Gemensam anarkistisk verksamhet

Idag finns få anarkistiska initiativ och ingen förenad anarkistisk rörelse. Många anarkister menar också att en sådan rörelse antingen är fel väg att gå, eller rent av omöjlig, då olika förgreningar inom anarkismen förespråkar så pass olika saker - både när det gäller mål och metoder för att nå dem. Jag skulle dock vilja mena att detta inte behöver vara något problem, trots givna skillnader mellan exempelvis mutualister och anarkistiska kommunister ideologiskt - eller gradualister, syndikalister och militanta revolutionärer metodologiskt - kan vi förenas i det allra mesta.

Vi är alla överens om att kapitalismen, den sociala relationen mellan arbetare och kapitalist, det klassamhälle och den exploatering som detta ger upphov till, bör ersättas av något bättre. Vi är alla överens om att centraliserad makt är något vi vill göra oss av med. Vi är alla överens om att individen, och de kollektiv hon väljer att ingå i, bör vara suverän och kunna fatta sina egna beslut och ingå i de samarbetsformer hon själv anser vara bäst. Vi är alla överens om att direkt aktion - utan deltagande i de politiska partierna eller statliga maktinstitutionerna - är det bästa sättet att förändra samhället.

Vad vi egentligen inte är överens om är (1) vilket slags samhälle vi själva vill leva i, och (2) exakt hur metoderna för förändring bör vara utformade. Den första meningsskillnaden är egentligen irrelevant, då alla anarkister trots allt är överens om att det är individens eget beslut om hon vill samarbeta efter kommunistiska, kollektivistiska, mutualistiska, individualistiska eller några andra typer av samarbetsprinciper. Vi kan kämpa för samma mål, anarki, utan att förespråka samma typ av organisation när detta väl är en verklighet; precis som hockeyspelarna och fotbollsspelarna kan kämpa tillsammans för högre bidrag till idrottsverksamhet utan att för det vilja syssla med samma sport. För trots att vi har samhällsideal som ser lite olika ut är många av vägarna dit, som jag snart ska försöka klargöra tydligare, tämligen snarlika. Den andra skillnaden, att vi förespråkar olika metoder, är lite knepigare att komma runt. Men även här finns det i många fall större likheter än skillnader, om vi väljer att se dem.

Så, vad kan gemensam anarkistisk verksamhet bestå av? Vad skulle förenade anarkister kunna syssla med? Utan inbördes ordning är några alternativ:

1) Arbetarkooperativ
Vi kan antingen grunda och arbeta i dem, eller bara sprida idéerna i förhoppning om att skapa en bredare förståelse och ett större stöd för dem - beroende på våra faktiska möjligheter. I ett arbetarkooperativ gör vi oss av med åtminstone en del av den kapitalistiska exploateringen här och nu, och skapar en större frihet och medbestämmanderätt till alla deltagande individer. Om denna praktik blir mer utbredd kan dessutom federationer av kooperativ skapas, något som förespråkas av såväl kommunister som mutualister, vilka kan ligga till grund för en vidare kamp; grundtanken hos alla anarkister, när det gäller produktionen, är trots allt produktion där förenade arbetare själva styr och förvaltar verksamheten. Såväl mutualister som Kevin Carson, som kommunister som Iain McKay, kan skriva under på att arbetarkooperativ (tillsammans med annan verksamhet) utgör grunden i det praktiska arbete som leder oss på rätt väg.

2) Konsumentkooperativ
Kooperativ där konsumenterna äger och styr verksamheten. Här kan det röra sig om massvis av olika organisationstyper, men de mest fördelaktiga ur ett anarkistiskt-socialistiskt perspektiv bör dels vara samarbeten för ömsesidig hjälp, men även konsumentkooperativ som i samråd med producent-/arbetarkooperativ riktar produktionen mot faktiska behov och faktisk efterfrågan hos deltagarna. För en mutualist eller kollektivist är fördelarna med detta förstås självklara, men även för en anarkistisk kommunist bör detta vara något väldigt önskvärt; något som kan utgöra grunden till en framtida produktionsmodell där arbetarnas behov, i egenskap av konsumenter, dikterar villkoren för arbetarnas produktion, i egenskap av producenter.

3) Kreditsamarbeten
Något som förespråkas av mutualister, men som även kommunister bör kunna se fördelarna med i dagens samhälle. En slags motmakt till den kapitalistiska ekonomin och exploateringen i kapitalistisk lån- och kreditgivning - som för all del inte behöver vara ett mål (liksom de är för mutualister) men väl ett medel (vilket förmodligen skulle föredras av kommunister och kollektivister) där såväl privatpersoner som kollektiv och kooperativ kan få möjligheter till ökad ekonomisk aktivitet och ett ökat välstånd utan statlig eller kapitalistisk inblandning.

4) Allmänningar
Skapandet av verksamhet där människor fritt producerar och konsumerar; antingen inom en medlemskrets eller för alla som vill ta del av dem. Detta kan vara en grogrund för kommunism och tjänar förstås också väldigt goda syften ur ett mutualistiskt eller anarkokollektivistiskt perspektiv. Kampen för allmänningar är kampen för det fria rummet, såväl bildligt som bokstavligt. Inom ramen för allmänningar kan vi skapa alla möjliga sorters deltagarkooperativ, exempelvis föräldrakooperativ förskoleverksamhet och anhörigkooperativ äldrevård, samt fria kulturalternativ, ideella föreningar av alla sorter, fri programvara, osv. Allt för att göra vardagen mer dräglig - och givetvis, liksom när det gäller producent- och konsumentkooperativ, för att visa hur verksamhet kan skötas utanför (och kanske framför allt efter) kapitalismen.

5) Facklig verksamhet
Liksom kooperativ verksamhet kan facklig sådan såväl leda till bättre villkor för arbetare här och nu och även vara en början på framtidens samhälle. De anarkosyndikalistiska idéerna uttrycker denna strategi allra klarast, och här finns både direkta och mer framtida mål för i princip alla anarkister. Varken en mutualist, kollektivist eller kommunist - eller en gradualist eller militant revolutionär - kan nog förneka att byggandet av alternativa strukturer och motmakt i kombination med att arbetsköpare pressas av syndikalistiska fackförbund, varefter en organiserad arbetarklass genomför en generalstrejk på syndikalistiskt manér och kräver frihet och jämlikhet, låter som en ganska fördelaktig situation. Så länge facken, liksom kooperativen och produktionsfederationerna, fungerar på ett decentraliserat och frihetligt vis finns förmodligen bara fördelar med anarkosyndikalism för den anarkistisk-socialistiska saken.

6) Politiskt arbete
Vad man skulle kunna kalla propaganda, om ordet inte var så förknippat med statlig hjärntvätt. Helt enkelt att informera och sprida de anarkistiska idéerna på ett öppet och förklarande sätt - här kan verksamhet sträcka sig från kollektiva kampanjer, som att hålla föredrag i skolor eller föreningar, till individuell verksamhet för att göra idéerna mer tillgängliga - från så enkla saker som att diskutera i forum eller i bloggosfären, till mer arbetskrävande insatser som att översätta anarkistiska böcker till svenska och sprida dessa. Förutsättningarna för såväl individuellt som kollektivt politiskt arbete, spridning av idéerna, har aldrig varit bättre än idag när internet fungerar som ett alldeles utmärkt forum där pengar och central organisation inte spelar samma roll som förut. Idag, när den anarkistiska rörelsen är så pass liten som den är, är detta kanske dessutom den allra viktigaste uppgiften för oss - om vi är ute efter att bli en rörelse där människor faktiskt vet vad vi står för och kan stödja dessa idéer. Anarkistiska bokmässan lyser i detta avseende som ett klart och tydligt steg på rätt väg, och även forumet anarkism.org kan framhållas som ett positivt exempel.

Säkerligen finns det många andra gemensamma beröringspunkter mellan alla anarkister i praktiska frågor - men detta torde trots allt vara de viktigaste, och här kan vi alla stå på samma sida. Om vi sedan förespråkar andra aktiviteter, som t.ex. en mutualist eller kommunist inte skulle anser vara speciellt önskvärda, går ju dessa alldeles utmärkt att genomföra på egen hand eller i andra organiserade grupper. Jag köper alltså inte påståendena om att massorganisation är värdelös, eller att det finns för stora skillnader mellan olika grupperingar för att ett samarbete ska kunna fungera. När vi ser på vad vi faktiskt praktiskt kan göra verkar det hellre som att vi håller med varandra om det allra mesta - även om vi kanske har olika mål i sikte med denna praktik och eventuellt vill utveckla den åt olika håll. Vilket förstås går alldeles utmärkt såväl i framtiden som i dagsläget om organisationen är decentraliserad; t.ex. finns ju inga problem med att kooperativ A, B och C ingår i en inbördes kommunistisk gemenskap, medan D, E och F istället väljer att arbeta efter mutualistiska principer och G, H och I väljer kollektivism. Ifall folk sedan upptäcker att princip 1 fungerade bättre än princip 2 finns heller inget som hindrar tvåorna från att byta principer. Detta uttrycks kanske klarast av Pjotr Kropotkin, som efterfrågar "ever changing, ever modified associations which carry in themselves the elements of their durability and constantly assume new forms which answer best to the multiple aspirations of all"; eller Errico Malatesta som menar att "probably all possible forms of ownership, use of the means of production and all forms of distribution will be experimented with [...] until practical experience identifies the best form or forms."

Med tanke på hur lika våra mål är, och alla de metoder vi tillsammans skulle kunna använda för att uppnå dem, känns splittringen mellan olika anarkistiska grupperingar tämligen kontraproduktiv. Varför inte försöka oss på mer samförstånd och gemensam praktik och eventuellt även organisation? Det enda vi har att förlora är vår marginaliserade position i politiken, debatten och samhället.

Allmänningar som en del av en gradualistisk revolution?

Begreppet "allmänningar" är kanske inte helt bekant för alla. Kort sagt har allmänningar traditionellt handlat om resurser som saknar tydliga äganderätter och som fritt utnyttjats av alla som haft tillgång till dem, och detta har i regel rört naturresurser (exempelvis i Garrett Hardins klassiska artikel "The Tragedy of the Commons"). Begreppet har dock även börjat användas för mänsklig verksamhet byggd på frivilligt arbete, där deltagarna (och ibland, beroende på produktens eller tjänstens natur, även andra än deltagarna) fritt kan ta del av resultatet. Exempel som tas upp av nätverket Skapa Allmänningar! inkluderar: "Wikipedia, Firefox och Linux [...] idrottsföreningar med idella organisatörer och instruktörer, filmföreningar som visar gratis bio, ölklubbar [med låga priser] och förskolekooperativ där föräldrarna hjälps åt att ta hand om barnen".

Det rör sig med andra ord om tämligen olika typer av verksamhet, som däremot baseras på att tillfredsställa egna eller samhälleliga behov hellre än att göra allt för att maximera profit på andras bekostnad. Och som sådana passar denna form av allmänningar alldeles utmärkt ihop med mutualistisk gradualism/"dual power" - då verksamheten i regel bör komma att drivas efter arbetarkooperativa (jmf ölklubbarna) eller konsument-/brukarkooperativa (jmf förskolekooperativen) principer. Där möjligheten finns med i princip helt fri samhällelig tillgång till produkterna, som när det gäller open source-alternativen; där detta inte är möjligt med fri tillgång för deltagarna mot en viss uppoffring, som i förskolekooperativen, eller med tillgång mot en viss ekonomisk kompensation till produktionskostnaden (dvs, mer eller mindre, med den klassiska mutualistiska kostnadsprincipen i bakhuvudet), som när det gäller ölklubbarna.

För mig känns initiativ som Skapa Allmänningar! som en frisk fläkt i ett debattklimat som domineras av partipolitik - samtidigt som det inte är så verklighetsfrånvänt, abstrakt och utopiskt som många idéer inom delar av vänstern har en tendens att kunna vara (no sleep och inga konstruktiva förslag 'til världsrevolutionen, osv.) utan istället tar avstamp i verkligheten. För anarkister och frihetliga socialister i allmänhet, och kanske mutualister i synnerhet - som länge förespråkat snarlika lösningar själva - vore det väldigt intressant om rörelser liknande denna fick stabilt fotfäste, och andra alternativ än stat och privatkapitalist (två sidor av samma mynt) blev synliga i den politiska debatten. Att göra alternativen konkreta och uppmärksamma de frihetliga organisationsalternativ som faktiskt redan finns, liksom Skapa Allmänningar! gör, är en väldigt bra idé. Tillsammans med andra gradualistiska alternativ - så som kreditsamarbeten, andra former av kooperativ verksamhet, samarbeten för ömsesidig hjälp, osv. - kan organisationen av allmänningar bygga det nya samhället i det gamla samhällets skal, tills detta brister och ersätts av ett fritt, anarkistiskt och socialistiskt sådant; om vi ändå ska låta oss tänka i mer långsiktiga banor. Och detta verkar heller inte nätverket vara främmande för - i deras plattform skriver de bland annat att de "ser allmänningar som en nödvändig men i sig själv otillräcklig del av den rörelse som avskaffar det ojämlika arbetssamhället".

Tills dess kan allmänningar, liksom andra typer av gradualistisk verksamhet, ge oss en mer behaglig vardag och åtminstone göra oss lite mindre beroende av kapitalet; direkt - och konstruktiv - aktion, helt enkelt. Och detta är den konkreta och verklighetsförankrade sida hos nätverket som jag uppskattar; hellre än att prata om den stundande, alltid lika abstrakta, världsrevolutionen förespråkar de konkret småskalig förändring idag, som en början på något som kan växa sig större - som kan reproducera sig självt. De skriver att de "vill visa att det finns existerande alternativ bortom kapitalet och staten – frivillig produktion utanför ekonomin som vi kallar allmänningar" och att de även vill "skapa nya allmänningar, i vår vardag, tillsammans med andra som behöver dem". Och detta är förmodligen precis vad som behövs i dagsläget - konkreta alternativ och exempel på frihetlig organisation. Som sedan kan sprida sig till allt större delar av samhället och vid en brytpunkt - tillsammans med andra former av anarkistisk-socialistisk kamp och frihetligt socialistiska alternativ - helt och hållet förändra det från grunden, där det tvångsbaserade samhället ersätts av frivilliga samarbeten mellan fria individer.

Många bäckar små...

Ett motstånd utan våld

Sedan mutualismens tidiga år har gradualism förespråkats som metod för att förändra samhället i frihetlig och socialistisk riktning. Vad gradualismen innebär har redan förklarats; men jag skulle vilja utveckla de fördelar som strategin för med sig som en typ av informationsspridare och opinionsbildare.

Gradualism innebär ett motstånd mot rådande ordning utan att utöva våld mot någon; inga tvångsåtgärder används - varken mot stat eller kapitalister. Om något våld eller tvång används måste detta initieras av staten eller kapitalisterna. Om inget sådant våld initieras kan vi utveckla våra egna samarbeten i lugn och ro, vilket naturligtvis är att föredra; men om staten faktiskt initierar våld avslöjar detta inget annat än statens våldsamma natur, vilket även det kan vara relativt "positivt" - missförstå mig rätt - då det trots allt vinner sympati hos människor. Vi har trots allt inget gjort; vi har bara försökt existera på våra egna villkor, utan att störa eller skada någon annan - att detta ska bemötas med våld finns det trots allt många som tar avstånd ifrån, och staten kommer att tvingas till att förklara sina handlingar.

Jämför detta med en våldsam strategi. Vi brukar våld mot staten, och staten försvarar sig. Visst är det alldeles riktigt - som förespråkarna av våldsam aktion påpekar - att staten är den ursprungliga anfallaren, genom dess suveränitet över, och förtryck av, individen. Men detta är ett faktum som många människor varken känner till eller vill hålla med om, och att rättfärdiga våra handlingar enbart för oss själva är inget sätt att växa som en rörelse. Om vårt agerande uppfattas som omoraliskt och felaktigt av folket hjälper det inte det minsta att vi själva tycker att våra handlingar är rättfärdiga; när handlingarna granskas av andra är det fortfarande ett negativt intryck som kommer att skapas. Det misstaget har den anarkistiska rörelsen redan gjort, genom "handlingens propaganda" som blev starkt förknippad med hela den anarkistiska rörelsen under 1800- och 1900-talen. Trots att många stora anarkister, bland annat Kropotkin, pekade på det kontraproduktiva i strategin. Vi behöver inte göra samma misstag igen; och de individer som utför våldshandlingar under anarkismens fana bör ha i beaktande att de skadar hela rörelsen.

Sanningen är trots allt att när en anarkist gör våldsamt motstånd mot staten eller mot kapitalismen ses detta väldigt sällan som ett försvar mot en aggressiv stat - som anarkisten uppfattar det - utan det ses istället som ett angrepp. I den allmänna opinionen stärks bilden av anarkismen som våldsam och destruktiv, och sympatierna för staten och statssamhället stärks - då staten blivit angripen, till synes helt oprovocerat. Detta ger staten mandat att införa ännu hårdare lagstiftning mot oliktänkande i samhället. Detta var väldigt vanligt under 1800- och 1900-talen som resultat av anarkistisk terrorism; efter anarkisterna var det kommunisternas tur att lagstiftas mot och registreras, och vi ser samma strategi användas mot muslimer idag - ett förtryck som, från statens håll, sägs vara ett "försvar" mot muslimsk terrorism, och som aldrig hade varit möjligt utan terrordådet i New York den elfte september. Trots att det är väldigt svårt för en rationell människa att koppla ihop ett potentiellt svenskt burqaförbud med terrorism på amerikansk mark hade det ena inte varit möjligt utan att staten kunnat använda det andra som skrämselpropaganda, och att folket köpt det. Staten använder alltid samma strategi, om än alltid modifierad efter vilken tid vi befinner oss i. På något sätt uppfattas staten som angripen - av anarkister, kommunister, judar, muslimer eller vad det än kan vara - staten får därefter sympati från folket, och detta ger sedan staten mandat att utöka sin makt - med medhåll från en stor del av folket. Även om dessa innerst inne förmodligen förstår att varken anarkister, kommunister, judar eller muslimer är våldsamma och farliga känns "hårdare tag" befogade - då det trots allt "finns rötägg" som måste hållas nere genom kollektiv bestraffning.

Det enda sättet att undvika detta - att inte ge staten en ursäkt för att angripa - är att inte själv angripa. Inte ens i försvar, om det inte handlar om ett direkt försvar emot en våldsam handling som de allra flesta faktiskt uppfattar som våldsam. Att inte ge staten någon som helst ursäkt för dess eventuella våld. Vi måste komma ihåg att det inte spelar någon roll vad vi själva tycker när det gäller att bilda opinion; det är vad opinionen tycker som spelar all roll. Och här kommer gradualismen in; direkt aktion utan våld. Ur "propagandasynpunkt" är det en win-win; om staten inte angriper oss får vi verka relativt fritt, och om staten angriper kan vem som helst se att staten är angriparen, inte vi. Vi försvarar oss enbart så gott vi kan mot ett våld som vi utsätts för; inte som vi "gjort oss förtjänta av".

Gradualismen, som går ut på att "bygga det nya samhället i det gamla samhällets skal", är i sig den bästa "propaganda" vi kan hitta. Verkliga exempel på väl fungerande anarkistiska samarbeten är bättre än vilken teoretisk text som helst, och oändligt mycket bättre än en brandbomb i riksdagshuset - vilket anarkismen enbart kan förlora på. Ett motstånd utan våld, som istället fokuserar på att skapa ömsesidigt gynnsamma samarbeten utanför staten och kapitalismen - producentkooperativ, konsumentkooperativ, mutualistisk bank- och kreditverksamhet, valutasamarbeten (t.ex. LETS), frihetlig facklig organisation och alla andra typer av verksamhet som varken innefattar statlig eller kapitalistisk aktivitet - är den allra bästa typen av motstånd som finns. Både för oss själva (som mår bättre av att leva i ett gynnsamt samarbete av anarkister än av att slåss mot poliser och spendera ett par år i fängelse) och för de utomstående som observerar oss (som blir mer imponerade av anarkister som lyckas organisera ett välfungerande samarbete för inbördes hjälp än av anarkister som lyckas kasta en sten i huvudet på en polis).

För en växande anarkistisk rörelse krävs gradualism - ett motstånd utan våld. Ett våldsamt motstånd, eller det fortsatta propagerandet för detsamma, gräver graven åt anarkismen; som idag trots allt bör vara mer aktuell och fördelaktig för de allra flesta än den någonsin varit förut.

Löneslaveriet - ett faktum eller ett påhitt?

Slaveri är en laddad term. Att vara en slav innebär att du ägs av någon annan, och någon annan tar ditt arbetes frukter ifrån dig. Detta går sannerligen inte att jämföra med lönearbete, där en individ frivilligt arbetar för en annan. Men det finns trots allt ett slags "mellantillstånd", mellan frivilligt lönearbete och slaveri. Ett mellantillstånd där vi inte är fullständigt fria och frivilligt kan göra precis vad vi vill för att tjäna vårt levebröd; men där vi inte heller är fullständigt förslavade. Ett tillstånd där staten "väljer bort" alternativ åt oss - genom att t.ex. förhindra oss från att tjäna pengar på egen hand utan att betala ytterligare skatter och avgifter, vägra oss att konkurrera på lika villkor med storföretag pga att deras produkter är monopoliserade genom patent eller upphovsrätter, vägra oss att arbeta utan kostsamma och tidskrävande utbildningar och licensprövningar, et.c. (naturligtvis menar jag inte att utbildningar och licenser är onödiga; men i ett fritt samhälle avgör konsumenten själv vilken utbildningsnivå och vilka licenser hon kräver för att välja en producent av en speciell produkt eller tjänst). Och där staten även hjälper de stora företagen inom staten genom olika former av subventioner och direkt eller indirekt stöd. Helt enkelt ett samhälle där vissa är privilegierade på andras bekostnad.

Här - även om det inte handlar om ett fullständigt slaveri - har vi en anledning att skilja mellan löneslaveri, som ett resultat av statens och de stora kapitalisternas inskränkning av friheten, och lönearbete, vilket rent teoretiskt är en frivillig överenskommelse mellan två individer, där båda i övrigt är fria att göra vad de vill; vilka, dock, förmodligen båda två i all väsentlighet skulle upphöra ifall det klassförhållande vilket gör det nödvändigt för en individ att söka anställning hos en annan skulle upplösas.

Libertarianen Michael Wiebe skriver i ämnet:
Essentially, this is just another case of “what is seen and what is not seen”, as Bastiat put it. We see a worker voluntarily entering into an exchange with an employer. As such, we conclude that it is perfectly legitimate. But we do not see the results of government action: the jobs that are never created, the increased bargaining power of employers, or the obstacles workers face in setting up their own business. Thus, the prosperity, innovations, and increases in quality of life that workers would experience in a free society are violently ripped away by government interference. Clearly, there is a strong libertarian case that, in our unfree society, workers are oppressed, or at least maligned by the effects of the government.

Den situation arbetare befinner sig i idag kan alltså inte korrekt beskrivas som fullständigt slaveri - men inte heller som några frivilliga överenskommelser, med tanke på hur många val vi faktiskt inte tillåts göra; vilket naturligtvis skapar en artificiellt hög "efterfrågan" på lönearbete.
Som Per Bylund skriver:
Of course, the choice itself is voluntary and in that sense the rationalist logic seems applicable. But the choice is still made in an environment where most choices have been coercively done away with and where the chooser is restricted from making the choices he or she should have made were it a free market. It is like saying you have free speech--only you cannot speak of X, Y, Z or A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K. That is not free speech--it is regulated speech, and what you choose to speak of necessarily depends on what you aren’t allowed to speak of. 
Free market arguments are simply not applicable to the real world as it is. They are only applicable as arguments for the superior functions and mechanisms of the free market.


