stora klasskillnader från föregående regimer och ingen direkt kunskap, eller önskan, om ett anarkistiskt samhälle. Vi ser dock ett samhälle som ur ett kaos, med hjälp av frivilliga kontrakt och ömsesidig hjälp, etablerade proto-anarkistiska kommuner - med försvar av person och egendom, med (för tiden) en väldigt horisontell maktstruktur, och kanske allra viktigast; med frihet, jämlikhet och ordning.

Där staten tyglade människor med auktoritära lagar och regler i söder, skapade människor sina egna regler i norr; vilket med tiden ledde till att norra Italien blev en region framstående i handel och utveckling, medan södra Italien sjönk ner i auktoritär misär. Även när norr övergick från att bestå av frivilliga samarbeten till stater förblev staterna humana och relativt demokratiska, där folket var djupt inblandat i politiken. Detta lämnade sedan spår i samhällena; i södra Italien började människor misstro varandra, ville inte samarbeta med varandra - fick ofta inte ens göra det - och gick då miste om de fördelar som ömsesidig hjälp kan erbjuda. I motsats växte det sociala kapitalet i norr; kooperativ verksamhet ökade, människor samarbetade med varandra där det fungerade bra och avstod från samarbeten där det fungerade dåligt, med ökande välstånd som resultat.Det sociala kapitalet i senare tid

Denna attityd av kooperativ verksamhet och den stora mängden socialt kapital i norr fanns kvar länge, och trots att Italiens enande på 1800-talet skapade en auktoritär stat som skulle styra hela landet fanns de kooperativa strömningarna och det höga sociala kapitalet kvar, trots hårt motstånd från staten som försökte skapa ett samhälle där staten, inte frivilliga samarbeten, stod för all ordning och all gemenskap i samhället (min fetstil):

"A particularly important manifestation of this "principle of association" in post-unification Italy was the development of mutual aid societies, directly analogous to their French counterparts and to the "friendly societies" of Britain, also founded in this period. In the aftermath of the suppression of the Italian guilds and "pious societies," particularly after 1850, these mutual aid societies—"the first embryo of an associative process" —were founded to alleviate the social and economic hardships of urban artisans and craftsmen. The functions of the mutual aid societies included benefits to aged and incapacitated members and those otherwise unable to work; aid to families of deceased members; compensation for industrial accidents; payments to unemployed workers; monetary encouragement to members traveling in search of jobs; funeral expenses; nursing and maternity care; and the provision of educational opportunities for members and their families, including night schools, elementary instruction, arts and crafts, and circulating libraries.

Although the mutual aid societies responded particularly to the needs of the urban working classes, their membership and their appeal cut across conventional boundaries of class, economic sector, and politics. In effect, mutual aid societies provided a locally organized, underfunded, self-help version of what the twentieth century would call the welfare state. These voluntary associations signified less an idealistic altruism than a pragmatic readiness to cooperate with others similarly placed in order to surmount the risks of a rapidly changing society. At the core of the mutual aid societies was practical reciprocity: I'll help you if you help me; let's face these problems together that none of us can face alone. In this sense, these new forms of sociability were directly reminiscent of the formation of the medieval communes more than seven centuries earlier, with their fabric of organized collective action for mutual benefit.

Just as the earliest medieval self-help associations represented voluntary cooperation to address the elemental insecurity of that age— the threat of physical violence— so mutual aid societies represented collective solidarity in the face of the economic insecurities peculiar to the modern age. At about this same time and often under the aegis of mutual aid societies, cooperative organizations also began to spring up among both producers and consumers. "Like mutual aid societies, Italian cooperatives grew out of the conservative
 principle of self-help and endeavored to better the lot of their members without seeking drastic changes in existing economic arrangements." The new organizations spread through all sectors of the economy; there were agricultural cooperatives, labor cooperatives, credit cooperatives, cooperative rural banks, producer cooperatives, and consumer cooperatives, the latter comprising more than half of all cooperatives by 1889."
(Putnam, Robert D., 1993. s. 157)

Den positiva inställning till frivilligt samarbete och frivilliga kontrakt som utmärkte det medeltida norra Italien levde alltså kvar, och frodades trots statlig repression. På 1800-talet tog den uttryck i ett återkommande av samarbetena för ömsesidig hjälp; där man då fokuserade på de problem i det nya industrisamhället som kunde lösas genom mutualism - arbetsskador, arbetslöshet, äldreomsorg, barnomsorg, skolor, osv. Det vi idag tar för givet att staten löser, löste man på egen hand då staten ursprungligen varken var kapabel eller villig att göra det; som jag uttryckt i tidigare inlägg är statens handhavande av sådana frågor något folket tvingat staten till genom krav och kamp - och något staten till slut såg ligga i sitt intresse att ta hand om för att legitimera sin existens. Det är dock inte från staten denna "välvilja" kommer, utan från folket; och folket tog genom frivilliga samarbeten på egen hand, efter bästa förmåga (då det ofta handlade om väldigt fattiga människor), hand om dessa uppgifter innan staten gjorde det. Och kommer att göra det, om staten avvecklas med anarki och frivillig kooperation som substitut.

I södra Italien såg man däremot mindre sådana här samarbeten. Där saknades det sociala kapitalet, efter lång tid under auktoritära staters "försvar", och man lade sig i regel snabbt under den nya staten och litade på denna som ledare och suverän. Där utvecklades också något som många, ironiskt nog, menar skulle vara en konsekvens av frivillig kooperation, ömsesidig hjälp och fria kontrakt; nämligen maffia. Dessa farhågor verkar alltså vara obefogade; där den auktoritära staten länge regerat växte maffian fram - där stater med en ordning ursprungligen byggd på frivilliga kontrakt (och där sådana former av samarbeten ännu in i dagsläget genomsyrar samhället) lyste maffian med sin frånvaro. Stat och auktoritet föder maffia och kriminalitet; frivillig organisation, kooperativ produktion och ömsesidig hjälp gör det inte."Making Anarchy Work"

I förutsättningarna för fungerande demokrati hittar vi alltså även förutsättningarna för fungerande anarki. Rötterna till den fungerande demokratin, åtminstone i Italien, kan till och med sägas vara en fungerande "anarki"; naturligtvis en "anarki" med medeltidens nästan ofrånkomliga hinder för någon faktisk och långvarig anarki - stora klasskillnader (som dock blev mindre med hjälp av de kooperativa och inbördeshjälpsinfluerade lösningarna), ett republikanskt (i bästa fall, i värsta fall monarkistiskt) tänkande som lägger ett egenvärde i att faktiskt skapa stater, osv. Vad som däremot står klart är att en fungerande anarki är beroende av ett fungerande civilt samhälle och en hög grad av socialt kapital; medan en anarki också verkar skapa omfattande civila samhällen och tillväxt både i ekonomin och i det sociala kapitalet. På ett sätt kan den alltså ses som ett styrelseskick (eller frånvaron av ett sådant) som kontinuerligt skapar sina egna förutsättningar. Därmed verkar gradualismen (se (R)evolution) få ytterligare legitimitet som den bästa vägen mot ett fritt samhälle; i mutualistiska kooperativ och självhjälpsamarbeten uppstår i den gradualistiska processen det sociala kapital och det civila samhälle som är nödvändigt för att en fungerande anarkistisk ordning ska kunna uppstå.

Av Italiens historia och Putnams forskning kan vi alltså inte bara lära oss hur vi skapar en fungerande demokrati; utan även lära oss hur vi skapar en fungerande anarki. Demokratin behöver för att fungera på ett tillfredsställande sätt, enligt Putnam, även bra policies från staten; som uppmuntrar till civil organisation och byggande av socialt kapital - vilket i många demokratiska länder håller på att falla sönder som en konsekvens av för mycket makt hos staten och för lite hos folket. Han går aldrig in på den anarkistiska organisationsprincipens överlägsenhet på detta område, men den ter sig självklar; ett system baserat enbart på det civila samhället och på frivillig kooperation måste också vara det system som allra bäst skapar och upprätthåller en hög nivå av socialt kapital. Tiden för en sådan organisation av samhället var knappast inne på medeltiden; men idag verkar det mer och mer som att fördelarna av en sådan organisation kraftigt överväger nackdelarna. Individuell frihet och suveränitet med bibehållen (och med all sannolikhet utökad) trygghet, jämlikhet och solidaritet är inte bara en vacker utopi, utan något som mycket väl kan bli verklighet - bara människor vill det, och agerar därefter; av rent egoistiska motiv (för ytterligare information gällande detta kan ni med fördel titta på Solidaritet och egoism samt Anarkismen - en ouppnåelig utopi?).

Källa:
Putnam, Robert D.. Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy.
Ewing, NJ, USA: Princeton University Press, 1993.


"Sönderfallna stater" - anarki eller kaos?

I diskussioner om anarkism tas ofta sönderfallna stater upp som exempel på vad anarki innebär i verkligheten, och varför anarkin såldes inte är önskvärd. En sönderfallen stat är ungefär vad de låter som; en stat som inte längre kan hävda auktoritet över sitt område, och som därför krackelerar och faller sönder. Detta resulterar ofta i ett maktvakuum där redan mäktiga grupper, t.ex. militären, krigsherrar eller stora ekonomiska intressen antingen tar över staten, eller skapar mindre "stater" inom det område som tidigare styrdes av den ursprungliga staten. Ofta uppstår kaos, och grupper slåss emot varandra om så mycket makt de kan komma över. Är detta vad anarki innebär i verkligheten? Naturligtvis inte. Varför ska vi redogöra för nedan.

Varför sönderfallna stater inte är anarkier

Anarkismen som politisk ideologi har sin bas i den anarkistiska rörelsen; en rörelse som inte bara vill göra sig av med staten, utan även ersätta den med fria, anarkistiska, alternativ. Anarkin är alltså inte ett faktum då den nuvarande staten helt enkelt är försvunnen - utan då staten ersatts med anarkistiska alternativ. Ett anarkistiskt samhälle är ett samhälle utan påtvingade hierarkier, där individen är suverän och ingen kan tvinga någon annan att delta i samarbeten som hon själv inte väljer att delta i, av vilken anledning det än må vara. Detta är inte fallet i sönderfallna stater, vilket har sin enkla förklaring i att sönderfallna stater inte är ett resultat av anarkistisk kamp och anarkistiska alternativ som tagit över statens uppgifter; utan istället ett resultat av statens inkompetens, korruption och oförmåga att hävda sin auktoritet. Om den anarkistiska rörelsen är stark i en sådan stat är det naturligtvis en bra förutsättning för att anarki ska kunna uppstå; men när den anarkistiska rörelsen är svag, eller praktiskt taget icke existerande, är det bara ett recept för kaos, där individens suveränitet inte kommer att respekteras, utan istället kränkas av många olika ekonomiska och militära intressen; varav inget har något intresse av folkets frihet eller ett fritt samhälle.

