(R)evolution!

Är mutualismen revolutionär?

En vanlig fråga om mutualismen är om den är revolutionär eller inte. På den frågan kan svaret vara både ja och nej. Det beror helt och hållet på hur man definierar begreppet "revolution". Om man med revolution menar att folket tar till vapen, stormar riksdagshuset, och tar över samhället över en natt - då är mutualismen inte revolutionär. Om man däremot definierar "revolutionär" verksamhet som utomparlamentarisk verksamhet med syfte att totalt förändra samhället - då är mutualismen i allra högsta grad en revolutionär ideologi.


Är mutualismen reformistisk?

Den väg som de allra flesta mutualister föredrar till det fria och jämlika samhället är gradualismen. Liksom man hör på namnet rör det sig alltså om gradvis förändring mot slutmålet - total frihet för varje individ och för varje form av fri kooperation. Är mutualismen då inte reformistisk? Svaret blir där, precis som i frågan om mutualismen är revolutionär, både ja och nej - beroende på hur man definierar reformism. Med "reformism" menar man vanligtvis att man vill göra reformer i det existerande samhället genom den existerande samhällsapparaten - staten - vilka syftar till att reformera samhället för att det ska fungera bättre; men inte totalt förändra det. Då mutualismen varken förespråkar parlamentarisk verksamhet eller en reformerad kapitalism, så kan den inte kallas reformistisk med denna - normala - definition av termen. Menar man däremot, som vissa våldsrevolutionärer gör, att allt som inte syftar till att med våld förändra samhället över en natt är reformism - då faller nog mutualismen i reformistiska facket; trots att man inte över huvud taget förespråkar parlamentariskt reformarbete.


Gradualismen

Mutualismen förespråkar alltså gradualism. Till skillnad från reformismen menar gradualismen att samhället bör förändras utanför statsapparaten, genom att människor etablerar frihetligt organiserade alternativ till den statliga verksamheten, och fri kooperativ produktion som alternativ till kapitalistiska företag. Man vill alltså inte reformera bort varken staten eller kapitalismen, utan ersätta dem båda med nya alternativ - som blir basen för det framtida anarkistiska samhället. Man bygger alltså strukturer som tar över statens och kapitalisternas uppgifter, och som till slut kan ersätta dem helt och hållet. Mutualister kallar därför ofta strategin för "revolutionär gradualism"; då man eftersträvar en total samhällsförändring, samtidigt som den ska ske gradvis.


Varför revolutionär gradualism hellre än våldsam och plötslig revolution?

Fördelarna med gradualismen i jämförelse med en våldsam revolution är många. Som den tidige mutualisten Pierre-Joseph Proudhon uppmärksammade genom sitt deltagande i den revolution som inträffade i Frankrike 1848, blir resultatet av en våldsam och plötslig (dvs där förändringen sker, mer eller mindre, "över en natt") revolution ofta något helt annat än vad deltagarna i revolutionen hade tänkt sig. Ofta tar en elit kommandot både under och efter revolutionen, och gör sedan som de vill med den makt de skaffar sig. Detta har vi sett i de flesta större revolutioner; Ryssland, Kina, Kuba, osv. Då man inte har några alternativa strukturer som är redo att ta över det gamla samhällets strukturer, blir det ofta så att ledarna för revolutionen helt enkelt tar över det gamla samhällets strukturer; de blir sedan bekväma i sina nya positioner - och revolutionen dör. De gamla strukturerna kvarstår, men herrarna får nya namn. Istället för ett nytt samhälle får vi alltså helt enkelt en ny elit - och det är ju inte vad någon revolutionär rörelse vill!