Vi tvingas alltså inte med vapen eller hot in i arbete; vi "tvingas" helt enkelt genom att andra alternativ antingen totalt tagits bort, eller försvårats nämnvärt mot vad fallet vore i ett fritt samhälle. Det är detta tillstånd vi kan kalla "löneslaveri", "exploatering av arbetare" (som Wiebe tycker är ett bättre begrepp) eller liknande.


Varför är vi inte slavar?

Anarkokapitalisten Stefan Molyneux menar att anledningen till att stater från början uppstod var pga att starka individer såg möjligheterna att utnyttja andra individers arbete för att själva bli rika; genom att helt enkelt göra dem till slavar. I de tidiga statsbildningarna, menar Molyneux, var de styrande egentligen inget annat än stora slavägare. Med tiden blev däremot slaveriet på många håll ineffektivt; det krävde omfattande kontroll, och det krävde även att slavägarna tog hand om sina slavars behov. Ett enklare sätt, som även ökade slavarnas produktivitet, var att ge dem en liten grad frihet - men knappast någon fullständig sådan - på samma sätt som en bonde låter sina kor gå ute och äta gräs, vilket gör dem mer produktiva och ger bonden en chans att använda ladan till något annat om så är möjligt eller nödvändigt. Slavarna blev helt enkelt "fria"; men var fortfarande egendomslösa, och hade således inte många andra val än att som "fria" söka sig tillbaka till slavägarna - som genom slaveriet blivit väldigt rika, och som fortfarande hade kvar sin egendom som de egendomslösa kunde arbeta med. På så vis kunde slavägarna, som nu var vad vi mer modernt språkbruk skulle kunna kalla kapitalister och jordägare, i samma position som tidigare; och kunde nu ofta till och med tjäna mer på andras arbete än tidigare; trots att arbetarna inte längre var slavar, utan "fria".

Detta system - i en ny och moderniserad form - är det som råder i stora delar världen idag; vi är fria på många sätt, men vi är fortfarande hindrade från att fatta fria val - även om det naturligtvis är betydligt lättare att t.ex. starta upp ett företag idag än i kapitalismens barndom är det väldigt mycket svårare än det vore i ett fritt samhälle; där du utan problem skulle kunna arbeta som målare den ena dagen, för att bestämma dig att starta upp en kiosk från ditt fönster den andra; utan att behöva ansöka om tillstånd hos staten, betala speciella avgifter eller registera dig i den statliga byråkratins pappersdjungel, varken för att måla eller driva en kiosk på egen hand. Går kiosken dåligt i en vecka efter en tid i drift skulle du igen kunna börja måla, dagen efter du bestämt att du lägger kiosken på is; utan att staten på något sätt hindrar dig eller kräver pengar av dig.

Anledningen till att vi inte längre är slavar är alltså egentligen mycket enkel. Både staten och kapitalisterna - de som sitter på makten i samhället - tjänar bättre på att vi inte är slavar; vi blir mer produktiva under illusionen av frihet, medan såväl stat och kapitalister tjänar en lika stor del av - den nu större - kakan. Och våra friheter som kan vara svårare att motivera ur detta perspektiv, t.ex. rätten till 8 timmars arbetsdag, uppkom helt enkelt på grund av påtryckningar från folket. Makthavarna tjänade mer på att gå med på denna - relativt småskaliga - förbättring för arbetarna mot kapitalet än på att riskera revolution eller andra typer av aktioner som hotade deras privilegierade ställningar.

Ökad produktivitet hos "fria" arbetare, och påtryckningar för rättigheter med hot om värre konsekvenser - t.ex. revolution - är alltså roten till den grad av frihet vi har idag. Det må låta deprimerande; men mycket mer godhet än så har varken kapitalister eller stat uppvisat. Faktum är helt enkelt att det bästa sättet att förtrycka är att övertyga den förtryckta om att hon är fri.

Löneslaveriet som verklig företeelse - vad kan vi göra åt det?

Löneslaveriet är därmed absolut inte ett påhitt; att det skulle vara påhittat är enbart ett vulgärlibertarianskt eller konservativt påstående som har sin grund i att man låtsas som att dagens statliga marknad är en fri sådan (eller där man faktiskt tror att dagens samhälle är fritt; om vi talar om neokonservativa som blev tappade med huvudet först som barn). Löneslaveriet är ett existerande faktum; som är dumt att ignorera. Till skillnad från vad t.ex. marxister förespråkar ligger däremot inte lösningen av problemet med löneslaveri i att göra staten till ensam slavdrivare. Det vore direkt kontraproduktivt; och en ny härskarklass inom staten skulle fort uppkomma, liksom vi sett i allt för många marxistiska experiment. Lösningen ligger istället i att skapa ett fritt samhälle; där lönearbetet kan upphöra (och i den utsträckning det möjligtvis skulle finnas kvar åtminstone inte skulle vara löneslaveri utan ett mer jämlikt förhållande där arbetaren kan kräva arbetets fulla produkt) och ersättas av arbetares egna initiativ, och kanske framför allt egna kooperativ - där statens och kapitalisternas makt över ekonomin är ett minne blott; och där kapitalet inte längre är vägen till rikedom, utan där krediter och lån billigt går att få tag på genom kooperativa mutualistiska banker, vilket återställer den "naturliga ordningen" med arbetet som värdeskapande, där varje arbetare - hellre än att exploateras - åtnjuter sitt arbetes fulla värde. I denna konkurrens, där arbetaren återigen har makten över sitt eget arbete, och då det inte längre är en realistisk möjlighet att leva parasitärt genom att dyrt låna ut sitt kapital, pga att de mutualistiska bankerna erbjuder samma tjänst i princip gratis, kommer helt enkelt exploaterande arbetsgivare inte att klara sig. De kommer att bli utkonkurrerade, då arbetarna nu har det fria valet att välja något annat.

Som mutualisten Kevin A. Carson skriver:
Our ultimate vision is of a society in which the economy is organized around free market exchange between producers, and production is carried out mainly by self-employed artisans and farmers, small producers' cooperatives, worker-controlled large enterprises, and consumers' cooperatives.  To the extent that wage labor still exists ... the removal of statist privileges will result in the worker's natural wage, as Benjamin Tucker put it, being his full product.

Problemet är löneslaveriet. Orsaken är korporativ kapitalism; samarbetet mellan stat och mäktiga kapitalister. Lösningen är därför, naturligtvis, frihet; och inget annat. Frihet för arbetarna att organisera sig som de vill, och ett avskaffande av de kapitalistiska och statliga privilegierna (hellre än att göra staten till ensam slavdrivare, vilket många statssocialister tyvärr fortfarande förespråkar); för liksom anarkosocialisten Benjamin R. Tucker, löst citerad, skrev kräver den "mest perfekta" socialismen sin grund i den "mest perfekta" individualismen; i anarkin och arbetarnas frihet att göra sina egna val. Utan friheten byter vi bara ut en slavdrivare mot en annan; och hamnar återigen på ruta ett.

Inställningen till statlig egendom

Anarkistiska mutualister ställer sig givetvis emot alla former av statlig egendom - då vi som anarkister är emot staten över huvud taget. Men hur bör vi behandla den statliga egendom som faktiskt finns redan? Det är en svår fråga, som är mycket svårare att svara på än många vulgära liberaler, libertarianer och anarkokapitalister vill göra gällande. Som förklarats i tidigare inlägg på denna sida byggs den kapitalistiska ordningen upp av lagar och regler som staten och kapitalister tillsammans kommit överens om, och som utgör grunden för hur aktörer tillåts agera på den ekonomiska spelplanen. Av detta följer att stat och kapitalister är kugghjul i samma korporativa system; där staten gjort sig rik med kapitalisternas hjälp, och de stora kapitalisterna gjort sig rika med hjälp av staten. Både hos staten och hos de stora kapitalisterna finns idag en väldigt stor makt centraliserad, som ett resultat av hur vi tillåts agera på marknaden. Inte som ett resultat av marknaden i sig, utan hur staten tillåter oss agera på denna.

Man kan alltså inte, som många i högern gör, bara säga "privatisera, privat egendom är inte statlig!". För det skulle jag nog vilja mena att den i princip är, om privatiseringen går till på ett sådant sätt - vilken den normalt gör - att man säljer statlig egendom till någon som gjort sig rik genom statsintervention, och därigenom - med statens hjälp - har råd att köpa statens egendom. Vad man gör är inte att flytta makten från tyrannen till folket; vad man gör är att flytta makten från en tyrann till en annan - som mycket väl kan vara ännu värre. Man flyttar makten från en aktör i det korporativa systemet, till en annan; och stärker samtidigt monopolkapitalismens makt, hellre än att försvaga den (vilket ur frihetlig synpunkt alltid måste vara målet). Hur? När statlig egendom fortfarande är statlig så har folket nästan ingen, men åtminstone en liten makt över den. Statlig egendom kan enklare privatiseras på riktigt (vi återkommer med vad det betyder) än egendom privatiserad till stora kapitalister. Enkelt sagt - ett statligt företag kan komma att tillfalla folket enklare än ett kapitalistägt, som folket inte har något alls att göra med.

Problemet med "vanlig privatisering", där staten säljer folkets rättmätiga egendom till kapitalister, är alltså att man inte löser problemet med den centraliserade egendomen som ett resultat av statsintervention. Bara för att staten inte längre officiellt äger egendomen blir den inte per automatik fri från det statsmonopolkapitalistiska systemet; i vilket de stora kapitalisterna är minst lika goda kålsupare som staten. Tvärtom kan egendomen ofta ytterligare cementeras in i denna ordning genom att frigöras från staten och hamna i privata händer, där folket inte längre har någon rätt att säga varken bu eller bä om hur t.ex. ett företag sköts.

Privatisering på riktigt

Det alternativ som framförs av mutualister är verklig privatisering av statlig egendom. Istället för att sälja ut den egendom som folket finansierat i alla de år den tillhört staten, så bör den tillfalla dess rättmätiga ägare - folket som slitit för den! Ska t.ex. ett företag privatiseras, är ju den självklara lösningen att det tillfaller de anställda på företaget, som sedan tillsammans kan driva det som ett kooperativ. Makten decentraliseras helt enkelt till de människor som faktiskt arbetar i respektive företag, och övrig egendom decentraliseras helt enkelt till minsta möjliga enhet som har möjlighet - och rätt genom arbete - att sköta om den. Någon sådan rätt genom arbete kan dagens kapitalister inte sägas ha; de har ofta inte haft något alls att göra med företagen de köper innan de faktiskt köpt dem. Skattebetalare pumpar in pengar till statens företag, medan arbetare sliter för dem - varefter skattebetalarnas pengar och arbetarnas slit till slut belönar en kapitalist som blivit rik genom det statsmonopolkapitalistiska systemet, som får ta över företaget och avnjuta de vinster som genereras. Innan vulgära libertarianer som läser detta hoppar av stolarna, så kan det vara värt att påpeka att detta inte är någon inställning som är exklusiv för socialistiska anarkister; alla konsekvent frihetliga tänkare delar denna inställning. Till och med anarkokapitalismens grundare Murray Rothbard argumenterar i artikeln Confiscation and the Homestead Principle från 1969 att statliga företag - och även företag som får ekonomisk hjälp från staten - bör tas över av arbetarna på företagen. Det är helt enkelt det enda konsekvent frihetliga alternativet, som inte enbart resulterar i ett stärkande av den monopolkapitalistiska ordning som råder idag.

Staten och kapitalet sitter i samma båt...

Att staten skulle försvagas för att företag som tjänar enorma summor - på grund av statens interventioner i ekonomin - får ta över statens företag är en av den vulgära libertarianismens största felslut (eller medvetna lögner). Bara för att staten äger mindre egendom, gör det inte att det statliga maskineriet har mindre makt; som vi sett kan det ofta bli precis tvärtom. Stora kapitalister, vars intresse är att staten fortsätter fungera som ett skydd för dem mot konkurrens från andra företag (eller länder, för den delen), kommer alltid att vilja bibehålla statens makt när det passar deras intressen, och därmed enbart göra staten till en starkare aktör. Ju mer som privatiseras till stora kapitalister, desto mer kommer också kapitalisterna ha att säga till om i hur staten ska agera - man kan ställa ekonomiska ultimatum där staten, även om den skulle vilja, inte kan agera annorlunda än kapitalisterna kräver. Istället för att bara ha en stat som är uppbyggd på tvång och fungerar ineffektivt, så kommer vi alltså ha en stat som är uppbyggd på tvång och fungerar ineffektivt - och där kapitalister bestämmer över vad staten faktiskt ska göra. Staten och kapitalet sitter mycket riktigt i precis samma båt här; att kapitalister får mer makt och egendom på statens bekostnad innebär inte att staten försvagas, då även kapitalisternas intresse ligger i att ha en stark stat som hjälper dem att upprätthålla det system som gjort dem rika. Att, som många liberaler förespråkar, försöka begränsa statens makt genom att ge en del av den till stora kapitalister är ungefär en lika utmärkt strategi som att försöka utjämna förutsättningarna i en fotbollsmatch genom att ge det vinnande laget en straffspark. Stora kapitalister och staten spelar inte i olika lag; de spelar i samma lag - där folket spelar i det andra, och blir det lag som tvingas försvara sig mot statens och kapitalisternas återkommande straffsparkar som liberalerna ser till att de får.

"Privatisering på riktigt", dvs decentralisering av den ekonomiska makten som staten idag besitter till de anställda på de statliga företagen, är det rimliga alternativet till statlig egendom - som faktiskt begränsar statens makt, snarare än förstärker den. Istället för att makten ska skickas fram och tillbaka mellan de aktörer som faktiskt redan styr samhället, så bör mer skickas till de människor som inte idag får vara med och styra (mer än ett par minuter vart fjärde år, förstås). För det säger sig ju nästan självt att ett brytande med den rådande ordningen måste bestå av ett förflyttning av makt från dem som har till dem som inte har; snarare än från den ena som har till den andra som har - och som redan styr tillsammans!

Fram till den verkliga privatiseringen?

Vad bör man göra med statlig egendom fram till den tid då en verklig privatisering - en decentralisering av den ekonomiska makten - faktiskt kan äga rum? Det är den riktigt svåra frågan; och den har nog, tyvärr, inte något allmängiltigt svar. Som anarkist är det självklart att man motsätter sig förstatliganden - vi vet vad det leder till, och det är varken frihet eller socialism, utan byråkratstyre. Som anarkist är det däremot också självklart att man motsätter sig privatiseringar som enbart förstärker statens och kapitalets roll i samhället - på folkets bekostnad. Vad man ska göra med statlig egendom, som redan finns, när decentralisering av den ekonomiska makten ännu inte är något alternativ - det är desto svårare att ta ställning till. I många fall är det fördelaktigt om egendomen faktiskt finns kvar i statens händer - på så vis kan den någon gång i framtiden decentraliseras och privatiseras på riktigt. I andra fall, där staten verkligen missköter sin hantering av egendomen, är det fördelaktigt för folket, som konsumenter, om den privatiseras - även om detta innebär att kapitalister kommer åt vad folket egentligen har rätt till. En mutualistisk anarkists inställning till statlig egendom idag är alltså en väldigt ambivalent sådan; den är helt förkastlig, men tyvärr ofta det bästa av två dåliga alternativ; det alternativ som faktiskt gynnar staten och kapitalet minst. Med det inte sagt att alla privatiseringar är av ondo - redan idag tas vissa statliga och kommunala uppgifter över av kooperativ och liknanade, och det är naturligtvis positivt; men jag har väldigt svårt att se hur ett bollande av egendom emellan två företrädare för den korporativa staten - staten och kapitalet - på lång sikt skulle gynna någon annan än just staten och kapitalet. Statlig och kapitalistägd egendom är ett val mellan pest och kolera; men jag skulle vilja säga att statlig egendom ofta är att föredra, helt enkelt för att den är möjlig (om än svår) att kräva från staten, och omvandla till t.ex. kooperativ och andra former av fria organisationer som förhoppningsvis, på lång sikt, kan bli grundstenarna i ett frihetligt socialistiskt samhälle. Att ställa sådana krav på privata kapitalister har visat sig vara väldigt svårt; egendom som privatiserats till kapitalister får vi inte igen, även om det är våra skattepengar som betalat för den.

Inställningen till statlig egendom är däremot, som sagt, en väldigt svår fråga, som inte i någon större utsträckning behandlades av de klassiska anarkisterna; för dem stod striden mellan frihetlig socialism och förstatligande statssocialism på en marknad där det mesta var privatägt - det korporativa och väldigt förstatligade samhälle vi har idag hade ännu inte växt fram. Idag är det däremot något man måste ta ställning till; hur ska vi på bästa sätt kunna göra den egendom som staten äger till decentraliserad och privat-/kooperativ-, men fortfarande folkägd, sådan - och hålla den borta från att bli ännu mer intrasslad i den statsmonopolkapitalistiska djungeln? Hur kan vi bygga en frihetlig socialism, då vi redan har ett misslyckat statssocialistiskt projekt - som istället för socialistiskt blev korporativt och statsmonopolkapitalistiskt - att först göra oss av med? Det enda alternativet är decentralisering och självstyre, och en kamp för att avskaffa de kapitalistiska monopolen och privilegierna.

Avslut

Varken ett konsekvent vurmande för statlig egendom, som moderna socialdemokrater och kommunister ofta står för - eller ett konsekvent vurmande för privatiseringar, som moderna liberaler ofta står för - är däremot något alternativ för en mutualist, eller någon som på allvar förespråkar frihet och/eller socialism. Den gamla marxistiska vetskapen om att den borgerliga staten enbart är en överbyggnad genom vilken de härskande klasserna styr samhället måste återigen bli klart för kommunister och socialdemokrater, och liberaler måste förstå att ökad frihet i samhället och privatiseringar av statlig egendom till andra aktörer i det statsmonopolkapitalistiska systemet inte leder till ett friare samhälle. Och anarkisterna måste på allvar tänka över problemet; hur ska vi kunna decentralisera makten och ekonomin?


Mondragón - kan arbetare tänka själva?

Är arbetare dumma i huvudet?

Ett vanligt argument från den politiska högern då det blir tal om arbetares självförvaltning och arbetarkooperativ är att arbetare på något sätt skulle vara för dumma för, eller helt enkelt oförmögna, att ta hand om ett företag. Det krävs helt enkelt kapitalister som dels kan äga företaget, och dels styra det - direkt eller indirekt genom en anställd ledning - medan arbetarna helt enkelt gör sitt jobb och får en lön där kapitalistens del redan är avdragen. Men hade det inte varit praktiskt om man bara kunde slippa kapitalisten, som parasiterar på arbetaren precis som jordägaren parasiterar på kapitalisten? Klarar arbetare av det?

I spanska Baskien finns ett företag som kallas Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), där man gjort precis detta. Företaget grundades efter spanska inbördeskriget, efter idéer av den katolske prästen José María Arizmendiarrieta. Hans idéer om kooperativt ägande och styrande av ekonomin liknade på många sätt - och var utan tvekan inspirerad av -klassisk anarkism och mutualism (anarkism var en väldigt inflytelserik ideologi i Spanien före och under inbördeskriget). 1956 startade några personer som studerat under honom företaget ULGOR, vilket senare blev MCC. Idag är företaget Baskiens största, och hela Spaniens sjunde största; och det är baserat på kooperativa principer. Inte kapitalistiska. Hur kan man förklara detta, om man samtidigt vidhåller att arbetare är alldeles för dumma för att förstå vad de sysslar med? Givetvis är detta argument från högern tomt prat; arbetare kan mycket väl driva företag tillsammans - eller för den delen skapa egna, om de bara ges de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Och det är precis vad man gjort i Mondragón.

Kooperativets uppbyggnad

MCC fungerar som en federation av mindre kooperativ - naturligtvis med frivilligt medlemsskap för de individuella kooperativen. I "toppen" finns en kongress bestående av 650 ledamöter; ledamöterna är arbetare i kooperativet som röstats fram av alla arbetare efter principen "en man, en röst" - denna kongress väljer sedan kooperativets ledning. Medlemmarna väljer också ett granskande råd, som har som uppgift att kontrollera att ledningen sköter sig och faktiskt företräder medlemmarnas intressen. Istället för en ledning av ägare ägs alltså verksamheten av arbetarna - och ledningen jobbar under arbetarna, och väljs - samt avsätts - av dem. Vilket ju är högst rimligt, då det trots allt är arbetarna som arbetar!

MCC består alltså av en rad olika typer av kooperativ som samarbetar för gemensam nytta, med näringsgrenar som industri, jordbruk, affärer och banker; och man driver även kooperativa skolor och universitet, samt har egna sjukförsäkringssystem och sociala skyddsnät. År 2007 hade man 103 731 medlemmar, vilket är en kraftig medlemsökning (1992 hade man drygt 25 000), så något måste ju kooperativen göra rätt - trots att de ägs och styrs av "dumma arbetare"; där arbetarna själva - hellre än kapitalister - väljer vilka som ska företräda dem på nivåer där representation blir nödvändig.

En stor bidragande anledning till framgången är den tidigare nämnda banken och de kooperativa skolorna och universiteten, vilka ger medlemmarna både de ekonomiska och kunskapsmässiga förutsättningarna för att kunna driva verksamheten - och även starta upp ny verksamhet med hjälp av fördelaktiga lån från Caja Laboral (direktöversatt "arbetarbanken"), som också ägs kollektivt av kooperativets medlemmar, och aktivt verkar för att hjälpa nya kooperativ och hjälpa till i redan existerande sådana där det behövs - då speciellt när det gäller att t.ex. lansera nya produkter. Det är inte tal om någon helt räntefri och fullt ut mutualistisk bank - den tillåts av staten (naturligtvis) inte heller att trycka egen skattefri valuta - men det är utan tvekan en bank som fungerar väldigt annorlunda i jämförelse med en kapitalistisk bank.

Mondragón som samhälle

Hur ser då samhället ut, där arbetarna har så stort inflytande? Har allt fallit samman när man gjort sig av med kapitalisterna? Nej, det kan man knappast påstå. Barbara Peters, professor i sociologi, publicerade en artikel om Mondragón (Spanish Town Without Poverty, publicerad i Newswise år 2000) i vilken hon bland annat skrev:
"I Mondragón såg jag inga tecken på fattigdom. Jag såg inte heller några tecken på extrem rikedom. Jag såg människor som tog hand om varandra."
Peters var så pass imponerad av Mondragón att hon ville undersöka om konceptet går att exportera till USA. Hon menade att:
"Det finns människor i USA som är ekonomiskt övergivna. På platser som i innerstäderna skulle detta kunna fungera både som ett uppbyggande av gemenskap, och ett uppbyggande av ekonomin."

Robert Gilman
skrev i en artikel om MCC 1983 (Mondragón: The Remarkable Achievement, publicerad i In Context #2 "Economics in an Intelligent Universe"):
"Vad har de åstadkommit? Först och främst, de har fått arbetarägande - eller som jag föredrar att kalla det, gruppegenföretagande - att fungera magnifikt i ett vanligt affärsklimat. Varför är detta viktigt? För att det är en effektivare produktionsmetod, det ger mer flexibilitet till samhället, det ger bättre arbetsförhållanden, och det leder till mer socialt ansvarstagande beslutsfattande hos företagen. Det är ett stort steg i riktning mot verklig deltagande ekonomisk demokrati. Både korporativ kapitalism och Sovjetkommunism antar att när det kommer till ekonomi, så kan människor (eller borde inte människor) styra sina egna liv. De viktiga besluten måste göras av antingen en industri-/finansiell elit, eller av regeringens byråkrater. Mondragón har, bara genom att existera, visat att allt detta är nonsens."