Ett anarkistiskt samhälle är alltså resultatet av anarkistisk kamp - inte av statens inkompetens - medan en sönderfallen stat är resultatet av statens inkompetens - inte av anarkistisk kamp. Det förhindrar däremot inte intellektuellt oärliga debattörer från att hävda att det rör sig om samma sak, och använder det ena för att kritisera det andra. Detta kallas normalt för "halmgubbeargumentation" - istället för att diskutera den verkliga frågan bygger man själv upp en "halmgubbe" som är enklare att attackera än den verkliga motståndaren i debatten. Även om man med detta inte ens för samma diskussion kan betraktaren lätt uppfatta det som att så vore fallet, och därför köpa utfallet. Naturligtvis är detta ett väldigt barnsligt och oärligt sätt att föra en diskussion; men det förhindrar inte att det är en väldigt vanligt förekommande, och effektiv, argumentationsteknik i den politiska debatten. Ett solklart exempel är just sammanblandandet av sönderfallna stater och anarkism. För distinktionen mellan sönderfallna stater och anarkism har alltid funnits bland anarkisterna, och man har alltid hävdat att sönderfallna stater i regel leder till negativa utfall. Benjamin R. Tucker skrev t.ex. redan 1888 i sin tidning "Liberty" att:

"Om staten abrupt och fullständigt skulle avskaffas imorgon, skulle det troligtvis leda till serier av våldsamma konflikter om jord och mycket annat, vilket skulle sluta i reaktion och en återgång till det gamla tyranniet."

Istället måste anarkismen vara ett resultat av en stark anarkistisk rörelse, menar redan Tucker, som gradvis ersätter statens uppgifter med fria alternativ (se ett tidigare inlägg på bloggen för mer information angående detta). Att anarkister själva alltid kritiserat sönderfallna stater visar tydligt på halmgubbekaraktären i att kritisera anarkismen med hjälp av det kaos som normalt återfinns i sönderfallna stater. Vi kritiserar samma sak! Precis som demokrati måste byggas av en stark demokratisk rörelse, och ett folk övertygat om att demokrati är rätt väg att gå, måste anarki byggas av en anarkistisk rörelse. Att helt enkelt "införa" demokrati i ett land där folket (eller mäktiga intressen som godtyckligt kan "föra folkets talan") inte är demokrater fungerar inte; då kommer istället olika grupper som önskar sin egen diktatur att slåss om makten. Det innebär däremot inte att demokrati inte fungerar - utan att demokrati måste byggas av demokratiska rörelser, precis som anarki måste byggas av anarkistiska sådana. Inbördeskriget i Irak är alltså inte ett bevis på att demokrati inte fungerar; och situationen i sönderfallna stater är inte ett bevis för att anarki inte fungerar. Det är snarare ett bevis för precis vad Tucker och andra anarkister visste redan på 1800-talet, och aldrig förnekat; att anarki måste byggas av anarkistiska rörelser, och att folket måste vilja ha anarkin.

Vad är då en anarki?

Vi har slagit fast att sönderfallna stater inte är att betrakta som anarkier, utan enbart är ett resultat av statlig inkompetens, och att sönderfallna stater inte är något anarkister strävar efter (om inte en stark anarkistisk rörelse finns, som etablerat anarkistiska alternativ till staten) utan tvärtom något anarkister varnat för ända sedan ideologins barndom på 1800-talet. En sönderfallen stat som ersätts av mindre hierarkiska enheter som slåss om makten över området är inte anarki, utan helt enkelt en stat som ersätts av flera mindre - och som till slut troligtvis kommer att återgå till startpunkten. Ett anarkistiskt samhälle är istället ett samhälle där individen är suverän, och där dennes suveränitet bevaras genom frivilliga överenskommelser och fria kontrakt. Detta möjliggörs enligt den gradualistiska principen genom en anarkistisk rörelse som skapar alternativ till staten i fråga om handel, försvar, sociala skyddsnät, et.c. (mer om detta finns att läsa i många andra inlägg här på bloggen), och som - när rörelsen växt sig stor nog - helt och hållet kan ersätta staten med fria alternativ. Endast på så vis kan anarki uppstå, och bevaras; frihet skapas genom frihet. Att en stat helt enkelt faller sönder, utan att någon sådan rörelse finns hos folket, som kan bevara individens suveränitet och förhindra att auktoritära rörelser slår ner individen, leder naturligtvis till ett helt annat resultat än vad som varit möjligt med en sådan folkrörelse - vilket Tucker briljant belyser i citatet ovan.

Ett anarkistiskt samhälle är alltså, kort sagt, ett statslöst samhälle där individens suveränitet utgör grunden för den nya ordningen; inte bara ett samhälle där staten krackelerar och lämnar ett maktvakuum som kan utnyttjas av andra auktoritära rörelser och intressen. Anarkism är inte detsamma som sönderfallna stater, och vägen till anarkismen är inte statens inkompetens - utan den anarkistiska rörelsens kompetens och förmåga att erbjuda ett bättre alternativ för samhällets individer än staten någonsin kunnat. Att en stat ersätts av en annan stat, eller ett antal mindre "stater" som också bygger sin makt på våld och förtryck, är inte anarki. Jag upprepar det många gånger, då kritiker verkar ha väldigt svårt att förstå detta. Det är heller inte resultatet av statslöshet, om vi innan statslösheten blir ett faktum har en stark anarkistisk rörelse. Innan självutnämnda kritiker av anarkismen förstått detta blir deras kritik tyvärr enbart parodiska halmgubbar (se t.ex. den "kritik" liberalen Henrik Sundholm lagt upp på sin blogg), då den bara är ett eko av vad anarkister själva menat sedan 1800-talet, och ett sorgligt exempel på hur lite människor idag - till och med politiskt intresserade sådana - faktiskt vet om anarkismen.

För ytterligare läsning om hur vi själva förespråkar att gå till väga för att uppnå ett fritt samhälle kan jag rekommendera det tidigare nämnda inlägget (R)evolution! och kapitlet Ends and Means ur Kevin A. Carsons "Studies in Mutualist Political Economy", för en mer utförlig bild av detsamma. Min önskan är alltså att helt enkelt att "kritiken mot anarkismen" blir en kritik av anarkismen, inte av egna halmgubbeversioner av den, så att en konstruktiv debatt kan föras. Att "kritiker" upprepar något vår egen rörelse sagt i alla tider, och ser det som någon slags "vederläggning av anarkismen", är däremot inte annat än lika delar skrattretande och tragiskt.

(R)evolution!

Är mutualismen revolutionär?

En vanlig fråga om mutualismen är om den är revolutionär eller inte. På den frågan kan svaret vara både ja och nej. Det beror helt och hållet på hur man definierar begreppet "revolution". Om man med revolution menar att folket tar till vapen, stormar riksdagshuset, och tar över samhället över en natt - då är mutualismen inte revolutionär. Om man däremot definierar "revolutionär" verksamhet som utomparlamentarisk verksamhet med syfte att totalt förändra samhället - då är mutualismen i allra högsta grad en revolutionär ideologi.


Är mutualismen reformistisk?

Den väg som de allra flesta mutualister föredrar till det fria och jämlika samhället är gradualismen. Liksom man hör på namnet rör det sig alltså om gradvis förändring mot slutmålet - total frihet för varje individ och för varje form av fri kooperation. Är mutualismen då inte reformistisk? Svaret blir där, precis som i frågan om mutualismen är revolutionär, både ja och nej - beroende på hur man definierar reformism. Med "reformism" menar man vanligtvis att man vill göra reformer i det existerande samhället genom den existerande samhällsapparaten - staten - vilka syftar till att reformera samhället för att det ska fungera bättre; men inte totalt förändra det. Då mutualismen varken förespråkar parlamentarisk verksamhet eller en reformerad kapitalism, så kan den inte kallas reformistisk med denna - normala - definition av termen. Menar man däremot, som vissa våldsrevolutionärer gör, att allt som inte syftar till att med våld förändra samhället över en natt är reformism - då faller nog mutualismen i reformistiska facket; trots att man inte över huvud taget förespråkar parlamentariskt reformarbete.


Gradualismen

Mutualismen förespråkar alltså gradualism. Till skillnad från reformismen menar gradualismen att samhället bör förändras utanför statsapparaten, genom att människor etablerar frihetligt organiserade alternativ till den statliga verksamheten, och fri kooperativ produktion som alternativ till kapitalistiska företag. Man vill alltså inte reformera bort varken staten eller kapitalismen, utan ersätta dem båda med nya alternativ - som blir basen för det framtida anarkistiska samhället. Man bygger alltså strukturer som tar över statens och kapitalisternas uppgifter, och som till slut kan ersätta dem helt och hållet. Mutualister kallar därför ofta strategin för "revolutionär gradualism"; då man eftersträvar en total samhällsförändring, samtidigt som den ska ske gradvis.


Varför revolutionär gradualism hellre än våldsam och plötslig revolution?

Fördelarna med gradualismen i jämförelse med en våldsam revolution är många. Som den tidige mutualisten Pierre-Joseph Proudhon uppmärksammade genom sitt deltagande i den revolution som inträffade i Frankrike 1848, blir resultatet av en våldsam och plötslig (dvs där förändringen sker, mer eller mindre, "över en natt") revolution ofta något helt annat än vad deltagarna i revolutionen hade tänkt sig. Ofta tar en elit kommandot både under och efter revolutionen, och gör sedan som de vill med den makt de skaffar sig. Detta har vi sett i de flesta större revolutioner; Ryssland, Kina, Kuba, osv. Då man inte har några alternativa strukturer som är redo att ta över det gamla samhällets strukturer, blir det ofta så att ledarna för revolutionen helt enkelt tar över det gamla samhällets strukturer; de blir sedan bekväma i sina nya positioner - och revolutionen dör. De gamla strukturerna kvarstår, men herrarna får nya namn. Istället för ett nytt samhälle får vi alltså helt enkelt en ny elit - och det är ju inte vad någon revolutionär rörelse vill!