Anledningen att rubriken lyder "(R)evolution!" är just denna - istället för en plötslig revolution vill mutualisterna ha en revolutionär evolution som till slut leder till ett nytt samhälle. Vi förespråkar nya strukturer som växer fram, och tar över statens och kapitalisternas uppgifter (enbart de uppgifter de sköter som är värda att bevara, förstås); hellre än en plötslig revolution, där man på något sätt efter revolutionen ska skapa de nya strukturerna. Här står alltså mutualisterna i direkt konflikt med Marx, som inte ville skriva några recept för framtidens soppkök (dvs inte börja skissa på hur det nya samhället ska se ut innan vi faktiskt är där). Vi menar tvärtom att vi måste ha recepten redan idag - varefter de naturligtvis kan utvecklas och förändras under resans gång. Vi måste ha strukturer som kan ta över statens och kapitalisternas sådana redan innan vi kan göra oss av med dem. Har vi inte det blir resultatet med största sannolikhet vad vi sett i tidigare plötsliga revolutioner; en elit uppstår, vilken istället för att "skriva recepten för soppköket" helt enkelt roffar åt sig all makt själva. Detta undviks med största effektivitet genom att redan ha en, eller flera, rörelser som både är decentraliserade och kan erbjuda alternativa strukturer. Finns sådana innan staten försvinner, så finns inget utrymme för en självutnämnd elit; vilket är den allra största anledningen till att gradualismen, enligt mutualisterna, är att föredra framför en våldsam och plötslig revolution. Finns inte sådana alternativa strukturer, som människor redan använder sig av, är det praktiskt taget omöjligt att genomföra en revolution utan en revolutionär elit - som av allt att döma inte kommer att tänka på folket, utan på sig själva, när revolutionen är över. För att decentralisera makten krävs en decentraliserad revolution; och för en decentraliserad revolution krävs decentraliserade strukturer. För decentraliserade strukturer krävs gradualism.


Varför revolutionär gradualism hellre än reformism?

Reformism har väldigt många nackdelar. Att försöka reformera samhället genom t.ex. riksdagen leder oftare till att staten reformerar individen, än att individen lyckas reformera staten. Individen blir bekväm i sin nya maktposition, och tappar helt enkelt lusten att förändra maktförhållandena då han inte längre är styrd, utan istället är med och styr - och tjänar stora pengar på det. Ett tydligt exempel är SAP, dvs Sveriges socialdemokrater, vilkas ideal och reformidéer fort rann ut i sanden när de själva hamnade i maktposition. Även om staten inte lyckas reformera individen, så är reformism dessutom ett väldigt dåligt sätt att förändra samhället på. Det går väldigt trögt, och man måste ha en väldigt stor majoritet med sig för att ens kunna förändra sin egen situation. Direkt aktion är att föredra - det förändrar visserligen inte samhället i lika stor skala, men det förändrar en liten del av samhället - den del som deltar i den direkta aktionen - väldigt fort. En vanlig missuppfattning om gradualismen, och motståndet till den plötsliga revolutionen, är att gradualister vill ha en väldigt långsam och trög förändring av samhället; det stämmer däremot inte. Förändringen får gärna ske så snabbt som bara möjligt - så länge strukturer faktiskt finns innan det är dags att göra sig av med staten helt och hållet. Att förändringen ska ske gradvis är inte detsamma som att den ska ske långsamt; visst blir resultatet att förändringen sker långsammare än en plötslig revolution - men det är bara för att stabila alternativ till staten måste hinna etableras innan staten avskaffas. Det är alltså den nödvändiga tid som krävs för att en samhällsförändring faktiskt ska kunna lyckas; och förändra samhället åt det håll vi faktiskt vill förändra det. Dessa alternativ bör däremot etableras så fort som möjligt; och tröghet i sig har definitivt inget egenvärde.

Den gradualistiska förändringen syftar alltså till att varje individ själv avgör om hon vill delta i de anarkistiska alternativen eller inte - dvs varje individ som går över till de anarkistiska samarbetena är en del i gradualismen. Gradvis växer sig samarbetena - förhoppningsvis - större och större, och kan till slut ersätta staten. Det rör sig alltså om en helt annan typ av förändring än den som föreslås av reformister. Medan reformisten vill reformera hela samhället (dvs göra förändringar som omfattar samhällets alla medborgare genom staten) i en trög process, vill gradualisten förändra delar av samhället (dvs individer och grupper ordnar alternativ efter mutualistiska principer genom fria samarbeten) relativt fort - helst idag! - och hela samhället på sikt; allt eftersom folk börjar ta idéerna till sig. På så sätt förvandlas inte våra aktivister till makthavande byråkrater, de blir inte en del av statsapparaten - och har ett stort intresse av att den rådande ordningen så mycket som möjligt drar sig tillbaka, vilket ger plats för mutualistiska, och andra fria, alternativ. Detta tvärt emot den reformistiske aktivisten; som blir en makthavande byråkrat, blir en del av statsapparaten, och har ett stort intresse av att statens makt stärks - då det gynnar hans nya maktposition i samhället. Här undviker gradualismen alltså de största farorna med reformistiskt arbete.