Gilman nämner att arbetare som själva äger och styr produktionen är en effektivare produktionsmetod. Varför? Av flera - ganska enkla - anledningar. För det första klipper man bort en mellanhand, kapitalisten, som egentligen inte behövs; givet att kapital går att få tag på genom t.ex. en "arbetarbank", en mutualistisk bank eller någon annan form av samarbete mellan människor - vilket faktiskt är ganska svårt att åstadkomma idag, men vilket under anarkins fria förhållanden skulle vara tämligen enkelt (men det är trots allt idag vi lever, och i Mondragón har man visat att det trots allt kan fungera, trots statsmonopolkapitalismen, även om det är svårt). För det andra ger ägande naturligtvis arbetarna större incitament till att arbeta, och känna glädje över sitt arbete; samtidigt som styrande ger dem större möjligheter att påverka sin arbetssituation i en positiv riktning - och rätten att avsätta ledningar de inte är nöjda med. Kooperativ verksamhet är alltså ekonomiskt rationell, då den klipper bort ett onödigt mellanled, samtidigt som den bidrar till en förbättrad arbetssituation för arbetarna, och ett ökat inflytande över produktionen. Sammanslaget säger det sig nästan självt att detta bidrar till ett samhälle där folket både får det bättre ekonomiskt, och mår bättre socialt.

Mondragón som föredöme

Nu är det naturligtvis inte så att jag försöker mena att Mondragón är paradiset på jorden, eller ens något perfekt fungerande kooperativ på alla vis - idoldyrkan av såväl personer som system överlåter jag till statssocialisterna. MCC är däremot ett levande bevis på att socialismen är fullt möjlig att eftersträva på frivillig väg; och att socialismen - där den finns förankrad hos folket - är fullt kapabel att konkurrera ut kapitalismen; om man bara kämpar och ställer krav. Men framför allt - om man bara skapar den. MCC är naturligtvis inte något fulländat socialistiskt - eller för den delen anarkistiskt - alternativ; men man har kommit en bra bit längre på vägen än statssocialistiska diktaturer och socialdemokratiska förmynderier. Kanske har man uppnått det genom att lyckas förena grupper som annars inte gärna samarbetar med varandra; MCC:s kooperativa idé härstammar till stor del från den katolska sociala läran, påverkad av socialism och anarkism - vilket resulterat i att både socialister och anarkister, men även arbetare och bönder som traditionellt sett står längre åt höger och har anknytningar till kyrkan, har kunnat tilltalas av idéerna. Mondragón är alltså inte nödvändigtvis något föredöme i alla detaljer; men som fenomen måste nästan en så pass stor kooperativ arbetarrörelse som både lyckats etablera sig, växa - och även förena människor som annars står på olika sidor i politiken - vara ett verkligt föredöme för vilken frihetlig socialist som helst.

Åtminstone är det en gång för alla ett bevis för att den politiska högerns prat om arbetarnas oförmåga att styra sina egna liv är - i Gilmans ord - nonsens; samtidigt som det visar att valet inte måste stå mellan kapitalism eller Sovjetkommunism. Fri och frivillig socialism inte bara fungerar, utan fungerar dessutom minst lika bra som kapitalism ekonomiskt - och oändligt mycket bättre socialt.

Europaparlamentsval

Nu börjar det dra ihop sig till Europaparlamentsval, och jag vill återigen uppmana de anarkister som väljer att rösta att lägga sin röst på Piratpartiet. Varför? Läs mer i detta inlägg:
http://mutualism.blogg.se/2009/february/rosta-piratpartiet-i-europavalet.html

* Notera att det handlar om ett parti som inte gör något anspråk på makt, och inte heller ens ger sig in i sådana frågor, utan enbart fokuserar frågor som gäller personlig integritet och fri information - samt ett ifrågasättande om upphovsrättslagstiftningen. Det är alltså ett parti som försöker skydda oss ifrån staten, hellre än att själva bli den nya staten. Nu är det naturligtvis inte så att jag gått och blivit EU-förespråkare - eller börjat tro att parlametarisk verksamhet faktiskt kan förändra speciellt mycket i positiv riktigt. Det tror jag inte. Jag ser det mer som en typ av manifestation att skicka Piratpartiet till Bryssel; för att väcka en debatt som annars är kusligt tyst, med tanke på vilka implikationer som finns för den personliga integriteten.

* Är du någon annan typ av socialist, och lutar åt att rösta på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller till och med Junilistan, då du tycker att en röst på ett enfrågeparti som Piratpartiet vore att "kasta bort din röst"? Jag vill mena att du resonerar lite naivt. Och här återkommer anarkistens normala cyniska bild av parlamentarisk verksamhet. Vi röstar i Sverige fram 18 ledamöter av 736 i Europaparlamentet. Varje ledamot utgör alltså inte ens 0,14% av röststyrkan i parlamentet - alla våra ledamöter totalt motsvarar ungefär 2,4%. Det kommer alltså inte göra någon verkligt kännbar skillnad åt varken det ena eller det andra hållet om en ledamot mer eller mindre kommer in från t.ex. Vänsterpartiet. Junilistan lär inte heller är något smart val om man är rädd för att "kasta bort sin röst"; opinionsundersökningar pekar på att de inte ens kommer att komma in i parlamentet, så risken att kasta bort sin röst totalt är överhängande om man lägger sin röst på Junilistan. Piratpartiet kommer antagligen inte heller förändra själva maktstrukturen i EU nämnvärt - det är heller inget som någon som kallar sig anarkist, och troligtvis redan insett den representativa demokratins enorma brister, hade förväntat sig. Man får istället utnyttja sin rösträtt som vad den är - ett sätt att skicka en signal om att vi inte tycker att statens övergrepp på vår personliga integritet är okej!

* Tänker du rösta på Miljöpartiet, för att de har ungefär samma åsikter om integritet och fri information som Piratpartiet, men dessutom en hel del andra frågor därtill? Tycker du att miljöfrågor är viktigare än den personliga integriteten, samt har inget emot att staten breder ut sig ännu mer än den redan gör - då är det nog ett vettigt alternativ. Tycker du däremot att integritetsfrågan är den i särklass viktigaste för tillfället - liksom många gör - är det nog inget vidare bra val. Miljöpartiet har nämligen inte alls samma prioritet på integritetsfrågor som Piratpartiet, och dessa kommer därför hamna i bakgrunden när det politiska arbetet startar. Som jag tidigare nämnt så finns det inte heller speciellt stora chanser att påverka själva maktstrukturen i parlamentet, oavsett vilka vi väljer. Piratpartiet handlar alltså mer om att skicka en signal och skapa en debatt än om att faktiskt hoppas på att parlamentet byter riktning - detta kanske (ett väldigt svagt kanske)debatten och folkrörelser i så fall kan göra, men inte Piratpartiet som parti i parlamentet. Och skickar vi Miljöpartiet till parlamentet kommer inte någon sådan debatt att dra igång. Det "spektakulära" kommer då inte vara att Miljöpartiet kommit in - de sitter redan i Europaparlamentet. Det "spektakulära" kommer då vara att Piratpartiet inte kommer in, trots goda opinionssiffror; och detta kommer att skicka signalen att vi trots allt inte bryr oss så mycket om att vår integritet blir slaktad på statens altare. Att rösta på något annat parti med motivering att det är "lika bra" för integriteten kan alltså vara direkt kontraproduktivt, i värsta fall.

* Är du en av de många anarkister som inte vill rösta, av moraliska skäl? Jag förstår och respekterar din ståndpunkt fullt ut; men tycker här ändå att man inte på något sätt "sviker" någon anarkistisk moral, eller liknanade. Piratpartiet gör som sagt inte anspråk på någon makt, utan vill enbart begränsa statens befogenheter på specifikt avgränsade områden. Det går inte att jämföra med att rösta på ett normalt parlamentariskt parti, som har som syfte att forma landet (eller i det här fallet, världsdelen) efter sin egen ideologi. Något sådant parti bör naturligtvis ingen anarkist rösta på!
Vissa avstår även från att rösta för att man anser att det ger systemet legitimitet. Och jag förstår och respekterar även det argumentet; men i det här fallet måste man fråga sig vad som är viktigare. Att skapa en debatt om den personliga integriteten, eller att protestera emot Europaparlamentsvalets legitimitet? Kommer Piratpartiet in kan vi visserligen inte förvänta oss några mirakel; men ett i alla fall tillfälligt större fokus på integritetsfrågor borde följa i debatten. Och det ser jag i dagsläget som en vinst för varje människa som anser att staten och kapitalet tar för mycket plats i samhället. Att däremot inte rösta ger troligtvis ingen större legitimitetsbrist till Europaparlamentsvalet; ingenting pekar på att det kommer att bli någon generell röststrejk, och att inte rösta blir då lite onödigt, då det faktiskt finns ett åtminstone ganska rimligt alternativ i Piratpartiet. Om man nu anser att Piratpartiet har relevanta ståndpunkter; vilket jag antar att de flesta anarkister trots allt tycker.

Men i slutändan är det förstås du själv som måste avgöra var du står, och vad du tycker. Jag vill på inget sätt försöka säga att det är "bättre" att rösta på Piratpartiet än att inte rösta alls - även om det kanske lätt ser ut som det. I min egen personliga mening är Piratpartiet ett bättre alternativ än en blank röst; och en blank röst ett bättre alternativ än en röst på något av de andra partier som ställer upp i valet - vad som är bättre för dig kan däremot ingen annan än du avgöra. Men tycker du att den personliga integriteten är den viktigaste frågan i valet, så skulle jag - som helt partipolitiskt obunden anarkist - föreslå att du lägger en röst på Piratpartiet den 7 juni; eller förtidsröstar redan idag!

Vem stjäl från vem?

Nyligen dömdes fyra personer med anknytning till Pirate Bay till ett års fängelse och miljontals kronor i böter. Detta har på allvar dragit igång debatten kring fildelning och de integritetskränkande lagar som staten och kapitalet tillsammans stiftar, då de anser att fildelare stjäl från t.ex. film- och musikskapare. Men vem stjäl egentligen från vem? Vi ska nedan analysera situationen.


Statsstöd

Vi skattebetalare betalar varje år in ofattbara summor pengar till stöd för filmskapande och kulturarrangemang. Detta stöd står staten för - och då vi finansierar staten kommer dessa pengar direkt från våra fickor. Om vi sedan vill delta i de arrangemang vi betalat för, eller se de filmer vi finansierat, tvingas vi betala ytterligare en avgift; det räcker inte med de miljarder vi redan betalat. Det är väldigt svårt att föreställa sig hur mycket av våra pengar det faktiskt är som pumpas in i musik- och filmindustrin, utan vårt medgivande; även vi som tycker att Per Gessle är helt förfärlig, och Beck-filmerna har ett ytterst tveksamt underhållningsvärde, är medbrottslingar till deras existens. Vare sig vi vill det eller inte. De tar våra pengar, utan vårt medgivande. Det är, till skillnad från fildelning, helt klart stöld. Då fildelning handlar om att kopiera material man kommit över på lagligt väg - t.ex. en film eller skiva man köpt och därmed rimligtvis bör äga - är det definitivt inte fråga om någon stöld, utan tvärtom reproduktion av sin egen egendom, vilken man sedan delar med sig av till andra. Produkt 1 finns kvar hos person A, samtidigt som person B genom att kopiera denna - med person A:s medgivande - av produkt 1 skapar produkt 2. Vårt stöd till film- och musikindustrin är däremot inte av sådan karaktär; där tar de pengar vi arbetat ihop från oss. Vi blir alltså av med pengarna, samtidigt som de får dem - de skapar inte nya pengar av våra, med vårt medgivande, samtidigt som vi behåller våra. Här rör det sig alltså om solklar stöld, där staten, film- och musikbranschen tillsammans är medbrottslingar i det korporativa nät de själva spunnit.


Lagstiftning

För att förhindra fildelning lobbar företag inom områden som gynnas av den immateriella äganderätten för lagstiftning som ska skydda deras intressen, samtidigt som den straffar människor som utvecklar teknik, produkter och tjänster som gör det möjligt för människor att välja andra alternativ. Lagar som Ipred och trafikdatalagen är däremot inte gratis. Och vem får räkningen? Lobbyisterna från musik- och filmbranschen? Naturligtvis inte. Ännu en gång läggs kostnaderna naturligtvis på folket. Och vad tycker folket om detta? Är kostnaderna rimliga? Och har dessa lagar vårt stöd? Aftonbladet undersökte saken; nedan följer resultatet av undersökningen (som i skrivande stund fortfarande pågår).Näst intill alla de nästan 24000, respektive drygt 25000, personer som röstat anser alltså att lagarna inte behövs, och dessutom att de kostar oss alldeles för mycket pengar. Det är helt enkelt lagar som inte har folkets stöd, och som vi inte heller tycker är värda de pengar de kostar. När internetoperatörer av staten tvingas lagra information de inte har något som helst intresse av att lagra, vilket trafikdatalagen innebär, kostar det naturligtvis en hel del pengar, och dessa pengar kommer naturligtvis från folket som betalar för internettjänsterna. Resultatet är alltså antingen dyrare eller sämre tjänster - troligtvis både ock. Vi tvingas betala alla kostnader för upprätthållandet av t.ex. Ipred-lagen, trafikdatalagen och FRA-lagen, antingen genom högre priser för tjänster - eller direkt genom skattsedeln. It- och telekomföretagen har undersökt kostnaderna och kommit fram till att bara trafikdatalagen kommer att kosta mellan 760 miljoner och 1,1 miljarder kronor för internetoperatörerna att införa, medan den sedan kommer att kosta 133-364 miljoner kronor per år att upprätthålla. Till det kommer ytterligare kostnader som vi tvingas betala via staten; pengar som skulle kunna spenderas på mycket annat.

Även här handlar det alltså om direkt stöld från vanliga människor; företag som gynnas av immaterialrätten fattar tillsammans med staten lagar som de anser skyddar deras bransch, medan kostnaderna hamnar på oss. Vi tvingas alltså först betala för deras produkter vare sig vi vill ha dem eller inte (och vill vi ha dem måste vi ändå betala en gång till), och sedan för lagar vi inte vill ha (och upprätthållandet av dessa).


Fildelning

Visst är det möjligt att fildelning är negativt för vissa producenter av t.ex. film och musik, även om det finns undersökningar som visar på motsatsen. TNO har t.ex. på uppdrag av den nederländska regeringen undersökt saken, och kommit fram till att fildelning överlag har en positiv effekt på ekonomin; Anders Lundberg skriver i denna artikel att:

"För det första påpekar TNO att varje piratkopierad fil inte motsvarar en förlorad försäljning, eftersom många laddar ner musik och filmer de annars aldrig skulle konsumera. Dessutom är det inte ovanligt att någon som laddat ner en skiva med en grupp upptäcker att de gillar den och sedan köper gruppens andra skivor. Hur många fler konsertbesökare som tillkommit tack vare fildelning verkar TNO däremot inte ha undersökt, vilket ytterligare borde spä på den redan positiva effekten.

35 procent av den nederländska befolkningen laddar enligt rapporten ner musik illegalt. Dessa köper dock precis lika mycket skivor och filmer som andra, och köper dessutom i genomsnitt fler spel än dem som inte fildelar. Den största ekonomiska fördelen för samhället är, enligt rapporten, att konsumenter sparar betydligt mer pengar på att kunna få sin "kulturdos" gratis än vad mediabolagen faktiskt förlorar (eftersom så mycket mer media konsumeras med fildelning än vad som skulle konsumeras utan). Dessa pengar används sedan för att köpa produkter och annat och stimulerar på så sätt ekonomin."

Där fildelning innebär att företag backar är det däremot en normal företeelse på marknaden. Marknaden är dynamisk - inte statisk - och att vissa företag måste backa tillbaka, eller utvecklas, när ny teknik blir tillgänglig är helt naturligt. Du kan t.ex. idag inte sälja skrivmaskiner med lika stor framgång som för 50 år sedan, då det idag finns datorer. Som tur är fick skrivmaskinsproducenterna däremot inte igenom någon lagstiftning som förbjöd datorer, utan försvann istället till stor del från marknaden, eller hängde med i utvecklingen och gav sig in i produktion eller försäljning av datorer. Det är inte så att producenter av datorer stjäl av skrivmaskinstillverkare - trots att skrivmaskinstillverkarna förlorar inkomstandelar pga konkurrensen från datorer - och på samma sätt ligger det till med fildelning. Det är idag praktiskt taget gratis att få tag på film och musik, utan att någon annan blir av med sina filmer eller sin musik, och producenterna kanske därför måste överväga alternativa lösningar; det finns hur många sådana som helst. Ingen vill naturligtvis att film och musik ska försvinna från marknaden, som skrivmaskinerna - men man måste hänga med i utvecklingen och anpassa sig till den teknik som finns. Att offra hela folkets fördelar av att ha fri tillgång till praktiskt taget allt immateriellt i hela världen för att en väldigt liten - och ofta väldigt välbetald - yrkesgrupp ska kunna fortsätta att göra astronomiska vinster är helt enkelt inte något som kan legitimeras. Och det syns mycket väl på folkets stöd till de självutnämnda "antipiraterna" - ett stöd som praktiskt taget inte existerar.


Vem stjäl från vem?

Så vem stjäl egentligen från vem? Sanningen är enkel; fildelarna delar filer, vilket på inget sätt kan ses som stöld (och inte heller i lagstiftningen ses som någon sådan, utan kräver separat lagstiftning då det helt enkelt inte är stöld) medan t.ex. musik- och filmbranschen, tillsammans med staten, stjäl. De stjäl från oss alla; oavsett om vi fildelar eller inte, och oavsett om vi vill se deras filmer eller lyssna på deras musik. De stjäl genom att tvinga oss finansiera lagar de lobbat igenom, de stjäl genom att tvinga oss betala för deras produktioner via skattsedeln, och de stjäl genom att kräva pengar av människor som enbart gratis delat med sig av sin egendom till andra. Och de har inte vårt stöd för detta, utan varje steg mot kontrollsamhället, trivialiserandet av den personliga friheten och integriteten, samt förhindrandet av utvecklingen för specifika gruppers ekonomiska vinning är ett steg från demokratin, till korporativismen (för att undvika ordet fascism).

Stöld är inte okej bara för att staten stödjer det; vi måste därför göra det vi kan för att förhindra denna verkliga stöld som faktiskt finns i samband med fildelningsfrågan. Den står däremot inte fildelarna för. Lite ironiskt, och högst tragikomiskt, måste det ju anses vara att den grupp som idag högst protesterar emot att människor "stjäl" från dem själva i själva verket stjäl enorma summor pengar från oss alla.

Kropotkins "THE CONQUEST OF BREAD", en recension

En av anarkokommunismens verkliga klassiker är utan tvekan Peter Kropotkins "The Conquest of Bread". När jag diskuterar anarkism med självutnämnda "anarko"kommunister slänger de ofta ur sig "läs den och lär dig vad riktig anarkism är, så du slutar upp med att förespråka människors fria val och erkänner kollektivets (kommunisternas) ställning över individen!", i bästa auktoritära andra, som inte riktigt passar ihop med vad boken faktiskt menar. Detta har börjat dyka upp så ofta att jag bestämde mig för att recensera boken med fokus på vad den egentligen säger om fria val, rätten att stå utanför det kommunistiska samarbetet och individens ställning.

Boken i sig är ett försök att undervisa om, och propagera för, anarkokommunismen. Kropotkin tar upp allt från hur mat bör fördelas i ett anarkokommunistiskt samhälle till hur man på bästa sätt uppnår samhället i fråga. Större delen av boken tar upp hur samhället bör se ut i de anarkokommunistiska samarbetena. Detta verkar av många missuppfattas som att Kropotkin förespråkar auktoritär kommunism, och vill att alla ska tvingas in i detta system; även om han gör det väldigt tydligt att han tar avstånd från sådan kommunism, och istället förespråkar frihetlig, anarkistisk, kommunism.

"[W]e start from a free individual to reach a free society, instead of beginning by the State to come down to the individual", skriver han mycket tydligt.


Egendom


Vad skriver Kropotkin egentligen angående egendom? Kommunist som han är vill han givetvis göra sig av med den privata egendomen, och istället - i det anarkokommunistiska samhället - se egendomen som gemensam och delad av alla i samhället. Detta samhälle skall ingås i genom fria kontrakt där man tar på sig att utföra en viss mängd arbete i utbyte mot, praktiskt taget, allt man vill ha ur samhällets gemensamma produktion. Ett sådant kontrakt kan se ut så här:

"Take, for example, an association stipulating that each of its members should carry out the following contract: "We undertake to give you the use of our houses, stores, streets, means of transport, schools, museums, etc., on condition that, from twenty to forty-five or fifty years of age, you consecrate four or five hours a day to some work recognized as necessary to existence. Choose yourself the producing groups which you wish to join, or organize a new group, provided that it will undertake to produce necessaries. [...] For this work we guarantee to you all that these groups produce or will produce.

But if not one, of the thousands of groups of our federation, will receive you, whatever be their motive; if you are absolutely incapable of producing anything useful, or if you refuse to do it, then live like an isolated man or like an invalid. If we are rich enough to give you the necessaries of life we shall be delighted to give them to you. You are a man, and you have the right to live. But as you wish to live under special conditions, and leave the ranks, it is more than probable that you will suffer for it in your daily relations with other citizens. [...] And lastly, if it does not please you, go and look for other conditions else where in the wide world, or else seek adherents and organize with them on novel principles. We prefer our own."
That is what could be done in a communal society in order to turn away sluggards if they became too numerous."

Här blir det alltså tydligt att Kropotkin inte alls förespråkar samma auktoritära kommunism som den som förespråkas av många statskommunister som kallar sig "anarko"kommunister, och uppmanar till att läsa böcker de uppenbarligen inte öppnat själva. Här skriver Kropotkin att om man inte gillar kommunismen är man fri att inte bidra till, och delta i, det kommunistiska samhället - givetvis under förutsättningen att man inte heller får vara med och dela på kommunisternas produktion - och att man även, om man föredrar det, är fri att organisera sig på ickekommunistiskt vis med andra som föredrar samma modell som man själv gör. Detta är precis vad anarkosocialister, mutualister och individualanarkister också förespråkar! Vem som helst är givetvis fri att starta upp ett kommunistiskt samhälle "inom ramarna" för så väl individualanarkismen som mutualismen; under förutsättningen att det är ett samhälle som är fritt att välja bort för den som vill - vilket är precis vad Kropotkin skriver. Det finns alltså ingen motsättning mellan olika typer av anarkister här; där meningarna skiljer sig är helt enkelt vilken ekonomisk modell man anser är att föredra i ett anarkistiskt samhälle.

Vidare är det klart att vad han menar med "privat egendom" är densamma som Proudhon syftade till när han skrev att "egendom är stöld". Dvs den egendom som är ett reslutat av exploatering, våld, stöld och statlig intervention. Sådan privat egendom tar alla anarkister avstånd från, inklusive den mest råbarkade individualist; därför är det rimligt att säga att alla anarkister är emot privat egendom, men inte på det sätt vulgär"anarko"kommunister uppfattar det. Den egendom som uppstår ur verkligt arbete, utan exploatering och stöld, är anarkister inte emot. Inte heller anarkokommunister; vilket Kropotkin visar tydligt:


"We are bidden to consider the hard case of some poor fellow who by dint of privation has contrived to buy a house
just large enough to hold his family. And we are going to deprive him of his hard-earned happiness, to turn him into the street? Certainly not. If his house is only just large enough for his family, by all means let him stay there. Let him work in his little garden too; our "boys" will not hinder him--nay, they will lend him a helping hand if need be."

Anarkokommunister förespråkar naturligtvis inte heller sådan egendom, utan vill helst att alla deltar i det kommunistiska samarbetet, men erkänner absolut rätten för individen att kontrollera sitt arbetes frukter; vilket klart skiljer anarkistisk kommunism från auktoritär sådan. Att Kropotkin respekterar sådan egendom blir ännu klarare när han rakt ut försvarar människors rätt att leva under individualistiska former och äga jord genom besittning och bruk, om det är vad människor vill göra:


"Probably also various mining districts and industrial centres would hasten to rid themselves of "owners" and "masters," and form themselves into free groups. But many country places have not advanced to that point. Side by side with the revolutionized communes such places would remain in an expectant attitude, and would go on living on the Individualist system. Undisturbed by visits of the bailiff or the tax-collector, the peasants would not be hostile to the revolutionaries, and thus, while profiting by the new state of affairs they would defer the settlement of accounts with the local exploiters: But with that practical enthusiasm which always characterizes agrarian uprisings (witness the passionate toil of 1792) they would throw themselves into the task of cultivating the land, which, freed from taxes and mortgages, would become so much dearer to them."