Anledningen att rubriken lyder "(R)evolution!" är just denna - istället för en plötslig revolution vill mutualisterna ha en revolutionär evolution som till slut leder till ett nytt samhälle. Vi förespråkar nya strukturer som växer fram, och tar över statens och kapitalisternas uppgifter (enbart de uppgifter de sköter som är värda att bevara, förstås); hellre än en plötslig revolution, där man på något sätt efter revolutionen ska skapa de nya strukturerna. Här står alltså mutualisterna i direkt konflikt med Marx, som inte ville skriva några recept för framtidens soppkök (dvs inte börja skissa på hur det nya samhället ska se ut innan vi faktiskt är där). Vi menar tvärtom att vi måste ha recepten redan idag - varefter de naturligtvis kan utvecklas och förändras under resans gång. Vi måste ha strukturer som kan ta över statens och kapitalisternas sådana redan innan vi kan göra oss av med dem. Har vi inte det blir resultatet med största sannolikhet vad vi sett i tidigare plötsliga revolutioner; en elit uppstår, vilken istället för att "skriva recepten för soppköket" helt enkelt roffar åt sig all makt själva. Detta undviks med största effektivitet genom att redan ha en, eller flera, rörelser som både är decentraliserade och kan erbjuda alternativa strukturer. Finns sådana innan staten försvinner, så finns inget utrymme för en självutnämnd elit; vilket är den allra största anledningen till att gradualismen, enligt mutualisterna, är att föredra framför en våldsam och plötslig revolution. Finns inte sådana alternativa strukturer, som människor redan använder sig av, är det praktiskt taget omöjligt att genomföra en revolution utan en revolutionär elit - som av allt att döma inte kommer att tänka på folket, utan på sig själva, när revolutionen är över. För att decentralisera makten krävs en decentraliserad revolution; och för en decentraliserad revolution krävs decentraliserade strukturer. För decentraliserade strukturer krävs gradualism.


Varför revolutionär gradualism hellre än reformism?

Reformism har väldigt många nackdelar. Att försöka reformera samhället genom t.ex. riksdagen leder oftare till att staten reformerar individen, än att individen lyckas reformera staten. Individen blir bekväm i sin nya maktposition, och tappar helt enkelt lusten att förändra maktförhållandena då han inte längre är styrd, utan istället är med och styr - och tjänar stora pengar på det. Ett tydligt exempel är SAP, dvs Sveriges socialdemokrater, vilkas ideal och reformidéer fort rann ut i sanden när de själva hamnade i maktposition. Även om staten inte lyckas reformera individen, så är reformism dessutom ett väldigt dåligt sätt att förändra samhället på. Det går väldigt trögt, och man måste ha en väldigt stor majoritet med sig för att ens kunna förändra sin egen situation. Direkt aktion är att föredra - det förändrar visserligen inte samhället i lika stor skala, men det förändrar en liten del av samhället - den del som deltar i den direkta aktionen - väldigt fort. En vanlig missuppfattning om gradualismen, och motståndet till den plötsliga revolutionen, är att gradualister vill ha en väldigt långsam och trög förändring av samhället; det stämmer däremot inte. Förändringen får gärna ske så snabbt som bara möjligt - så länge strukturer faktiskt finns innan det är dags att göra sig av med staten helt och hållet. Att förändringen ska ske gradvis är inte detsamma som att den ska ske långsamt; visst blir resultatet att förändringen sker långsammare än en plötslig revolution - men det är bara för att stabila alternativ till staten måste hinna etableras innan staten avskaffas. Det är alltså den nödvändiga tid som krävs för att en samhällsförändring faktiskt ska kunna lyckas; och förändra samhället åt det håll vi faktiskt vill förändra det. Dessa alternativ bör däremot etableras så fort som möjligt; och tröghet i sig har definitivt inget egenvärde.

Den gradualistiska förändringen syftar alltså till att varje individ själv avgör om hon vill delta i de anarkistiska alternativen eller inte - dvs varje individ som går över till de anarkistiska samarbetena är en del i gradualismen. Gradvis växer sig samarbetena - förhoppningsvis - större och större, och kan till slut ersätta staten. Det rör sig alltså om en helt annan typ av förändring än den som föreslås av reformister. Medan reformisten vill reformera hela samhället (dvs göra förändringar som omfattar samhällets alla medborgare genom staten) i en trög process, vill gradualisten förändra delar av samhället (dvs individer och grupper ordnar alternativ efter mutualistiska principer genom fria samarbeten) relativt fort - helst idag! - och hela samhället på sikt; allt eftersom folk börjar ta idéerna till sig. På så sätt förvandlas inte våra aktivister till makthavande byråkrater, de blir inte en del av statsapparaten - och har ett stort intresse av att den rådande ordningen så mycket som möjligt drar sig tillbaka, vilket ger plats för mutualistiska, och andra fria, alternativ. Detta tvärt emot den reformistiske aktivisten; som blir en makthavande byråkrat, blir en del av statsapparaten, och har ett stort intresse av att statens makt stärks - då det gynnar hans nya maktposition i samhället. Här undviker gradualismen alltså de största farorna med reformistiskt arbete.


Ytterligare fördelar med gradualism

Vi har sett att den revolutionära gradualismen undviker de största farorna med både plötsliga revolutioner och reformism. Genom gradualistisk förändring finns det inget utrymme för politiska eliter att roffa åt sig makten i samhället själva, som är fallet med en plötslig revolution; gradualistiska aktivister deltar heller inte i den nuvarande statsapparatens arbete, och blir därmed inte satta i någon maktposition inom staten; vilket gör att de stora problemen med reformism - att det antingen går så trögt att man helt enkelt ger upp, eller att man börjar gilla sin nya maktposition och inte vill ge upp den för att förändra samhället - undviks. Man skulle alltså kunna säga att revolutionär gradualismen har de bästa sidorna av både revolution och reform, samtidigt som man undviker de allra största farorna i båda strategierna.

Den kanske allra största fördelen med gradualism är däremot att varje steg är ett steg mot målet - det fria och jämlika samhället. Till skillnad från plötsliga revolutioner leder gradualismen, vare sig den lyckas att uppnå anarki eller inte, till ett friare och mer jämlikt samhälle - även om det av någon anledning inte skulle lyckas bli helt fritt och jämlikt. Det alternativa utfallet ifall strategin inte skulle lyckas fullt ut blir alltså bättre än det alternativa utfallet om t.ex. en plötslig revolution skulle misslyckas. Ifall en våldsam och plötslig revolution misslyckas blir utfallet antagligen långvariga stridigheter mellan anarkister och stat (om vi antar att det finns en relativt stor anarkistisk rörelse, vilket är en förutsättning för alla typer av anarkistiska revolutioner) och en skärpning av statens makt - vilket är motsatsen mot vad man ville uppnå! Ifall gradualismen misslyckas, så har samhället fortfarande blivit bättre. Ifall vi inte lyckas nå anarki, så har vi ändå reducerat både statens och kapitalisternas makt i samhället - folket har blivit friare, och samhället har blivit mer jämlikt; det finns fler alternativ till statens och kapitalisternas verksamheter, och folk har större makt över sina egna liv. Som ett exempel kan vi nämna Mondragónkooperativet i Spanien. Där har man gradualistiskt byggt upp en enorm federation av fria arbetarkooperativ, startat en egen arbetarbank, eget universitet, osv. Man har alltså ersatt statens och kapitalisternas makt med folkets och individernas makt över sig själva. Nu var iofs målet med kooperativet aldrig anarki, utan enbart ökad självständighet, jämlikhet och frihet för folket; men om det hade rört sig om ett försök till revolutionär anarkistisk gradualism, hade det varit ett stort framsteg även om vägen mot anarki hade slutat där den slutade (och det är naturligtvis ett stort framsteg, även om det inte var ett explicit försök att uppnå anarki). Om anarki var omöjlig att uppnå på den platsen och vid det tillfället, så är man hur som helst en bra bit närmare anarkin än man var tidigare, för ytterligare framtida gradualism - och folket lever betydligt bättre, och friare, än de gjorde tidigare oavsett om anarki blir verklighet i framtiden eller inte. Kan man inte få tio kronor, så är det bättre att i alla fall få nio; istället för att sitta där med inga alls - och har man väl fått nio kronor, kommer det att vara enklare att få tio i framtiden, jämfört med om man skulle börja från noll igen.

Gradualismen fångar alltså de - ur ett anarkistiskt perspektiv - bästa sidorna av både revolution och reform; och varje steg i gradualismen leder till ett friare och mer jämlikt samhälle. Och till slut, förhoppningsvis, ända till anarki. Gradualismen är, kort sagt, revolution genom evolution!

Solidaritet och egoism

Solidaritet och egoism ställs ofta som motsatser, omöjliga att sammanföra. Många av de kommunistiska och statssocialistiska ideologierna förstärker gärna denna syn på saken, och förespråkar ett samhälle grundat på solidaritet, där egoism inte existerar. Lenin menade t.ex. att människan under kommunismen skulle bli så pass förändrad, att egoistiska mål inte längre intresserade henne, utan att produktionen skulle gå till på så sätt att alla solidariskt producerar så mycket de kan, och solidariskt endast tar för sig den del av den totala produktionen de är i behov av; trots att de är fria att ta allt de vill ha. För mig känns en sådan total omvandling av människan väldigt främmande - och utan egoismen som drivkraft skulle antagligen produktionen stagnera, uppfinningsandan skulle troligtvis försvinna och utvecklingen i hela samhället skulle med all sannolikhet avta. Ändå är jag en stark förespråkare av solidaritet. Men inte direkt den solidaritet kommunister talar om - inte en solidaritet som på samma gång kräver att egoismen ska utrotas.Taxiresan

Den solidaritet mutualister talar om är istället en solidaritet som ligger i harmoni med egoismen. Vi gör en jämförelse med en taxiresa. Fyra personer ska åka taxi åt samma håll. Alternativen är att de antingen (1) tar en taxibil var, eller (2) åker i samma bil. Om de åker i samma bil är det solidariska (2.1), utan någon egoistisk inblandning, att den som ska åka längst står för hela kostnaden - han skulle ändå dit, och förlorar inget på att de andra åker med. Detta är däremot detsamma som om han skulle ta en taxibil själv; och är han bara lite egoistisk, ur kostnadseffektivitetssynpunkt, så väljer han istället att åka själv - de andra får betala för sig själva, precis som han måste göra, och han vill inte att de utnyttjar honom. Det andra alternativet (2.2) är att de fyra delar på kostnaden för taxiresan; då blir kostnaden lägre för varje enskild individ, och därmed önskvärt för alla av rent egoistiska skäl - samtidigt som varje individ är solidarisk mot tre andra. Mutualister strävar efter att skapa alternativ i samhället som ser ut som den taxiresa 2.2; medan kommunistiska alternativ - om vi antar att varje människa i ett kommunistiskt samhälle inte blir totalt icke-egoistisk, vilket är det kommunistiska antagandet - antagligen skulle resultera i 2.1, där en person nödvändigtvis drivs till att betala för andra genom att dra ett mycket större strå till stacken än vad som skulle krävas av honom, genom att han köper solidaritetstanken medan andra utnyttjar detta. För att alternativ 2.1 ska fungera krävs att egoismen upphör att existera; för alternativ 2.2 krävs däremot inget annat än egoism och rationellt tänkande - vilket föder solidariska lösningar.