Ytterligare fördelar med gradualism

Vi har sett att den revolutionära gradualismen undviker de största farorna med både plötsliga revolutioner och reformism. Genom gradualistisk förändring finns det inget utrymme för politiska eliter att roffa åt sig makten i samhället själva, som är fallet med en plötslig revolution; gradualistiska aktivister deltar heller inte i den nuvarande statsapparatens arbete, och blir därmed inte satta i någon maktposition inom staten; vilket gör att de stora problemen med reformism - att det antingen går så trögt att man helt enkelt ger upp, eller att man börjar gilla sin nya maktposition och inte vill ge upp den för att förändra samhället - undviks. Man skulle alltså kunna säga att revolutionär gradualismen har de bästa sidorna av både revolution och reform, samtidigt som man undviker de allra största farorna i båda strategierna.

Den kanske allra största fördelen med gradualism är däremot att varje steg är ett steg mot målet - det fria och jämlika samhället. Till skillnad från plötsliga revolutioner leder gradualismen, vare sig den lyckas att uppnå anarki eller inte, till ett friare och mer jämlikt samhälle - även om det av någon anledning inte skulle lyckas bli helt fritt och jämlikt. Det alternativa utfallet ifall strategin inte skulle lyckas fullt ut blir alltså bättre än det alternativa utfallet om t.ex. en plötslig revolution skulle misslyckas. Ifall en våldsam och plötslig revolution misslyckas blir utfallet antagligen långvariga stridigheter mellan anarkister och stat (om vi antar att det finns en relativt stor anarkistisk rörelse, vilket är en förutsättning för alla typer av anarkistiska revolutioner) och en skärpning av statens makt - vilket är motsatsen mot vad man ville uppnå! Ifall gradualismen misslyckas, så har samhället fortfarande blivit bättre. Ifall vi inte lyckas nå anarki, så har vi ändå reducerat både statens och kapitalisternas makt i samhället - folket har blivit friare, och samhället har blivit mer jämlikt; det finns fler alternativ till statens och kapitalisternas verksamheter, och folk har större makt över sina egna liv. Som ett exempel kan vi nämna Mondragónkooperativet i Spanien. Där har man gradualistiskt byggt upp en enorm federation av fria arbetarkooperativ, startat en egen arbetarbank, eget universitet, osv. Man har alltså ersatt statens och kapitalisternas makt med folkets och individernas makt över sig själva. Nu var iofs målet med kooperativet aldrig anarki, utan enbart ökad självständighet, jämlikhet och frihet för folket; men om det hade rört sig om ett försök till revolutionär anarkistisk gradualism, hade det varit ett stort framsteg även om vägen mot anarki hade slutat där den slutade (och det är naturligtvis ett stort framsteg, även om det inte var ett explicit försök att uppnå anarki). Om anarki var omöjlig att uppnå på den platsen och vid det tillfället, så är man hur som helst en bra bit närmare anarkin än man var tidigare, för ytterligare framtida gradualism - och folket lever betydligt bättre, och friare, än de gjorde tidigare oavsett om anarki blir verklighet i framtiden eller inte. Kan man inte få tio kronor, så är det bättre att i alla fall få nio; istället för att sitta där med inga alls - och har man väl fått nio kronor, kommer det att vara enklare att få tio i framtiden, jämfört med om man skulle börja från noll igen.

Gradualismen fångar alltså de - ur ett anarkistiskt perspektiv - bästa sidorna av både revolution och reform; och varje steg i gradualismen leder till ett friare och mer jämlikt samhälle. Och till slut, förhoppningsvis, ända till anarki. Gradualismen är, kort sagt, revolution genom evolution!

Kommentarer
Postat av: Argument

Intressant. Gradualism låter vettigt, men sker det i dagens Sverige? Håller vi på att gradvis gå mot anarkism eller mutualism? Vad borde göra, rent praktiskt?

2009-10-09 @ 17:46:57
URL: http://www.debatt.forum24.se/debatt.html
Postat av: Sven

Skitbra inlägg! Det här speglar precis vad jag själv ansett vettigt ända sedan jag anarkismen började intressera mig.

2009-10-10 @ 01:23:25
Postat av: Joar

@Argument - den Mutualism som nämns ovan är Anarkism.