Kropotkin vill inte tvinga dessa människor in i kommunismen, utan förespråkar istället att man får dem att gå med i samarbetet frivilligt, helt enkelt genom att ge dem ett bra erbjudande; och förespråkar även då - under kommunismen - först och främst böndernas äganderätt till det de själva behöver:


"Let the towns send no more inspectors to the villages, wearing red, blue, or rainbow-coloured scarves, to convey to the peasant orders to take his produce to this place or that, but let them send friendly embassies to the country-folk and bid them in brotherly fashion: "Bring us your produce, and take from our stores and shops all the manufactured articles you please." Then provisions would pour in on every side. The peasant would only withhold what he needed for his own use, and would send the rest into the cities, feeling for the frst time in the course of history that these toiling townsfolk were his comrades--his brethren, and not his exploiters."


Expropriation


Kropotkin förespråkar en våldsam revolution och direkt expropriation av privategendomen; vilket är en skillnad mot den gradualism som mutualister i regel förespråkar. Han baserar däremot detta helt och hållet på principen att egendomen som skall exproprieras bör exproprieras då den är ett resultat av stöld och statsintervention; egendom som inte är ett resultat av sådan - och där principen om besittning och bruk är applicerbar - bör därmed rimligtvis inte exproprieras (vilket vi såg exempel på ovan). Denna bör istället även i fortsättningen tillhöra de individer den tillhör, och ges upp till det kommunistiska samarbetet endast ifall ägarna så vill göra. Han går till och med så långt i att försvara denna äganderätt - baserad på arbete, i motsats till äganderätten baserad på stöld - att han menar att bönder fritt bör få neka varenda kommunist att köpa mat ifrån dem. Gör de det menar han helt enkelt att deltagarna i det kommunistiska samarbetet får börja producera maten själva:

 "Each time we speak of revolution the worker who has seen children wanting food lowers his brow and repeats obstinately--"What of bread? Will there be sufficient if everyone eats according to his appetite? What if the peasants, ignorant tools of reaction, starve our towns as the black bands did in France in 1793--what shall we do?"
Let them do their worst! The large cities will have to do without them.

At what, then, should the hundreds of thousands of workers, who are asphyxiated to-day in small workshops and factories, be employed on the day they regain their liberty? [...] Evidently not! They will leave the town and go into the fields! Aided by a machinery which will enable the weakest of us to put a shoulder to the wheel, they will carry revolution into previously enslaved culture as they will have carried it into institutions and ideas.

Hundreds of acres will be covered with glass, and men, and women with delicate fingers, will foster the growth of young plants. Hundreds of other acres will be ploughed by steam, improved by manures, or enriched by artificial soil obtained by the pulverization of rocks. Happy crowds of occasional labourers will cover these acres with crops, guided in the work and experiments partly by those who know agriculture, but especially by the great and practical spirit of a people roused from long slumber and illumined by that bright beacon--the happiness of all."

Detta gäller även mindre ägodelar:


"Let him who has a coat keep it still--nay, if he have ten coats it is highly improbable that any one will want to
deprive him of them, for most folk would prefer a new coat to one that has already graced the shoulders of some fat bourgeois; and there will be enough new garments and to spare, without having recourse to second-hand wardrobes." 

Han går däremot längre i den expropriering han anser vara legitim än de flesta mutualister och individualanarkister gör; men det betyder inte att det skulle vara något "fel", utan enbart att han är av en annan åsikt angående vad som faktiskt bör ses som ett direkt resultat av statsintervetion och de privilegier kapitalister och jordägare har. Det samhälle Kropotkin levde i skiljer sig ju också väldigt mycket från det samhälle vi lever i idag, vilket ger ytterligare legitimitet till hans position; i hans situation var gradualistisk förändring inte möjlig i den utsträckning den är det idag. Som Emma Goldman skriver i "Anarchism and Other Essays":

"Methods must grow out of the economic needs of each place and clime, and of the intellectual and temperamental equirements of the individual. The serene, calm character of a Tolstoy will wish different methods for social reconstruction than the intense, overflowing personality of a Michael Bakunin or a Peter Kropotkin. Equally so it must be apparent that the economic and political needs of Russia will dictate more drastic measures than would England or America."


Individens roll


Vilken är individens roll i det anarkokommunistiska samhället? Har "anarko"kommunisterna rätt när de säger att individen ska vara underordnad samhället, och lyda under de regler kommunisterna sätter upp för dem? Naturligtvis inte, menar i alla fall Kropotkin. Han kritiserar istället den som förespråkar sådan kommunism med följande ord:

"Civilized nations have suffered too much in the long, hard struggle for the emancipation of the individual, to disown their past work and to tolerate a Government that would make itself felt in the smallest details of a citizen's life, even if that Government had no other aim than the good of the community. Should an authoritartan Socialist society ever succeed in establishing itself, it could not last; general discontent would soon force it to break up, or to reorganize itself on principles of liberty.

It is of an Anarchist-Communist society we are about to speak, a society that recognizes the absolute liberty of the individual, that does not admit of any authority, and makes use of no compulsion to drive men to work."

Istället för någon underkastelse förespråkar han alltså individens absoluta frihet; vilket ju minst sagt är något helt annat. Denna frihet innebär, som vi sett, friheten att inte delta i kommunismen, friheten att äga jorden man brukar och friheten att handla och äga på andra sätt än kommunisterna om man väljer att inte delta i deras samhälle - i motsats till vad många av dagens "anarko"kommunister förespråkar - även om de flitigt citerar och refererar till Kropotkin verkar de ha missat det grundläggande som skiljer hans anarkistiska kommunism från auktoritär kommunism. Nämligen friheten. Eller, om vi så vill, anarkin. Denna rätt belyser han ännu tydligare med detta avståndstagande från auktoritär kommunism:

"After having striven long in vain to solve the insoluble problem--the problem of constructing a government "which will constrain the individual to obedience without itself ceasing to be the servant of society," men at last attempt to free themselves from every form of government and to satisfy their need for organization by a free contract between individuals and groups pursuing the same aim. [...] mutual agreement replaces law, and everywhere regulates individual interests in view of a common object."

Det är Kropotkins övertygelse genom hela boken att människor kommer att vilja leva i kommunistiska samhällen, och att det därför kommer att ske. Inte för att vi tvingas vill det, utan för att vi väljer det; var och en av oss. Och den som väljer att inte delta, får helt enkelt stå utanför - starta ett eget samhälle han trivs bättre i, eller om han inte trivs i något alls helt enkelt avskärma sig från alla andra och bli självförsörjande genom att besitta och bruka en egen plätt jord.

Det finns alltså helt klart skillnader mellan anarkokommunism och t.ex. individualanarkism eller mutualism. Men dessa skillnader är inte i uppfattningen om vad anarki är - utan om hur man bör organisera samhället givet anarki, för att bäst tillgodose människors behov, den tekniska utvecklingen, förhindrandet av att staten, slaveriet och klassamhället återuppstår, et.c. Fram tills dess att anarkin är ett faktum finns det ingen anledning för en anarkokommunist, en mutualist och en individualanarkist att stå på olika sidor och vägra samarbeta; det finns ingen anledning över huvud taget att idag splittra en rörelse så liten som anarkismen faktiskt är! Först när anarkin är ett faktum kommer våra skillnader att märkas; och då bör även den ömsesidiga respekten, och oviljan för varje inriktning att vara en stat och styra andra människor, leda till att kommunistiska, mutualistiska och individualistiska samhällen helt enkelt utvecklas sida vid sida. För anarkismen är absolut inte totalitär - vad än någon "anarko"kommunist med en färsk vulgärtolkning av Kropotkin än vill få den att framstå som.

Detta är en mycket bra bok som kan vara nyttig även för icke-kommunistiska anarkister att läsa, då den (även om den mest behandlar hur det kommunistiska samarbetet ska se ut) definitivt är en av anarkismens klassiker, och även en bok som är bra att läsa för att förstå vad anarkokommunisterna vill och står för.


Anarkism - en grundkurs

Vad är egentligen anarkism? Ofta förknippas anarkismen med stenkastande ungdomar som hatar staten och inte vill äta på McDonald's; men vad är anarkism egentligen? Och, kanske mer relevant för personer som redan har en grundläggande uppfattning om vad anarkism är - vad är inte anarkism?


Vad innebär "anarki"?

Anarkism är eftersträvandet av anarki. Anarki betyder egentligen "utan arki", och "arki" är en form av styre. Det kan t.ex. röra sig om "monarki", där det rör sig om en ensam härskare (från ordet "monos", som betyder "en") eller "oligarki", där det rör sig om ett fåtal styrande (från "oligos", som betyder "få"). Anarkismen tar alltså avstånd från alla sådana former av "arkier". Eller rättare sagt, avstånd från alla påtvingade sådana. Människor måste i ett anarkistiskt samhälle rimligtvis själva kunna välja en ledare om de så önskar; annars vore det per definition inte någon anarki; då det krävs någon form av påtvingat styre för att tvinga människor att inte välja ett frivilligt sådant. Om Kent och Leif vill lämna över sina beslut till Roland är det alltså fria att göra det; men Roland får inte själv bestämma sig för att med våld och tvång bestämma över Kent och Leif mot deras vilja.


Anarkistiska tankegångarna har funnits länge, och tankar som i många avseenden liknar anarkism har funnits ännu längre, men den förste att själv kalla sig "anarkist" och skriva böcker som kan sägas ha skapat en specifik anarkistisk teori var den franske 1800-talsfilosofen Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon menade att staten var grunden till den orättvisa som existerade i samhället, och att den genom att upprätthålla olika former av monopol och privilegier skapade den klasstruktur som är karaktäristiskt för det kapitalistiska samhället. Detta skapar en onaturlig ordning där människor inte tillåts leva sina liv så som de vill, och där statens och de mäktiga kapitalisternas ord är lag; inte individens egen övertygelse. För att upprätthålla denna påtvingade ordning krävs det förstås att staten har rätt att använda våld emot människor som inte följer dessa ord.Pierre-Joseph Proudhon

Proudhon menade däremot att en fungerande ordning måste uppstå ur människors fria handlande; endast då kan en ordning uppstå som inte kräver det enorma våld som krävs för att människor ska följa statens påtvingade lagar. Lagar ska alltså inte stiftas av någon, och gälla för alla; utan av en individ, och gälla för just den individen. Det kan verka lite konstigt, men jag ska förklara hur det är tänkt att fungera. Vi kan nog alla, eller åtminstone en överväldigande majoritet av oss, komma överens om att vi inte ska använda våld emot varandra. Jag tjänar på att du inte använder våld emot mig, och du tjänar på att jag inte använder våld emot dig. Jag tjänar på att du inte stjäl av mig, och du tjänar på att jag inte stjäl av dig. Dessa regler kan vi komma överens om på helt frivillig basis. Vad jag däremot inte tjänar något på är att du inte tillåts skjutsa någon på pakethållaren på din cykel. Och du tjänar ingenting på att jag förbjuds att snusa. Dessa lagar, som reglerar vad jag får göra mot mig själv, kommer alltså sannorlikt inte att uppstå. För att jag ska bli straffad för att skjutsa någon på min cykel måste jag först bestämma att det ska vara olagligt för mig, och sedan måste jag anmäla mig själv. Det är inte ett vidare troligt scenario. Lagen blir alltså vad lagen var tänkt att vara; något som reglerar vad du får göra emot mig, och vad jag får göra emot dig - inte vad vi får göra emot oss själva, då det är vår egen angelägenhet. På så sätt skapar friheten en ordning som vi själva väljer att leva under - en "naturlig ordning", om man så vill. Proudhon har gjort sig känd för att mynta uttrycker "friheten är ordningens moder, inte dess dotter"; vilket betyder att ordning uppstår ur friheten - friheten uppstår inte ur ordningen som någon annan tvingat på oss. Anarki innebär alltså inte laglöshet, vilket är en vanlig missuppfattning; utan enbart lagar stiftade mellan människor, istället för genom en stat, över människorna. På så sätt tillåts människor leva som de vill; så länge detta inte innebär att de skadar andra.

Ungefär samtidigt som Proudhon skapade sin anarkism i Europa gjorde en annan man, Josiah Warren, detsamma på andra sidan Atlanten. Warren deltog i det kommunistiska projektet New Harmony, vilket var en stad som grundades av Robert Owen. Projektet New Harmony fungerade, med sin kommunism, inte speciellt länge och präglades under hela sin levnadstid av bråk och tvister om allt möjligt, då praktiskt taget all egendom var gemensam - men det ju fortfarande är individer som ska använda och fördela den. Warren lämnade projektet övertygad om att problemet var just detta; socialismen kräver frihet för individen - vilket saknades i New Harmony. Med denna övertygelse grundade han de anarkistiska samhällena Utopia och Modern Times, med betydligt större framgång. Med det amerikanska inbördeskriget förlorade man däremot fokus på anarkin i Modern Times, och detta krig ledde även till att Utopia senare övergavs (från Utopia försvann den sista anarkismen ungefär 30 år efter skapandet av samhället) - tills dess fungerade de däremot alldeles utmärkt, vilket gav Warren ett ökat förtroende för sina idéer.


Josiah Warren


Olika ideologier - vad är, och vad är inte, anarkism?

Anarkismen kom efter Proudhon och Warren att delas in i olika ideologier, som jag kommer att dela in i två huvudgrupper; den kollektivistiska anarkismen och den individualistiska anarkismen. Den kollektivistiska anarkismen
företräddes främst av den ryske filosofen Michail Bakunin, och utvecklades även av hans landsman Pjotr Kropotkin till att bli anarkokommunism. Dessa inriktningar kan ses som en blandning av den klassiska anarkismen och det växande intresset för kommunismen. Trots att både Proudhon och Warren tog avstånd från kommunism gjorde alltså inte alla deras efterföljare det; och den kollektivistiska anarkismen kom att spela en mycket stor roll i t.ex. Spanien, där man några år under inbördeskriget etablerade anarkistiska samhällen. Den individualistiska anarkismen kom främst att vidareutvecklas av politiska filosofer som Benjamin R. Tucker, Lysander Spooner, Steven Pearl Andrews och Clarence Lee Swartz. De fokuserade på individens rätt att välja, och var lika lite imponerade av kommunismen som Proudhon och Warren. Denna form av anarkism kom vanligtvis att kallas individualanarkism, mutualism eller anarkosocialism (som Benjamin Tucker kallade just sin filosofi; men som ju även kan vara ett samlingsnamn för alla ideologier som är anarkistiska och socialistiska).

Men, kan man med all rätt fråga sig, om anarkismen är emot alla former av påtvingade styren, hur kan det då finnas flera olika varianter av anarkism? Det kan väl i stort sett bara finnas två alternativ; antingen har man ett påtvingat styre som alla måste lyda, eller så har man inte det? Och det är helt korrekt. Alla former av verklig anarkism tror på individens rätt att fritt välja vad hon vill göra, hur hon vill producera och vad hon vill köpa eller sälja - eller om hon vill sluta upp med att köpa och sälja över huvud taget, och tillsammans med likasinnade bo i ett kommunistiskt kollektiv där förnödenheter delas ut efter principen "av var och en efter förmåga, till var och en efter behov". Här kommer vi fram till frågan om vem som inte är en anarkist.

Någon som inte är en anarkist är någon som tror på att man med våld måste tvinga människor att handla på ett visst sätt. Och det tycker faktiskt många som har kallat sig "anarkister". Benjamin Tucker kritiserade två av dessa, Johann Most och Albert Parsons (som båda kallade sig anarkokommunister). Tucker skrev att "anledningen till att Most och Parsons inte är anarkister, medan jag är en, är att deras kommunism är en ny stat, medan mina frivilliga samarbeten inte är någon stat över huvud taget." Tucker, som var anarkist, menade alltså att individer genom frivilliga samarbeten bör få ingå i de samarbeten de vill ingå i; oavsett vilken ideologi de härleder detta ifrån. Most och Parsons menade däremot att alla skulle tvingas in ett kommunistiskt samhälle.


Johann Most

Most säger till och med i "The Beast of Property" att man måste döda alla som inte håller med om den kommunistiska ordningen. "Döda eller dödas är alternativen. Därför måste det annordnas massakrer på folkets fiender. ... Kriget kan inte sluta förrän fienden ("besten egendom") har blivit jagad till sin sista utpost och är totalt utplånad". Det är inte att låta människor själva välja hur de vill organisera sina liv och samhällen; utan raka motsatsen. Här vill Most tvinga alla att leva som honom - eller dö; vilket är anarkismens diametrala motsats. Många kommunister som anser sig vara mer frihetliga än marxist-leninister har däremot ovanan att kalla sig själva "anarkokommunister" - även om de inte är anarkister över huvud taget, vilket är ett problem för den som försöker få en bra översikt av anarkismen. Då man stöter på argument som Mosts är det däremot lätt att helt enkelt avfärda dem som icke anarkistiska. Med Benjamin Tuckers regel blir det enklare; "det är väldigt lätt att förstå vem som är anarkist och vem som inte är det. En fråga kommer alltid att avgöra det. Tror du på någon form av inkräktan på människors vilja genom våld? Om du gör det, är du inte anarkist. Gör du inte det, är du anarkist." Många tänkare som har påstått sig vara anarkokommunister eller anarkokollektivister faller alltså utanför vad som faktiskt är anarkism; även om de nästan alltid i vissa perioder av sina liv varit verkliga anarkister - i "Anarchist Communism" förespråkar Most t.ex. en full anarkistisk kommunism, till skillnad från vad han gör i "The Beast of Property".

En riktig anarkokommunist är någon som tror på kommunismen för sig själv, och de som väljer att vara med honom, men din rätt att organisera ditt liv på vilket sätt du vill. Inte någon som vill tvinga alla att leva under kommunism, men tycker sig vara snällare än Stalin - det har inget med anarkism att göra, och skulle troligen väcka en väldig avsky hos de tidiga anarkisterna. Varför de olika anarkistiska ideologierna finns är istället för att man tror på olika organisationsformer i ett anarkistiskt samhälle. En anarkokapitalist tror på kapitalistisk produktion, en anarkomutualist på mutualistisk produktion, en anarkokommunist på kommunistisk produktion, en anarkosyndikalist på syndikalistisk-socialistisk, et.c. - vad de alla har gemensamt är att de tror på anarki, dvs på frivilligt samarbete utan påtvingat styre; alltså andras rätt att inte göra som de själva gör. Anarkokommunisten Emma Goldman uttryckte det väldigt bra i "Anarchism and Other Essays":
"Anarkism ... erkänner individens, eller flera individers, rätt att alltid ordna produktionen i andra former [än den kommunistiska], i harmoni med deras smak och önskemål."

Anarkism är...

Vad är alltså anarkism? Den frågan besvaras lättast genom att svara på vad anarkism inte är; ett påtvingat styre. Och det är också hela betydelsen av ordet - "utan styre". Den enda som styr över mig är jag, och jag väljer vilka samarbeten jag vill ingå i. Detta har ofta lett till missförstånd som att anarkister är emot lagar, eller att anarkister är emot polis; och andra missförstånd som att anarkister är emot pengar, eller emot privat egendom är också vanliga. Detta är alltså just missförstånd; men det är lätt att missförstå anarkismen då många andra godtyckligt använder sig av termen för att beskriva sig själva.
Angående lagar är anarkister emot lagar som stiftas av en stat, över individerna. Man är för lagar som stiftas mellan individer. Att tvinga människor att leva utan lagar vore styre genom tvång, och är således inte anarkistiskt.
Angående polis är anarkister emot en statlig polis som finansieras genom tvång. Polisen ska istället finansieras av de människor som faktiskt vill ha en polismakt, och man ska ha rätt att välja den polismakt man föredrar. Att tvinga människor att inte ha någon polis vore styre genom tvång, och är således inte anarkistiskt.
Angående pengar så finns det vissa anarkister som är emot dem - för eget bruk. De skulle föredra ett kommunistiskt samhälle utan pengar, men är givetvis för andras rätt att använda pengar om de så vill - vilket praktiskt taget alla individualanarkister, och även många kollektivistiska anarkister, förespråkar. Att tvinga människor att inte använda pengar vore styre genom tvång, och är således inte anarkistiskt.
Angående privat egendom gäller samma sak som för pengar; vissa vill leva i kollektivistiska samhällen där egendomen är gemensam - men erkänner andras rätt att privat äga frukterna av sitt eget arbete. Att tvinga alla människor ge sitt arbetes produkt till någon annan - eller till ett kollektiv - vore styre genom tvång, och är således inte anarkistiskt.

Jag hoppas du fått en liten inblick i vad anarkism är, och vad som inte är anarkism - och att det väckt ett intresse om att veta mer om ideologin, som är väldigt känd till namn, men väldigt okänd till innehåll. För mer detaljer angående olika frågor kan du läsa vidare här på sidan!

John Nordling är trött på att folk stjäl hans filmer!

Stackars Nordling gråter ut i ett brev till regeringen, och till SvD, och menar att det måste bli ett slut på den hemska fildelningen och "stölden" av hans filmer. Vad han bekvämt lämnar ute är att hans senaste film, Låt den rätte komma in, som han diskuterar i brevet och som diskuteras i artikeln, faktiskt finansierades med 7 000 000 kronor (!) i bidrag från staten. Det är alltså Nordling själv som stjäl, inte fildelarna. Nordling och hans kumpaner har tagit sju miljoner kronor ur skattebetalarnas fickor för att göra en film som de flesta av oss inte kunde bry oss mindre av.

Någon som ser en film hon redan betalat för bör väl knappast kunna kallas tjuv - ens om vi ska respektera upphovsrätt som en legitim äganderätt (vilket vi naturligtvis inte ska, av anledningar förklarade i det tidigare inlägget om "pirat"kopiering, men vilket vi kan låtsas som för sakens skull). Den som däremot tar pengar av människor, utan att först be om lov, för att finansiera sina egna projekt - han skulle nog i de flesta fall kallas för en tjuv. Speciellt när han dessutom vill ha betalt av de bestulna för att ta del av vad deras pengar använts till!

Så nej Nordling, det är inte den ungefärliga miljon svenskar som fildelar som är tjuvar; det är du själv, som glatt tar 7 000 000 kronor ut skattebetalarnas fickor för att finansiera projekt du dessutom vill ha betalt för en andra gång. Hellre än att jaga fildelare, som Nordling så gärna vill, kanske vi bör se över hur kultureliten bokstavligt talat rånar skattebetalarna - och få ett stopp på den kriminaliteten.

Framtiden för filmer ligger i bättre filmer som folk verkligen vill se, kostnadseffektivisering så filmer kan göras billigare, kanske lite produktplacering så de kan få pengar från diverse företag, donationer från människor som verkligen vill att vissa filmer ska göras (hellre än stöld från alla skattebetalare), inkomster från försäljning av biobiljetter och de dvd-filmer man faktiskt kan sälja trots fildelningen, specialutgåvor, merchandice, et.c. Nordling kanske till och med får strama åt sin egen inkomst lite, de 2,5 miljoner han tjänade förra året kanske måste bli en lite mer skälig lön, innan han ska börja klaga på att han ruineras av de hemska fildelarna.

Rätt att tjäna pengar på sitt arbete?

Johan Pehrson (fp) var för ett litet tag sedan med i tv-programmet Debatt på SVT, och slängde ur sig den ena grodan efter den andra i en debatt om "pirat"kopiering.