Låt oss närmare analysera alternativ 2.2. Vad är det som händer? Varje individ måste i alternativ 1 betala var sin taxiresa. I alternativ 2.1 måste den som åker längst fortfarande stå för hela denna kostnad, vilket gör att han antagligen ställer sig likgiltig till om någon mer åker med; är han något mer solidarisk låter han med glädje andra åka med, och är han något mer egoistisk motsätter han sig att andra ska åka med helt enkelt för att han tycker att de är snyltare. I alternativ 2.2 händer däremot något; plötsligt blir det lönsamt för alla att samarbeta, samtidigt som alla också måste bidra till det samarbete de går in i. Det finns redan från början ett krav på samarbetet - om du vill delta och få din del av resultatet, så måste du också bidra med din del av kostnaden. Det solidariska valet är här också det egoistiskt rationella.Ömsesidig hjälp

Taxiresan är ett exempel på grundtanken i den anarkistiska idén om ömsesidig hjälp - vi är solidariska mot varandra, helt enkelt för att alla tjänar på det. Egoismen är i harmoni med solidariteten. Som redan tagits upp i tidigare inlägg fungerar denna metod för en mängd samhälleliga funktioner. Tar vi sjukvård som ett exempel, så tjänar de allra flesta på ett samarbete där man varje månad, år eller annan tidpunkt betalar in en viss mängd till samarbetet, och om man blir sjuk har man rätt till pengarna i den gemensamma potten. De allra flesta kommer inte att behöva utnyttja potten varje år - men den fungerar ändå som en försäkring för dem, vilket gör att de kan spendera pengar de annars hade tvingats spara ifall de skulle råka ut för något. Inbördeshjälpsystemet skapar helt enkelt ett samarbete av samma typ som taxiresa 2.2 - alla deltagande bidrar, och alla tjänar på det. Deltagare är samtidigt egoistiska och solidariska. Detsamma gäller för en skyddsorganisation (polis) grundad i frivilligt deltagande. Vi betalar alla en viss summa pengar, och får därefter skydd från brottslingar. Även om de flesta av oss inte blir utsatta för brott, och våra pengar därför kommer att gå främst till det fåtal som faktiskt blir det, så har vi en försäkring - ifall vi skulle bli utsatta för brott, så vet vi att vi får hjälp; utan att vi tvingas spara massvis med pengar för ett sådant olyckligt tillfälle.

Börjar man analysera samhällets funktioner, så märker man snabbt till och med att det inte är vidare egoistiskt rationellt att stå utanför solidariska samarbeten. Hur är det t.ex. egoistiskt rationellt att du sparar pengar till eventuell sjukdom, till eventuella brott du kan utsättas för, osv. - när du för en betydligt mindre summa kan få precis samma skydd och försäkring? I det första alternativet kommer du, om du vill ha ett relativt bra skydd, knappt att kunna konsumera alls; alla dina pengar kommer att ligga på hög i väntan på att något händer dig. Här är solidariteten för de allra flesta - kanske paradoxalt för den som fortfarande vill se solidariteten som egoismens motsats - det enda egoistiskt rimliga alternativet.

Givetvis förespråkar mutualister även den andra formen av solidaritet, den utan egoistiska motiv. Den typen av solidaritet är helt nödvändig för att ett samhälle ska fungera; och som tur är verkar det som att den är inbyggd i många människors natur - vi mår helt enkelt bra av att hjälpa varandra på olika sätt. Även här kan man alltså tala om en form av egoism, även om denna inte resulterar i kostnadseffektivitet.


Solidaritet och kostnadseffektivitet

Vad mutualister förespråkar är alltså inte egoismens död. Tvärtom menar vi att solidariteten antagligen skulle bli lidande om egoismen försvann; och vilka solidariska lösningar som vore rationella i form av kostnadseffektivitet skulle vara svårt att avgöra - vilket leder till att solidariteten på andra håll blir lidande (spenderar vi t.ex. mer än vad vi behöver på sjukvård, då vi inte sköter sjukvården på bästa möjliga sätt, får vi mindre pengar över till att finansiera beskydd, skola, omsorg, osv.). Det är vanligt bland statssocialister och kommunister att inte se sambandet mellan kostnadseffektivitet och solidaritet - eller till och med anse att man inte bör tänka på kostnadseffektivitet i solidaritetssammanhang. Att detta tänkande blivit så utbrett är olyckligt, då sambandet finns där, oavsett hur man tycker att det bör se ut. Spenderar vi för mycket på något, pga att tjänsten är ineffektiv och söndervittrad av byråkrati och korruption, så får vi nödvändigtvis mindre pengar att spendera på annat. Liksom det i den allmänna diskursen är fult att tala om egoism i förhållande till solidaritet, är det även fult att tala om kostnadseffektivitet i förhållande till solidaritet; men detta ändå något som mutualister lägger stor vikt på, då sambandet mellan dessa olika faktorer är solklart. Lägger vi mer än vi behöver på A för att det fungerar dåligt, så har vi per automatik mindre att lägga på B - och människor i behov av solidaritet blir lidande av detta.

Kostnadseffektiviteten är alltså väldigt viktig i solidaritetssammanhang; det gäller att få bästa möjliga vård, skola, polis eller vad som helst för lägsta möjliga pris. Detta är vad alla, i alla samarbeten, tjänar mest på - och får bäst hjälp genom. Därför förespråkar alla typer av anarkister frihet i organisationen av alternativ; är något alternativ dåligt så väljs det helt enkelt bort av folket, och är ett alternativ bra, kostnadseffektivt och välfungerande så belönas det genom att folk väljer att organisera sig inom det. Genom samverkan mellan egoism och solidaritet uppnås kostnadseffektiv hjälp till samhällets individer; genom valfrihet och organisationsfrihet leder egoismen och solidariteten till den bästa lösningen genom folkets fria beslut.


En välfungerande solidaritet

För ett välfungerande solidariskt samhälle måste alltså både egoism och solidaritet vara byggstenar; och där det är möjligt måste strukturerna vara sådana att de inte står i motsatsförhållande till varandra. Det är nämligen inte egoism och solidaritet som står i motsats till varandra; det är samhällets strukturer som avgör om de gör det eller inte. Anarkistisk socialism menar inte att egoismen är boven i dramat; anarkistisk socialism menar att staten är det. Målet med anarkistisk socialism är inte att utrota egenintresset - vi är övertygade om att det skulle leda till utvecklingens och produktionens totala stagnation; målet med anarkistisk socialism är istället att skapa strukturer som harmoniserar egenintresset med solidariteten. Och dessa strukturer kallar vi "ömsesidig hjälp" - vilket är precis vad de är, och vad de måste vara för ett välfungerande solidariskt samhälle.


Kommunism, socialism, kapitalism, fri marknad och mutualism

Många är "ismerna", och många tolkningar av orden finns att ta del av från diverse insatta och - betydligt vanligare - oinsatta källor. Speciellt när det gäller mutualister kommer ofta frågan hur något kan vara socialistiskt, men ändå förespråka en fri marknad, samtidigt som det inte är kapitalistiskt. Har man begreppen klara för sig är det egentligen ganska självklart; men i dagens begreppsförvirring kan det vara svårt att greppa. Därför ska jag försöka förklara begreppen "kommunism", "socialism", "kapitalism" och "fri marknad"; som en mutualist definierar begreppen, men som jag även skulle vilja mena är deras egentliga betydelser - så som de brett definierats historiskt och fram till bara ett par år sedan, trots de hundratals olika definitioner som finns idag. De viktigaste begreppen att definiera för att förstå mutualismens utgångspunkter är socialism, fri marknad och kapitalism; men för att göra detta börjar vi med att definiera kommunism.


KOMMUNISM

Kommunismen går egentligen att sammanfatta i det klassiska slagordet "av var och en efter förmåga, till var och en efter behov". Det handlar om en ideologi som förespråkar att allt ska vara ägt kollektivt, på ett eller annat sätt, av folket - och där även den "lön" man känner att man behöver ska avgöras av varje enskild individ, som ur den gemensamma potten av allt som producerats plockar ut den mängd varor och tjänster han anser sig vara värd. Vladimir Lenin skriver i "Staten och Revolutionen" om kommunismen som det samhälle där:
"...människorna till den grad vant sig att iaktta de grundläggande reglerna för samlivet och när deras arbete blir så produktivt, att de frivilligt kommer att arbeta efter förmåga. "Den borgerliga rättens trånga horisont", som föranleder folk att med Shylocks obeveklighet räkna efter, att man ej arbetar en halv timme längre än en annan, att man ej erhåller mindre lön än en annan, denna trånga horisont kommer då att vara övervunnen. Produktfördelningen kommer då inte längre att kräva normering från samhällets sida av den envar tillkommande produktmängden; envar kommer att fritt ta för sig "efter behov"."

Kommunismen i sin "högsta fas", som Marx och Lenin kallade den, handlar alltså om gemensamt ägande av såväl produktionsmedel som av produktionens resultat. Kommunismen som sådan är däremot inte begränsad till denna "högsta fas"; för att något ska kunna klassificeras som kommunistiskt krävs bara gemensamt ägande. Lenin fortsätter i tidigare nämnda verk:
"Det man vanligen kallar socialism, kallade Marx det kommunistiska samhällets "första" eller lägre fas. För så vitt produktionsmedlen blir gemensam egendom, kan ordet "kommunism" tillämpas även här, om man inte glömmer, att detta ej är den fullständiga kommunismen."

Att Lenin här valde att kalla vad Marx kallade "kommunismens lägre fas" för "socialismen" har lett till en del missförstånd, vilka vi kommer att uppmärksamma ytterligare i avsnittet om socialismen. En definition av kommunismen kan alltså här sägas vara kollektivt ägande (från latinets "communis", vilket betyder gemensam), medan fullständigt gemensamt ägande - av såväl produktionsmedel som produktion - är vad Lenin kallar fullständig kommunism.


SOCIALISM

Socialismen blandas ofta ihop med kommunismen, trots att det rör sig om helt olika saker. Medan kommunismen först och främst avser ett sätt att äga - där den fullständiga kommunismen, som vi sett, också tillämpar en speciell typ av fördelning - så inriktar sig socialismen på fördelningen av produktionen. Socialismen menar att fördelningen bör skötas efter slagordet "av var och en efter förmåga, till var och en efter insats". Detta var också något många tidiga socialister förespråkade, medan de samtidigt tog kraftigt avstånd från kommunismen och kommunistiska tankegångar. Här handlar det alltså helt enkelt om att arbetaren ska få betalt för sitt arbete - dvs att ingen exploatering eller utsugning förekommer. Till skillnad från kommunismen menar socialismen alltså att en arbetares "lön" ska stå i relation till hans arbete - hans insats - snarare än till hans behov.
Här kommer vi också in på varför Lenin valde att kalla kommunismens lägre fas för just "socialism". Det handlade helt enkelt om att lönen i den socialistiska fasen av kommunismen skulle sättas efter socialistisk, hellre än kommunistisk, filosofi. I kommunismens lägre fas - socialismen - skulle alltså människor få betalt efter insats, inte efter behov. Här har vi alltså ett samhälle som är kommunistiskt i ägandet av produktionsmedlen, men socialistiskt i fördelningen av produktionen; detta samhälle skulle enligt Marx och Lenin fungera som en slags övergångsfas till den fullständiga kommunismen. I första fasen råder alltså "kommunistisk socialism", till skillnad från den högre fasen av "kommunistisk kommunism".