2010-04-25 @ 21:59:44
URL: http://frihet-anarkozine.tk
Postat av: Antoine

Väldigt bra inlägg, KEEP EM COMING!En fråga bara, har du några konkretare idéer på hur man ersätter staten och kapitalismen? Det känns lite luftigt.

2010-09-29 @ 13:22:57
Postat av: Joar

Hur exakt tänkte ni konkurrera ut kapitalismen på dess egna villkor? Även om kooperativ startas i en kapitalism måste varorna säljas på den kapitalistiska marknaden, och det är omöjligt att konkurrera ut kapitalismen på detta sätt. Kapitalet regerar marknaden, och aktivitet främjar den. Dessutom har ett absolut fåtal råd att starta upp kooperativ vilket gör hela idén extra svag och meningslös. En tandlös tiger, som det också heter.

2010-09-29 @ 13:24:26
URL: http://anarko.blogg.se/
Postat av: Emil

Joar:

Varorna säljs till den som är intresserad av dem. Den knepiga biten är naturligtvis inte på vilken marknad varorna säljs, utan det faktum att produktion, försäljning, etc. beskattas, varefter skattepengarna finansierar statlig aktivitet, upprätthållandet av statliga monopol (t.ex. patent- och upphovsrättsmonopolen till just de kapitalister vi ställer oss emot) och de kapitalister och företag som på olika sätt subventioneras av staten. Det är därför viktigt att en så stor del av verksamheten som möjligt hålls svart eller grå, där t.ex. kreditsystem kan utnyttjas på ett sådant vis att en stor del av produktionen och utbytet av varor och tjänster aldrig beskattas.Att enbart ett fåtal har råd att starta upp kooperativ är också något missvisande; en stor del av dagens arbetare skulle ha råd att starta upp kooperativ verksamhet, och med större frihet från staten skulle detta bli ändå enklare. Ett stort hinder är förstås t.ex. patent, men överlag har förutsättningarna aldrig varit bättre för vanligt folk att starta egna kooperativ än de är idag. Organiserar man dessutom mutualistiska banker och kreditsamarbeten är förutsättningarna än mycket bättre. Det handlar alltså inte om något fåtal, utan producentkooperativen skulle mycket väl kunna bli en massrörelse om en större del av arbetarrörelsen fokuserade krafterna ditåt; liksom konsumentkooperativen var under arbetarrörelsens tidigare år. I t.ex. Mondragón (Baskien) och Argentina klarar sig producentkooperativen väldigt bra - i Mondragón har kapitalistisk produktion nästan helt konkurrerats ut, trots att man inte ens fokuserar på kooperativen som en del av en gradualistisk process och försöker hålla produktion och utbyte svart/grått. Det talar emot din tes att arbetarna skulle vara oförmögna att klara sig mot kapitalisterna; tvärtom skulle välskötta producentkooperativ med gradualistiska förtecken med all sannolikhet klara sig ännu bättre jämfört med kapitalistiska företag.Naturligtvis är det enkelt att avfärda hela idén om gradualism och kontraekonomi som "en tandlös tiger" och istället drömma om världsrevolutionen som - let's face it - inte kommer att inträffa; men gradualismen och den direkta aktionen tar oss närmare målet. Idealistiskt drömmande gör det tyvärr inte, utan tar istället mest bara bort fokus från de direkta åtgärder vi kan vidta idag, eller i en väldigt snar framtid - genom vilka vi kan få ett friare samhälle där arbetarna har makten över sina egna liv och sin egen produktion.Jag håller alltså inte med om att en kooperativ rörelse inte skulle vara kapabel att konkurrera med kapitalister - speciellt inte om dessa följer en kontraekonomisk strategi. Tvärtom. Jag håller heller inte med om att möjligheten att skapa kooperativ enbart finns för ett fåtal arbetare i Sverige - även där är jag av motsatt åsikt, väldigt många arbetare kan, om viljan finns, starta producentkooperativ verksamhet tillsammans. De resurserna har många lönearbetare idag, men dessa utnyttjas ofta på annat vis - finns dessutom mutualistiska alternativ för lån och kredit blir möjligheterna ännu större.Jag skulle alltså vilja se lite fakta, från din sida, som stödjer påståendet att 1) kooperativ inte kan konkurrera med kapitalistisk verksamhet och 2) att de resurser som krävs för att starta kooperativ verksamhet enbart finns hos ett fåtal arbetare. Själv tycker jag att empiriska bevis så som MCC och kooperativ i t.ex. Argentina och Emilia-Romagna kraftigt motbevisar ditt första påstående, medan det faktum att väldigt många arbetare sparar i aktier och fonder motbevisar ditt andra. Kooperativ fungerar, och skulle en producentkooperativ massrörelse starta upp skulle väldigt många arbetare kunna vara med och poola resurser till sin egen verksamhet som idag används inom kapitalistisk produktion.Jag ser alltså inte gradualismen som en "tandlös tiger", utan tvärtom som den tiger som förmodligen har den största möjligheten att faktiskt förändra något i en positiv riktning. Ifall en världsrevolution skulle vara stundande, och den svenska arbetarklassen skulle visa några tendenser på att se denna som ett bra alternativ till hur saker går till idag, kan vi naturligtvis även diskutera det alternativet - men i dagsläget känns det inte ens som en tandlös tiger, utan som en tiger som tyvärr svälte ihjäl på tidigt 1900-tal. Av de alternativ som finns att välja mellan känns således gradualismen - om än, naturligtvis, inte perfekt - som det överlägset bästa, och mest realistiska, alternativet.