"Men menar du allvar?", säger Pehrson till en piratpartist, "Så människor som arbetar med kultur ska inte ha rätt att få betalt för sitt jobb på sina egna villkor?" Mitt enkla svar på den frågan skulle vara, nej, det ska de naturligtvis inte ha. Ingen bör ha rätt till betalt för sitt arbete, bara för att de arbetar. De ska få betalt om deras tjänster eller varor är önskvärda, och om priset de sätter är något människor är villiga att betala för varan eller tjänsten. "Ska inte människor som smetar in sig i lera ha betalt för sitt arbete?" skulle han lika gärna kunna ha frågat. Och visst; om någon vill betala någon annan för att denne ska smeta in sig i lera är det ju givetvis så att han bör ha betalt - då finns det en marknad för detta. Men man kan inte helt enkelt smeta in sig i lera och gå till närmsta person och kräva tusen kronor. Man bör alltså inte ha rätt till betalt för sitt arbete, utan rätt att erbjuda sina tjänster eller varor för betalning. Detta är ett väldigt enkelt sätt att göra skillnad på vad Karl Marx kallade "socialt nödvändigt arbete" och "icke-socialt nödvändigt arbete".

Pehrson jämför sedan fildelning med stöld; han menar att det är samma sak att kopiera en fil som att stjäla en gräsklippare. Det handlar däremot inte om stöld, utan om reproduktion. För att reproducera en gräsklippare krävs arbetet att framställa gräsklippardelarna, och sedan arbetet att sätta ihop dem till en gräsklippare. Och givetvis bör vem som helst få bygga en likadan gräsklippare som grannen, om han vill; så länge han låter grannen ha sin i fred. För att reproducera en fil krävs en knapptryckning. Givetvis bör man även få utföra detta "arbete"; så länge man låter den ursprunglige filinnehavaren ha kvar sin fil. Vi pratar inte om stöld här, utan om reproduktion. Att det är enklare att reproducera en sak än en annan kallas utveckling. Det är bra.

Då t.ex. symaskinen kom blev det enklare att reproducera tröjor än då man var tvungen att sy för hand. Vad hände? Jo, priserna sjönk. Då utbudet ökade tillfredsställdes efterfrågan effektivare. Vad Pehrson antagligen hade föreslagit här är att förbjuda symaskiner. Det är väl inte rättvist att någon med en symaskin ska kunna sy billigare kläder? Tänk på Agda, 83, som syr tröjor för hand och inte förstår hur en symaskin fungerar! Har inte hon rätt att få betalt för sitt arbete? Nej, om hon erbjuder sin tjänst för dyrt, jämfört med vad någon med en symaskin som kan reproducera tröjor snabbare än Agda klarar av, då har hon inte rätt att få betalt för sitt arbete. Rätten att få betalt uppkommer då någon vill ha produkten hon håller i sin hand; då man måste ge henne vad hon vill ha för att hon ska lämna ifrån sig produkten. Tar man den bara är det stöld. Observera att stjälandet av Agdas tröja inte är detsamma som att sy en egen; det är inte stöld. Är symaskinsanvändare då tjuvar? Självklart inte; även om Pehrson antagligen tycker det. Symaskinsanvändarna reproducerar helt enkelt på ett bättre, snabbare, billigare och effektivare sätt tröjor, på samma sätt som fildelning bättre, snabbare, billigare och effektivare reproducerar t.ex. musikstycken.

Vad vi ser är alltså en marknad i utveckling. Man får helt enkelt inte lika mycket för ett musikstycke idag som för ett tag sedan (se mer om detta i mitt tidigare inlägg om piratkopiering). Och det ska vara så! Målet med marknaden är givetvis att tillfredsställa efterfrågan; inte att den som erbjuder en tjänst ska få så mycket han vill för den, oavsett om man vill ha tjänsten eller inte. Den som vill ha en skiva för ungefär 200 kronor ska givetvis vara fullt fri att köpa skivan. Den som hellre kopierar från någon som köpt skivan kan givetvis göra det, om han hellre vill - och kan. Idag kan vi det. Den som fortfarande producerar svartvita tv-apparater och nydesignade kassettbandspelare kan vänta sig en låg profit; vi vill inte ha dessa varor längre, då det finns färg-tv och mp3-spelare. Detta anses, av de flesta av oss, som något helt naturligt. Pehrson ser det däremot som något hemskt; istället för att hänga med och utvecklas bör man försöka kväva utvecklingen. Istället för att tv-tillverkarna började tillverka färg-tv när det blev möjligt borde dessa enligt Pehrson antagligen gått hem till folk och krävt att de gjorde sig av med sina nya apparater; och staten borde givetvis backa upp med ett förbud mot färg-tv och straff för innehav!

Du får ursäkta mig Johan Pehrson, jag vet att du vill framstå som en marknadsekonomiförespråkare och en liberal, men det här känns som något som hör hemma i Nordkorea. Ska vi hindra utvecklingen och möjligheten att effektivare tillfredsställa efterfrågan, bara för att stora aktörer inte hänger med? För att du anser att vissa människor har "rätt" till betalning för vad de gör, medan alla andra måste försöka hitta strategier som faktiskt fungerar på marknaden?

"Åh nej, jag kan inte skapa musik för jag tjänar inte en babbiljon dollar på skivförsäljning!!!" Nähä; då var nog musik inte något för dig. Försök hitta något där du anser att din insats motsvarar belöningen du får istället, eller satsa på en frän turné du kan tjäna pengar på istället, om människor faktiskt vill se dig uppträda. Marknaden ser ut på så sätt att skivförsäljning inte längre fungerar, då det inte är något som efterfrågas då det finns smidigare alternativ; dvs att själv reproducera - inte stjäla! - materialet. Det är en marknad som utvecklingen säger ska dö ut - låt den därför dö ut, och ersättas av något bättre om efterfrågan efter t.ex. musik fortfarande finns (vilket den i allra högsta grad gör)! En plogförsäljare kräver inte att vi ska förbjuda traktorer - det finns däremot inte speciellt många plogförsäljare då plogar i hög grad ersatts av traktorn; plogförsäljarna har börjat med andra saker där de känner att belöningen motsvarar insatsen. Vill kulturarbetare alltså ha betalt - låt dem då arbeta hårdare, och med kultur människor faktiskt vill ha och är beredda att betala för! Tycker de inte att det är värt det? Byt bransch! Svårare än så är det inte.

Och det, Johan Pehrson, är marknadsekonomi; regler som hämmar så väl marknaden som utvecklingen är inte det.

Marx och Proudhon

Mutualismen och den övriga socialistiska rörelsen

Mutualismens grunder skapades, ungefär samtidigt, i Frankrike och USA av Pierre-Joseph Proudhon och Josiah Warren; som det verkar var dessa oberoende av varandra. I Europa var Proudhon bland de främsta socialistiska tänkarna, och bland de första som på allvar utvecklade en frihetligt socialistisk ideologi. I Första Internationalen - det samarbete som den socialistiska rörelsen internationellt skapade tillsammans - fanns en splittring mellan statssocialister, företrädelsevis kommunister och socialdemokrater - eller "marxister" å ena sidan; och anarkister, mutualister, federalister och frihetliga socialister - eller "proudhoninster" å den andra. Det blev mer och mer uppenbart att det låg stora ideologiska skillnader bakom ideologierna, där den ena sidan förespråkade frihet och den andra en totalitär statsmakt. "Proudhonisten" Tolain gjorde detta väldigt tydligt på en kongress i Basel 1869, där han argumenterade emot såväl marxisterna som de delar av den anarkistiska rörelsen som blivit influerad av dessa (citerad av Rudolf Holmö i Förhållandet mellan syndikalism och anarkism):

"Eder kollektivitet är en obekant abstraktion och ändå viljen ni påtvinga oss den. Individen är det enda verkliga och allt som är hinderligt för dennes fria utveckling är dåligt. Hos varje människa finns en önskan att vara sin egen herre och att få njuta sitt eget oberoende. Om ni viljen tillskriva den enskildes äganderätt alla mänsklighetens olyckor, förväxlen ni orsak och verkan. Skulle 'kollektiviteten' förstå att producera bättre och nyttigare än individen? Har inte det enskilda initiativet givit anledning till varje framåtskridande?"

De individualistiska och kollektivistiska inriktningarna av socialismen var alltså här klara och tydliga; liksom det var tydligt vilket stort och grundläggande problem detta var för rörelsen. Denna blandning av konflikter och gemensamma knytpunkter är däremot äldre än så. Den började redan med Marx och Proudhon själva. Den unge Marx var själv väldigt influerad av Proudhon, han träffade honom, diskuterade med honom och lärde sig av honom. I Den heliga familjen skriver han:

"Proudhon skriver inte bara utifrån proletariatets intressen, han är själv en proletär, en ouvrier. Hans arbete är ett vetenskapligt manifest för det franska proletariatet..."

Senare i Marx' liv lät det däremot väldigt annorlunda. Efter Proudhons bok Eländets filosofi kommit ut tog det inte lång tid förrän Marx publicerade ett svar; fyndigt kallat Filosofins elände. I denna hånar han på alla sätt han kan tänka sig Proudhon - på vissa fullt legitima sätt som senare mutualister också kritiserat Proudhon utifrån (t.ex. det artificiella baserandet av priset på kostnad hellre än den "naturliga" varianten att priset genom konkurrens faller till kostnaden - eller "cost the limit of price", som Warren och Proudhon såg det, hellre än "cost the basis of price" som senare mutualister som Benjamin R. Tucker eller William B. Greene såg det)  - men huvuddelen av boken kan ses som en ganska grundlös "hånkampanj" mot Proudhon. Han skriver till exempel i förordet att:

"I Frankrike har [Proudhon] rätt att vara en dålig ekonom, eftersom man håller honom för att vara en duktig tysk filosof. I Tyskland däremot får han vara en dålig filosof därför att han gäller för en av de starkaste franska ekonomerna. I vår egenskap av både tysk och ekonom har vi velat protestera mot denna dubbla villfarelse."

I Det kommunistiska partiets manifest skriver han:

"En del av bourgeoisin önskar avhjälpa de sociala missförhållandena för att trygga det borgerliga samhällets bestånd.

Dit hör: ekonomer, filantroper, humanister, förbättrare av de arbetande klassernas läge, välgörenhetsorganisatörer, djurskyddsvänner, måttlighetsivrare, kråkvinkelreformatorer av brokigaste slag. Och denna borgerliga socialism har även utformats till hela system.

Som exempel härpå anför vi Proudhons "Philosophie de la Misère" (Eländets filosofi).

Den borgerliga socialismen vill bibehålla det moderna samhällets levnadsbetingelser utan de nödvändigt därur framgående striderna och farorna. Den vill behålla det bestående samhället med undantag av de element, som revolutionerar och upplöser det. Den önskar en bourgeoisi utan proletariat. Bourgeoisin föreställer sig naturligtvis den värld, vari den härskar, som den bästa av världar. Den borgerliga socialismen utarbetar denna trösterika föreställning till ett halvt eller helt system. När denna uppmanar proletariatet att förverkliga detta system och draga in i det nya Jerusalem, så begär den i grunden blott att det skall kvarstanna i det nuvarande samhället men avstå från sin föreställning om detsamma såsom någonting förhatligt."

Nu är alltså Proudhon plötsligt inte längre någon företrädare för proletariatet - eller ens proletär själv! - utan en del av bourgeoisin, som dessutom inte vill förändra läget för proletariatet utan enbart berätta för dessa att det nuvarande systemet är det bästa och att man ska sluta se det som något dåligt. Vad vi dessutom kan se är att den första av dessa böcker skrevs 1845, där Proudhon såg som en briljant figur, nästa 1847 och den senaste av dem 1848. På två år har Proudhon alltså förvandlats från en av proletariatets främsta företrädare, som själv var proletär och skrev vetenskapliga böcker för Frankrikes proletariat - till någon som inte kan anses varken vetenskaplig, utbildad eller begåvad; och det tredje året företräder han inte ens längre proletariatet, utan bourgeoisin och är dessutom själv en del av denna! Någonting har alltså hänt. Men vad? Vad hände mellan 1845 och 1847?

Brevväxlingen mellan Marx och Proudhon

Jo, 1846 ägde en brevväxling mellan Marx och Proudhon rum. Marx ville starta ett samarbete mellan socialister i Europa, där Proudhon var det självklara valet i Frankrike; han var vid den här tiden känd i och utanför Frankrike, och hade länge varit ett betydligt större namn i socialistiska kretsar än Marx. Marx skrev till honom:

"Vår korrespondens kommer inte enbart sträcka sig till de tyska kommunisterna, utan också till de tyska socialisterna i Paris och London. Våra relationer med England har redan fastställts. Vad angår Frankrike tror vi alla att vi inte skulle kunna hitta någon bättre korrespondent än dig själv. Som du vet har engelsmän och tyskar hittills uppskattat dig ännu mer än dina egna landsmän."

Marx avslutar sedan brevet med att hoppas att han ska svara snart, och att Proudhon kan lita på hans genuint ärliga vänskap. Engels lägger till att:

"För min del kan jag bara hoppas, herr Proudhon, att du vill gillar förslaget vi just erbjudit dig och att du är vänlig nog att inte förneka oss ditt samarbete. Jag försäkrar dig om den djupa respekt dina skrifter har väckt i mig..."

Här verkar alltså allt fortfarande vara frid och fröjd. Vad svarar då Proudhon på detta erbjudande? Jo, han skriver:

"Jag går gärna med på att bli en av deltagarna i er korrespondens, vars mål och organisation för mig verkar högst användbara. Jag kan däremot inte lova att jag kommer att skriva ofta eller i större mängder [...] Jag måste också ta mig friheten att ha vissa förbehåll..."

Han godtar alltså erbjudandet, men följer upp med ett par villkor för sitt samarbete som klart visar hans frihetliga ståndpunkter, samtidigt som de kritiserar Marx' auktoritära sådana:

"Låt oss, om ni vill, tillsammans söka efter samhällets sanna lagar, hur dessa ska realiseras och processen genom vilken vi ska lyckas upptäcka dem; men, för Guds skull, efter att vi slagit sönder all a priori dogmatism, låt oss inte själva drömma om att indoktrinera folket"

Han jämför sedan detta med Martin Luther som gjorde upp med katolicismens dogmatism; men enbart för att ersätta denna med protestantisk dogmatism - något som Proudhon med sin rörelse inte ville göra. Istället för att folket ska tvingas in i ett nytt system som utgår från någon enda rörelse, ideologi eller individ tyckte Proudhon att folket själva ska avgöra hur och åt vilket håll de vill styra samhället.

"Jag applåderar med hela mitt hjärta din tanke att föra alla dessa möjligheter till ljuset; låt oss föra en god och lojal polemik; låt oss ge världen ett exempel av lärd och långsiktig tolerans, men låt oss inte, bara för att vi är i ledningen för en rörelse, göra oss själva till ledarna för en ny intolerans, låt oss inte verka som apostlar för en ny religion, även om det må vara logikens och vettets religion. Låt oss samlas tillsammans och uppmuntra alla protester, låt oss fördöma all exklusivitet och mysticism; låt oss aldrig anse att en fråga är avklarad och slutförd, och när vi använt vårt sista argument, låt oss börja om från början, om nödvändigt, med vältalighet och ironi. På dessa villkor går jag gladeligen med i er anslutning. Annars - nej!"

Här gör han det klart för Marx att han inte är intresserad av ett samarbete, om detta skall gå mot dogmatism och totalitära lösningar. Marx ville däremot på många sätt likrikta den socialistiska rörelsen åt ett kommunistiskt håll, vilket klarast syns i hans och Engels berömda manifest, där de också kritiserar och hånar alla andra stora socialistiska riktningar. Detta kan alltså ses som ett "snällt" sätt för Proudhon att tacka nej till Marx' förslag. Han fortsätter i brevet att skriva om gradualismen, och den gradvisa förändringen av samhället hellre än den plötsliga våldsamma revolutionen, vilket ytterligare skilde honom från Marx. Han skriver att vad som kallas "revolution" är en coup de main, och egentligen bara är en chock, genom vilken samhället ofta inte alls når de mål man satt upp. Proudhon vill hellre "bränna ner" det nuvarande privilegiesamhället med en "långsam eld"; något som hållit sig kvar i den mutualistiska traditionen sedan honom. Innan det gamla samhället kan försvinna måste vi ha ett nytt som kan ersätta det. Att bara "krossa staten" och hoppas på det bästa är inte en hållbar strategi, och skulle förmodligen leda till nya typer av förtryck, kanske till och med värre än det gamla.

Konfliktens rötter

Har vi här hittat rötterna till konflikten mellan Marx och Proudhon? Det är mycket möjligt att det är så. Marx ville skapa ett världsomspännande - eller, till att börja med, i alla fall europeiskt - socialistiskt samarbete. Helst ville han även att detta samarbete skulle ske på hans villkor, varför Proudhon som inte var kommunist, inte var revolutionsromantiker på samma sätt som Marx (då Proudhon faktiskt deltagit i en våldsam revolution och sett att den inte lett till vad den var ämnad för) och inte heller delade Marx' mer elitistiska uppfattning om folkets position i revolutionen. Och antagligen var detta lika bra; då mutualister och marxister senare faktiskt samarbetade, i Första Internationalen, visade sig splittringen vara väldigt stor mellan dem, och samarbetet blev inte speciellt långvarigt.

Varför började då Marx skriva så mycket ont om samme Proudhon han bara ett år tidigare lovat sin genuint ärliga vänskap, och vars arbete han ett år innan dess skrivit var "ett vetenskapligt manifest för det franska proletariatet"? Troligtvis kan vi hitta svaret i Marx' motiv. Han ville skapa en världsomspännande socialistisk organisation efter sina egna idéer, och ett bra sätt att få fler intresserade av sin egen idé är givetvis att håna och förlöjliga andras idéer. Som ett exempel på att förlöjligande var viktigare än verklig kritik kan vi se på förhållandet mellan Proudhons Eländets filosofi och Marx' Filosofins elände i Sverige. Det viktiga för svenska marxister var inte att upplysa om Proudhons idéer och sedan förklara varför de var felaktiga - det viktiga var helt enkelt att håna idéerna och hoppas att ingen tar dem till sig. Man översatte Marx' kritik mot Proudhons bok; men aldrig Proudhons originalverk! Till vilken nytta är en kritik om man inte känner till originalet, och i vilket syfte översätter man en kritik utan att översätta originalverket? Av taktiska skäl. Svenska kommunister "visste" således att Proudhons idéer var dåliga, och att Proudhon var en "borgare" och en dålig vetenskapsman, ekonom och filosof; den majoritet som inte kände till något annat språk än svenska hade däremot ingen aning om vilka Proudhons egentliga idéer faktiskt var, och hur hans arbeten eller arbetssätt såg ut. Och visst lyckades man! Kommunismen och marxismen blev enorma rörelser, medan anarkismen blev en betydligt mindre sådan; hos många kommunister står Marx' hån av Proudhon fortfarande fast, då många läst Filosofins elände, men desto färre faktiskt läst Proudhon.

Vad varje socialist idag bör fundera över är däremot detta:
Marxismen som den kom att utformas i Internationalen visade sig vara ett system som inte riktigt fungerade, och som inte heller var speciellt trevligt ens medan det fungerade. Nu när materialet finns, och de flesta av oss har ett helt okej engelskt vokabulär och kan läsa Benjamin Tuckers översättningar av Proudhon, och även Tuckers, Warrens, Spooners, Greenes, et.c. egna verk; är det inte dags att ge den genuint frihetliga socialismen en chans, om man nu på allvar ogillar den totalitarism marxismen ledde till - med "facit i hand"? Och om man ser på tillvägagångssätt känns Proudhons gradualistiska alternativ som ett betydligt vettigare sådant i dagens västerländska demokratier än någon typ av våldsam revolution. Över huvud taget känns Proudhons idéer - speciellt som utvecklade av de amerikanska individualanarkisterna - högst aktuella även på 2000-talet; medan mycket av Marx' kritik mot kapitalismen också fortfarande står fast; men hans "botemedel" känns hopplöst föråldrade.


Anarkokapitalismens "systemfel"

Skillnader mellan anarkokapitalism och mutualism

I tidigare inlägg har jag klargjort varför anarkokapitalismen, trots arga anarkokommunisters ständiga klagan, är en "legitim anarkistisk" ideologi, om vi använder en minimalistisk definition av vad anarkism innebär. Jag har också i tidigare inlägg pekat på de skillnader som finns mellan anarkokapitalism och mutualism - men bara nämnt dessa som hastigast. Framför allt har jag framhållit likheterna mellan anarkosocialism och anarkokapitalism - vilka är många - medan det nu blivit dags att belysa skillnaderna. Om ni nyss hittat denna sida och inte vet speciellt mycket om mutualism kan jag rekommendera inläggen "Anarkokapitalism och anarkism" och "Landäganderätt - jordfrågan", då dessa går igenom saker som kan vara bra att veta innan man läser detta.

Den största skillnaden mellan anarkokapitalism och mutualism återfinns i attityder knutna till ideologiernas historia. Mutualismen har sin grund hos socialistiska författare och tänkare med nära anknytning till och/eller starka sympatier för arbetarrörelsen, och man ser i regel mutualismen som ett sätt att stoppa kapitalets makt över arbetaren. Det är alltså en ideologi främst riktar sig till arbetarklassen och småföretagarna. Det är genuint frihetlig socialism. Anarkokapitalismen, å andra sidan, har sina rötter i den "högerlibertarianska" rörelsen och hos tänkare som generellt har mer sympatier för företagsägare än arbetare, och som ofta ser skeptiskt på arbetarrörelsen och förekomsten av t.ex. fackföreningar (även om de givetvis är för individens rätt att organisera sig hur hon vill, är de inte sällan personligt mindre imponerade av att t.ex. arbetare går ihop för att förbättra sina löner). Inom anarkokapitalismen finns självklart många undantag, t.ex. Roderick Long som inte har något emot att kalla sin anarkism för "proletariatets revolution", och det finns även en stark historia hos stora anarkokapitalistiska tänkare att se sig som delar av vänsterrörelsen; men generellt går det att se en svagare koppling mellan anarkokapitalismen och arbetarrörelsen än mellan mutualismen och densamma.

Anarkokapitalismen kan alltså sägas ha starkare band med liberalismen, medan mutualismen härstammar från den antiauktoritära och antistatliga socialismen. Här kommer vi in på vad jag har valt att kalla anarkokapitalismens "systemfel". Liksom många frihetliga tänkare har lyckats peka på de systemfel som finns inbyggda i den marxist-leninistiska ideologi som dominerade det gamla Östeuropa, ska vi här försöka belysa de problem som finns inbyggda i den anarkokapitalistiska tanken. Dessa har sina rötter i den fråga där anarkokapitalismen tydligast skiljer sig från mutualismen; jordäganderätten. Eftersom att mutualister inte sätter något speciellt värde på John Lockes teorier om jordägande har vi aldrig heller begränsats av dem på samma sätt som anarkokapitalisterna spontant känns begränsade av dessa tankar. De flesta ideologier med starkare kopplingar till liberalismen sätter ett otroligt stort värde vid Locke, och speciellt hans tankar om äganderätten. Lockes jordäganderättsprincip kan sammanfattas i att alla har rätt att äga all den jord de kan, så länge de lämnar kvar tillräckligt till alla andra. Den senare delen av denna mening brukar kallas Lockes förbehåll, och var viktig för Locke. Och detta skulle väl vara frid och fröjd, om vi antar att världen fortfarande är helt outforskad och jorden icke-ägd och möjlig att ta för sig av för vem som helst, samtidigt som de har respekt för förbehållet. Så är däremot inte fallet nu för tiden; praktiskt taget all jord som finns är redan ägd av någon, och ingen större respekt visas för att lämna kvar jord som räcker till alla andra. Vad som skett i liberalismen efter Locke är i första hand att man släppt förbehållet, och fortsatt med enbart början av filosofin. "Alla har rätt att äga all den jord de kan, så länge de lämnar kvar tillräckligt till alla andra", helt enkelt (det andra alternativet, dvs om man skulle hålla fast vid förbehållet, vore att låta staten dela upp egendomen lika mellan alla människor; då det visat sig att det inte fungerar annars. Detta vore däremot att säga hej då till friheten, och ge upp den helt till staten, varför de flesta liberaler tycker att det är bekvämare att skippa förbehållet). All den jord man kan äga ska givetvis komma i någons ägo på ett legitimt sätt, och de legitima sätten att få tag på jord är ursprungligt förvärv av oägd jord (och sedan att man köper eller får denna av den ursprunglige förvärvaren eller någon som fått den av denne, et.c.). Att vem som helst som någon gång öppnat någon typ av historiebok förstår att så praktiskt taget aldrig varit fallet blir något som ytterligare försvårar läget lite för liberaler och andra som håller fast vid denna typ av äganderättsprincip; vilket de i regel löser genom att säga att "det var länge sedan" någon stal jorden. Som ju ändå inte gör ägandet legitimt, då det baseras på stöld hellre än ursprungligt förvärv. Detta är alltså ett problem som liberaler, liksom just anarkokapitalister, tyvärr ofta blundar för; då det naturligtvis är enklast om man vill försvara den jordäganderätt de försvarar, nämligen den lockeanska. Eller, för att förtydliga, den modifierat lockeanska, då man hoppar över förbehållet.