Det många associerar med socialism - t.ex. gemensamt ägande av produktionsmedel, eller statligt ägande av produktionsmedel och/eller produktion - är alltså något som har med kommunism, hellre än socialism, att göra. Socialismen säger "arbetets frukter åt arbetaren"; varken mer eller mindre än så. Olika socialistiska skolor och tänkare har sedan tänkt sig olika metoder att uppnå detta mål. Vissa tror på oinskränkt individualism och privat ägande, t.ex. individualanarkister som Benjamin R. Tucker, som menade att "den perfekta socialismen förutsätter den perfekta individualismen"; andra tror på frivilligt kooperativa lösningar med total valfrihet och en fri marknad som grund (mutualister); andra på statlig intervention och regleringar i ekonomin (socialdemokrater); och ytterligare andra tror på totalt statligt övertagande av ekonomin och samhället, där staten planerar allt och ger arbetarna en lön som motsvarar deras insats (statssocialister). Vad som är viktigt att poängtera är att alla dessa är socialister för att de vill ha ett system där arbetarens del av produktionen är hans arbetes fulla produkt - det är inte den enes kollektivism, den andres individualism, den tredjes anarkism eller den fjärdes statskramande som gör dem till socialister. Det gör dem helt enkelt till kollektivistiska socialister, individualistiska socialister, anarkistiska socialister och statssocialister. Vad man förespråkar för lösningar i övrigt är irrelevant för om man är socialist eller inte; även om de flesta socialister historiskt också förespråkat någon form av kooperativism eller kommunism på ägandesidan är det inte vad som gör dem till socialister. Det finns både auktoritära och antiauktoritära socialister; socialister som ser staten som frälsare och socialister som ser staten som Djävulen. Det enda de har gemensamt är just socialismen; att arbetarens lön ska vara hans arbetes fulla produkt.

Som den individualistiske och anarkistiske socialisten Benjamin Tucker skrev: "...socialism är en strid emot utsugning, och anarkism är en strid mot auktoritet. De två arméerna - socialism och anarkism - är varken desamma eller exklusiva; de överlappar varandra. [...] Det goda och överlägsna med den anarkistiske socialisten - eller den socialistiske anarkisten, som han kan föredra att kalla sig - ligger i det faktum att han slåss i delarna som är gemensamma för dem båda."


KAPITALISM

Kapitalism är ett ekonomiskt system som varit ledande, åtminstone i västvärlden, sedan feodalism och liknanade system lämnades. Kapitalismens grund är att kapital och arbete är uppdelade på olika ägare; dvs att vissa äger och investerar kapital, medan andra arbetar åt de människor som äger kapitalet - vilka egentligen bara äger sin egen arbetskraft. Detta, som Marx kallade "skilsmässan" mellan arbete och kapital, är beroende av den primitiva ackumulation som ägde rum i större delen av världen i kapitalismens barndom; där människor som gjort sig rika och mäktiga innan kapitalismen helt enkelt utnyttjade sin makt genom att beslagta mindre mäktiga människors rättmätiga egendom genom våld, tvång och hot. Därmed skapade de en egendomslös klass som inte hade något annat val än att arbeta för den andra klass som skapats -  kapitalägarna, eller kapitalisterna. Det är just i denna uppdelning av kapital och arbete, där arbetarna satts i beroendeställning till kapitalisterna, som en marknad blir just kapitalistisk. När kapitalister utnyttjar den position den primitiva ackumulationen från början gav dem - och som statsinterventionen i ekonomin till förmån för kapitalisterna och kapitalismens fortlevnad upprätthållit - blir resultatet ett system som vi kallar kapitalism.

Här ser vi att socialismen och kapitalismen står i direkt motsats till varandra. En förutsättning för kapitalismen, där kapitalägare frigjorda från arbete är fundamentet, är att kapitalisterna kan ta del av det värde arbetet skapar genom en "avgift" arbetarna och entreprenörerna måste betala för att få tillgång till kapital nödvändigt för produktionen. Socialisterna, å andra sidan, ser detta som utsugning av arbetare och kräver att arbetarens lön skall vara arbetets fulla produkt; då uppdelandet mellan kapitalist och arbetare är en onaturlig uppdelning som beror på den primitiva ackumulationen och den kontroll över stat och lagstiftning som kapitalisterna - direkt eller indirekt - på olika sätt utövar. Socialisterna vill därför upphäva "skilsmässan" mellan kapital och arbete. Individualistiska socialister vill göra det genom att upphäva den kapitalistiska statsinterventionen i ekonomin, vilket resulterar i att arbetare kan organisera sig som de vill och får kontroll över sitt eget arbete och sin egen produktion; frivilligt kollektivistiska (och ofta även individualistiska) socialister vill göra det genom att på frivillig grund skapa kooperativ där arbetare både arbetar och äger verksamheten, och passiva kapitalister helt enkelt blir överflödiga; statssocialister vill göra det genom att staten tar över ekonomin och ger ut vad man anser vara "rättvisa" löner, et.c.

Medan kommunismen i första hand handlar om hur produktionsmedlen ägs (och i andra hand även om hur fördelningen ser ut), och socialismen handlar om fördelningen av produktionen; så handlar kapitalismen alltså om hur ägandet av produktionsmedlen är uppdelat mellan olika grupper - klasser - i samhället, där grundbulten är att en klass äger så pass mycket kapital att den kan leva på att helt enkelt hyra ut detta kapital till människor som saknar sådant, och leva på avkastningen.


FRI MARKNAD

Ett väldigt vanligt missförstånd idag är att en fri marknad är detsamma som kapitalism, eller kapitalism är detsamma som en fri marknad. Detta är däremot inte fallet. En fri marknad är en fri marknad, varken mer eller mindre än så. Kapitalism är också kapitalism; oberoende av om marknaden är fri eller inte. Den korporativism som dominerade ekonomin i Adolf Hitlers Tyskland eller Benito Mussolinis Italien var i allra högsta grad kapitalistisk - men någon fri marknad var det definitivt inte tal om. Det fanns en klar uppdelning mellan kapitalister och arbetare, och kapitalackumulationen skedde på precis samma sätt - med samma typer av statliga understöd som i andra kapitalistiska ekonomier. Anarkokapitalisten Murray N. Rothbard menade att de fascistiska och nazistiska ekonomierna var "fulländandet av statsmonopolkapitalismen" - och att det var därför dessa ideologier var så tilltalande för de stora kapitalisterna. Inte för att det var någon fri marknad - vilket kapitalister väldigt sällan eftersträvar - utan eftersom att det var ren kapitalism, utan de obekväma inslagen av frihet som ibland finns i kapitalistiska ekonomier; vilket naturligtvis är perfekt för en storkapitalist.

Vad är då en fri marknad? Ingenting, egentligen. En fri marknad är inte vad liberaler ofta menar med en "fri marknad"; alltså en marknad där staten och kapitalet bestämmer spelplanen, där staten har valutamonopol och våldsmonopol, bestämmer vilka banker som ska tillåtas, subventionerar enskilda företag och/eller näringar och sätter upp tullar mot omvärlden, skyddar enskilda kapitalister från fri konkurrens bakom jordmonopol, patent, upphovsrätter, et.c. En fri marknad är helt enkelt frånvaron av sådana monopol och regleringar, där var och en avgör vad hon vill producera, hur hon vill producera det och av vilken anledning hon vill göra det. Där kommunistiska, socialistiska och kapitalistiska lösningar - och alla andra lösningar, för den delen - tillåts konkurrera fritt, och där människors egna val avgör hur marknaden ska se ut, och om någon marknad ens ska existera (vill alla t.ex. leva kommunistiskt försvinner ju vad vi normalt skulle anse vara en marknad).


MUTUALISM

Mutualism är en socialistisk - men inte kommunistisk - ideologi som förespråkar fri marknad och antikapitalism.

Vad detta betyder är alltså följande: 
"Mutualism är en socialistisk..."
Mutualister är socialistiska, och vill upphäva "skilsmässan" mellan arbete och kapital - och därmed exploateringen av arbetare, och klassamhället i stort.

"...men inte kommunistisk - ideologi..."
Mutualister tror inte på statligt eller påtvingat gemensamt ägande av varken produktionsmedel eller arbetets produkter (mutualister är som sagt socialistiska, och menar därför att arbetets produkt rättmätigt tillhör arbetaren); man har däremot inga problem med frivilliga, eller anarkistiska, kommunister - dvs människor som personligen vill äga gemensamt, men som inte vill tvinga andra att vara med i deras gemenskap utan respekterar deras egen rätt att välja efter den socialistiska principen att deras arbetes frukter är deras att göra som de vill med.

"...som förespråkar fri marknad..."
Mutualister menar alltså att vem som helst bör ha rätten att leva kommunistiskt, socialistiskt, kapitalistiskt eller hur de än må välja att leva - så länge de inte tvingar någon annan att underkasta sig deras ordning. Detta är något mutualister har gemensamt med all anarkism, vilket vi kan illustrera genom anarkokommunisten Errico Malatestas ord: "den fria och frivilliga kommunismen är en ironi, om icke rätten och möjligheten finns, att leva i en annan regim, en kollektivistisk, mutualistisk, individualistisk eller vilken man vill, ständigt under betingelsen, att man ingen undertrycker eller utsuger."

"och antikapitalism."
Mutualister menar alltså att socialismen är att föredra framför kapitalismen; kapitalismen vilar på kapitalisternas kontroll över stat och ekonomi, med de monopol och regleringar de genom detta lyckats skapa. Man vill helt enkelt avskaffa kapitalismen och ersätta den med en fri marknad, där var och en väljer hur hon vill leva - och där varje människa har rätten att göra som hon vill med det hon producerar.

Är individualanarkism riktig anarkism?

Jag skrev tidigare ett inlägg med titeln är anarkokommunism riktig anarkism? som handlade om anarkokommunismen, och i vilken mån den är anarkistisk eller inte. Anarkokommunismen är naturligtvis anarkistisk, så länge det rör sig om verkligt fri och frivillig kommunism - där de människor som föredrar något annat fritt får stå utanför det kommunistiska samarbetet; medan de som kallar sig "anarkokommunister" trots att de förespråkar tvångskommunism naturligtvis inte är anarkister (och idag finns det ganska många sådana, som tydligen inte lyckats förstå vad t.ex. Malatesta och Kropotkin faktiskt skrev). Anarkokommunismen delar naturligtvis inställningen till tvångskommunism med övriga anarkister, som Malatesta uttryckte det (och som även citerades i inlägget om anarkokommunismen):

Tvångskommunismen skulle bli det mest förhatliga tyranni, som den mänskliga anden kan tänka sig. Och den fria och frivilliga kommunismen är en ironi, om icke rätten och möjligheten finns, att leva i en annan regim, en kollektivistisk, mutualistisk, individualistisk eller vilken man vill, ständigt under betingelsen, att man ingen undertrycker eller utsuger.