2010-10-04 @ 03:45:44
URL: http://mutualism.blogg.se/
Postat av: Josef

Jag hittade ett litet typo medan jag läste... "Det är alltså den nödvändiga tid som krävs för att en samhällsförändring faktiskt ska kunna lyckas; och förändra samhället åt det håll vi faktiskt till förändra det.""...vi faktiskt vill förandra det." skall det väl vara? :)Nu fortsätter jag att läsa vidare med intresse.

2010-12-19 @ 07:11:33
Postat av: Emil

Josef:

Tackar, ska åtgärda det ;)

2010-12-19 @ 20:23:23
URL: http://mutualism.blogg.se/
Postat av: Emil

Ett intressant stycke ur boken "Antikapitalism – en introduktion" av Ezequiel Adamovsky, som ger uttryck för ungefär samma bild av revolutionen:"Ni vill inte ta makten? Och vad menar ni med att skapa ”sprickor”? Reformister! Ni vill inte ha en revolution!

Bli inte förvirrad. Vi vill ha en revolution, men vi vill ha den nu!Att tänka kring antimakt eller motmakt innebär också en viktig

skillnad för hur vi tänker kring revolutionen. En revolution är det samma som en radikal och bestående förändring av relationerna

i samhället. Marx använde till exempel ordet i den här betydelsen när han skrev om den ”industriella revolutionen”. En antikapitalistisk revolution innebär att de kapitalistiska relationerna

mellan människor avskaffas.Förtrollade av myten om den franska revolutionen och idén om att ”ta makten” skapade den traditionella vänstern en felaktig bild av vad ordet ”revolution” innebar.

Istället för en radikal förändring av de sociala relationerna på ett samhälleligt plan föreställde de sig revolutionen som en speciell

politisk händelse: stunden då ett parti eller en social rörelse tog kontroll över statsapparaten.

Idag vet de flesta antikapitalister att ett övertagande av staten inte är samma sak som att radikalt förändra de sociala relationerna.

Tvärtom innebar de så kallade revolutionerna inget annat än att eliten byttes ut. Sällan förändrades samhället i grunden. Revolutionen har egentligen inget exakt datum eller klockslag, även om vissa specifika händelser kan vara viktiga. Till exempel var revolutionerna som gjorde slut på feodalismen stora sociala processer som i vissa fall inte krävde något maktövertagande och i andra fall krävde flera stycken.

För den antikapitalistiska rörelsen är revolutionen inte en händelse

vi måste vänta på. Revolutionen pågår varje dag vi utvecklar

nya sätt att motarbeta den kontrollerande makten och skapar nya autonoma sprickor. Då vi skapar självstyrande områden,

utan profitsyfte, och med jämlika villkor skapar vi revolutionen.

...

Att säga att revolutionen ständigt pågår överallt är inte samma sak som att säga att de stora sammanbrotten inte är betydelsefulla.

Många gånger hjälper dessa de sociala rörelserna att finna nya former som ingen tidigare kunnat föreställa sig. Sammanbrotten

är ofta nödvändiga för att motståndet och skapandet av en ny värld ska göra framsteg."

http://antikapitalism.files.wordpress.com/2010/01/kapitel-3.pdf

2011-02-16 @ 18:43:03
URL: http://mutualism.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0