Konsekvenserna av den modifierade lockeanska modellen

Men, detta är naturligtvis inte i sig något "systemfel"; anta att anarkokapitalisterna ville att all jord från och med imorgon gjordes fri att ta av vem som helst som först använde den. Den gjordes öppen för ett nytt "ursprungligt förvärv". Detta vore en enorm förbättring för alla arbetare, små jordbruk och småföretagare (samtidigt som det skulle vara negativt för stora kapitalister och jordägare), förutsatt att detta skulle respekteras av alla (vilket vi för enkelhetens skull helt enkelt antar; även om det är klart att så knappast vore fallet, då en längre tid av gradualism och strukturförändringar i samhället antagligen skulle behövas). Här skulle människor börja arbeta och ackumulera kapital, vilket skulle möjliggöra en expansion av det område varje individ äger. Systemfelet ligger i vad som skulle inträffa här. Detta är vad som mer än något annat skiljer anarkokapitalism från mutualism. Då några människors projekt och idéer inte lyckas, och de tvingas byta sysselsättning, är de som fortfarande faktiskt äger jord automatiskt i ett överläge mot dessa. De kommer här möjligtvis att tvingas in i arbete under en jordägare, helt enkelt för att denna kan säga sig äga jorden denne individ vill arbeta på (när all jord ägs av någon annan handlar det inte om om han vill arbeta under någon annan, utan vem han vill arbeta under). Förutom att detta är allt för auktoritärt är det även ekonomiskt kontraproduktivt; individer med bra idéer saknar incitament för att utveckla dessa, då de är rädda för att förlora sin självständighet om idéerna skulle misslyckas. De måste satsa onaturligt mycket, då hela deras frihet står på spel, vilket leder till att färre vågar göra satsningen och att färre som misslyckas kan komma tillbaka till samma position de en gång var i.

Som ett exempel på det auktoritära i tankarna skulle rent teoretiskt kunna anta att någon hittar en gigantisk ö som ingen tidigare sett. Denne individ förvärver hela ön, och äger den således. Ön är en stat. Om vi ska säga oss vara anarkister, om vi ska säga oss vara emot staten; varför skulle vi föredra ett system där detta ens är möjligt framför ett system där enbart individens eget arbete och hennes fria och frivilliga samarbete med sin omgivning är vad som skapar hennes situation? Varför föredra ett system där utsugning och hierarkier både är möjliga, och antagligen uppstår i ganska stor utsträckning; om vi som en annan valmöjlighet har ett ännu friare alternativ, där hierarkier som uppstår hellre handlar om naturliga sådana inom sina respektive områden (som att vi hellre låter en utbildad läkare se på våra sår än valfri snubbe på stan, eller att vi hellre låter en mekaniker laga våra bilar än en kökschef), och där utsugning på många sätt blir direkt omöjligt?

Vad är då detta andra alternativ? Som ni som läst denna blogg förut säkert kan gissa; exklusiv rätt till jord baserad på besittning och bruk, hellre än äganderätt baserad på förvärv. Den gamla mutualistiska tanken om besittning och bruk, helt enkelt. På detta sätt kan vem som helst, på samma sätt i ett "lockeanskt samhälle", ta en bit icke-ägd jord och börja producera. Denna blir din egen, så länge du besitter och brukar den. Om någon annan anställs för att bruka den, blir den legitimt dennes egendom. Ingen kan således leva på någon annans arbete på samma sätt som under kapitalismen; han kan använda sin jord som han vill, och behöver inte betala dig för att bruka den, även om du brukade den tidigare. Den jordägandeklass som redan de klassiska nationalekonomerna såg som parasitär blir alltså förpassad till historien; vi har inte längre något privilegiesystem som gör deras existens berättigad. På samma vis kan någon som upptäcker en öde ö inte förvärva hela ön (förutsatt att denne inte personligen kan besitta och bruka hela ön); vilket gör att hon absolut får en belöning för att ha hittat en ny ö (hon får ju välja plats att bruka först, och även börja producera innan någon annan hittar ön) - men kommer det någon annan till ön har denne lika stor rätt till jorden som inte redan är i bruk som öns upptäckare. Detta är alltså något som liknar Lockes förbehåll; men som faktiskt skulle kunna fungera, och som dessutom omöjliggör den utsugning Lockes variant har stora risker för att utvecklas till; den möjliggör en relativt rättvis uppdelning av jordtillgångar, utan någon statlig tyranni; genom människors frivilliga samarbete. Vill ni läsa mer om det mutualistiska alternativet finns det mer utvecklat i tidigare nämnda inlägg.

Vad är det då som händer i den anarkokapitalistiska varianten? Långt ifrån att skapa ett samhälle som är utan hierarkier och tvång skapar man alltså ett där samma hierarkier och tvång som finns idag även finns i det nya samhället, men i mindre grad. Istället för att jag betalar skatt till staten som påstår sig äga jorden jag arbetar och bor på, tvingas jag betala skatt till privatpersonen som påstår sig äga jorden jag arbetar och bor på. Om en person köper upp all jord i hela världen kan han, helt legitimt enligt anarkokapitalister, lägga så hög skatt på folket att de inte kan betala, och dessa skall då ses som kriminella och kunna bli straffade av jordägaren. På grund av hur marknaden fungerar är det däremot inte troligt att detta faktiskt inträffar; vad som däremot med all säkerhet kommer att inträffa är just detta, men på mindre skala. Privatpersoner kommer att ta över statens position; och individen kommer i många fall inte att vara mycket friare än idag. Framför allt hävdar jag alltså här att detta är ett inbyggt "fel" i anarkokapitalismen, där det är legitimt för någon att agera stat över någon annan; om han bara kan säga sig ha förvärvat jorden på ett korrekt sätt (eller köpt/fått den av någon som har det). Det är ett frö av auktoritet som antagligen växer till en auktoritär samhällsstruktur. Med besittning och bruk existerar inte detta problem, utan det är då aldrig legitimt att tvinga någon annan till något denne inte vill, eller tvinga denne att betala avgifter för att få producera.

Varför inte ett mer frihetligt alternativ?

Till er anarkokapitalister som läser denna blogg måste jag då fråga: varför? Varför föredrar ni ett sådant system ni förespråkar, framför ett där jordägande avgörs av besittning och bruk? Vilka fördelar ser ni med det kapitalistiska systemet med jordmonopol efter förvärv, framför ett mutualistiskt alternativ där besittning och bruk ligger i grunden? Som jag ser det är det ofta vad jag tidigare tog upp som verkar ligga i grunden; anarkokapitalismen har starka band med liberalismen, och således med Lockes jordägandeprincip. Däremot måste man se att denna inte fungerar i dagens samhälle, och att den om man släpper Lockes förbehåll inte ens är speciellt attraktiv - och med förbehållet kan den inte bli mycket mer än ultraauktoritär. Den är en bra bas för ett statssystem och en auktoritär ordning, men tyvärr en sämre bas för anarkism. Anarkokapitalismens systemfel är att den baseras på en jordäganderätt som har inneboende auktoritära drag, och vilket kommer att skapa en anarki som med tiden kommer att dras åt det auktoritära och statliga hållet. Man bör tänka om, och lägga vikt på såväl förbehållet som friheten Locke förespråkade (och inte ge upp varken den ena eller den andra); vilket leder till något som, med vad vi vet idag och inte visste på Lockes tid, mer liknar mutualismens besittning och bruk än vad Locke själv faktiskt förespråkade.

Vidare måste jag understryka att jag fortfarande står fast vid åsikten att anarkokapitalism och socialistisk anarkism kan samexistera i samma politiska rörelse, när det gäller vissa frågor (åtminstone när det gäller agoristiska anarkokapitalister; när det gäller anarkokapitalister som tror på parlamentarism är läget förstås mer problematiskt). Vad jag med detta inlägg försöker göra är inte på något sätt att klanka ner på anarkokapitalismen eller försöka skapa en splittring i en potentiell rörelse som redan är splittrad; utan hellre att ifrågasätta en tanke hos anarkokapitalister som sällan ifrågasätts. Inlägget är ett försök att få människor som idag redan är vänsterlibertarianer eller marknadsanarkister av den kapitalistiska skolan att ifrågasätta synen på jordägande i de egna leden, och kanske föra dessa närmare mutualismen. Anarkokapitalismen som ideologi är relativt lik den "traditionella" anarkistiska socialismen företrädd av t.ex. Benjamin Tucker, och vi har absolut många knytpunkter; och vissa av t.ex. Murray Rothbards eller David Friedmans böcker och artiklar vidareutvecklar dessa tankar på mycket bra sätt - däremot anser jag och andra mutualister med mig som sagt att mutualismen - där vi faktiskt skiljer oss åt - står för det frihetliga så väl som det jämlika alternativet, medan anarkokapitalismen tyvärr har kvar en del av de monopolistiska drag dagens kapitalism kännetecknas av, och knappast kan leda till samma frihet för individen som de anarkosocialistiska alternativen, t.ex. på grund av det som tagits upp i detta inlägg. Hör gärna av er om ni är av motsatt åsikt; eller om ni behöver mer information för att förändra den! ;)


Kritik mot "liberalism.nu" - del 3

Även en tredje brevväxling har skett med "liberalism.nu"; jag tänkte egentligen nöja mig med att publicera de första två av mina brev här, men även det här blev en ganska intressant text till försvar för anarkismen. De här breven blir nästan ett FAQ om anarkism och mutualism, så för läsaren som är ute efter grundläggande information från den här sidan kan de här breven rekommenderas!
Även här har jag använt fet och kursiv stil för att känneteckna citat ur brevet från "liberalism.nu" som jag svarat på. Brevet följer nedan:


"Vem har sagt att dom skall tvingas in i
[ett samhällskontrakt om det ska vara statligt]?"


Staten innebär ett tvång för alla inom ett visst geografiskt område. Hela din kritik mot anarkismen är väl att människor måste tvingas in i ett samhällskontrakt, eftersom att de inte är kapabla att skapa fungerande sådana själva? Anarkismen menar att individen själv bör välja ett samhällskontrakt de trivs med och som är rationellt och logiskt för dem; vill du inte att individer ska tvingas in i ett samhällskontrakt är du ju, faktiskt, också anarkist ;)


"Varför [innebär liberalismen att folk inte har möjligheten att organisera produktionen på det sätt de vill]?"


Jag förklarar det i nästa stycke, efter det du citerade; forsätt bara läsa det förra brevet ;) Man har möjligheten på papperet att göra detta, men det finns en rad faktorer som förhindrar det i hur systemet är uppbyggt. Man är fri att organisera produktionen och samhället som man vill så länge man inte bryter några av de kapitalistiska regleringarna och monopolen som finns på marknaden; precis som du i en kommunistisk diktatur är fri att göra som du vill så länge du inte bryter mot regimens lagar (även om denna frihet naturligtvis är ännu mer begränsad). Det beskrivs mer utförligt i det förra mailet.


"Varför skulle nån välja att gå med i ett samhällskontrakt som inte tänker hjälpa till att driva in andra människors skulder, och som inte tänker hjälpa till att få tillbaka saker som är stulna?"


Det är ju precis vad man gör. Jag skrev i förra brevet:

"Anarkister förespråkar inte att våld utöver självförsvar är legitimt; och med självförsvar räknas då givetvis in att skyddsorganisationen ser till att förövaren får sitt straff eller betalar skadeståndet som bestämts för brottet." - och här, i betala skadestånd, et.c. räknas givetvis även att få tillbaka saker som är stulna. Det är en del av självförsvaret, helt enkelt. Anarkister förespråkar således ett starkt självförsvar, men inget våld utöver det.


"Eh. Nähä. Så alla krig som hände under medeltid och tidigare hände inte, trots att dom krigen nästan uteslutande var just finansiella expeditioner. Dvs, man utbildade en arme i syfte att invadera ett grannland och stjäla massa rikedomar. Och vikingaräderna mot England skedde aldrig heller då?"

Jo, det hände absolut; och bevisar min poäng! I äldre konflikter handlade det nästan uteslutande om statligt våld - och här menas givetvis med statligt inte moderna nationalstater, utan en stat som i att människor betalar skatt till en regent eller liknande som sedan använder detta kapital till att göra vad han själv vill snarare än vad folket vill. Om folket själva bestämt över hur deras pengar skulle spenderas hade knappast krig, med de risker och kostnader detta innebär och med den brist på förtroende de aggressiva parterna får hos omvärlden, varit speciellt högt upp på önskelistan; dels för att vanligt folk i regel ställer sig kritiskt till krig, och dels för att det helt enkelt finns vettigare saker man vill använda sina pengar till.

Som sagt, läs gärna "War, Profit and the State" av Stefan Molynieux; finns upplagd här: http://www.antiwar.com/orig/molyneux.php?articleid=8468

Han skriver till exempel:

"It is only through the governmental power of taxation that war can be subsidized to the point where it becomes profitable to certain minorities. Destruction can only ever be profitable when the costs and risks of violence are shifted to the taxpayers, while the benefits accrue to the few who directly control or influence the state."

Vilket på ett kort och koncist sätt sammanfattar vad jag försöker säga.

"Nej, just det. Vet du vad den institutionen kallas? Det kallas STAT."


Inte alls. Staten är ett möjligt sätt - inte det enda sättet - att organisera ett sådant försvar; däremot kan man lika gärna göra det på frivillig väg - utan tvång. Staten definieras just genom att den legitimt kan använda tvång emot individer inom ett visst område, och det krävs inte för ett försvar eftersom att människor själva är kapabla att förstå att försvar krävs i dessa dagar; staten, däremot, är heller ingen garant för att detta försvar finns, utan det är upp till väljarna, politikerna och förvaltningen att se till - medan anarkismen helt enkelt placerar mer ansvar på "väljarna", dvs individen.


""Det är oseriöst". Jaha. Bra argument du. Hur vore det om du kom med argument mot det jag skrev istället för att bara kalla det "oseriöst" eller "fånigt"?"


Fast det är ju, i all ärlighet, precis vad jag gör. Som du ser när du fortsätter läsa vad jag skriver efter jag skrivit att något är "fånigt" eller "oseriöst" ;)


"Vad anarkister står för är irrelevant."


Är det verkligen en bra inställning, om du vill visa på varför anarkisterna har fel? Är det inte högst relevant att först ta reda på vad vi tycker, och sedan försöka förklara varför detta är fel; hellre än att kritisera något vi inte ens tycker eller står för?


"Jag förklarar varför man måste ha ett rättsystem. Har man ett rättsystem är det ingen anarki. Kommunister står för massa fina saker. Varenda kommunistisk stat som har existerar resulterar i diktator och fattigdom, trots att det inte är det som står för."


Alla anarkister tror på rättssystem, men inget statsmonopoliserat sådant. Kommunismen, så som den beprövats till idag, resulterar i diktatur och fattigdom, visst - och detta går att härleda från ståndpunkter kommunistiska tänkare haft. Från det att proletariatets diktatur utvecklats till en diktatur under ett förtruppsparti i marxism-leninismen förespråkar man praktiskt taget en simpel partidiktatur (om än målet ska vara att nå det kommunistiska samhället); och att det leder till fattigdom går enkelt att härleda från den ekonomiska politik som förespråkas, vilket t.ex. Hayek tidigt visade tydligt i "Vägen till träldom". Några sådana härledningar lyckas du inte göra gällande anarkismen; vilket inte är så konstigt då du inte vet vad anarkisterna själva står för eller över huvud taget tycker att det är relevant. Får man fråga, då, varför du tycker att det är relevant att ha en kritik av ideologin - som du inte ens är speciellt bekant med - för allmän beskådning?


"Vad du VILL att resultatet skall bli av en handling är helt irrelevant för vad resultatet av handlingen är."


Absolut, där är vi helt överens!


"Du vill avskaffa staten för du inbillar dig att detta skall leda till ett fantastiskt fritt himmelrike. Du har fel, det skulle leda till det maffiastyrda helvete vi kallar medeltid."

Jag vill inte helt enkelt "avskaffa staten", och förväntar mig inte att det skulle leda till något "himmelrike" - tvärtom menar jag, precis som Carson och Tucker som jag citerade i förra mailet, och vilket redan Proudhon menade, att det troligtvis skulle leda just till ett maffiastyrt helvete, eller helt enkelt statens återfödelse i en mer auktoritär tappning i händerna på de starkaste ekonomiska intressena. Vad jag förespråkar för att ta oss dit är därför gradualism, en så kallad gradualistisk revolution. James J. Martin förklarar kort och enkelt Tuckers syn på denna gradualism:

"That in any given city a sizeable number of anarchists begin a parallel economy within the structure of that around them, attempting to include in their ranks representatives of all trades and professions. Here they might carry on their production and distribution on the cost principle, basing their credit and exchange system upon a mutual bank of their own which would issue a non-interest bearing currency to the members of the group "for the conduct of their commerce," and aid the disposal of their steadily increasing capital in beginning new enterprises. It was Tucker's belief that such a system would prosper within the shell of the old and draw increasing attention and participation from other members of the urban population, gradually turning the whole city into a "great hive of Anarchistic workers.""


Brian Dominick skriver:

"The creation and existence of this second power marks the first stage of revolution, that during which there exist two social systems struggling for the support of the people; one for their blind, uncritical allegiance; the second for their active, conscious participation.

Aside from revolutionary upheaval, the very formation of a dual power system in the present is in fact one of the aims of the dual power strategy -- we seek to create a situation of dual power by building alternative political, economic and other social institutions, to fulfill the needs of our communities in an essentially self-sufficient manner. Independence from the state and capital are primary goals of dual power, as is interdependence among community members. The dual power situation, in its pre-insurrectionary status, is also known as "alternative social infrastructure." And, again, while a post-insurrectionary society which has generally surpassed the contradictions indicated by the term "dual power" is the eventual goal of this strategy, the creation of alternative social infrastructure is a desirable end in itself. Since we have no way of predicting the insurrection, it is important for our own peace of mind and empowerment as activists that we create situations in the present which reflect the principles of our eventual visions. We must make for ourselves now the kinds of institutions and relationships, to the greatest extent possible, on which we'll base further activism. We should liberate space, for us and future generations, in the shadow of the dominant system, not only from which to build a new society, but within which to live freer and more peaceful lives today."


Kevin Carson skriver:

"mutualism [använt här som synonym för anarkism] means building the kind of society we want here and now, based on grass-roots organization for voluntary cooperation and mutual aid-- instead of waiting for the revolution."


Att staten försvinner skapar alltså i sig inget bättre samhälle, utan det fria samhällets grunder måste byggas inom det existerande samhällets ramar, varefter statens funktioner försvinner då de blir överflödiga - om det är vad människor önskar. Vad som skapar ett bättre samhälle är istället en samhällsstruktur där allt baseras på frihet; frivilligt deltagande i de aktiviteter man önskar att deltaga i, i produktionssätt man önskar att deltaga i, et.c. - och till slut blir staten här helt onödig och kan försvinna utan att någon saknar dess tvång, och alla de funktioner staten en gång upprätthöll genom tvång (och som folk vill ha kvar) kan skötas av fria individer genom frivilligt samarbete. Jag inbillar mig heller inte på något sätt att detta skulle vara ett "himmelrike", men tycker helt enkelt att det skulle vara ett samhälle som ekonomiskt och socialt skulle fungera bäst, samtidigt som individens frihet praktiskt taget är obegränsad (så länge hon respekterar sina medmänniskors rätt till samma frihet). Som sagt, stat och tvång är ett sätt att få struktur i samhället - men knappast det enda; frihet, ömsesidig hjälp (mutual aid) och frivillig kooperation kan även det fungera minst lika bra - om inte bättre! - samtidigt som det maximerar individens frihet, självständighet och makt över sitt eget liv.


MVH

Emil, http://mutualism.blogg.se/


Kritik mot "liberalism.nu" - del 2

Fick ett svar angående min kritik mot den kritik av anarkismen som uppvisas på "liberalism.nu", och som svar på detta fick jag återigen svara på en hel del missuppfattningar och fördomar som finns mot anarkismen; varför jag tyckte att även detta kunde publiceras här, då det kan vara av intresse för andra intresserade av anarkism att läsa! Jag har försökt att citera "liberalism.nu"'s svar på ett sätt så att det går att förstå vad jag svarar på, och dessa citat är i fet och kursiv stil. Brev nummer två följer nedan:


"Texten förklarar varför det inte fungerar att inte har en rättstat. Det är inte ett moraliskt påstående, utan att faktiskt."


Nej, texten förklarar inget sådant. Texten påstår det, men har inga som helst belägg för att det skulle förhålla sig på det sättet. På liten skala har det visat sig fungera bra i många fall, t.ex. i Josiah Warrens anarkistiska städer Utopia och Modern Times. Och i stor skala har det inte speciellt många gånger beprövats som ett faktiskt system - men där det beprövats - dvs där det inte bara råder en frånvaro av en rättsstat utan där det faktiskt finns andra institutioner som tar hand om sådant som rättsstaten "normalt" sköter - har det mig veterligen fungerat bra. Varför tar du inte upp t.ex. att Island från år 930 till år 1262 hade just konkurrerande privata skyddssammanslutningar och att detta länge fungerade utmärkt trots att det var så pass länge sedan i ett så pass outvecklat samhälle, och ändra fram till det att Norge tvingade landet under den norska kronan?


"Då är det inte rätt att kalla det socialism, eftersom socialism är
gemensamt ägande av produktionsmedlen."

Nej, socialism betyder inte gemensamt ägande av produktionsmedlen. Kommunism, däremot, betyder just detta. Något som de tidiga socialistiska anarkisterna starkt kritiserade. Proudhon, som ofta ses som anarkismens grundare då han var först med att kalla sig anarkist, skriver:

"A fourth prejudice, finally, and the most deplorable of all, is that which, under the pretext of
harmony and fraternity, tends to destroy in society the divergence of opinion, the opposition
of interests, the battle of passions, the antagonism of ideas, the competition of workers. It is
nothing less than the motion and life that would be thus cut off from the social body.
Therein lies the fatal error of communism."


Socialism innebär att man försöker skapa ett samhälle där värde skapas genom arbete hellre än utnyttjande av arbete av kapitalägare; ett sätt att uppnå detta har varit genom att kollektivisera produktionsmedlen - men knappast det enda. Anarkistiska socialister förespråkar inte tvångskollektivisering - många anarkistiska socialister förespråkar tvärtom en helt fri marknad som grunden för samhället! "Den mest perfekta socialismen är förutsätter den mest perfekta individualismen", skrev t.ex. Benjamin Tucker (löst citerad). Samme Tucker skriver i sin artikel "Armies that overlap" att:

"Socialism is the belief that the next important step in progress is a change in man's environment of an economic character that shall include the abolition of every privilege whereby the holder of wealth acquires an anti-social power to compel tribute.