I rättvisans namn bör man däremot ställa samma fråga om individualanarkismen - är individualanarkism riktig anarkism? Liksom i anarkokommunismens fall är svaret på frågan naturligtvis "ja"; men liksom i fallet anarkokommunism finns det också människor som kallar sig anarkister, trots att de i själva verket inte är det. Om anarkokommunismens problem är tvångskommunister som kallar sig anarkister, så är individualanarkismens problem moraliska egoister som kallar sig anarkister trots att de inte är det. Nu finns det säkert en del Stirnertrogna som höjer på ögonbrynen, men förklaring följer! Det finns definitivt många egoister som faktiskt är anarkister, t.ex. Benjamin Tucker och Francis D. Tandy - men egoismen i sig är inte vad som gör någon till en anarkist. Anarkismen ligger inte i egoismen, utan anarkismen är förespråkandet av ett samhälle utan tvång, där varje människa är sin egen herre. Man kan med andra ord vara egoist och anarkist; samtidigt som man kan vara egoist, men inte anarkist. Egoismen är, som Tandy skrev i Voluntary Socialism, bara något som förklarar vårt beteende, varefter vi ur denna förståelse kan bestämma hur vi ska handla:

Egoismen i sig lär oss inte hur vi ska handla. Den klargör bara varför vi handlar som vi gör. Den är enbart en analys av motiven för handling, men på analysens resultat måste all sann etik vila. Genom att klargöra att alla handlingar är resultat av individens försök att maximera sin lycka fastställer egoisten enbart ett faktum.


Egoismen är i sig alltså inte någon morallära, utan vilken handling du än känner dig mest bekväm med är den du bör försöka utföra (eller snarare kommer att försöka utföra). Intar man ett makroperspektiv och analyserar samhället är däremot anarkismen just därför en naturlig följd av egoismen - jag kan leva friast och efter mina intressen bäst om alla i samhället tillåts göra det; då kommer de tillsammans med mig att vilja försvara denna ordning, och de har väldigt små incitament att kränka eller attackera mig om jag inte kränker dem. Därför finns det många anarkister som har en egoistisk grundsyn. Intar man ett extremt mikroperspektiv, där man enbart analyserar en handling i taget och inte sätter dem i något större perspektiv, kan däremot egoismen bli något helt annat än anarkism - där kan det bli fullt rimligt för mig att t.ex. råna eller misshandla någon, om jag känner att det skulle maximera min lycka. Här talar vi alltså om att jag utövar våld och tvång emot någon annan - och det är naturligtvis oförenligt med anarkism. Här hittar vi de individualanarkister som kallar sig anarkister, men som egentligen bara förespråkar sin egen auktoritet före andras. Om det vore anarkism, vore en diktator den störste anarkisten av alla, och den totalitära staten anarkistens självklara mål - men så är naturligtvis inte fallet. Vi kan fortsätta citera anarkokommunisten Malatesta, som skrev:

Om anarki betyder icke-regering, icke-dominans, icke-förtryck av människa över människa, hur kan en man då kalla sig själv anarkist utan att ljuga för sig själv och andra, när han tydligt säger att han vill förtrycka andra människor för att tillfredsställa sitt Ego, utan några skrupler eller gränser, andra än de som följer av hans egen styrka? Han må vara en rebell, ty han är förtryckt och kämpar för att bli förtryckare, men han kan sannerligen inte vara någon anarkist. Han är en aspirerande bourgeois, en aspirerande tyrann, som är oförmögen att förverkliga sina drömmar om makt och rikedom genom sin egen styrka och lagliga metoder, och söker sig därför till anarkister för att utnyttja deras moraliska och materiella solidaritet.
Därför tror jag inte att frågan rör "kommunister" och "individualister", utan snarare anarkister och icke-anarkister. Och vi, eller i alla fall många av oss, gjorde fel i att diskutera en speciell form av påstådd "anarkistisk individualism" som om den verkligen var en av anarkismens många tendenser, istället för att bekämpa den som en av auktoritarismens många förklädnader.


Malatesta fortsatte med att mena att anarkistisk "kommunism, individualism, kollektivism, mutualism" och andra anarkistiska inriktningar för deras företrädare "helt enkelt är det sätt man tror att man bäst uppnår frihet och solidaritet i det ekonomiska livet" på - när det verkligen rör sig om verkligt anarkistiska inriktningar; dvs där man strävar efter ett samhälle där varje människa styr sig själv och inte blir förtryckt av någon.

Någon som i egoismen ser en anledning till att bygga ett anarkistiskt samhälle, och inte har för avsikt att förtrycka någon annan - vilka skäl han än må ha till denna inställning - är alltså definitivt anarkist. Och många av de, i min mening, största anarkistiska tänkarna har i hög grad varit influerade av egoismen, eller liknande tankegångar. Någon som däremot i egoismen ser sin möjlighet att utnyttja och förtrycka andra är däremot på inget sätt anarkist, även om han må anse det själv - precis som en tvångskommunist inte är anarkokommunist även om han gärna vill påstå att han är det.

Individualanarkism är alltså i allra högsta grad verklig anarkism - precis som anarkokommunism är; men båda inriktningarna har problemet att företrädare för "förklädd auktoritarism", för att använda Malatestas term, gör anarkistiska anspråk trots att de företräder tvingande och auktoritära idéer. Verklig individualanarkism och anarkokommunism har däremot inga motsättningar, mer än att man i fred vill kunna leva på det sätt man själv föredrar; och verkliga anarkister har naturligtvis inget emot att en person vill leva på ett sätt och en annan person vill leva på ett annat - det är hela anarkismens grundidé! Det är något många anarkister idag verkligen bör ta till sig, då många verkar vara så insnöade på sin egen utopi att de vägrar ha med andra anarkister att göra. Ofta vägrar "anarkister" till och med erkänna andras rätt att organisera sig på det sätt de vill i det anarkistiska samhälle som nog fortfarande är ganska långt borta i tiden - och genom detta upphör de naturligtvis samtidigt att vara anarkister själva, och blir istället förespråkare av någon form av tvångssystem. Anarkismen idag behöver anarkism! Kevin A. Carson får avsluta inlägget:

Frimarknadsförespråkande, frihetligt kommunistiska, syndikalistiska och andra former av kollektivistiska anarkister måste lära sig att existera tillsammans i fredliga förhållanden präglade av ömsesidig respekt idag, i vår kamp mot den korporativa staten, och imorgon, i den panarki som troligtvis kommer att komma efter den.


Frimarknadsförespråkande antikapitalism?

Hur kan man vara för fri marknad, men mot kapitalism?

Något som mutualister ständigt måste förklara är hur man kan vara för en fri marknad, men mot kapitalism - samtidigt. Detta är för att många idag tror att de är samma sak - fri marknad är kapitalism, och kapitalism är fri marknad. Det stämmer däremot inte; och där har vi det enkla svaret på frågan. Kapitalismen är det ekonomiska system som idag dominerar världen; och vad som idag dominerar världen är inte en fri marknad. Förespråkarna av dagens system har däremot all anledning att vilja få oss att tro att vad vi har idag är just en fri marknad; då innebär det nämligen att den misär som existerar är ett resultat av människors fria handlande, och därmed är misären "naturlig", samtidigt som man som förespråkare av kapitalismen får den åtråvärda positionen som frihetens förkämpar - och motståndet ses då automatiskt som frihetens fiender, vilket ju inte direkt är en åtråvärd position i debatten.

Och visst, det är helt naturligt att kapitalisterna vill få kapitalismen att framstå som det fria alternativet, det är helt i linje med deras intressen. Problemet uppstår däremot när även det politiska motståndet börjar tro på lögnerna! Äldre socialister var på det klara med att kapitalisterna var just lögnare; Marx kallade föreställningen om att kapitalismen hade sitt ursprung i en fri marknad för en borgerlig barnsaga, och menade - korrekt - att kapitalismens ursprung istället var våld och stöld; och det fanns flera framträdande socialister som förespråkade fria marknader som det socialistiska alternativet, som motsats till kapitalismen (bland dem Pierre-Joseph Proudhon, Thomas Hodgskin och Benjamin Tucker) . De ricardianska socialisterna menade t.ex. att den fria marknaden i sig själv har effekter som leder till att arbetarna inte sugs ut, och att profiten på sikt försvinner från marknader; en inställning baserad på nationalekonomiska lagar och en utveckling av ekonomen David Ricardos teorier. Samma inställning fanns hos många anarkosocialister. Andra anarkistiska socialister såg däremot inte den fria marknaden som något mål i sig, utan snarare som en "spelplan" på vilken socialistiska alternativ kunde byggas. Då marknaden är helt fri finns det ju inga hinder för socialister att organisera produktionen socialistiskt, eller för kommunister att organisera produktionen kommunistiskt - resonerade de - och därför är en fri marknad att föredra som grund för samhället. Människor kommer i regel att föredra dessa samarbeten. Denna åsikt kom att vara grundläggande för anarkokommunisterna, som menade att frihet skulle vara grunden i samhället, och att man skulle skapa kommunismen genom fria kontrakt. Framträdande anarkokommunister som Malatesta och Kropotkin gjorde båda klart att kommunismen skulle ingås genom frivilliga kontrakt - att tvinga människor in i den vore förfärligt. Grunden, även här, är alltså en fri marknad; varje individ avgör sedan själv vad hon vill göra.

Frihet och socialism

Både mutualister och anarkokommunister, och övriga socialistiska anarkister, är däremot också antikapitalister. Detta då kapitalism som vi sett inte innebär någon fri marknad, utan istället en marknad med regleringar i syfte att upprätthålla ett klassamhälle och möjliggöra kapitalisters exploatering av arbetare. Här brister ofta statssocialisters förståelse; hur ska man kunna förhindra exploatering på en fri marknad - krävs det inte att staten med våld tvingar alla att uppträda på ett visst sätt? Nej, det krävs naturligtvis inte. Genom fria kontrakt kan individer ingå de samarbeten de vill - socialistiska, kommunistiska, vad som helst - och därmed själva se till att ingen exploatering förekommer i deras samarbeten. För att exploatering ska förekomma krävs det alltså att människor praktiskt taget föredrar att bli exploaterade, och väljer sådana alternativ, vilket inte är speciellt troligt.

Arbetarklassen blir idag exploaterad för att kapitalismens struktur och hierarkier sätter dem i den positionen; inte för att arbetare är dumma i huvudet och inte klarar av att ta hand om sig själva, som statssocialister (vare sig de är medvetna om det eller inte) förutsätter då de menar att frihet för arbetarklassen bara skulle leda till ny exploatering!

Vi anarkister tror att arbetare är fullt kapabla att se till sina egna intressen - och gör så bättre än någon annan. Arbetarnas frigörelse måste således vara deras eget verk. En slogan som statssocialister ofta också använder, för att den låter bra - men som de inte på något sätt kan sägas stå för. Exploateringen har sin grund i stöld, våld och tvång, och upprätthålls genom regleringar och fortsatt statligt tvång. Det är de allra flesta socialister eniga om - då det är historiska fakta. Den självklara lösningen är ju då att helt enkelt ta bort det tvång som gör denna ordning möjlig! Den frihetliga socialismen förutsätter alltså den fria marknaden, och är omöjlig utan den. Den fria marknaden är helt enkelt frånvaron av statlig intervention i ekonomin, och upphävande av kapitalisternas privilegier; och detta ger arbetarna möjligheten att utforma samhället som de vill. I anarkokommunisten Malatestas ord är alltså "den fria och frivilliga kommunismen är en ironi, om icke rätten och möjligheten finns, att leva i en annan regim, en kollektivistisk, mutualistisk, individualistisk eller vilken man vill"; och på samma sätt är all socialism som påstår sig vara frihetlig bara en ironi, om man inte står för andras rätt att stå utanför den. Vad är då frihetligt med den?

För varje frihetlig socialist är därför den fria marknaden den optimala "spelplanen"; vissa vill i sina samhällen helst behålla marknaden fri, andra vill ersätta den med frivillig kommunism, andra med olika former av deltagarekonomiska lösningar, osv. - alla med övertygelsen om att var och en väljer sin väg. Vi måste förstå att kapitalisterna ljuger när de påstår sig förespråka den fria marknaden, och att deras "fria marknad" inte är något annat än en konstruktion full med regleringar för att fortsätta exploatera arbetarklassen. Den genuint fria marknaden, där kapitalisternas monopol och privilegier inte längre existerar, är däremot inget för en socialist ställa sig negativ till - tvärtom menar vissa socialister att det är socialismen; medan alla andra bör se möjligheterna att på helt frivillig väg bygga den form av socialism man förespråkar, då alla hinder är försvunna. Socialister bör inte vara rädda för den fria marknaden, och vi bör inte eftersträva statligt tvång bara för att vi ser det som motsats till den "fria marknad" kapitalisterna förespråkar. Kapitalisternas marknad är statligt tvång; vår motsats måste därför vara avskaffandet av detta tvång, och en ordning baserad på frivilligt samarbete.

Därför är jag frihetlig socialist, och liksom alla genuint frihetliga socialister en frimarknadsförespråkande antikapitalist. Motsägelserna i föregående mening - som många statssocialister säkert tror sig se - uppträder enbart om man gått på kapitalisternas lögner om att kapitalismen är en fri marknad.


Att undvika personkult

Personkulten

Politiska rörelser har ofta en tendens att utvecklas till personkulter; och när de gör det är resultatet aldrig positivt. Det leder till ett inskränkt tänkande, där en ideologisk förebild behandlas som någon slags profet vars ord är lag. Och då profetens ord kommer i konflikt med sunt förnuft tar ordet ofta övertaget, och förnuftet stängs ute. Ju mer detta sker, desto mer dör förnuftet; till slut finns inget sådant kvar alls, utan man följer blint profetens lag. De största, mest välkända och mest avskräckande exemplen på vad en politisk personkult kan leda till är naturligtvis Tyskland under Hitler och Sovjetunionen under Stalin; men även i fall där personkulten inte leder till så uppenbara tragedier kan de orsaka stor skada för en politisk rörelse och för det egna förnuftet. Man sätter en ideolog eller politiker på en piedestal, och han eller hon blir något större - nästan gudomligt - som man gärna vill ska vara ofelbart. Därför försöker man dessutom hitta ursäkter för de fel som tänkarna faktiskt har, och skapa en glorifierad bild av en obefläckad företrädare för den egna, lika obefläckade, ideologin.Ett uppenbart exempel är t.ex. marxisters glorifiering av Marx. Marx var definitivt en av historiens största progressiva tänkare, som inom en rad områden revolutionerade samhällsvetenskaperna och den socialistiska rörelsen; hans kritik av kapitalismen är troligtvis den mest välformulerade som någonsin skrivits, och Marx bör ges respekt för sitt arbete av alla som är kritiska mot kapitalismen. När det däremot kommer till Marx åsikter i andra frågor hör man alla möjliga ursäkter, försvar och bortförklaringar från marxister som byggt upp en personkult kring Marx och gärna vill tro att han var i det närmsta ofelbar. För att förtydliga menar jag naturligtvis inte att alla marxister lider av personkultstänkande; men det finns definitivt en hel del sådana. När Marx uttalade sig negativt om judar menar man ofta från personkultshåll att han, eftersom att han själv var av judisk börd, inte menade något illa med det - och ibland för man till och med det ännu mer absurda resonemanget att han inte kan ha menat något illa med det, då han själv var av judisk börd. När han uttalade sig rasistiskt menar man ofta att det inte är något att bry sig om, för att "alla" var rasister på den tiden (vilket naturligtvis inte stämmer; men givetvis måste man alltid se till vilken social kontext vi pratar om).

Man gör i stort sett allt man kan för att Marx ska vara obefläckad - av den enkla anledningen att man byggt en personkult kring honom som är beroende av att han förblir den näst intill perfekt goda människan. När det sedan kommer till det egna tänkandet blir detta väldigt inskränkt pga att man tror att Marx redan tänkt på näst intill allt som är värt att tänka på; och man begränsar sig själv till att tänka som Marx gjorde, då hans version av de ämnen han behandlat i regel måste vara den rätta. När något man spontant tycker är vettigt visar sig att stämma dåligt överens med marxismen försöker man revidera och trycka ner den idén, för att i så stor mån som möjligt likna den som uttryckts av Marx, då marxismens "högre sanning" måste vara rätt. Detta blir ett sorts paradigm som man sedan lever i, och de två mest troliga alternativen är att man antingen förblir dogmatisk marxist genom att stänga ute och/eller ignorera andra intryck - eller att man efter en tid som marxist totalt överger marxismen och blir antimarxist, då anomalierna (dvs det som inte stämmer överens med det paradigm man lever i) blir allt för många. Antingen begränsas man alltså av personkultstänkandet; eller så tar man sig ur det, och tar så starkt avstånd man bara kan från den personkult som man anser har begränsat det egna tänkandet - inte sällan genom att man hamnar i någon ny typ av politisk personkult på den "andra sidan", då man ofta vill ha en ny sanning och en ny tillhörighet som ersätter den gamla. Är man djupt nergången i en personkult kan det ofta ta ett tag från det att man övergett den, till det att man nyktert kan betrakta den och urskilja de positiva aspekter som faktiskt finns i nästan alla ideologier, och de negativa som gjorde att man begränsade sitt eget tänkande. Det är knappast någon tillfällighet att många av marxismens största och mest hänsynslösa kritiker själva tidigare varit marxister; att kritiken då blir så hänsynslös kan till stor del bero på det personliga agg man hyser mot ideologin, vilket leder till att man inte kan betrakta den på ett nyktert sätt och föra saklig kritik. Man blir helt enkelt alldeles för dogmatisk åt det andra hållet!

Anarkismen och personkultstänkandet

Syftet med denna text är naturligtvis inte att klanka ner på varken Marx eller marxister; marxister användes bara som ett exempel för att belysa hur ett personkultstänkande kan se ut. Syftet är istället att belysa personkultstänkandet inom anarkismen, och försöka motverka att denna får fäste. I mina texter behandlas ofta tankar från t.ex. Pierre-Joseph Proudhon eller Benjamin Tucker. Detta är för att jag anser att deras antiauktoritära idéer är vettiga, och deras politiska övertygelse liknar min - de har alltså ofta uttryckt de tankar jag har innan jag ens var född, och även utvecklat dem på ett sätt jag aldrig skulle vara kapabel till. De är alltså helt klart politiska förebilder i den bemärkelsen; vad som däremot aldrig får hända är att de går från att vara förebilder till att bli profeter. Det vi anarkister eftersträvar måste alltid vara friheten och jämlikheten. Vi får inte fastna i så stark beundran för en specifik tänkare att vi sviker dessa principer, bara för att någon annan (som i övrigt förespråkar anarkism, frihet och jämlikhet) har sådana åsikter i en specifik fråga. Ett exempel är just Proudhon. Han var en övertygad antifeminist, och har gjort sig känd för att mena att kvinnans roll är som "hemmafru eller prostituerad". Detta går naturligtvis inte ihop med anarkismens principer. Kvinnan måste självklart ha samma rättigheter som mannen och vara jämställd honom - vilket många kritiker till Proudhon, från anarkistiskt såväl som övrigt socialistiskt håll, påpekade för honom; men han höll fast vid sin konservativa uppfattning om de olika könsrollerna.

Här måste vi alltså välja mellan anarkismen - dvs friheten och jämlikheten - och Proudhons personliga tankar, som här måste sägas avvika från den antiauktoritarism han annars förespråkade. För någon som satt Proudhon på en piedestal och vill att han ska vara en obefläckad "anarkistprofet" blir detta naturligtvis problematiskt; hur välja mellan profeten och läran? Vad man då troligtvis försöker göra är att komma med ursäkter. T.ex. "det var ju så länge sedan, alla tyckte så här då!" Visst ligger det en viss del sanning i det; det rådande klimatet var definitivt mer traditionalistiskt och antifeministiskt än idag. Men det förändrar ju inte det faktum att det fanns feminister vid den här tiden - en hel del av dem inom anarkismen - som dessutom påpekade för Proudhon att hans tankar var inkonsekventa. "Proto-anarkisten" William Godwin hade t.ex. förespråkat en feministisk och anarkistisk filosofi innan Proudhon; men Proudhon valde ändå att förespråka antifeminism. Privat kunde han även uttrycka sig antisemitiskt vid en del tillfällen. Vad göra? Ta helt enkelt ner Proudhon från piedestalen! Proudhon var en människa som vilken annan som helst, och förtjänar på inget sätt att bli dyrkad. Hans idéer gällande mutualism och anarkism var, enligt mig, väldigt vettiga - och det är därför jag ofta refererar till honom. Inte för att jag anser att han var någon komplett människa med svar på allt. Han var en inkomplett människa - som vi alla är - med svar på mycket; men med åsikter som man på vissa punkter helt enkelt måste ta avstånd ifrån, om man ska anse sig vara en konsekvent förespråkare av frihet och jämlikhet. Och det är ju inget som helst problem, om vi inte byggt en personkult kring honom. Har vi byggt en sådan, så kommer ursäkterna och bortförklaringarna snart; precis som dogmatiska marxist-leninister ursäktar och bortförklarar Marx eller Lenins tillkortakommanden. Vi har ingen anledning att bortförklara eller ursäkta Proudhons tvivelaktiga åsikter på de punkter där han varken förespråkade frihet eller jämlikhet - då vi börjar göra det hamnar vi lätt i en negativ spiral som leder in i ett dogmatiskt tänkande och ett nedtryckande av det egna förnuftet; det förnuft som alltid är det allra viktigaste för en anarkist att bevara. Vi bör inte skapa auktoriteter av tänkare; vi bör använda oss av deras tankar där de stämmer överens med friheten och jämlikheten, och helt enkelt ta avstånd ifrån dem där de inte gör det. Proudhons grundläggande filosofiska ståndpunkt och hans ekonomiska teorier, samt tankarna om det anarkistiska och mutualistiska alternativet, bör alltså värdesättas väldigt högt; medan hans åsikter om t.ex. könsroller helt enkelt bör förkastas.