[...]

Relaxing scientific exactness, it may be said, briefly and broadly, that Socialism is a battle with usury and that Anarchism is a battle with authority. The two armies- Socialism and Anarchism-are neither coextensive nor exclusive; but they overlap. The right wing of one is the left wing of the other. The virtue and superiority of the Anarchistic Socialist-or Socialistic Anarchist, as he may prefer to call himself-lies in the fact that he fights in the wing that is common to both. Of course there is a sense in which every Anarchist may be said to be a Socialist virtually, inasmuch as usury rests on authority and to destroy the latter is to destroy the former."


Du tänker nog, som sagt, hellre på anarkokommunisterna - varav många hellre var rådskommunister än verkliga anarkister. Anarkism förutsätter att ingen bestämmer över hur du ska producera, och hur du ska spendera din produktion. När någon vill bestämma det, och tvingar dig att med din kropp eller vad du med denna skapat ska göra något mot din vilja - då är han inte anarkist. Benjamin Tucker skriver i "Anarchism and the State":

"The reason why Most and Parsons [två ledande anarkokommunister] are not Anarchists, while I am one, is because their Communism [det påtvingat gemensamma ägandet] is another State, while my voluntary cooperation [anarkistisk socialism] is not a State at all. It is a very easy matter to tell who is an Anarchist and who is not. One question will always readily decide it. Do you believe in any form of imposition upon the human will by force? If you do, you are not an Anarchist. If you do not, you are an Anarchist. What can any one ask more reliable, more scientific, than this?"


"Tja, det är ju närmast anarko-kapitalism alltså" [vi pratar om Benjamin Tuckers anarkistiska socialism]


Nej, det är anarkism, kort och gott. Under det anarkistiska samhället är däremot var och en fri att organisera sig och producera som denne vill, som sagt. Anarkokapitalismen är däremot väldigt influerad av anarkosocialismen, och anarkokapitalismens grundare Murray Rothbard skrev ju t.ex. om de tidigare anarkosocialistiska tänkarna Lysander Spooner och redan citerade Benjamin Tucker att:

"Lysander Spooner and Benjamin R. Tucker were unsurpassed as political philosophers and nothing is more needed today than a revival and development of the largely forgotten legacy they left to political philosophy"


"Med andra ord: Det finns inga rättigheter. Den enda som har rättigheter i den läger är den som klarar av att använda mest våld mot andra, och han kan skaffa sig precis vilka rättigheter som helst."


Ja, så ser ju det naturtillstånd som t.ex. Hobbes beskriver ut, och sedan behövs enligt honom (och dig) ett samhällskontrakt för att upplösa detta tillstånd och skapa en stat, en Leviathan, som kan skydda människor från sig själva och styra dem. Vad anarkister sätter istället för detta samhällskontrakt är helt enkelt flera, frivilliga, samhällskontrakt. Om ingen vill vara med i ett samhällskontrakt, utan helt enkelt kriga mot varandra, är det givetvis fel att tvinga på människor ett sådant. Som man ganska enkelt kan se ligger det däremot inte till på det sättet, utan människor vill vara skyddade från våld, och vill ha rättigheter; och kommer därmed att ansluta sig till att genom frivillig kooperation skydda varandra från människor som vill skada dem. Visst är det så att den som använder mest våld kan skaffa sig rättigheter, i vilket samhälle som helst; det är ju hela anledningen till att skyddssammanslutningar är nödvändiga - statliga som frivilliga! Det du felar i att lyckas övertyga mig (och någon annan?) om är varför staten krävs här, för att tvinga in människor i något de med all säkerhet ändå skulle vilja ingå i, hellre än bara folkets egen vilja att ingå i ett samhällskontrakt?


"Rättigheter ÄR lagar. Övernaturlighet accepterar jag inte varken från kristna anarkister eller libertarianer, trots ivriga försök. Dom enda rättigheter vi har är dom som vi får genom lag."


Nej, lagarna definierar rättigheterna - de är dem inte. Rättigheterna har växt fram i folkets sinnen långt innan de lagstiftats om, och är inte alls något "övernaturligt", utan en produkt av våra egna tankar och erfarenheter. Homosexuellas rättigheter fanns t.ex. före lagen definierade dem - även när lagen såg homosexualitet som något kriminellt fanns de som kämpade för homosexuellas rättigheter och såg dessa som faktiska rättigheter, som lagen sedan rättade sig efter. Men det är klart, rättigheter är ju egentligen bara ett ord och visst kan vi säga att de är desamma som lagen (om t.ex. äganderätten upphörde imorgon skulle ingen längre kunna åberopa ägandet som en rättighet, eftersom att lagen inte längre säger att det är en rättighet och man kan därför inte tycka det utan att helt enkelt ha fel). Men vi kan också se rättigheter är något subjektivt, inte enbart vad lagen i just detta tillfälle säger, utan något som människor faktiskt uppfattar som sina egentliga rättigheter oavsett vad lagen säger.


>>"Poängen är just att
> > människor skall kunna organisera sina liv och sin produktion på det sätt de
> > anser bäst. Anser en grupp att de trivs bäst i kapitalistiska företag, har
> > de kapitalistiska företag och privat äganderätt till produktionsmedel. Anser
> > en annan att kommunismen är det bästa samhället organiserar de produktionen
> > efter kommunistiska principer; mutualister efter mutualistiska principer, et.c."
[detta är en del av min ursprungstext]
"Nej, det där är inte anarkism, det är liberalism."Det börjar bli uppenbart att du inte är påläst i ämnet anarkism, och därför kanske inte är rätt person att skriva en kritik mot den...? Detta är precis vad anarkism är; och efter det att du läst Benjamin Tuckers citat tidigare i det här brevet är det nog uppenbart även för dig. Visst är liberalism dragen till sin extrema spets detsamma som anarkism, om du vill se det på det sättet; liberalism som faktisk politisk ideologi är däremot något annat där alla inte har möjligheten att organisera produktionen på det sätt de vill. Liberalismen försvarar kapitalismen så som den existerar idag, mer eller mindre rakt av, medan anarkister har starka invändningar mot statsmonopolismen i kapitalismen; dvs skatter, tullar, patent, jordmonopol, valutamonopol, et.c. Här finns en artikel av Benjamin Tucker som attackerar de fyra störta kapitalistiska monopolen:

http://flag.blackened.net/daver/anarchism/tucker/tucker35.html

Dessa monopol förhindrar en fri marknad, där alla kan konkurrera på lika villkor utan att en grupp är priviligierad mot en annan, och skapar istället en reglerad marknad; ett samhälle där de ägande står som en härskande klass och där de icke ägande står i beroendeställning till stora kapital- och/eller jordägare. I ett sådant ojämlikt samhälle kan inte alla konkurrera på lika villkor; privilegier står i vägen för detta, och gynnar en grupp samtidigt som de missgynnar en annan. Anarkisten Per Bylund - som tidigare var liberal men efter ett tag "såg ljuset" - skriver om denna orättvisa:

"Can it really be "voluntary" to choose only from shitty jobs in a regulated economy where most work options have been made unavailable and a job is necessary to generate monetary income to pay taxes? I say it is not. Even if you make the choices yourself, it cannot be considered a voluntary choice to pick a least bad option from the options remaining within a suffocating framework of coercive measures. 


Of course, the choice itself is voluntary and in that sense the rationalist logic seems applicable. But the choice is still made in an environment where most choices have been coercively done away with and where the chooser is restricted from making the choices he or she should have made were it a free market. It is like saying you have free speech - only you cannot speak of X, Y, Z or A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K. That is not free speech - it is regulated speech, and what you choose to speak of necessarily depends on what you aren't allowed to speak of.


Free market arguments are simply not applicable to the real world as it is. They are only applicable as arguments for the superior functions and mechanisms of the free market. And the free market itself is a great standard to which the real economy can and should be assessed - to make clear its inefficiencies and injustices as well as providing an outstanding alternative. You cannot, however, make your own mix of the two; using free market logic to argue for low salaries and bad working conditions in contemporary state economy is simply a mistake. "


Liberalismen som politisk ideologi står i regel här; man behandlar dagens samhälle och dagens marknad som något de inte är, och säger att alla får göra som de vill - inom begränsningarna deras statliga regleringar och monopol satt upp. Vilket givetvis är en enorm skillnad mot att faktiskt få organisera samhället som man vill. Men, drar du liberalismen till sin extrema gräns när det gäller frihetstänkandet hamnar du ju förstås i anarkism; och på så sätt kan du säga att det jag skrev skulle beskriva liberalism - men det beskriver tyvärr inte liberalism som någon sådan som faktiskt existerat som politisk rörelse, mig veterligen. Sådana frihetliga rörelser brukar istället kallas, just, anarkistiska.


"Demokratiska stater har uppstått båda sätten. [både genom att anarki utvecklats till demokrati, och att diktatur/monarki utvecklats åt ett demokratiskt håll] Det jag nämnde var anledningen till demokrati, inte en historisk beskrivning."


Det bör du i så fall förtydliga på din hemsida, då du onekligen ger intrycket av att det är en historisk beskrivning, då du menar att det är anledningen att anarki inte fungerar är att "Hade det gjort det hade vi fortfarande haft anarki", med vilket du väl måste mena att demokratin på något sätt "växte fram" ur anarkin då anarkin visade sig oduglig...?


"Jag förklarade varför våld inte är en handelsvara."


Nej. Det gjorde du inte. Du har även en skev bild av hur anarkister förespråkar att självförsvar, hellre än våld, är en "handelsvara" (eller, givetvis, snarare "tjänst"). Anarkister förespråkar inte att våld utöver självförsvar är legitimt; och med självförsvar räknas då givetvis in att skyddsorganisationen ser till att förövaren får sitt straff eller betalar skadeståndet som bestämts för brottet. Hela ditt resonemang här är väldigt fånigt, tyvärr:

"Dom har aldrig någon rätt att utöva våld för att hämta förövaren till domstol, eller att utöva våld för att driva in böter eller skicka någon till fängelse. Men i en anarko-kapitalism behöver man köpa och sälja även detta våld. Man har alltså rätt att utöva våld även när det alltså inte är frågan om självförsvar."

Skillnaden mellan dig och dem är helt enkelt att de ser detta som en del av självförsvaret; det innebär inte att allt våld - dvs även invasivt våld - enligt dem ska köpas och säljas fritt; detta skall vara olagligt enligt det samhällskontrakt individerna går in i (om det nu inte är så att folk vill kriga, förstås - vilket inte är speciellt troligt, då det mest är stater med externalisering av kostnaderna på folket som går in i krig; då individerna i en skyddssammanslutning själva direkt måste finansiera något sådant är det inte troligt att det händer; läs "War, Profit and the State" av Stefan Molyneux för mer angående detta - han förklarar detta förhållande mycket tydligt). Att självförsvar inte kan vara någon handelsvara har du alltså inte på något sätt förklarat - mer än att du själv anser att det är på detta vis; precis som jag ju givetvis kan säga "gröt är inte en handelsvara!", utan att ge några egentliga anledningar för detta - men därmed inte heller vara speciellt övertygande mot någon som faktiskt tycker att man kan handla med gröt. Att du sedan upprepar "jag förklarade att våld inte är en handelsvara" om och om igen till resten av kritiken får mig att ytterligare skärpa mina misstankar om att du inte alls vet speciellt mycket om just anarkism, som är vad du ändå försöker kritisera.


"Du fattar inte: Hade anarki fungerat hade diktatur aldrig uppstått."


Jo, det hade det absolut gjort. Folket hade inga institutioner som skyddade dem från ett maktövertagande av en enskild grupp, helt enkelt. I de "anarkier" som existerade innan staten uppkom fanns inga egentliga tankar om staten, inga tankar på att man var tvungen att skydda sig mot våldsamma övertagaden av andra människor - inte ens någon egentlig uttänkt önskan att leva i anarki, då man inte hade något att jämföra med; det var primitiva samhällen utan fungerande strukturer och frivilliga organisationer så som skyddssammanslutningar och annat som skyddar folkets intresse mot diktatorer. På samma sätt hade Norge för dåligt skydd för att skydda sig mot nazisterna; det är inte pga demokratin som Norge föll, utan pga för dåligt skydd. Det visar varken att stat är överlägset anarki, eller att nazism är överlägset demokrati - det visar att man måste känna till, och ha ett försvar för att skydda, sina rättigheter! Detta är däremot något anarkister tänkt mycket på - vilket du, återigen, skulle veta om du verkligen läst de anarkistiska författarna.


"Varför hade det aldrig fungerat innan i någon anarki nånsin? Varför har alla anarkier, oavsett om dom är ursprungliga eller moderna kollapsade stater, slutat i diktatur eller rättslös kaos?"


Helt enkelt för att anarkismen är en politisk ideologi. Det man eftersträvar är inte statens förfall, utan att staten försvinner därför att det är folkets vilja, och ersätts av frivilliga organisationer som tagit över statens uppgifter. Vi har inte sett många sådana försök, då anarkismen inte är en speciellt stor ideologi, men där vi sett dem - t.ex. tidigare nämnda Modern Times och Utopia - har det ofta fungerat bra tills det förbjudits. Även många anarkistiskt influerade försök inom andra områden, t.ex. att kringgå valutamonopol och skapa egna valutor baserade på t.ex. jord eller fastigheter, har ofta fungerat väldigt bra till det helt enkelt förbjudits. För mer information om detta kan du gärna läsa "What is Mutualism?" av Clarence Lee Swartz; vilket du iofs borde ha gjort innan du ger ö.h.t. bestämmer dig för att skriva en kritik av anarkism, men vilket jag kan tänka mig att du inte har ;)


"Jag har läst, tagit till mig och möjligtvis kan jag ändra formuleringen om socialistisk anarkism lite. I resten är det du som behöver läsa och ta till dig det jag skrev. Dina argument är bara "nä, så är det inte ALLS det!". Jo, så är det. Texten är inte en beskrivning av hur anarkister tycker att anarki skall fungera. Det är en förklaring av varför det inte fungerar på det sättet."


Men... du tycker inte att det är lite problematiskt att förklara varför det inte fungerar så som anarkister vill, när du själv faktiskt inte vet hur de vill att den ska fungera? Du skriver t.ex. i det här brevet, som ett argument för att anarkism som politisk ideologi inte skulle fungera, att moderna kollapsade stater har slutat i diktatur - vilket måste ses som ett mycket oseriöst argument när det gäller anarkism. Mest, då, för att detta också är vad anarkisterna själva säger!

Kevin A. Carson skrev:

"even if we had a "magic button" that would magically cause all the officials, weapons and buildings of the state to disappear, what would be the result? If the majority of the public still had a statist mindset, and if there were no alternative libertarian institutions in place to take over the functions of the state, an even more authoritarian state would quickly fill the vacuum."

Benjamin Tucker skrev (redan på 1800-talet):

"If government should be abruptly and entirely abolished to-morrow, there would probably ensue a series of physical conflicts about land and many other things, ending in reaction and a revival of the old tyranny."


Mycket av din kritik är alltså helt enkelt inte en kritik som träffar anarkismen; utan vad som brukar kallas halmgubbeargumentation - dvs du bygger upp en egen halmgubbe som du kallar "anarkism" som du sedan ger det här och det där argumentet och sedan plockar sönder; utan att egentligen attackera vad anarkisterna faktiskt står för. Och, av vad som framgår här, utan att ens ha förstått det eller satt dig in i det.


MVH

Emil, http://mutualism.blogg.se/


Kritik mot "liberalism.nu"

Hemsidan liberalism.nu har en beskrivning av anarkismen som lämnar mycket att önska för läsaren, och jag skrev därför ett mail till dess "kontaktperson" där jag poängterade vad som borde modifieras och vad som missuppfattats gällande anarkismen. Jag insåg att det var ganska allmänna invändningar som folk i regel har mot anarkismen, varför jag valde att även publicera mitt mail här! Det följer nedan:


Hej!

Måste bara kommentera din beskrivning av anarkismen på liberalism.nu, som är allt annat än korrekt.

Du skriver: "det finns inga gemensamma lagar, vilket trots allt är det man brukar mena när man talar om lagar."

Vilket är mycket riktigt. Det är däremot en poäng med anarkismen, och inget "ogenomtänkt"; lagar som tvingas på andra individer är förtryck, och endast lagar man själv skapar i ett frivilligt samarbete eller individuellt kan vara legitima. De enda lagar som gäller i samhället i stort är att man inte får utsätta andra individer för våld och tvång (om man inte har deras medgivande förstås; t.ex. i en boxningsmatch som givetvis innehåller våld, men som är ömsesidigt överenskommet). Utöver det är det ditt val om du vill dricka alkohol, röka hasch eller skjutsa någon på cykeln. Det bör ingen annan lägga sig i. Även över din egen egendom har du lagstiftande makt; tillåter du t.ex. inte haschrökande i ditt hus är det din sak att bestämma, och avlägsnar sig individen som röker mot din vilja har du rätt att köra ut honom eller henne, samt att få hjälp med detta av din självförsvarsorganisation.


Du skriver vidare: "I den traditionella socialistiska anarkin finns ingen äganderätt, och allt ägs gemensamt"

Vilket inte kunde vara mer fel. I den traditionella socialistiska anarkin, förespråkad av t.ex. Pierre-Joseph Proudhon och Benjamin Tucker, existerar i allra högsta grad äganderätt till allt värde man genom sitt arbete skapat; samt sådant man köpt, bytt till sig, et.c. Invändningen finns i jordäganderätten, vilken man inte anser legitim då arbete inte skapat jorden; jorden är en icke-producerad produktionsfaktor som man därför inte kan äga utan enbart ha exklusiv besittningsrätt till. Denna anarkism förespråkar alltså en jordbesittningsrätt baserad på besittning och bruk; dvs du kan "äga", eller ha exklusiv rätt till, den jord du brukar - men inte mer än så, och om någon annan hyrs in för att bruka marken sker en överförning av "ägandet" till denne individ. "Urliberalen" John Locke skrev om en förbehåll i jordägande; dvs att den som tar en bit jord endast får göra så om han lämnar nog jord kvar till alla andra. Det är ett system som inte fungerar längre; därför är besittning och bruk ett betydligt bättre sätt att dela upp naturresurser på - samtidigt som man omöjliggör jordägares exploatering av produktiva bönder, företagare och arbetare, då de inte längre kan hyra ut jord till en avgift, utan legitimt äger jorden då de anlitas för att bruka den (och därför inte behöver betala någon avgift - mer än den som i första hand ger honom rätten att bruka jorden).

De anarkister du tänker på, som inte erkänner privat äganderätt, är antagligen anarkokommunister; dessa är däremot inte traditionella socialistiska anarkister och är en nyare gren av anarkismen än denna.


Du skriver: "Har man inget rättsystem finns ingen gemensam lagstiftande organisation, och därmed finns inga rättigheter."

Detta är totalt felaktigt. Rättigheter kommer inte genom staten; staten är en försvarare av folkets rättigheter, och även den som grövst kränker dessa. Det enda som krävs för att människor ska ha rättigheter är att de själva inser sina rättigheter och sedan försvarar dem emot intrång; dvs våld och tvång. Det krävs ingen stat för detta, enbart individer som insett sina rättigheter och samarbetar för att försvara dem - staten har sedan dess uppkomst kränkt individens rättigheter betydligt mer än den skyddat dem; och när staten skyddat individens rättigheter har detta varit enbart för att individerna själva insett sina rättigheter och kämpat för dem. Mot staten, som sedan tvingats erkänna dessa rättigheter, och för att kunna ha kvar sin makt även tvingats skydda dem; även om den kränker dem när det passar och så mycket detta anses vara möjligt utan att folket ställer sig upp emot den. Gemensamma lagar är på inget sätt rättigheternas ursprung, utan endast ett sätt att göra dem gällande - medan individuella lagar är ett sätt att både göra dem gällande och komma ifrån den kränkning av rättigheter som gemensamma lagar innebär.


Du fortsätter med: "när anarkister sitter och slipar på sina anarkistiska utopier så bestämmer dom saker som att "allt skall vara gemensamt" eller "allt skall vara privatägt", trots att det i en anarki inte finns några medel att bestämma sådant"

Vilket är mycket riktigt. Även detta är däremot en poäng med anarkismen, inget ogenomtänkt som du vill få det att framstå som. Poängen är just att människor skall kunna organisera sina liv och sin produktion på det sätt de anser bäst. Anser en grupp att de trivs bäst i kapitalistiska företag, har de kapitalistiska företag och privat äganderätt till produktionsmedel. Anser en annan att kommunismen är det bästa samhället organiserar de produktionen efter kommunistiska principer; mutualister efter mutualistiska principer, et.c. Själva tanken med anarkismen är att jag inte ska styra ditt liv, och du inte ska styra mitt liv; därför är alla samarbeten helt legitima så länge ingen tvingas in i samarbetet med våld eller tvång - eller tvingas vara kvar i sammarbetet med dessa metoder.


Vidare: "Om äganderätten skall respekteras är upp till den grupp av människor som har den reella makten."

Nej, om äganderätten skall respekteras är upp till individen själv. Vill hon äga privat eller gemensamt? Då gör hon på det sätt hon föredrar. Vill någon kränka hennes rättighet till detta begår denna individ ett brott, och den kränkta individen har då rätt till självförsvar; själv eller via sin skyddssammanslutning.


Du skriver sedan: "Utan våldsmonopol så MÅSTE varje person själv skaffa sig skydd [...] Det är därför man har uppfunnit den demokratiska staten, för att man gemensamt skall samla den största vapenmakten i händerna på en demokratiskt styrd organisation, där alla har en röst var"

Inte alls. Den demokratiska staten uppfanns inte för att få samordning ur anarki, utan för att få frihet från diktatur. Demokratiska stater grundades inte för att anarkismen inte visade sig fungera; utan för att staten redan fanns, hade fått sin makt genom våld och tvång och utövade den på samma sätt. Den demokratiska staten var ett medvetet försök från folket för att få mer frihet; inte, som du framställer det, som ett försök för folket i total frihet att få mindre. Utan våldsmonopol måste man själv skaffa sig skydd, det är korrekt. På samma sätt som man måste skaffa sig själv mat, skaffa sig själv lägenhet och skaffa sig själv arbete. Man väljer då en skyddsorganisation som är vettig, som respekterar ens rättigheter och som erbjuder ett effektivt skydd av dessa - för ett bra pris. Detta leder till att "poliskårerna", som extrem kontrast till idag, blir både effektiva, självsanerande och brydda om sitt rykte och sina medlemmar. I dagens planekonomiska poliskår är det, liksom i alla planekonomier, inte lönsamt för poliserna att arbeta. Arbetar de effektivare och löser fler brott på kortare tid får de inte en belöning, som skulle vara fallet på en fri marknad. Istället blir det nedskärningar och avsked, eftersom att organisationen nu effektiviseras på så sätt att de anställda dras ner; då färre kan sköta jobbet. Monopolet gör det alltså lönsamt för dem att inte jobba effektivt; då får de större resurser, fler anställda, mer befogenheter et.c. - för att polisen måste effektiviseras, och för att detta utan konkurrens enbart kan ske genom ökade resurser. Ett våldsmonopol leder alltså till en ineffektiv polismakt.

Vidare är en monopolistisk poliskår på inget sätt självsanerande. Och varför skulle den vara det? Folket har ju inget annat val ändå! Om två poliskårer däremot konkurrerar ligger det i deras intresse att hålla korruption och oangelägenheter borta från verksamheten - annars förlorar de sin ställning hos folket. Vem vill vara skyddad av en korrumperad poliskår, när man kan välja en som inte är det? Det kommer även ligga i andra poliskårers intresse att utreda konkurrenter, då detta även ökar deras ställning - överlag leder konkurrensen alltså till en sundare miljö.