Anarkismen är av naturen icke-dogmatisk och negativt inställd till auktoriteter; ändå finns det ofta en dragning hos vissa anarkister mot förhärligandet av tänkarna hellre än deras idéer. Idéerna att vi bör eftersträva, och hur vi bör uppnå, frihet och jämlikhet måste alltid vara det viktigaste. Tänkarna som tänkt ut dem måste givetvis respekteras och refereras till - men det får aldrig utvecklas till någon typ av personkult. Vi bör aldrig ursäkta tänkare som uttryckt sig inkonsekvent, utan helt enkelt ta avstånd från inkonsekvensen, samtidigt som vi fortsätter värdesätta kärnan - det anarkistiska - i deras tankar. Att förkasta alla Proudhons tankar för att hans tankar om könsrollerna inte är acceptabla, som vissa anarkister gör, är tillika inte önskvärt; det resulterar i någon slags "omvänd personkult" där personkultstänkandet är så starkt förankrat i individen i fråga att denne inte ens kan tänka sig att ta till sig vettiga åsikter, om personen som uttryckt dem dessutom hade mindre vettiga sådana - i helt andra frågor! Alla spår av personkult bör alltså motarbetas; förnuftet och det kritiska förhållningssättet till allt måste eftersträvas. Det positiva tar man till sig; det negativa kastar man bort.

Så utvecklas en idétradition byggd på förnuftigt tänkande och konsekvens, hellre än en personkult byggd på att följa en ledare.
Så utvecklas en rörelse som kan använda sig av idéer som förespråkar frihet och jämlikhet, var de än kommer ifrån.
Så utvecklas en politisk ideologi som inte är fastkedjad i ett sjunkande skepp på grund av tilltro till auktoriteter; var och en väljer sina "auktoriteter", och "följer" dem bara så länge - och i de frågor - där de tycker som man själv gör.
Så utvecklas, kort och gott, anarkismen.

Vanliga frågor om mutualismen

Det är många som frågar om mutualismen, och kunskapen om ideologin är inte så väldigt stor ännu. Det ska vi däremot försöka förändra! Här följer några ganska kortfattade svar på vanliga frågor som ställs om mutualism.

Var kommer mutualismen ifrån?
Det fanns i 1800-talets Lyon, Frankrike, arbetarorganisationer där arbetarna hjälpte varandra genom ömsesidiga överenskommelser vilket förenklade livet för dem alla; dessa kallade sig själva mutualistiska. De fungerade ungefär som fackföreningar, men hade ett större och djupare samarbete än fackföreningar normalt har. Detta influerade den frihetlige socialisten Pierre-Joseph Proudhon, som kom att se sådan ömsesidig hjälp och frivillig kooperation för alla medlemmars bästa som ett önskvärt sätt att bygga socialismen; helt enkelt för att socialismen är något människor själva vill ha och ser som en optimal organisationsform - inte för att de blir tvingade till den. Proudhon var alltså en av de tidigaste anarkisterna, som kom att använda termen "mutualism" för att beskriva det sätt man bör organisera sig på och arbeta för att uppnå friheten som anarkismen förespråkar, och jämlikheten som socialismen förespråkar. I USA hade en man vid namn Josiah Warren vid ungefär samma tid utvecklat en liknanade modell, och med framgång prövat idéerna i några mindre samhällen (Utopia och Modern Times). Ur Warrens idéer kom den amerikanska individualanarkismen att utvecklas, vilken i grunden hade mycket gemensamt med mutualismen, och senare - när Warrens och Proudhons idéer i ännu högre grad vävdes samman - kan sägas ha blivit en enda ideologi. Amerikanerna Benjamin Tucker och William B. Greene kallas t.ex. vanligtvis för individualanarkister, men kan lika gärna kallas mutualister, även om det var en vanligare beteckning i Europa medan individualanarkist var vanligare i USA.


Ni är socialister. Vill ni att alla ska äga allt?
Nej. Vi vill att alla ska ha rätt till vad de producerar; och sedan göra vad de vill med detta. Socialismen blandas idag tyvärr ofta ihop med kommunismen - kommunismen förespråkar att alla äger allt, medan socialismen enbart förespråkar en ekonomisk modell utan exploatering, eller "utsugning". Det finns alltså en mängd olika socialistiska ideologier, med en mängd olika metoder för hur man bäst tror att man uppnår socialismen - mutualismen är en av dem, kommunismen en annan och den klassiska socialdemokratin ytterligare en.


Så ni är emot exploatering. Hur kan ni då vara anarkister, eller ens frihetliga, om ni vill förbjuda att kapitalister tjänar pengar på andras arbete?
Det vill vi inte. Det är en vanlig uppfattning i vårt statliga samhälle att man så fort man är emot något per automatik vill förbjuda det; det är däremot inte fallet med anarkistiska ideologier. Vi anser tvärtom att exploateringen bara blir möjlig då alternativen till att bli exploaterad, dvs arbeta utan att bli exploaterad, genom tvång hålls borta från människor. Detta har i kapitalismen sin grund i de egendomsförhållanden som klassamhället byggts upp på, med grund i det historiska faktum som kallas den primitiva eller ursprungliga ackumulationen (dvs när människor fick sin egendom stulen av stater eller "stormän" genom våld och tvång). Denna orättfärdiga uppdelning av stulen egendom hålls kvar hos en klass människor som inte kan anses vara dess rättmätiga ägare genom alla möjliga typer av statlig reglering. Tidigare nämnda Benjamin Tucker koncentrerade sig i huvudsak på att kritisera vad han menade vara de "fyra stora monopolen" under kapitalismen; dvs jordmonopolet, valutamonopolet, patent/copyrights och tullar/skatter - men det finns många, många fler regleringar genom vilka staten ser till att den utsugande ordningen bevaras.

Vad vi vill är alltså inte att förbjuda eller lagstifta mot kapitalistisk organisation, med kapitalisten som herre och arbetaren som undersåte. Tvärtom vill vi ta bort de förbud och den marknadslagstiftning som gör att många människor tvingas in i en sådan ordning. Däremot ska naturligtvis varenda kapitalist som får någon att frivilligt gå med på att lönearbeta för denne, i frånvaron av statliga monopol och privilegier, ha rätten att anställa dem; frivilliga kontrakt är vad hela mutualismen baseras på. Istället för att förbjuda exploateringen, som vissa socialister vill, vill vi alltså ta bort de grunder som gör exploateringen möjlig. Vi vill helt enkelt att arbetarna ska ges möjligheten att välja bort kapitalismen om de vill; inte tvinga dem att göra det för att vi anser att det är bäst för dem! Vad som är bäst för dem är deras eget beslut.

Vi vill däremot mena att mutualismen i realiteten kommer att omöjliggöra kapitalismen på samma sätt som kapitalismen omöjliggör feodalism. Den mutualistiska socialismen, baserad på små egenföretagare och större arbetarkooperativ, är helt enkelt att föredra för arbetarna ur deras rent egoistiska intressen. Precis som ingen idag väljer att arbeta som träl under en feodalherre, kommer antagligen ingen imorgon att välja att arbeta som löneslav under en kapitalist. Inte för att det är förbjudet, utan helt enkelt för att bättre alternativ finns att tillgå. För det behöver man inte under kapitalismen förbjuda träldom för att upphäva den - människor väljer själva att hellre lönearbeta än att vara trälar, då det är ett bättre alternativ - liksom man inte behöver förbjuda kapitalism och exploatering för att etablera socialismen - människor kommer själva att välja det mutualistisk-socialistiska framför det kapitalistiska, om de anser att det är ett bättre alternativ.


Men Proudhon skrev ju att "egendom är stöld". Håller ni inte med honom om det?
Det gör vi absolut. Det är däremot ett citat som ständigt rycks ur sitt sammanhang, och därför framstår som någon typ av kommunistiskt slagord. Citatet kommer från Proudhons bok "Vad är egendom?", och det syftar till jordegendom. Den klassiska liberalismen och kapitalismen innebär ju att man har äganderätt till all jord man blandar sitt arbete med. Proudhon menar däremot att jorden inte skapats av människor, och därför inte kan ägas av dem; att blanda sitt arbete med den ger visserligen en rätt till jorden, men bara en rätt till besittning, så länge jorden är i kontinuerligt bruk. Detta är grunden för principen om besittning och bruk, som är den mutualistiska synen på jordäganderätt. Proudhon skiljer alltså på possession, dvs besittning, och propriété, dvs egendom - där han menar att det första är den rätt till jorden arbetet ger arbetaren, medan det andra är en stöld från alla andra människor (som annars kunde ha använt jorden) baserad på statlig intervention i ekonomin. En bonde som brukar sin jord har alltså full rätt till jorden han arbetar på och de produkter som arbetet skapar; medan en stor jordägare som lever på jordränta som produktiva bönder tvingas betala till honom inte har någon som helst rätt till jorden. Den rätten ligger istället hos bönderna, dvs de som faktiskt besitter och brukar jorden. Deras rätt till besittning kränks av jordägarens "rätt" till egendom. Egendomen, när det gäller jord, kränker alltså producentens äganderätt till vad han producerar; det är en avgift som tas ut från producentens frukter av sitt arbete enbart för att jordägaren "äger" jorden han producerar på. Egendom är alltså, kort sagt, stöld - precis som Proudhon skrev 1840. Övrig egendom som är ett resultat av arbete, köp eller gåva är däremot helt legitim; det är arbetarens rätt att erhålla sitt arbetes fulla produkt - enbart i fallet jord (och, naturligtvis, övriga naturresurser) uppstår konflikten mellan ägande och besittning, där besittning bör vara vad som avgör vem som har rätt till jorden.

Vad skiljer anarkism, anarkosocialism och mutualism från liberalism?
Detta finns besvarat här: http://mutualism.blogg.se/2009/march/mutualism-socialism-och-liberalism.html


Är inte anarkism bara en utopi?
Detta finns besvarat här: http://mutualism.blogg.se/2009/april/anarkismen-en-ouppnaelig-utopi.html


Fler frågor? Ställ dem i kommentarerna så svarar jag efter förmåga ;)

Tidigare inlägg
RSS 2.0