Konflikter kommer också att vara sällsynta, då detta varken är kostnadseffektivt - i jämförelse med samarbete - eller något medlemmarna önskar. Blir en kår känd för att använda medlemmarnas pengar till att starta konflikter med andra kårer och inte respektera andras rättigheter kommer folk helt enkelt att söka sig bort ifrån denna organisation, till en som satsar pengarna på skydd av medlemmarna och som respekterar folkets rättigheter. Monopol har inga fördelar, förutom för företaget i monopolposition; och beskyddsverksamheten är inget undantag från denna "lag".


Du skriver vidare: "Ett företag som har en monopolställning och börjar ta ut för höga priser eller göra för dåliga produkter riskerar alltid att få konkurrens från uppstickare. Det gäller inte polisföretag."

Jo, det gäller i allra högsta grad polisföretag. Om konkurrens är tillåten är det precis vad som kommer att hända; idag händer det, av den enkla anledningen att konkurrens faktiskt inte tillåts.


Du fortsätter med: "Problemet är att storleken på polisföretaget i sig påverkar kvaliten. Ju större företaget är, desto bättre är dess produkt, helt automatiskt."

Nej, det finns inga ekonomiska lagar som helst som stöder detta påstående. Visst finns skalfördelar upp till en viss storlek, men efter denna storlek börjar skalnackdelarna märkas av, och polisföretag är inget undantag. Visst kommer ett växande företag få ökande kvalitet med storleken, men vid en viss punkt börjar storleken snarare bli en nackdel än en fördel; beslut kan inte fattas effektivt, företaget blir för klumpigt för att kunna konkurrera med mindre, mer flexibla, konkurrenter et.c. Speciellt på en fri marknad, där ingen gynnas av statens interventioner eller missgynnas av dess avgifter, kommer skalnackdelarna märkas av. Konsumenterna kommer att dras till den poliskår som erbjuder bäst service till lägst pris, helt enkelt - och när denna "slöar till" kommer konkurrensen antingen att väcka upp den, eller ersätta den.


Du skriver: "Om man inte kan komma överens om en domstol på fredlig väg, då kan det stora företaget hämta och tvinga folk till den domstol dom vill ha"

Visst kan det göra det. Det är däremot betydligt mer troligt att man kommer överens om att samarbeta med varandra, och därmed kostnadseffektivisera, och ha domstolar som är gemensamt erkända av skyddssammanslutningarna. Speciellt om medlemmarna vill detta, vilket jag inte tvivlar en sekund på att folk anser skulle vara det bästa alternativet. Du får inte glömma bort att folket skapar samhället i en anarki, till skillnad från i ett statligt samhälle; inte staten eller polisen. I anarkin är folket inte underställd polisen, som i det statliga samhället; utan polisen är underställd folket. Gillar folket dem inte byter de helt enkelt ut dem, och den gamla poliskåren blir då utan finansiering och tvingas i konkurs - det ligger därför i deras direkta intresse att inte gå emot folkets vilja, utan faktiskt tjäna folket.


Du fortsätter: "Att [anarki] inte fungerar är enkelt att konstatera. Hade det gjort det hade vi fortfarande haft anarki."

Detta är nog, ursäkta mig, bland de dummare saker jag läst på länge. Menar du att demokrati inte fungerar eftersom att Sparta besegrade Aten...? Visst kan alla samhällen sägas ha varit anarkier en gång i tiden; men anarkier utan organisation, utan teknologi och utan skydd från en stat man fortfarande inte hade någon aning om vad den skulle komma att vara. Idag vet vi vad staten är. Anarkister har klara idéer om hur beskydd ska skötas, och hur man ska bygga upp alternativa organisationer som tar över statens uppgifter - men med frivilligt medlemsskap hellre än påtvingat. I den "primitiva anarkin", om vi ska kalla den så, hade människor ingen aning om att de levde i en anarki och var inte beredda på att deras frihet skulle tas ifrån dem. När någon gjorde det var det genom våld och tvång; ingen stat har bildats på frivillig väg i ett gemensamt beslut av alla statsanslutna. Att någon med våld blir fråntagen något betyder inte att det system som försvann inte fungerar. När nazisterna tog över Norge betydde det inte att nazismen är överlägsen demokratin, precis som ett våldsamt statbyggande och expropriering av människors tillgångar inte innebär att en stat är överlägsen en anarki.


Du skriver vidare att: "När vi inte har ett gemensamt system för att ordna konflikter, så finns det bara ett sätt att lösa konflikten: Våld."

Ingenting kunde vara mer felaktigt. När vi har ett gemensamt system finns det bara ett sätt att upprätthålla det: våld! När vi har flera individuella gruppers fria samarbeten och sammanslutningar är den enda lösningen absolut inte våld, utan snarare samarbete. Alla tjänar vi på att inte använda våld mot någon annan, mot den andres löfte att göra detsamma; och med organisationer som ser till att dessa löften följs och utfärdar straff för överträdelse. Att vi ska säga upp våra rättigheter för att få dem är lika ologiskt som det låter. Och en gemensam lagstiftning om hur individer ska agera, utöver den grundläggande principen att individen inte har rätt att använda våld och tvång utan att den utsatte - med hjälp om så behövs - har rätt till självförsvar mot detta, är ett sätt att effektivt säga upp våra individuella rättigheter.


Jag hoppas att du orkar läsa och ta till dig av detta, och kanske till och med modifiera din beskrivning av anarkismen på din hemsida något.

MVH

Emil, http://mutualism.blogg.se/


Kapitalismen haltar

På senaste tiden har det varit stor uppståndelse gällande den ekonomiska krisen som drabbat främst USA; men även till stor del Ryssland - och då givetvis, direkt och indirekt, även resten av världen. Statsinterventionister gottar sig och menar att "nu visar det sig verkligen att marknadsekonomi inte fungerar, utan stater och centralbanker tvingas skjuta in pengar och reglera räntor för att lösa problemen". Centralbanker går in och köper upp banker för att de ska klara sig, och idag sköt sex av världens stora centralbanker till 180 miljarder dollar (!) för att försöka få bukt på den ekonomiska krisen (och givetvis blir det i slutändan folket som får betala för detta); så visst har interventionsförespråkarna delvis rätt. Kapitalismen haltar absolut - men vilken marknadsekonomi skulle halta? Världens kapitalistiska system är uppbyggt på så sätt att kriser liknande denna dyker upp med jämna mellanrum; men kriserna har inte med marknadsekonomi att göra - utan snarare de interventioner och monopol som redan finns i ekonomin. Eftersom att man har en lagstiftad statsvaluta och centralbanker som försöker se till att den är i balans genom, just, intervention i ekonomin genom räntereglering och lån från och till andra banker blir det givetvis problem då deras planering inte stämmer överens med verkligheten.

Vi kan jämföra det med pappersförsäljning. Ifall varje land hade en lagstiftad typ av papper som var det enda lagliga papperet (resten skulle vara "svarta papper" och motarbetas av stat och polis), medan de enda lagliga producenterna av papperet var staten och produktionen planerades efter hur man tror, på "papperscentralenheten", att pappersefterfrågan kommer att utvecklas, så skulle givetvis planen då och då inte stämma. Hur pålästa, erfarna och duktiga centralenhetens planerare än är. Papperets pris kommer troligtvis inte till hundra procent utvecklas som experterna förutsett (vilket kallas inflation när vi pratar pengar), och på ett vettigt sätt anpassa ett reglerat pris till flukturerande marknadspriser har visat sig vara svårt. Speciellt om de enskilda pappersförsäljarna fifflar med papper, säljer fler papper på kredit än de borde och fuskar i redovisningen av pappersförsäljningen. Vi har sett många exempel på hur centralplanerad produktion i statens händer kan få väldigt otrevliga konsekvenser; varför skulle produktionen och försäljningen, eller utlånandet, av pengar vara annorlunda?

Man tvingas alltså inte till intervention i ekonomin eftersom att marknadsekonomin haltar; utan för att vi inte har någon marknadsekonomi och systemet är uppbyggt av intervention av olika slag. Centralbanker reglerar räntor hela tiden, banker lånar hela tiden pengar av varandra och staten lägger hela tiden till och tar bort lagar om hur marknaden ska fungera, hur folket ska beskattas, vilka varor som ska vara högre beskattade än andra, vilken nivå import- och exportavgifter ska ligga på, et.c. Givetvis kommer detta leda till att det krisar då planen inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut, och då tvingas staten och centralbankerna till större interventioner än vanligt, medan ekonomin stabiliseras (eller faller ihop); men dock interventioner som äger rum hela tiden. Kapitalismen haltar, definitivt; det har den alltid gjort! Men detta beror på den del intervention och monopol som kapitalismen representerar (se mer om dessa i andra inlägg på den här sidan), inte på de marknads- och konkurrensfunktoner som kapitalismen också innehåller. Det lustiga med interventionisternas gottande i kapitalismens kriser är att de inte överhuvud taget verkar ha reflekterat över vad som orsakar kriserna; utan helt enkelt ser att ökad statsintervention används som metod för ekonomins stabiliserande och av det antar att statsintervention då måste vara vad som håller ekonomin flytande - och då automatiskt, "givetvis", att det måste vara den fria marknaden det är fel på - och att permanent ökad reglering därför borde vara ett nationalekonomiskt utopia.

Vad skulle då ökad intervention leda till? Jo, helt enkelt att fler delar av samhället fick uppleva samma trevliga kriser som kontanter och likviditeter har nöjet att uppleva idag. För utan valutamonopol, statlig beskattning av folket, banker som lånar ut mer än de klarar av, et.c. skulle problem liknande detta inte särskilt lätt uppstå; och om de uppstod skulle folket själva ta hand om det. Vad händer t.ex. om efterfrågan på papper stiger högre än utbudet? Grovt förenklat kan man säga att först ökar pappersföretagen antagligen priserna på papperet som finns, och sedan - då papper nu är en lukrativ marknad - börjar fler aktörer producera papper tills efterfrågan tillfredsställs. Skulle en valuta baserad på, säg, guld halta skulle antagligen banken ifråga även börja ge ut pengar med silver som säkerhet. Skulle den inte göra det skulle en annan bank göra det; ifall den här banken inte hade monopol på att ge ut pengar (se mer angående detta i inlägget "Vi behöver inget valutamonopol"). Skulle folket sluta lita på sin bank skulle de helt enkelt byta bank; precis som man byter bröd ifall man tycker att en sort inte är speciellt god.

Visst haltar kapitalismen! Och kapitalismen kommer att fortsätta halta, så länge vi tillåter den existera. Men det beror på de kapitalistiska monopolen - inte på den fria marknaden som, liksom vi tidigare konstaterat, inte finns idag. Givetvis tvivlar folk lätt på pengavärdet och blir skeptiska till investeringar då värdet är påhittat och bara backas av statens ord! Vad är den riktiga lösningen på bankkriserna? Det verkar ganska klart att det bästa skulle vara en fri valutamarknad; frihandel, anarkism, socialism. Den fria marknaden är inte problemet; den är lösningen. Men eftersom att stat, banker, politiker, stora jordägare och kapitalister skulle förlora på detta - och "bara" folket skulle vinna - kommer det nog inte med i åtgärdsprogrammet.

Kulturpolitik

I regel tycker jag liksom frihetliga socialister som Pierre Joseph Proudhon, Benjamin R. Tucker och Kevin A. Carson att alla former av skatter, och alla skattefinansierade verksamheter, är moraliskt oförsvarbara genom det tvång dessa innebär för individen, och den underminering av individens suveränitet och rätt att bestämma över sitt eget liv dessa även innebär. Jag kan däremot halvköpa argumenten statssocialister för, även om jag inte håller med om dem, när det handlar om t.ex. vård, skola, polisväsende och annat sådant som alla har intresse av och som således kan anses korrekt att vara tvångsfinansierat av alla i samhället; om man inte bryr sig om frihetsaspekten i frågan. Alla kan ju sägas att någon gång behöva vård, utbildning och skydd från brottslingar, även om man egentligen bör vara fri att avstå eller välja andra alternativ och ha möjligheten att inte stödja verksamhet man tycker är ineffektiv eller helt enkelt fel. Som Lysander Spooner skrev redan på 1800-talet är det ju absurt att stödja verksamget som man anser ineffektiv och som gör något man inte håller med om; och rent kriminellt att stödja verksamhet som man anser själv utövar orättvisa! Ändå är det detta staten tvingar folket att göra. Bortser man däremot från detta kan det vid första anblick som sagt finnas en viss logik i att staten driver verksamheter som vård, skola och polis. Staten är däremot av expanderande natur, och ger man den makt kräver den mer makt - tills staten inte är ett instrument genom vilket folket styr politiken; utan ett där statens politik styr folket.

Ett tydligt exempel på detta är så kallad "kulturpolitik", där staten tar pengar från folket och sedan ger dessa pengar till "kultur" som staten anser värdig pengarna. Så finansieras stora delar av landets teatrar, muséer och orkestrar. Frågan är av vilken anledning? Om folket vill ha denna "kultur" så betalar folket för den. Ett sinande intresse för teater innebär inte att staten ska stjäla pengar från folket, och ge dessa till teaterverksamhet de inte frivilligt vill betala för; ett sinande intresse för teater betyder att folket inte längre är intresserade av teater, och teatern bör alltså inte längre ha en lika stor plats i samhället. Och så blir det också, om man bara låter folket fatta sina egna val. De som gillar teater får betala för att se teatern, och teaterarbetarna får med dessa pengar finansiera sin teater. Det är lika logiskt för staten att finansiera teater med skattepengar, på grund av att folket inte frivilligt vill betala för det eller är intresserade av det, som det är att staten köper miljontals Metallica-skivor för att få Metallica högre upp på försäljningslistorna än de verkligen är; då staten tycker att Metallica är "riktig musik" till skillnad från listettan som staten anser dålig. Staten ska alltså gå in och korrigera när folket tycker "fel"; folkets egna val är inte bra nog. Tycker jag att teater är en död konstform, måste jag ändå betala för den eftersom att staten vill att den ska finnas kvar; medan mitt intresse däremot saknas, och jag kanske hellre skulle donerat dessa pengar till vården som jag anser vara viktigare för mig och hela samhället än vuxna människor som leker loss på en scen. Många skulle ju ställa sig ytterst tveksamma om staten kraftigt skulle beskatta datorer, och sedan ge pengarna till skrivmaskinstillverkare eftersom att staten anser att skrivmaskiner är jättebra och att datorer är dåliga. Varför sker inte detsamma här?

För vem ska avgöra vems "kultur" som är viktig? Staten eller individen? Vilka kriterier ska man ha? Varför ska Ankeborgs kammarorkester få pengar av staten, medan Ivans hardcoreband inte får det? Och om all kultur är värd statens pengar; varför ska då pengarna gå via staten till kulturen, och inte direkt från individen till den kultur hon anser värd hennes pengar? Anna kanske vill lägga hundra kronor i månaden på cd-skivor, medan Leif vill lägga tusen på livespelningar och Mats tre tusen genom donationer till olika orkestrar och teatrar i staden. Varför ska då staten utöver detta av dem ta, säg, tusen kronor och investera i kultur ingen av dem ens är intresserad av? Låt de intresserade betala. Idag står muséer obesökta och teaterföreställningar spelas upp utan publik; medan pengar saknas i vården och skolan. Varför? Vem tjänar på att staten finansierar kultur ingen är intresserad av, förutom bidragstagarna? Vem förlorar på det? Alla som tvingas betala för "kultur" de inte skulle ge en krona för om de hade valet att avstå.

Lägg ner statlig "kulturpolitik"; låt folket lägga sina pengar på den kultur de är intresserade av, eller på något helt annat de är mer intresserade av, eller anser gör större nytta.

"Piratkopiering" - rätt eller fel?

Immateriell äganderätt och mutualism

Mutualismen - liksom vänsterlibertarianism i allmänhet - erkänner inte immateriell äganderätt, dvs exklusivt ägande av en t.ex. en idé eller annat som går att reproducera utan skada för den reproducerade produkten. Äganderätt uppkommer som en nödvändighet på fysiska ting, då jag inte kan ha ditt bord i mitt kök, samtidigt som du också har ditt bord i ditt kök. Om jag tar bordet från ditt till mitt kök innebär det att du blir utan bord, och detta är då stöld - då jag från dig tar något som rättmätigt är ditt. Vore detta möjligt - att vi båda kunde ha ett enda bord i båda våra kök, och vi båda kunde använda bordet fritt och utan restriktion från den andres användande; du skulle kunna bjuda din familj på middag vid det hemma hos dig samtidigt som jag skulle kunna måla det rött hemma hos mig utan att ditt bord påverkas av vad jag gör med mitt och vice versa, trots att det är samma bord - då skulle äganderätten över huvud taget vara totalt onödig, då man kan producera utan arbete och ansträngning. Om jag fritt, utan skada för någon annans egendom, skulle kunna duplicera bilar, hus, mat eller kläder; vad skulle då vara felet med detta?

För så kallad "immateriell egendom" är detta precis hur verkligheten ser ut. Jag kan visserligen duplicera vad jag vill och ge bort det eller sälja det, utan att det skadar någon annan; men gör jag det blir jag straffad av staten, då den inte tillåter det. Varför? kan man fråga sig. Om jag köper t.ex. en CD-skiva med musik, är skivan inte min? Ja, säger sunt förnuft. Nej, säger dagens lagstiftning. Du får inte med skivan göra vad du vill; du får inte spela upp den i olika sammanhang utan att betala royalties, du får inte kopiera den och dela med dig av den till dina vänner, osv.
Rent logiskt kan man ju tycka att en skiva, efter att jag bytt den mot mina 189 kronor, bör tillhöra mig, och att jag då med den får göra vad jag vill. Det är faktiskt det enda logiska alternativet. Idag kan vi genom teknologiska framsteg dela med oss av våra inköpta produkter till personer som själva inte har råd med dem, utan att förlora en enda krona på detta själva, men vi får inte. "Staten och kapitalet" står, som så många gånger förut, i vägen för samhällets utveckling. Vi kan däremot tacka för att det tagit en sådan tid för staten och kapitalet att snickra ihop något så pass utvecklingshämmande som "immateriell äganderätt" och patent; annars kanske vi skulle varit fast i stenåldern! Clarence Lee Swartz belyser redan 1927 det här på ett utmärkt sätt i "What is Mutualism?" där denne skriver:


"Att ge en individ patent eller copyright på något förnekar alla andra individer deras frihet att använda samma fakta, eller utveckla liknande idéer, och använda dessa idéer för personlig vinning. Och ett sådant förbud bryter mot lagen och jämlik frihet, oavsett om det bara gäller ett år eller all evighet, förutom att orättvisan i det senare fallet skulle vara så tydlig att dess egen förfärlighet skulle kväva dess åtlydnad. Låt oss anta att patent och copyright hade existerad från civilisationens begynnelse och att alla uppfinnare hade åberopat sina "rättigheter". Då skulle vi ha royalties på hjulet, sågen, kniven, yxan, plogen, olika processer i tillverkningen av pengar, papper, eld, glas, gångjärn, fjädrar, lås, skor, bläck, alfabetet, musikalisk notskrift, siffror, matematiska metoder, bokföring, etc., etc. Faktum är att utvecklingen skulle blivit så efterbliven att många av dessa saker inte ens kunnat användas fullt ut än idag."

Jag bör alltså ha rätt att göra vad jag vill med vad jag köpt. Annars bör produktens säljare inte sälja produkten till mig utan behålla den själv, ifall denne inte är redo att överlåta äganderätten till mig. Om vi fortsätter på det påbörjade spåret med musik och CD-skivor är det självklart ett brott av mig att bryta mig in i en musikers privata studio eller hem och stjäla hans musik utan hans tillåtelse, och sedan publicera den. Att däremot köpa hans skiva, kopiera den då jag betalat för den och sedan sälja den vidare - kan inte vara ett brott, då jag inte stulit något av någon; och lagar som straffar sådant straffar inte brott, utan frihandel. Än värre är de som döms för brott för att gratis delat med sig av sin egendom; de som inte ens haft någon egen vinning av det - i sådana fall är det sannerligen staten, inte individen som är den verklige brottslingen!


Finns alternativ?

Hur ska vi då lösa detta? Å ena sidan verkar ju immateriell äganderätt och pantent helt förkastligt, men å andra sidan måste väl artister ha betalt de med? Absolut! Men inte på bekostnad av varken vår frihet som individer, eller samhällets utveckling. Ett alternativ är att artisten spelar in en skiva, och säljer den inte förrän han fått så mycket betalt för den som han vill ha - säg 100 000 kronor - vilket hans fans får betala in till ett konto, och när kontot når 100 000 släpper han musiken fri; för vem som helst att ladda hem, kopiera, sälja vidare - eller köpa artistens officiella släpp för 189 kronor, som garanterat kommer tilltala inbitna fans ändå. Får artisten inte ihop 100 000 kronor tycker marknaden helt enkelt inte att hans musik är värd det priset; och hans upplevda värde av sitt verk är helt enkelt för högt för konsumenternas upplevda nytta, vilket leder till att priset blir för högt för marknaden. Här får artisten välja om han vill sälja till "förlust" eller helt enkelt dra tillbaka sin musik och ge fansen som betalat in pengar på hans konto sina pengar tillbaka (förutsatt att de har bevis på transaktionen).

Ett annat alternativ är att artisten helt enkelt säljer skivor som idag, och de som vill köper dem medan andra kopierar dem av någon som köpt dem och vill dela med sig av dem. Får artisten inte nog för att klara sig på skivförsäljning måste han kanske helt enkelt arbeta; dvs spela live och ta inträde för det, sälja t-shirts osv. Klarar han sig inte på sina inkomster här får han ta ett extrajobb och på så sätt finansiera sin musikaliska karriär, om han tycker att det är värt det; om han brinner för sin musik. Att tänka sig artistens arbete i studion som någon han ska kunna luta sig tillbaka och leva på i all evighet genom royalties och försäljningsintäkter är ologiskt, och är ett onaturligt tillstånd som hittills fungerat genom att tekniken legat så pass efter (men även då krävt lagstiftning i ryggen). Nu, när tekniken kommit ikapp industrin, måste artisten arbeta för att få sin lön, liksom alla andra yrkesgrupper; eller helt enkelt försöka stoppa utvecklingen genom lag - vilket ju helt klart är fel väg att gå, ur alla moraliska aspekter.
(Och här berör vi inte ens att det ofta är skivbolagen som kammar hem de stora vinsterna på artister, utan antar att artisterna är de ensamma aktörerna, då artister och CD-skivor bara är representanter för valfri producent av "immateriell egendom" och valfri enkelt och billigt reproducerbar vara som skyddas från konkurrens av lag. I verkligheten i fallet musik går teknologin mer mot skivbolagens undergång än speciellt negativa effekter för själva artisterna, som ju också upplever många positiva aspekter av framstegen i utveckling.)

Så, för att sammanfatta: Vill du sälja en tröja som ser precis ut som en märkeströja, en bok vars innehåll du kopierat av en annan författare, en musik-CD du kopierat eller ett musikstycke du framför men inte skrivit själv, osv. bör det vara din fulla rättighet på en fri marknad. Så länge detta inte är fallet, går marknaden på inget sätt att kalla fri. Det enda patent och immateriell äganderätt leder till är artificiellt höga marknadspriser - vilket är följden av alla typer av monopol - som ger vinst till den monopolinnehavande producenten, på bekostnad av alla andra producenter som inte får vara med och konkurrera, och givetvis ytterst på bekostnad av konsumenterna som måste betala de artificiellt höga priserna. I krisen branscher beroende av immateriell egendom hamnat i gäller det att hitta nya alternativ; inte att frysa utvecklingen.


Tidigare inlägg
RSS 2.0